Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Методичні вказівки до вивчення теми

Зміст теми розкрито у підручнику [1, с. 150

—171]. Додаткові джерела [4; 7; 8; 10; 11; 18; 22; 25; 34; 36; 45].

Вивчення даної теми слід розпочати з ознайомлення зі структурою служби нормування праці, яка складається з єдиного організаційно-методичного центру (бюро, лабораторії, відділу, до штату яких входять найбільш кваліфіковані нормувальники, а також фізіологи, психологи, хронометражисти, програмісти ПЕОМ) та цехових нормувальників (чи цехових бюро у великих цехах) (рис.24).

Слід зазначити, що в Україні на да ний час відсутні фірми, що спеціалізуються на нормуванні праці. Але розвиток ринкової інфраструктури в економіці вимагає їх створення.

Під управлінням нормуванням праці на підприємстві розуміють сукупність організаційно-технічних, економічних та соціально-гігієнічних заходів, здійснення яких веде до економії праці.

Обов’язки працівників централізованої служби нор мування праці: організація технічного нормування праці на підприємстві загалом та в окремих його підрозділах; встановлення науково обґрунтованих норм праці та їх перегляд у разі реконструкції устаткування, його заміни, вдосконалення виробничих процесів; контроль впровадження й виконання відповідних норм праці та правильного їх застосування; нагляд за станом ро бочих місць, правильною розстановкою робітників у виробничому процесі; інструктаж робітників щодо поширення передових методів праці; виконання фотографій та хронометражних спостережень з метою вдосконалення норм праці і запобігання непродуктивним затратам та втратам робочого часу.

Рис. 24. Структура відділу організації праці та заробітної плати

Рис. 24. Структура відділу організації праці та заробітної плати

Перегляд і впровадження досконаліших норм праці пов’язані з напруженою роботою не тільки нормувальників, але й усього колективу підприємства.

Своєчасний перегляд і вдосконалення норм праці сприяють: скороченню трудомісткості виробництва продукції; зменшенню чисельності окремих груп персоналу (у першу чергу основних робітників); зростанню продуктивності праці; зниженню зарплатомісткості продукції.

Визна чення цих показників відбувається методом прямих розрахунків на дільницях, у цехах та на підприємстві у цілому.

Чисельність вивільнених робітників (фактична чи умовна) внаслідок перегляду норм часу, норм виробітку чи нормованих завдань визначається за такою формулою: для робітників-відрядників:

Е p j jде Е в.

Ф )(

К tt

21 в. ? ? ? = ? =

1

2 внрч

— чисельність вивільнених робітників-відрядників; t

1 і t

2

— відповідно трудомісткість j-ї одиниці продукції (роботи) до і після впровадження нових норм, нормо-годин; ;

О

2

— обсяг продукції (робіт) після впровадження нових норм часу;

Ф рч

— річний фонд робочого часу одного робітника, год;

К вн

— коефіцієнт виконання норми виробітку за місяці, що передують перегляду (заміні) норми р — кількість видів продукції, трудомісткість яких знижено внаслідок перегляду норм; для робітників-почасовиків: ,

Е п і іі ? = ?=де Е чп

М

12 )ЧЧ(

1 нбчп

— чисельність вивільнених робітників-почасовиків;

Ч бі — базова чисельність, яку встановлено для відповідної і-ї групи працюючих за штатним розписом;

Ч ні — чисельність тієї ж і-ї групи працюючих, яку встановлено за новими нормами часу (виробітку чи нормованого завдання);

М

— кількість місяців дії заходу; п — кількість груп робітників-погодинників; чисельність вивільнених (умовно чи фактично) робітників чи службовців (розрахункові на рік): (),

М

НН м

КЕ із п і ???= ? =де Е ч.ф.

1 .н.чч.бч.ф.

12

— чисельність вивільнених робітників чи службовців;

Н ч.б та Н ч.н — відповідно базисна та нова норми чисельності на зміну.

План семінарського заняття

1. Організація служб нормування праці.

2. Організація обліку, перегляду чинних та впровадження нових норм праці.

3. Оцінювання якості нормування праці.

4. Аналіз якості чинних норм затрат праці.

Теми рефератів

• Нормування праці як фактор поєднання інтересів підприємства і робітників.

• Управління робочим часом на підприємстві.

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

Завдання 13.1

Дайте відповіді на запитання:

1. Як розраховується рівень виконання норм робітником?

2. Яка мета проведення аналізу виконання норм затрат праці? У чому полягають основні завдання аналізу?

3. Яка необхідність перегляду норм на підприємстві? Поясніть порядок його проведення.

4. Який порядок запровадження норм і контролю за їх виконанням?

5. Як орг анізована робота з нормування праці на підприємстві?

6. Якими є обов’язки і права інженера з організації і нормування праці?

Завдання 13.2

На рис. 25 наведено схему функцій структурних підрозділів. Розкрийте їх взаємозв’язки та роль, яку відіграє нормування праці на підприємстві. Інформаційні зв’язки між структурними підрозділами покажіть на схемі, поданій на рис. 25, стрілками.

Виробничий відділ

Обґрунтування виробничої програми, розрахунок завантаження обладнання, чисельності робітників, обсягів матеріальних ресурсів

Відділ заробітної плати

Відділ заробітної плати

Проектування систем оплати праці.

Розрахунок фонду заробітної плати

Рис. 25. Схема потоків інформації у системі проектування технологічних процесів, організації праці та розрахунку норм затрат ресурсів

Завдання 13.3

Робітники-відрядники за місяць виготовили продукції згідно з нормами на 55 тис. нормо-год, на відхилення від нормальних умов праці затрачено 1400 люд.-год, на виправлення браку не з вини робітника — 500 люд.-год. Фактично відпрацьовано на відрядних роботах 40 700 год, внутрішньозмінні втрати робочого часу становили 600 год, на погодинних роботах витрачено 1400 год.

Визначте виконання нор м виробітку за фактично відпрацьованим часом і з урахуванням недоліків в організації праці.

Завдання 13.4

На роботах з ремонту і чергового обслуговування обладнання зайнято 260 чол., з них на нормованих роботах зайнято 140 чол.; на вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах зайнято відповідно — 150 і 130 чол., на роботах з виготовлення інструмента і пристроїв 150 і 70 чол. на інших видах робіт зайнято 120 чол., праця яких не нормується.

Визначте частку робітників, праця яких нор мується.

Завдання 13.5

Група робітників-верстатників кількістю 49 осіб досягла середнього рівня виконання норм виробітку — 125 %, максимально допустиме відхилення індивідуального виробітку від середнього рівня для машинних робіт — 33 %.

Визначте межу допустимого відхилення в рівнях виконання норм унаслідок відмінностей в індивідуальній продуктивності праці різних виконавців і рівень напруженості норм.

Завдання 13.6

Проведіть розрахунок середньоквадратичних відхилень середнього рівня виконання норм по кожному з підрозділів підприємства за даними табл.58. Зробіть висновки.

Завдання 13.7

Визначте частку науково обґрунтованих норм, якщо цех випускає два види виробів. Виріб «А» в кількості 1600 шт., а виріб «Б» в кількості 3200 шт. У цеху діє 1900 норм, з них 1000 науково обґрунтовані, норма часу на ці вироби однакова.

Завдання 13.8

У 2003 році чисельність робітників-відрядників на підприємстві становила 1348 чол. На відрядних роботах ними відпрацьовано 2286,4 тис. нормо-год, у тому числі за науково обґрунтованими нормами — 1050,8 тис. нормо-год.

Визначте умовну чисельність робітників-відрядників, що працюють за науково обґрунтованими нормами.

Середнь о квадратичне відхилення за раху нок напружено сті норм m 2 n
m 2
Відхилення за рахунок неадекватної напруженості норм, m
с Р ?
Складові форм у л и ста тистично допу стимого відхиле ння нор м n 50
N n ? 1
N n ? 1
п
Відхилення норм від середнього рівня по підприємству, % = 129,2
Середній рівень виконання норм, % 123,5 125,3 147,5 121,0 113,8 141,8 132,7 125,9 131,4 Р с
Чисельність робітників, n, чол. 186 179 211 134 246 63 191 173 76 N = 1459
Виробничі під розділи підпри є м ства Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3 Цех № 4 Цех № 5 Ко вал ь ськ а ді л ь ниця Цех № 8 Цех № 9 Зварювальна ді льниця Разом по підп ри ємству

Завдання 13.9

Проаналізуйте виконання норм виробітку за даними табл. 59.

Таблиця 59

ВИКОНАННЯ НОРМ ВИРОБІТКУ РОБІТНИКАМИ-ВІДРЯДНИКАМИ

До 10 0 % 10 0— 10 5 % 10 5— 11 0 %

На підприємстві — 1250 робітників-відрядників, усього робітників — 2237 чол., середньоспискова чисельність промислововиробничого персоналу — 2815 чол.

В основних цехах понадурочні роботи становили за рік 14 % кількості відпрацьованих годин, а в допоміжних цехах внутрішньозмінні втрати робочого часу становили 11 %. На підприємстві нормується тільки праця робітників-відрядників.

Визначте середній рівень виконання норм виробітку по кожній гр упі працівників і по підприємству в цілому; середнє виконання норм виробітку без врахування робітників, що не виконують норми.

Завдання 13.10

Розрахувати відсоток виконання норм виробітку робітникамивідрядниками за змінним (табельним) і фактично відпрацьованим часом (відрядно).

Визначте можливе зростання продуктивності праці та її приріст за умови скорочення втрат робочого часу з організаційнотехнічних причин на 50 % і через порушення дисципліни — повністю. Зробіть висновки стосовно якості чинних норм.

Вихідні дані:

• виконаний обсяг відрядних робіт — 7680 нормо-год;

• додатковий обсяг робіт, виконаний у зв’язку з відхиленнями від нормальних умов праці, — 280 нормо-год;

• виправлення браку: з вини робітника — 115 год; без вини робітника — 154 год;

• погодинні роботи, що виконані робітниками-відрядниками, — 245 год;

• понадурочні роботи, які перевищують норму, — 84 год (відрядні);

• внут рішньозмінні втрати робочого часу: з організаційно-технічних причин — 205 год; через порушення трудової дисципліни — 138 год;

• відпрацьовано на відрядних роботах (без понадурочних) — 7432 год;

• тривалість зміни — 8 год;

• плановий змінний виробіток — 5,5 тис. грн.

Завдання 13.11

Перевірте власні знання з теми за контрольними завданнями:

1. Зробити розрахунок виконання норм за календарним і фактично відпрацьованим часом. Визначте резерви зростання продуктивності праці.

2. Розрахувати питому вагу нормованих робіт за чисельністю працюючих і відпрацьованим нормованим часом.

3. Проведіть розрахунок питомої ваги науково обґрунтованих норм за кількістю норм, що вико ристовуються, за чисельністю робітників, за трудомісткістю робіт.

4. Визначте якість робіт за рівнем їх виконання.

5. Проведіть аналіз якості норм праці за рівнем їх напруження.

Примітка. Вид робіт, втрати робочого часу, числові дані визначаються самостійно студентом.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ДОДАТКИ
Додаток ХРОНОКАРТА
Додаток Листок спостереження Самофотографія
Частина 2. Листок спостереження Самофотографія
Частина 3. Листок спостереження Самофотографія
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)