Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах


< Попередня  Змiст  Наступна >

Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах


Принципової різниці між нормуванням індивідуальної та колективної (бригадної) праці не існує. Однак студенти повинні усвідомити, що деякі особливості роботи в бригаді слід ураховувати під час розрахунку нормативних затрат праці, зокрема, треба знати, на яких саме елементах трудового процесу і завдяки чому колективна праця потребу є менших затрат часу, ніж індивідуальна. За бригадного методу праці трудомісткість включає в себе всі затрати членів бригади на певний комплекс робіт, а тривалість цього комплексу в часі залежить від кількісного складу бригади.

Об’єктом нормування в бригадах є колективний трудовий процес. Тому поряд з диференційованими нор мами на окремі операції доцільно розраховувати комплексні норми на одиницю кінцевої продукції бригади, що полегшує облік готової продукції, продуктивності праці та нарахування зарплати.

В організації і нормуванні колективної праці слід враховувати організаційно-технічні умови виробництва, характер технологічних зв’язків між робітниками, змінність роботи, розвиток госпрозрахункових відносин і мо жливість точного визначення обсягів виконуваних робіт. Перехід від індивідуальної до бригадної форми організації роботи може супроводжуватися переходом від поопераційного нормування до розрахунку комплексних норм з метою оплати праці за кінцевими результатами.

Основний час на ручних роботах слід корегувати у бік зменшення з урахуванням спеціалізації членів бригади, ово лодіння ними суміжними операціями, паралельного виконання деяких трудових прийомів. Іноді може бути виправданим застосування мікроелементних нормативів, аналітично-дослідницьких методів, деталізованих графіків взаємодії членів бригади, особливо у масовому і великосерійному виробництві.

Допоміжний час за умов бригадної роботи також можна скоротити шляхом удосконалення технологічного процесу (перекриття частково чи повністю часом основної ро боти), зміни спеціалізації робітників, паралельного виконання деяких елементів трудового процесу.

Якщо перехід до бригадної роботи не супроводжується зміною чи вдосконаленням технологічного процесу, то за задовільної якості індивідуальних норм величина оперативного часу, що входить до складу бригадної норми, як правило, не зміню

ється. Це особливо характерно для серійного і малосерійного виробництва.

Час обслуговування робочого місця за умов бригадної організації праці може зменшуватися за рахунок суміщення окремих прийомів, операцій і функцій, перекриття часу обслуговування оперативним часом. У наскрізних бригадах час обслуговування робочого місця можна істотно скоротити також за рахунок передачі зміни на ходу, тоб то без зупинки виробничого процесу.

Час на відпочинок визначається з урахуванням організаційнотехнічних характеристик роботи, рівня важкості, монотонностіта санітарно-гігієнічних умов праці, у хвилинах за зміну.

Підготовчо-завершальний час можна зменшити шляхом включення до складу комплексних бригад наладників, а також створення наскрізних бригад, що взагалі робить переналадку обладнання не потрібною.

План семінарського заняття

1. Характер і зміст допоміжних робіт.

2. Нормування праці допоміжних робітників:

• міжремонтне обслуговування технологічного устаткування;

• контроль якості продукції;

• планово-запобіжний ремонт устаткування;

• ремонт технологічного оснащення;

• транспортні та вантажні роботи.

Теми рефератів

• Нормування праці в гнучких виробничих системах.

• Планування затрат робочого часу допоміжних робітників на підприємстві.

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

Завдання 11.1

Дайте відповіді на запитання:

1. Від чого залежить норма чисельності робітників, зайнятих міжремонтним обслуговуванням технологічного устаткування?

2. Як визначити чисельність наладників?

3. Як визначити чисельність контролерів якості продукції?

4. Які методи застосовуються в нормуванні транспортних та вантажних робіт?

5. Які види норм і нормативів застосовуються в нормування праці допоміжних робітників?

Завдання 11.2

У нормуванні праці допоміжних робітників застосовуються різні види норм і нормативів (табл. 48). Поясніть, від яких чинників залежить їх вибір?

Таблиця 48

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НОРМ І НОРМАТИВІВ ДЛЯ

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ

№ з/п Вид допоміжних робіт Ркомендовані види нормативних матеріалів
Масове і великосерійне виробництво
5 Роботи з приймання, зберігання і видачі матеріальних цінностей Нормативи чисельності

Закінчення табл. 48

№ з/п Вид допоміжних робіт Ркомендовані види нормативних матеріалів
Масове і великосерійне виробництво

Завдання 11.3

Визначте добову норму чисельності робітників обслуговування, якщо на одній ділянці 60 одиниць обладнання, норма обслуговування — 6, коефіцієнт змінності — 1,4; а на другій ділянці 8 агрегатів, норма чисельності — 4 чол., коефіцієнт змінності — 2.

Завдання 11.4

Установіть змінну норму обслуговування наладника напівавтоматів, якщо тривалість налагодження одного напівавтомата — 28 хв.

Завдання 11.5

Розрахувати кількість наладників для обслуговування 44 верстатів, які працюють у дві зміни, норма обслуговування — 11 верстатів.

Завдання 11.6

Визначте норму обслуговування і чисельність наладників у цеху, якщо за зміну наладник на кожному верстаті виконує 1 наладку та 2 підналадки. Норма часу на наладку становить 35 хв, на підналадку — 15 хв. Коефіцієнт, що враховує виконання наладником додаткових функцій і час на особисті потреби, — 1,4. У цеху встановлено 60 верстатів, цех працює в дві зміни, не виходи на роботу дорівнюють 11 % робочого часу.

Завдання 11.7

Визначте чисельність контролерів механічного цеху за одиничного виробництва, якщо в цеху працює 140 робітників, з них 14 здійснюють самоконтроль продукції. У цеху для контролерів встановлено норму обслуговування (кількість робітників, яких повинен обслуговувати 1 контролер) Н обс = 18 чол., невиходи на роботу з поважних причин становлять 12 %.

Завдання 11.8

Визначте норму обслуговування верстатів з різною тривалістю виробничого циклу, якщо сумарний час машинно-автоматичної роботи для верстатів 860 хв, сумарний час зайнятості робітника на одному верстаті 92 хв. Коефіцієнт, що враховує можливі відхилення в ритмі роботи, — 0,8.

Завдання 11.9

Норма часу на обслуговування одного основного робітникаверстатника 0,4 люд.-год. У цеху підприємства в першу зміну працює 498 верстатників, коефіцієнт змінності 1,5. Розрахувати планову середньоспискову чисельність обслуговуючих робітни

ків, якщо відношення номінального фонду робочого часу на одного робітника в рік за планом до реального дорівнює 1,12. Тривалість зміни — 480 хв.

Завдання 11.10

Норматив чисельності персоналу для обслуговування:

• верстатників — 0,3 чол.;

• складальників — 0,12 чол.;

• регулювальників — 0,07 чол. на одного робітника.

Визначте норму явочної та спискової чисельності обслуговуючих робітників, якщо в цеху 40 верстатників, 35 складальників, 15 регулювальників.

Коефіцієнт змінності — 1,68, номінальний фонд робочого часу на рік — 260 робочих днів, реальний — 230 робочих днів.

Завдання 11.11

Визначте норму чисельності змащувальників для двократного змащування впродовж однієї зміни, якщо за нормативами на змащування однієї машини встановлено час — 0,2 нормо-год, у цеху 65 машин.

Завдання 11.12

Розрахувати норму виробітку в тоннах і тонно-кілометрах у разі перевезення вантажу автомобілями за таких умов:

• відстань — 10 км;

• швидкість — 40 км/год, без вантажу — 60 км/год;

• час навантаження — 10 хв, розвантаження — 8 хв за рейс;

• вантажопідйомність автомобіля — 5 т;

• коефіцієнт використання вантажопідйомності машини — 0,85;

• підготовчо-завершальний час і час обслуговування — 40 хв на зміну;

• час на відпочинок перекривається вільним часом водія на операціях навантаження і розвантаження.

Завдання 11.13

Визначте чисельність вантажників для навантаження аміачної селітри, якщо річний план становить 200 300 т. З цієї кількості 65% упакованої селітри навантажується у вагони безпосередньо з транспортеру, 35 % спочатку складають у штабелі на складі, а вже потім вантажать. Навантаження на 90 % здійснюється в криті чотиривісні вагони, 10 %

— у криті двовісні вагони.

За довідниковими матеріалами, но рма часу на навантаження 1 т аміачної селітри з транспортера, яка запакована у мішки вагою по 50 кг, становить 0,39 люд.-год на навантаження в чотиривісні криті вагони і 0,35 люд.-год на навантаження у двовісні вагони.

Завдання 11.14

Розрахувати норму часу на різанні заготовок на привідних ножівках, якщо:

• треба нарізати 25 заготовок;

• час на підготовчо-завершальну роботу — 3 хв; допоміжний час — 0,55 хв; машинний час — 5,5 хв;

• час на обслуговування робочого місця і відпочинок та особисті потреби

— 5 % від оперативного часу.

Завдання 11.15

Визначте норму обслуговування для наладника, якщо за зміну він повинен виконати одну наладку і три підналадки на кожному верстаті. Норма часу на одну наладку і одне переналагоджування становить відповідно 33 і 9 хв. Коефіцієнт, що враховує додаткові затрати часу, — 1,12.

Визначте норму чисельності наладників за двозмінної роботи, якщо в цеху 100 верстатів.

Завдання 11.16

Визначте норму обслуговування для робітникабагатоверстатника, тривалість одного циклу, вільний час робітника в кожному циклі, якщо робота відбувається на однотипних верстатах за таких даних:

• час зайнятості робітника — 8 хв;

• машинно-апаратурний час — 14 хв;

• коефіцієнт допустимої зайнятості — 0,9.

Завдання 11.17

Визначте чисельність наладників і розставте їх на дільниці токарних автоматів. Тип виробництва — масовий, верстати не переналагоджуються, форма обслуговування — багатоверстатна. Вихідні дані наведено у табл. 49.

Таблиця 49

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЬНИЦІ

ТОКАРНИХ АВТОМАТІВ

Верстати Кількість верстатів Діаметр прутка, мм Кількість інструментів у наладці Завантаження обладнання, %
Одношпиндельні 10 18 7—12 85
8 24 8—20 70
Токарні автомати 12 36 7—10 80
Чотиришпиндельні автомати 10 24 11—15 80
6 36 10—16 60
3 72 18 90

Примітки. Розрахунок виконати за методикою, наведеною в дод. М. Норми обслуговування, поправочні коефіцієнти визначаються за встановленими нормативами часу, поданими у Збірнику загальномашинобудівних типових норм обслуговування [32].

Завдання 11.18

Визначте норму обслуговування і чисельність наладників для однієї зміни за даними:

• норма часу обслуговування верстата за зміну — 17,2 хв;

• підготовчо-завершальний час — 20 хв;

• час на відпочинок і особисті потреби — 30 хв за зміну;

• кількість верстатів для обслуговування — 73 шт.;

• тривалість зміни — 480 хв.

Завдання 11.19

Визначте чисельність наладників для обслуговування потокової лінії з оброблення деталей редуктора та раціонально їх розмістіть. Виробництво — масове. Лінія характеризується складом обладнання та умовами оброблення, наведеними у табл. 50.

Завдання 11.20

Визначте необхідну чисельність наладників для денної і вечірньої змін на дільниці з оброблення різноманітних деталей, тип виробництва — серійний. Кількість обладнання, що працює в денну зміну, наведено в табл. 51, а у вечірню — табл. 52.

Завантаження обладнання , % 70 85 95 85 75 85 60

Індивідуальне

Формаобслуго вуванняоб лад нання

Тесаме

Тесаме

Тесаме

Тесаме

Тесаме

Ба га т о ве р с та тне

, поп равочнікоефіцієнти

нормобслугов ув ання

Діаметр ін струменту чи деталі , мм 140* 3—10 400 350 45 20 40

Горизонтал

Горизонтал

Токарні

Верти

Токар

Цен

*

Сп

Завантаження обладнання , % 95 85 90 80 75 50 45 55 95 85 90 50
Кі лькі сть наладок за зміну 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

ся

У

Індивідуальне

Багатоверста тне

Індивідуальне

Формаобслуго вуванняоб лад нання

Н

ЗМІ

Тесаме

Тесаме

Тесаме

«

«

«

«

«

«

ННУ

Е

Д

Діаметр ін струменту чи деталі , мм 450 500 200 70 150 20 10 20 180 120 400 50
Кі лькі сть різального інструменту 1 1 1 6 1 3 1 1 1 1 1 1
Кі лькі сть верстатів 12 15 5 3 4 1 1 1 2 3 4 1
Верстати універсальні універсальні ьно фрезерні , дов жина стола 12 50 мм , фреза ци л і нд рич н а н о ре вол ь вер н і ( гр упове об роблення дета лей , кріплення в патроні ) к альн о фре з ерн і , д о вжина стола 8010 мм , фреза кінцева к альн о све р д л иль ні све р длильні свер длильні р угл о шл і ф ув а л ь н і у н іверсальні в альні ефр ез ерн і

КІЛЬКІ

Внутрішньошліфувальні

Плоскошліфу

Горизонтал

Настільно

Радіально

Токарні

Токарні

Верти

Верти

Токар

Шліц

К Таблиця 52

КІЛЬКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ У ВЕЧІРНЮ ЗМІНУ

Верстати Кількість верстатів Примітка
Токарно-револьверні 3 У вечірню зміну працює тільки частина обладнання. Номенклатура деталей, що оброблюються на верстатах у вечірню зміну, така сама, як і в денну зміну. Середнє виконання норм виробітку на дільниці становить 115 %
Горизонтально-фрезерні 4

Примітки. Розрахунок виконати за методикою, наведеною в дод. М. Норми обслуговування, поправочні коефіцієнти визначаються за встановленими нормативами часу, поданими у Збірнику загальномашинобудівних типових норм обслуговування [32].

Завдання 11.21

Визначте загальну трудомісткість контролю та явочну чисельність контролерів для дільниці механічного цеху. Тривалість зміни — 480 хв. Вихідні дані для розрахунку наведено в табл. 53.

Завдання 11.22

Визначте явочну чисельність контролерів у механічному цеху серійного виробництва. Вихідні дані:

• кількість основних робітників у цеху — 182 чол.;

• самоконтроль — відсутній;

• вибірковість підсумкового контролю — 40 %;

• норма обслуговування — 24 чол.

Завдання 11.23

Визначте явочну чисельність контролерів на зварювальній дільниці одиничного типу виробництва. Вихідні дані:

• кількість зварювальників — 92 чол.;

• мають особисте клеймо і користуються правом самоконтролю — 21 чол.;

• вибірковість підсумкового контролю — 100 %;

• норма обслуговування — 18 чол.

Трудомісткість контролю, хв
Час з урахуванням вибір ковості 0,06 0,8 0,48 0,05 0,05 0,08 0,12 0,95 0,48 0,05 0,05 0,05 0,10 0,35 0,23 0,48 0,05
Тривалість операції, хв 0,06 0,8 0,12 ? 4 0,05 0,10 0,16 0,12 0,95 0,12 ? 4 0,05 0,10 0,10 0,10 0,35 0,23 0,12 ? 4 0,05
Коефіцієнт вибірковості контролю 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1
Елементи контролю Контроль ро зм ір і в ( шабло н пр ости й ) Контроль ро зм ір і в ( шабло н складний ) Перевірка 4 от в . ? 12 К л еймування Перевірка отв . ? 150 Перевірка тов щини Контроль отв . ? 10 Контроль ро зм ір і в ( шабло н складний ) Перевірка 4 от в . ? 12 К л еймування Перевірка отво рів Перевір к а товщини ( шабло н ) Перевірка отво рів Перевірка би тт я Перевірка зов н ішн ь ого вигля д у Перевірка 4 от ворів К л еймування
Добовий план виробництва, шт 850 850 850 1250 500 700 850 400 850
Маса деталі, кг 0,4 8,1 3,3 0,6 1,1 6,2 0,8 3,5 6,5
Складність роботи Проста Сере дн я Те саме Те саме Те саме Складн а Сере дн я Те саме Складн а
Деталь Вали к Вал ст упінчаст ий Кри ш ка Кільц е Серга Корпу с Вту л ка Колесо Карт ер

Завдання 11.24

Визначте явочну чисельність контролерів ливарного цеху одиничного типу виробництва. Вихідні дані:

• кількість основних робітників — 195 чол.;

• вибірковість підсумкового контролю — 70 %;

• самоконтроль відсутній;

• норма обслуговування — 18 чол.

Завдання 11.25

Визначте загальну трудомісткість контролю і явочну чисельність контролерів гальванічного цеху великосерійного виробництва. Вихідні дані наведено в табл. 54.

Таблиця 54

ТРУДОМІСТКІСТЬ КОНТРОЛЮ ГАЛЬВАНІЧНИХ РОБІТ

184

Закінчення табл. 54

Завдання 11.26

Завдання 11.26

Визначте явочну чисельність слюсарів, що зайняті міжремонтним обслуговуванням у механоскладальному цеху. Тип виробництва — масовий. У цеху встановлено обладнання, складність якого оцінюється в 5800 ремонтних одиниць; 25 % обладнання відпрацювало менше 10 років; 65 % — від 10 до 15 років, інше обладнання — понад 15 років. Коефіцієнт змінності 1,8. Норми часу наведено в дод. Р.

Завдання 11.27

Розрахувати, скільки потрібно слюсарів для міжремонтного обслуговування ливарного цеху. Тип виробництва — масовий. Цех розташовано у двох приміщеннях. У старому приміщенні є 2050 ремонтних одиниць з середнім строком роботи обладнання 12 років. У новому приміщенні встановлено нове обладнання, складність якого оцінюється в 1900 ремонтних одиниць. Коефіцієнт змінності роботи в цеху — 1,8. В середньому на оди ницю обладнання припадає 14 ремонтних одиниць. Норми часу наведено у дод. Р.

Завдання 11.28

Визначте норму обслуговування та явочну чисельність слюсарів, що зайняті міжремонтним обслуговуванням обладнання у

зварювальному цеху. Тип виробництва — великосерійний. У цеху встановлено 2500 ремонтних одиниць. Середній строк роботи обладнання 15 років, змінність роботи 1,5. Норми часу наведено у дод. Р.

Завдання 11.29

У термічному цеху масового типу виробництва є 2300 ремонтних одиниць електрообладнання, електроапаратури, точок освітлення та електромереж. Цех розташовано у двох приміщеннях. Коефіцієнт змінності роботи обладнання 1,6.

Визначте явочну чисельність електромонтерів, що зайняті міжремонтним обслуговуванням. Норма обслуговування — 500 ремонтних одиниць.

Завдання 11.30

Визначити явочну чисельність слюсарів з ремонту пристроїв для металорізальних верстатів у механоскладальному цеху. Тип виробництва — серійний. Середньомісячний обсяг робіт:

• капітальний ремонт — 240 ремонтних одиниць, норма часу 1,5 год на ремонтну одиницю;

• середній ремонт — 320 ремонтних одиниць, норма часу 1 год на ремонтну одиницю;

• малий ремонт — 260 ремонтних одиниць, норма часу — 0,5 год на ремонтну од иницю.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання в цеху 1,4. Система ремонту децентралізована.

Завдання 11.31

У механоскладальному цеху через проведення заходів із профілактичного догляду за пристроями зменшився середньомісячний обсяг робіт з капітального ремонту на 45 %, середнього ремонту — на 35 % і одночасно зріс обсяг робіт з малого ремонту на 10 %.

Розрахувати, наскільки зменшиться трудомісткість ремонтних робіт і нормативна чисельність слюсарів з ремонту пристроїв. Норми часу на ремонтну оди ницю такі:

• капітальний ремонт — 1,5 год;

• середній ремонт — 1 год;

• малий ремонт — 0,5 год.

Завдання 11.32

У механічному цеху в середньому за місяць підлягає ремонту 120 верстатних пристроїв, у тому числі 65 першої групи складності (кількість деталей в пристрої — до 30, умовний об’єм — до 10 дм ) і 55 — другої групи (кількість деталей в пристрої — до 50, умовний обсяг — до 45 дм ). У середньому за місяць капітальний ремонт проходять 20 % пристроїв, середній — 60 % і малий — 25 %.

Визначте трудомісткість робіт і явочну чисельність слюсарів. Нормативи часу на одну ремонтну одиницю використати із завд.11.31.

Завдання 11.33

Визначте норму часу обслуговування, а також явочну чисельність слюсарів, зайнятих ремонтом оснастки в ливарному цеху великосерійного виробництва. Загальна вартість оснастки, що використовується, — 70000 грн, норма обслуговування — 2500 грн. Коефіцієнт змінності роботи обладнання 1,5.

Завдання 11.34

На машинобудівному заводі масового типу виробництва перевезення деталей, заготовок, матеріалів централізоване і здійснюється за графіком кільцевого маршруту. Транспортні засоби

— автонавантажувачі. Вантажопідйомність використовується на 75%. Розрахувати необхідну чисельність водіїв-вантажників за даними:

• середня відстань переміщення вантажів — 700 м;

• середня маса вантажу за один рейс — 1,7 т;

• середній вантажообіг за зміну —

46 т;

• швидкість руху — 15 км/год;

• середня маса одного місця — 45 кг.

Навантаження і розвантаження механізоване, стропування здійснюється гаками в дві стропи, відстань переміщення вантажу у процесі навантаження і розвантаження — 5 м. У місцях масового навантаження і розвантаження використовуються кран-балки. Коефіцієнт змінності роботи 1,45.

Завдання 11.35

У механоскладальному цеху багатосерійного типу виробництва переміщення деталей, заготовок, матеріалів здійснюється за допомогою електровізка. Вихідні дані:

• обсяг перевезення за зміну — 25 т;

• середня відстань переміщення — 200 м;

• за один рейс електровізок перевозить в середньому 0,8 т;

• швидкість руху — 15 км/год;

• середня маса деталей — 7,5 кг.

Розвантаження і навантаження здійснюється вр учну водіями електровізків із укладанням у штабелі. Коефіцієнт змінності роботи — 1,8.

Визначте явочну чисельність водіїв-вантажників електровізків.

Завдання 11.36

У механоскладальному цеху внаслідок раціоналізації випрямлено вантажопотоки, замінено ручні візки для транспортування деталей на електричні. Середня відстань переміщення вантажів зменшилась з 210 до 120 м, а маса партії вантажів, що перевозяться, збільшилась з 75 кг до 0,9 т.

Визначте, як скоротилась чисельність транспортних робітників. Загальний вантажообіг цеху становить 45 т за зміну. Коефіцієнт зміннос ті робіт у цеху 1,5. Розвантаження деталей здійснюється вручну з укладанням, середня маса однієї деталі 5 кг.

Завдання 11.37

Визначте явочну чисельність прибиральниць для механічного цеху. Загальна площа цеху 4800 м 2 ; прибиранню підлягає 70 % цієї площі. За зміну прибиральники збирають 2,9 т стружки. Відходи вивозять централізовано робітниками транспортного цеху. Ширина проходів між верстатами більше 1 м. Коефіцієнт змінності роботи в цеху 1,4.

Завдання 11.38

Виробнича площа пресового цеху — 4500 м 2 . За зміну прибиральниками прибирається до 1,9 т відходів після штампування. Більша частина відходів — кольорові метали.

Визначте явочну чисельність прибиральників. Коефіцієнт змінності 1,6.

Тести для самопідготовки

Визначте і обґрунтуйте відповіді на контрольні запитання:

1. Які види норм праці використовуються для робітників з обслуговування виробництва? а) норми обслуговування; б) норми часу обслуговування; в) норми чисельності обслуговування; г) норматив чисельності обслуговування. д) укрупнені нормативи трудомісткості.

2. Від яких факторів залежать методи нормування праці допоміжних робітників? а) трудомісткості робіт; б) виду робі т; в) характеру виробничих процесів; г) функцій обслуговування; д) характеру і змісту робіт; е) типу виробництва; є) усе вказане вище.

3. На основі норм обслуговування і коефіцієнта змінності можна визначити: а) кількість одиниць обладнання, що обслуговується; б) норматив чисельності робітників; в) трудомісткість операцій; г) тривалість виконання допоміжних операці й.

4. Норма обслуговування означає: а) кількість робочих місць чи інших об’єктів, які повинен обслуговувати один робітник даної професії; б) тривалість виконання допоміжних операцій в закріпленій зоні; в) норму часу на виконання одиниці обсягу роботи.

5. Коефіцієнт, що враховує виконання допоміжних функцій, які входять до обов’язків дан ої категорії допоміжних працівників, а також час на відпочинок і особисті потреби, визначається: а) за довідниковими таблицями; б) за відсотками від оперативного часу; в) за підсумками фотографії робочого дня.

Тема 12


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ДОДАТКИ
Додаток ХРОНОКАРТА
Додаток Листок спостереження Самофотографія
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)