Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніУДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА


4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій (зі змінами): Затв. наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291.

5. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерськогообліку»: Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1998 р.№246, від 30.11.99 р. № 291.

На сучасному етапі свого розвитку бухгалтерський облік продукції молочного скотарства характеризується складністю облікового процесу через недосконалість існуючих типових і спеціалізованих форм первинних документів.

Виявлення фактів здійснення господарських операцій і відображення цих операцій за допомогою відповідних первинних бухгалтерських документів є початковим етапом обліку. На сьогодні для всіх первинних документів законодавчо встановленоперелік обов’язкових реквізитів, зокрема назва документа, датата місце складання, назва підприємства, зміст операції, посади тапідписи осіб, які брали участь у здійсненні такої господарськоїоперації [1].

Форми первинних документів, що використовуються для відображення фактів надходження продукції тваринництва, встановлено Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з облікудовгострокових і поточних біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах [2].

У молочному скотарстві залежно від господарської цінностірозрізняють основну (молоко), супутню (приплід) і побічну продукцію. Для відображення фактів надходження різних видів продукції використовуються різні первинні бухгалтерські документи.

Для відображення надходження молока в результаті виробництва використовується Журнал обліку надою молока, в якому за-значається поголів’я молочних корів і кількість отриманої продукції (молока) за кожним оператором машинного доїння. Крімцього здійснюється визначення вмісту жиру в молоці та проводиться перерахунок кількості отриманого молока на одновідсоткове та стандартне.

Журнал обліку надою молока ведеться на фермі протягом 15днів. Крім цього, для надання інформації стосовно кількостіотриманої та витраченої продукції на кожній фермі ведеться Відомість руху молока, яка в кінці звітного періоду (місяця) разом зпідтверджуючими документами для оприбуткування та списаннявитраченого молока передається до бухгалтерії, після чого даніпереносяться до регістрів синтетичного та аналітичного обліку, атакож відображаються в Книзі складського обліку [3, с. 149].

Недосконалість форм первинних документів з обліку надходження та руху молока є однією з основних причин значних затрат робочої сили та часу на опрацювання таких документів; цетакож впливає на збільшення часу руху продукції між виробником і переробним підприємством.

З метою вдосконалення обліку фактично оприбуткованого обсягу продукції та її якості в Журналі обліку надою молока доцільно виокремити окремі сторінки для обліку надходження продукції за кожним працівником (оператором машинного доїння).Це дасть змогу ефективніше відображати і аналізувати показникистосовно обсягу надоєного молока та його якісних характеристик. Для відображення якісних характеристик надоєного молока(відсоткового вмісту жиру, білка, густини, кислотності, ступенязабруднення молока сторонніми домішками та його класу якостізгідно з встановленими нормами (еталоном) доцільно використовувати окремі графи в Журналі обліку надою молока (рис. 1). Записи щодо якості надоєного молока здійснюватимуться на підставі результатів щоденного контрольного вимірювання.

Окрім цього, доцільно відображати інформацію щодо якостімолока як обов’язкові реквізити для всіх первинних документів,якими оформляється рух молока до переробного підприємства.

  (П.І.Б.) Іванова М.В. (місяць) січень Підпис завфермою              
Підпис операторамашинного доїння              
Ступінь чистоти заеталоном, клас ІІ І ІІ х х
К-ть соматичнихклітин, тис./ куб.см 100 250 200 хх х
Вміст білка, % 3 2,9 3,2   хх
Вміст жиру, % 3,4 3,7 4 3,6  
Надоєно молока всього 230 253 258 255 996
  увечері 81 89 93 87 х
  опівдні 57 63 55 71 х
  вранці 92 101 110 97 х
Обслуговувалосякорів З них доїлося 15 20 20 20 За місяць
  Всього 25 25 25 …… …… 25
Дата   1 2 3     30
Стор. .3 .4 .5                
пП.І.Б. Іванова М. В Петрова І. К Сидорова І. І                
№ з/ 1. 2. 3.                

Запровадження запропонованих змін до форм Журналу облікунадою молока сприятиме налагодженню документообігу та пришвидшенню руху молочної продукції між виробником і заготівельними підприємствами.

Тирак О. Ю.,науковий керівникМервенецька В. Ф., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ
КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВІДРЯДЖЕННІ ЗА КОРДОН
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
СЕКЦІЯ 5.КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki