Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВІДРЯДЖЕННІ ЗА КОРДОН


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВІДРЯДЖЕННІ ЗА КОРДОН


3. Дишко І. Ю, Штулер Ю. Ю. Теорет. аспекти сутності та класифікації адміністративних витрат // Актуальні проблеми економіки. — №5/ 2010.

— С. 223–229.

4. Друри Колин. Управленческий и производственный учет [Текст]:учебный комплекс для студентов вузов / Колин Друри; пер. с англ.[В.Н. Егорова.] — 6-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 1423 с.

5. Партин Г. О. Управлінський облік: навч. посібн. / Г. О. Партин,А. Г. Загородній. — К.: Знання, 2007. — 303 с.

6. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Принципы бухгалтерського учета / Гл.ред. серии Я. В. Соколов. — М.: Финансы и статистика. 1996. — 595 с.

Незалежно від організаційно-технологічних особливостейсвоєї діяльності кожне підприємство здійснює облік підзвітнихосіб за такими групами, як: підзвітні особи, видача грошових коштів яким пов’язана з придбанням товарно-матеріальних цінностей та оплатою дрібних робіт і послуг для підприємства.; підзвітні особи, видача грошових коштів яким пов’язана зі здійсненнямслужбових відряджень до іншого населеного пункту України абоза кордон.

Враховуючи те, що в сучасних умовах господарювання все більша кількість підприємств відряджають своїх працівників за кордон для ведення переговорів, укладання договорів щодо придбання продукції, товарів, послуг, облік таких розрахунків єактуальним.

Чинним законодавством України облік розрахунків з підзвітними особами є майже чітко регламентованим. Але, не зважаючина це, облік розрахунків з підзвітними особами, які виникаютьпри відрядженні працівників за кордон є об’єктом як бухгалтерського, так і податкового обліку. В цьому випадку особливої актуальності має відображення курсових різниць, які виникаютьпри розрахунках з підзвітними особами при відрядженні за кордон в умовах дії Податкового кодексу України.

Враховуючи зазначене, метою дослідження є визначення особливостей відображення в обліку курсових різниць, які виникають при розрахунках з підзвітними особами при відрядженні закордон.

У результаті дослідження були отримані такі результати.

1. Відображення витрат на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку або є членами його керівних органів, застосовують норми пп. 140.1.7 Податкового кодексу України.

При відображенні обліку курсових різниць застосовують норми пп.153.1.3 Податкового кодексу України, яким передбаченооблік курсових різниць здійснювати згідно із вимог П(С)ВО 21«Вплив змін валютних курсів».

Так, згідно із пп. 7 та 8 П(С)БО 21 курсові різниці визначаютьза монетарними статтями в іноземній валюті, до яких відносятьстатті балансу про грошові кошти, а також про такі активи та зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (абовизначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів (п.4 П(С)БО 21).

2. Підприємства, що направляють працівників у відрядженняза кордон, зобов’язані забезпечити їх коштами в національній валюті країни, куди відряджаються працівники, або у вільно конвертованій валюті як аванс на поточні витрати у розмірах згідно зустановленими нормами.

Коли працівнику перед закордонною поїздкою видають аванс,виникає дебіторська заборгованість (за дебетом субрахунку 372«Розрахунки з підзвітними особами»), яка є немонетарною статтею балансу, бо первісно очікується, що видані кошти підзвітнаособа витратить, а не поверне. Тому, згідно із абз. «б» п.7П(С)БО 21, курсові різниці за такою дебіторською заборгованістю не визначають. Після повернення підзвітної особи на підприємство витрати на відрядження відображають за курсом НБУ щодіяв на дату виплати авансу (п.6 П(С)БО 21), використовуючи затверджений Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

3. У результаті повернення підзвітної особи із закордонноговідрядження можуть виникнути такі ситуації:

— працівник витратив рівно стільки, скільки отримав у касіпідприємства;

— працівнику не вистачило виданого авансу для покриття всіхвитрат в іноземній валюті;— від авансу лишилася частка.

Кожна з цих ситуацій має свої особливості відображення в обліку.

Якщо працівник витратив стільки, скільки отримав у касі підприємства, то частину витрат у межах виданого авансу показують закурсом НБУ, що діяв на дату виплати авансу (п. 6 П(С)БО 21).

Якщо працівник витратив більше, ніж йому видали, то перевищення, яке йому відшкодують, фіксують за курсом Національного банку України, який діяв на дату затвердження Звіту провикористання коштів наданих під звіт або на відрядження (п. 5П(С)БО 21). Курсові різниці за цією заборгованістю не розрахують, оскільки підприємство буде погашати таку заборгованістьуже в національній валюті (гривнями) (п. 2.5 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління НБУ від 30.05.2007 року №200). Якзазначалося вище, згідно із П(С)БО 21 курсові різниці відображають лише по монетарних статтях в іноземній валюті. Тому, вцьому випадку курсові різниці не будуть виникати.

Якщо ж виданий аванс співробітник витратив не весь, то залишок, що має потрапити в касу, трансформується в монетарнустаттю балансу в момент затвердження Звіту про використаннякоштів наданих під звіт або на відрядження, оскільки тоді підзвітна особа стає боржником грошових коштів в іноземній валюті.Тому, керуючись п. 8 П(С)БО 21, на дату погашення заборгованості та на дату балансу підраховують курсові різниці. При цьому якщо на дату їх розрахунку валютний курс:

— зріс, то позитивну курсову різницю включають до доходівпідприємства. які в бухгалтерському обліку обліковують на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

— зменшився, то від’ємну курсову різницю включають до витрат підприємства., які в бухгалтерському обліку обліковують насубрахунку 945 «Витрати від операційної курсової різниці».

Враховуючи результати дослідження про особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами при відрядженнях за кордон було зазначено, що курсові різниці при такихрозрахунках виникають тільки у випадку коли виданий авансспівробітник витратив не весь, а залишок повертає в касу підприємства. В інших випадках курсові різниці не виникають.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами).Юрченко Т. В.,науковий керівникЯременко М. І., ассистент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних різниць»: Затверджено наказом МФУ від 10.08.2000 року №193.

3. Правила використання готівкової іноземної валюти на територіїУкраїни: Затверджених постановою Правління НБУ від 30.05.2007 року№200.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
СЕКЦІЯ 5.КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki