Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніКЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ


< Попередня  Змiст  Наступна >

КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ


Об’єктом калькулювання є коренеплоди. Виробнича собівартість 1 ц цукрових буряків визначається діленням загальної сумивитрат на їх вирощування і збирання (без вартості гички) на фізичну масу буряків [3, с. 200].

Наприклад, витрати на вирощування цукрових буряків становлять 163211 грн, від урожаю отримано 17130 ц коренеплодів і3800 ц гички на суму 9600 грн. Витрати, які відносяться на коренеплоди, становлять: 163211 — 9600 =153611 грн. Собівартість 1ц коренеплодів:

153611 грн / 17130 ц = 8,97 грн.

До адміністративних витрат належать витрати, спрямовані наобслуговування та управління підприємством: загальні корпора-тивні витрати; витрати на службові відрядження і утриманняапарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів, іншихматеріальних необоротних активів загальногосподарського використання; винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв’язок; амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори таінші передбачені законодавством обов’язкові платежі; плата зарозрахунково-касове обслуговування; інші витрати загальногосподарського призначення.

Облік адміністративних витрат у сучасних умовах вимагає нових підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати систему управління витратами. Ознаки класифікаціїадміністративних витрат підприємства та систему їх обліку визначаються на основі таких основних критеріїв:

— вид господарської діяльності підприємства;

— організаційна структура підприємства;

— сфери господарської діяльності, кожна з яких має бути відокремленою у єдиній системі бухгалтерського обліку на підприємстві;

— вид продукції, що виробляється на підприємстві;

— прийняті положення облікової політики підприємства [2].

У наукових джерелах адміністративні витрати класифікуютьсяза різними ознаками. До них належать: відношення до основнихпроцесів підприємства, комплексність витрат (номенклатура статей), групування за економічними елементами, відношенням дообсягів діяльності чи ділової активності, періодичність виникнення, можливість регулювання [5].

При прийнятті управлінських рішень щодо господарської операції розрізняють релевантні та не релевантні витрати. Релевантні — витрати, які залежать від управлінського рішення, а не релевантні — не залежать від такого рішення. При розгляді різнихальтернативних рішень слід розрізняти дійсні (витрати конкретних ресурсів) та можливі — це вигода, яка витрачається, коливибір одного з варіантів рішення вимагає відмовитись від доходуза іншим варіантом [4].

При побудові обліку адміністративних витрат підприємства зацентрами відповідальності виникає необхідність розробки такоїкласифікації адміністративних витрат, яка б повністю задовольняла потреби кожного центру відповідальності, враховуючи прицьому організаційну структуру та особливості господарювання.Адміністративні витрати мають комплексний характер, до нихвідносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Конкретний склад витрат визначається П(С)БО 16 «Витрати» [1].

Адміністративні витрати є комплексними витратами, саме тому особливе місце в класифікації займає їх розподіл за економічними елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці,відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати [3].

Необхідно зазначити, що класифікація витрат за економічними елементами використовується підприємствами в основномудля побудови системи фінансового обліку, тоді як у системіуправлінського обліку витрати розглядаються в розрізі статей витрат. Якщо класифікація за елементами показує загальну сумуадміністративних витрат, то на деякі статті витрат може відносятися лише частина витрат за елементами.

З точки зору планування і контролю найважливішою ознакоюдля класифікації адміністративних витрат є те, як змінюється їхнядинаміка залежно від змін обсягу виробництва чи інших показників діяльності. За відношенням до обсягів виробництва адміністративні витрати поділяються на: постійні та змінні. До постійних відносяться витрати, які залишаються незмінними (абомайже незмінними) при зміні обсягу діяльності [3].

Змінні непрямі витрати змінюються прямо або майже прямопропорційно до зміни обсягу виробництва. Дж. К. Шим і Дж. Г.Сигел виділяють також змішані (напівзмінні чи напівпостійні)витрати [6].

За значимістю адміністративних витрат для планування, контролю і прийняття ефективних управлінських рішень їх доцільнокласифікувати на регульовані і нерегульовані [3].

Вибір класифікаційної ознаки залежить від призначення класифікації витрат. За всіх умов, приведені ознаки дають змогу досягти раціональності у відображенні адміністративних витратпідприємства для цілей поліпшення інформаційного забезпечення управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р.№ 318 (зі змінами та доповненнями).

2. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

Штукін О. М.,науковий керівникВеличко О. Г., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
СЕКЦІЯ 5.КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki