Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніРИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Формування ринкових відносин у сучасній економіці істотнозмінило умови для ефективного функціонування підприємств аграрного сектора в Україні. Поточна ситуація на ринку, і досвідбагатьох підприємств в плодоовочевої продукції, показала необхідність застосування ефективної комунікаційної стратегії длядосягнення рентабельності продукції. Це також підтверджуєтьсядобрим потенціалом даної галузі. Плодова і овочева продукціяможе приносити більший прибуток навіть в умовах її підвищеноїпропозиції [1]. Попит на плодоовочеві існуватиме за будь якихумов, а розмаїтість у засобах застосування продукції дає можливість більш точно прогнозувати обсяги збуту та впроваджуватирозширення і поглиблення асортименту.

Необхідно звернути увагу на те, що всі перераховані вище переваги не принесуть достатньої ефективності без об’єднання вмаркетинговій стратегії. Однак для її створення потрібно провести дослідження інфраструктури ринку [6]. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та конкуренції овочевої продукції розглянута, в роботі М. П. Канінского. У ній визначено фактори стійкогоположення підприємства на ринку, обумовлена необхідністьстворення маркетингової системи. Але все ж, слід звернути увагуна ступінь впливу загального попиту, який може внести кардинальні зміни в ринкове середовище. У роботі Г. П. Атмась розглянуто аспекти формування та функціонування регіонального ринку овочевої продукції. Також у ній представлено принципироботи сучасного ринку овочевих та особливості поведінки йогосуб’єктів. Дослідження цих факторів створює обґрунтовану базудля розробки маркетингової стратегії, яка необхідна в сучасномуаграрному бізнесі. В. В. Писаренко розглянув у своїй роботі теоретичні та практичні аспекти маркетингу овочевої продукції. Цедослідження було орієнтоване на всі фактори, пов’язані з маркетинговою середовищем, при цьому великий вплив мають ринковіумови та особливості виробництва продукції.

Дослідження зарубіжних учених Луана Лора і Стівена Д. Хенсона присвячено різноманіттю джерел плодоовочевої продукції.У роботі розглянуто вплив великої кількості джерел плодоовочевої продукції на ринок і наслідки такої ситуації для споживачів,необхідно лише розглянути можливі маркетингові заходи в даному середовищі. Професор Чарльз Р. Холл у своїй роботі зробивбагато рекомендацій для виробників плодоовочевої продукції.Основну увагу він приділив діям ринкових факторів і рівню їхвпливу на попит і пропозицію, а так само створення маркетингових і фінансових планів. Винесені рекомендації несуть практичний характер, потрібно тільки на їх основі зробити висновки поЗапорізькій області.

Територіальний ознака плодоовочевого ринку є головноюумовою для просторового розміщення виробництва і збуту продукції, яке в свою чергу базується на базі регіональних ринків [4].Тому для визначення необхідних обсягів виробництва потрібнодосліджувати поточну ситуацію на обласному ринку.

Таблиця 1

ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Продукція 2011 2012 Відношення виробництва 2012 р. до 2011 р.,%
Виробництвотис. т Частка в загальніймасі % Виробництвотис. т Частка в загальніймасі %
Овочі 324,2 100 346,1 100 106,76
У томучислі: с/г підприємства 33,07 10,2 25,27 7,3 76,40
господарства населення 291,13 89,8 320,83 92,7 106,08
Плоди та ягоди 55,1 100 68,8 100 124,86
У томучислі: с/г підприємства 5,18 9,4 8,67 12,6 167,39
господарства населення 49,92 90,6 60,13 87,4 120,45

У Запорізькій області більша частина виробленої плодоовочевої продукції припадає на господарства населення, яке викорис-товує його більшу частину для задоволення власних потреб. Цейпринцип самозабезпечення змушує підприємців сільського господарства повністю орієнтуватися на міських жителів [6]. Такожнеобхідно звернути увагу на зростання кількості реалізованоїовочевої продукції с/г підприємствами щодо загальної маси на6,08 %, що склало 29,7 тис. т. При цьому кількість реалізованоїплодово-ягідної продукції с/г підприємствами збільшилася на20,45 %, що склало 10,2 тис. т.

Для ведення ефективної маркетингової діяльності підприємства необхідно знайти прибуткові канали реалізації [5]. Канали реалізації плодоовочевої продукції є одними з головних чинників,що визначають зміст і структуру комунікаційної стратегії підприємства. На їх основі проводиться сегментація споживачів, і створюються маркетингові заходи для просування та ефективногозбуту продукції.

Проаналізувавши дані з плодоовочевої продукції можна побачити стрімкий розвиток збуту по кожному каналу реалізації.Велике зростання спостерігається по каналу оплати праці населенню за рахунок товарної плодово-ягідної продукції 96,40 %,що склало 302,2 тис. грн. Загальна кількість реалізованої плодово-ягідної продукції значно збільшилася в порівнянні з 2011 роком на 69,35 % або 14106,32 тис. грн, що свідчить про стрімкийрозвиток цієї галузі. У зв’язку з існуючими тенденціями ринкуплодоовочевої продукції сільськогосподарським підприємствамрекомендується направити всі зусилля на розвиток комунікаційз покупцями. Для цього необхідне проведення різних піар компаній, розробка РОS матеріалів і реклама в місцевих газетах.Так само вітається співпрацю з регіональним телебаченням тайого спонсорство. При розробці рекламних матеріалів необхідно придумати символічний образ, пов’язаний з плодоовочевоюпродукцією, це допоможе зайняти хороші позиції у свідомостіпокупців.

Ринок плодоовочевої продукції Запорізької області сконцентрований на господарствах населення, в яких виробляється таспоживається близько 90 % товарів. У таких умовах сільськогосподарським підприємствам необхідно розробляти ефективну комунікаційну стратегію для досягнення конкурентоспроможності.Це може бути створення ярмарок, виставок, святкування національних і місцевих свят. Подібні методи ефективно практикуються за кордоном серед об’єднаних фермерських господарств.Одним з найефективніших маркетингових інструментів можутьстати POS матеріали і рекламні каталоги, які необхідно роздаватиміському населенню. Завдяки ним покупці будуть проінформовані про існування підприємств даної галузі, що так само це допоможе застосувати ефектну цінову політику.

Таблиця 2

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ

ПІДПРИЄМСТВАМИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТИС. ГРН

Канали реалізації Продукція
Овочі Плоди і ягоди
2011   2012 2012р.у % до2012р. Структура каналівреалізації 2012 р. 2011 2012 2012р.у % до2012р. Струкура каналівреалізації 2012 р.
                 

переробним підприємствам

413,7864,515,60,26

—947,68

—2,75

на ринку, через власні магазини, ларьки, палатки 5822,65 4979,57 85,52 19,90 6167,24 7150,37 115,94 20,76
населенню в рахунок оплати праці 79,3 80,3 101,26 0,32 313,8 616,31 196,40 1,79
пайовикам в рахунок орендної плати                
                 
                 

за землю майновихпаїв (часток)

23,3025,60109,870,10

по іншими каналами 19779,83 19871,25 100,46 79,42 14560,12 25730,18 176,72 74,70
всього 26119,89 25020,84 95,79 100,00 20338,39 34444,71 169,35 100,00

Список використаних джерел

1. Государственная служба статистки Украины [сайт]: URL:http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения 09.10.2012).

2. Писаренко В. В. Маркетинг овощной продукции: Автореф. дис.канд. эк. наук. — К., 2011. — 6 с.

3. Канинский М. П. Развитие конкурентоспособности продукцииовощеводства: Автореф. дис. канд. эк. наук. — К., 2004. — 8 с.

4. Атмась Г. П. Формирование и функционирование региональногорынка плодоовощных: Автореф. дис. канд. эк. наук. — Николаев, 2005.

— 9 с.

5. Luanne Lohr and Steven D. Hanson. Diversity of Sources for FreshProduce: Implications for Local Markets. — 2010. — P. 4–5.

6. Charles R. Hall Professor Department of Agricultural EconomicsUniversity of Tennessee: Direct Marketing Guide for Producers of Fruits,Vegetables and Other Specialty Products // PB1711. — 2012. — P. 25–27.Жеребець Н.О.,науковий керівникАндрійчук В. Г., д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»
НЕБЕСНЕ СВІТИЛО ДЛЯ АГРАРІЯ:РЕТРОСПЕКТИВА ТА МАЙБУТНЄ
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РАЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄС
РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki