Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніМОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ


Доповідь присвячена аналізу сучасного стану аграрного сектора економіки України, кількість агрохолдингів, розмір їх консолідованих земельних банків.

В останні роки термін «агрохолдинг» укорінився і став звичним при характеристиці сільськогосподарського виробництваУкраїни. Нова виробнича структура, що має ряд конкурентнихпереваг, як у виробничій, так і інвестиційній сферах, веде актив-не розширення свого впливу практично по всіх напрямках сільськогосподарського виробництва [1, с. 8–10].

Найбільші за розмірами землекористування агрохолдинги(від 400 до 600 тис. га) розміщують своє виробництво в особливо привабливих для сільського господарства регіонах — Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській і Чернігівській областях; від 200 до 400 тис. га — у Черкаській, Харківській,Тернопільській, Донецькій і Житомирській областях. За прогнозами, до 2015–2016 років агрохолдинги планують збільшити землекористування ще на 2–3 млн га. Найбільше сільськогосподарських земель контролюється холдингами в ІваноФранківській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях [3, c. 142–143].

Завдяки агро-індустріальній вертикальній інтеграції, агрохолдинги, як правило, є ефективними бізнес-проектами з преференційним доступом до капіталу, ринків, політичної допомоги та інновацій. Інтегруючи всі елементи агро-індустріального виробництва і продовольчого маркетингу у своїй структурі, конкурентнаперевага досягається завдяки застосуванню нових технологій усільському господарстві, обробці, логістиці, контролю якості тапродажу кінцевого продукту [4, c. 29–32]. Унаслідок чого агрохол-динги є конкурентоспроможними, що є важливим аспектомдля України після її приєднання до СОТ та експансії в ЄС і світові ринки. Таким чином, внесок агрохолдингів до економічногозростання та розвитку є позитивним.

З нашої точки зору, євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, основою стратегії економічного та соціального розвитку на найближчу перспективу.

Головними змінами в торговій політиці при створені Зони вільної торгівлі з Європейським союзом є такі. 21 березня 2014 року під час саміту ЄС було підписано політичні положення Угодипро асоціацію між Україною та ЄС. Метою зазначеного заходу єодностороннє зменшення або скасування митних зборів ЄС натовари, що походять з України. Застосування автономних торговельних преференцій орієнтовно розпочнеться з травня 2014 рокута триватиме до 1 листопада 2014 року.

З початку тимчасового застосування Угоди з боку ЄС і ратифікації Україною для сільськогосподарської продукції мита будуть скасовані на 35,2 % тарифних ліній України і 83,1 %

— Євросоюзом. І по-друге, ЄС встановлює перехідні періоди на 2 %тарифних ліній тривалістю 3–7 років, а по найчутливішим товарам (14,9 %) запропоновано доступ у рамках безмитних тариф-них квот. Вони надані Україні по зернових, м’ясу і деяких іншихпродуктах.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівліУкраїни, наведеними за 1 квартал 2014 року, основними експортними сільськогосподарськими товарами України залишаються [5]:а) продукти рослинного походження — 54,5 %;б) жири та олії тваринного або рослинного походження —21,1 %;в) готові харчові продукти — 19,1 %;г) живі тварини та продукти тваринного походження — 5,4 %.

Згідно з прогнозними даними аналітичного департаментуУкраїнської аграрної конфедерації, а саме українські виробникипри використанні експортних квот у 2014 році в цілому по 21 виду продукції зможуть додатково отримати близько 400 млн євро,а в 2019 році з урахуванням змін у тарифних квотах — до 420млн євро.

Крім того, прогнозується збільшення іноземних інвестицій,впровадження нових технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Тісна співпраця з Європейськимсоюзом зможе значно розширити географію експорту України, втому числі в напрямку ринків розвинених країн.

Список використаної літератури

1. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г.Андрійчук // Економіка АПК. — 2013. — № 1.

— С. 3–15.

2. Данкевич А. Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів / А. Є. Данкевич // Економіка АПК. — 2012. — № 1. — С. 138–149.

3. Данкевич А. Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А. Є. Данкевич // Економіка АПК. — 2011. — № 5. — С.139–147.

4. Мартин А. Захист економічної конкуренції усільськогосподарському землекористуванні: переваги і недолікиагрохолдингів / А. Мартин // Землевпорядний вісник. — 2010. — № 8.

— С. 26–32.

5. Основні показники економічного та соціального розвиткуУкраїни [Електронний ресурс] // Офіційний Web-сайт Міністерстваекономічного розвитку та торгівлі України. — Режим доступу:http://me.kmu.gov.ua.Kravchenko Renata,Scientific supervisiorDyadko E. A. Docent,Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, DnepropetrovskWAYS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN BUSINESSIN UKRAINE BY EUROPEAN METHODSStructural indicators are as follows

— in Ukraine, about 50 millionhectares of land suitable for use, of which 70 % involved foragricultural production. European countries have this indicator within30-45 %, and in the United States — 26 %. This means that they havereached a high intensity of production, whereas we plowed all that ispossible to plow. This high plowed led to land degradation. Losthumus, deteriorated structure, and as a result — low harvests.The aforementioned 70 % consist of arable land farmland,pastures, orchards, etc. That is, part of the land is plowed, and some

— not. We plowed up to 90 % of agricultural land and pasture isalmost there.Thus, to achieve high efficiency of land and successfully developagricultural business in Ukraine, it is necessary to reduce the amountof land that is used for planting plants, and increase the amount ofpasture.However, we must not forget that our land is increasinglydepletion because farmers prefer to grow the most profitable cropssuch as canola and sunflower, which scientists’ recommendationsshould take no more than 15 % of the production. Statistics alsoshows that in the southern regions, the figure has already reached40 %.This tells us that also need to be revised crop species, which arecurrently grown on the territory of Ukraine. According to the canonsof crop rotation, you need to grow at least three crops, one of whichmust be related to a class of perennial grasses, such as clover. Cloverroot system is half the weight of the whole plant and in one seasonaccumulates in the soil of 150 kg of nitrogen. Very useful as alfalfa,and cultivation of these crops is essential for the preservation andrestoration of fertility. Growing clover solve several problems at once: clean air, food for cattle and partial restoration of land productivity.According to the expert, optimal for Ukraine per hectare of arableland should be 1.6 hectares of pasture and 3.5 acres of forest land.Today we have respectively 0.2 and 0.3 acres of pasture acres offorests. That is, to make use of the land in an environmentally safe, sothey do not lose their fertility, it is necessary to increase eight times inthe area of pastures and twelve-fold increase in forests area.For rational use of land should also optimize the structure of space.Because in a previous practice today from 30 million hectares ofarable land of about 10 million hectares are infertile or unsuitable foruse in agriculture. A quarter of this area appeared in the last thirtyyears.We can conclude that the main criteria of agribusinessdevelopment are: rational allocation of land resources, maintainingtheir level of productivity and care about the environment.List of literature:

1.http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_ukraine_50_mln_ga_zemli_prigodnoy_k_ispolzovaniyu___ucheniy_1420332Лисенко Г. П.,науковий керівникХорунжий М. Й., к.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
НЕБЕСНЕ СВІТИЛО ДЛЯ АГРАРІЯ:РЕТРОСПЕКТИВА ТА МАЙБУТНЄ
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РАЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄС
РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЄЦЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki