Posibniki.com.uaМікроекономікаЕкономіка аграрних підприємствТема 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИНКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Тема 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИНКУ


3.1. Зміна попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію та її наслідки

Сільське господарство, як ні жодна інша галузь народного господарства, навіть за наявності дійового державного регулю-вання найменше відійшло від середовища чистої конкуренції. Ми вже зазначали, що в цій галузі функціонує багато підпри-ємств, а тому кожне з них, виробляючи, як правило, однорідну продукцію, не в змозі впливати на бажані для них зрушення у попиті і пропозиції, а отже, і на ціну. На користь цього висновку засвідчує і те, що для сільськогосподарської продукції прита-манний відносно невеликий діапазон якості. В зв’язку з цим не-можливо здійснити концентрацію виробництва продукції певно-го рівня якості в руках обмеженої кількості товаровиробників і завдяки цьому впливати на рівновагу ринку. Тому аграрні під-приємства будують свою виробничу і маркетингову діяльність з урахуванням тієї обставини, що ціни на сільськогосподарську продукцію і ресурси, які вони закуповують, формуються під впливом зовнішніх факторів, які не піддаються або мало підда-ються впливу кожного окремого сільськогосподарського това-ровиробника. За сукупності цих причин на ринку сільськогос-подарської продукції рельєфно проявляється зв’язок між попитом і пропозицією.

Ціна рівноваги

На будь-який товар, у тому числі і сільськогосподарського походжен-ня, ціна рівноваги досягається лише тоді, коли попит на продукцію D відповідає її пропозиції S. На рис. 3.1 показано той випадок, коли по-пит урівноважений з пропозицією. За такої умови на ринку не буде ні дефіциту, ні лишків продукції, ціни на неї стабілізуються., задовольня-ються потреби споживачів.
 
Ордината точки Е перетину кривих D і S вказує на ціну рівно-ваги Р, за якої попит урівноважується з пропозицією за обсягу виробництва Q1. Якщо, скажімо, попит зростає до точки К1, то це означатиме, що потрібно продати продукції обсягом Q2. Але цій потребі відповідає пропозиція в точці К2 за меншого обсягу про-позиції продукції Q3. Як бачимо, за таких умов виникає дефіцит продукції в розмірі Q2 — Q3. За зменшення попиту, наприклад, до точки К3 матиме місце зворотний процес — виникнуть лишки продукції, розмір яких також визначається в даному випадку різ-ницею між Q2 і Q3.
 
Проте насправді повний збіг попиту і пропозиції — явище тим-часове, що часто порушується. Попит і пропозиція змінюються під впливом ряду обставин і насамперед через зміну ціни. За її зрос-тання збільшуватиметься пропозиція продукції, оскільки це еко-номічно вигідно виробникам. Водночас зниження ціни стимулює зростання попиту на продукцію. Адже за тих самих витрат покупці матимуть можливість придбати більше продукції, ніж раніше.
 
Сільське господарство й аграрні підприємства працюють в умовах ризику і невизначеності через істотний вплив природних факторів. Саме під дією цих факторів можуть безпосередньо змі-нюватися попит і пропозиція, встановлюватися нова рівновага, а отже, і нова ціна.
 
Припустімо, що внаслідок епізоотії у спеціалізованих тварин-ницьких підприємствах різко скоротилася потреба в концентро-ваних кормах. Досягнута раніше рівновага в точці Е1 (рис. 3.2, а), якій відповідає ціна Р1, буде порушена через скорочення попиту, що графічно відображається зсувом кривої D ліворуч до D1. Про-позиція зерна при цьому залишається сталою, оскільки його ви-робники не змогли своєчасно зреагувати на зміну попиту, а тому характер кривої S не змінюється. Внаслідок цього склалася нова рівновага в точці Е2. якій відповідає ордината Р2 — ціна, рівень якої нижчий за ціну Р1.
Але не виключена можливість, що попит на зерно може зрости внаслідок розширення спеціалізованими тваринниць-кими підприємствами поголів’я худоби, що спричинятиметься підвищенням попиту на тваринницьку продукцію. Якщо під-приємства — виробники зерна своєчасно не зреагують на ви-могу ринку і пропозиція зерна залишиться незмінною, то рані-ше досягнуту рівновагу в точці Е1 буде порушено (рис. 3.2, б). В результаті виникає нова рівновага між попитом D2 і пропозиці-єю S у точці Е3, якій відповідатиме і вища ціна на зерно Р3. В даному випадку різниця між Q3 і Q1 — це дефіцит зерна, а між Q1 і Q2 — його лишок.
Зміна попиту на зерно і його вплив на ціну цього продукту
 

Крім попиту, істотний вплив на ціну сільськогосподарських про-дуктів справляє і зміна в пропозиції, що спричиняється насамперед природними факторами. Наприклад, завдяки сприятливим погодним умовам було одержано високий урожай зернових культур, унаслідок чого зросла пропозиція зерна на ринку (крива S1 на рис. 3.3, а).

Зміна пропозиції зерна та її вплив на ціну

Характер кривої D при цьому не змінився, і це — досить реа-льне припущення, оскільки збільшити поголів’я худоби для но-вого обсягу пропозиції зерна S1 за короткий проміжок часу не можливо. Тому рівновага, що була досягнута раніше в точці Е1 і якій відповідає ціна Р1, буде порушена. Крива пропозиції при цьому зсувається праворуч, і завдяки цьому встановлюється нова рівновага в точці Е2, ордината якої вказує на нову, більш низьку ціну рівноваги Р2. І це зрозуміло, адже на ринок буде поставлено більше зерна на величину Q2 – Q1. А оскільки попит залишився незмінним, то перевищення пропозиції над потребою неминуче призводить до зниження ціни. В іншому разі додатково одержа-ний урожай зерна неможливо було б реалізувати.

Тепер неважко передбачити, як зміниться ціна в неврожайний для зернових рік. Як видно з рис. 3.3, б, зменшеній пропозиції зер-на відповідає крива S3, що зсунулася ліворуч. При незмінному попиті це призводить до нового збалансування його з пропозиці-єю в точці Е3 і встановлення ціни рівноваги Р3. Вона вища за ціну Р1, що відповідала нормальному врожаю зернових. Як бачимо, в даному випадку попит перевищує пропозицію, створюється де-фіцит зерна, за якого настає рівновага з меншим обсягом закупок цього продукту в обсязі Q3.

 
Викладене дає змогу зробити очевидний висновок — будь-яка зміна попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію неза-лежно від причин , які її зумовили, повинна бути в центрі уваги сільськогосподарських підприємств, оскільки це безпосередньо по-значається на рівні цін, масштабах виробництва, а отже, і на кінце-вому результаті роботи — рівні дохідності та окупності витрат.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.3. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду
Частина 2 АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ І КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
4.3 Види підприємств та їх обєднань
4.4. Етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу
4.5. Механізм реструктуризації КСП і врегулювання майнових відносин
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki