Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ


В умовах ринкової конкуренції реалізація обґрунтованої стратегії диверсифікації діяльності підприємства дозволяє зменшитиризики його функціонування шляхом розподілу їх на різні види інапрямки діяльності Враховуючи можливу ступінь невизначеності майбутньої ситуації на ринках продукції і сировини, вимірювання попиту і очікувань споживачів, фінансово-економічнихумов підприємницької діяльності, саме реалізація стратегії диверсифікації може стати умовою для отримання підприємствомстабільного прибутку, збереження економічного зростання тапідвищення ефективності його діяльності.

Диверсифікація виробництва — це розширення асортименту,зміна виду продукції, виробленої підприємством, фірмою, освоєннянових видів виробництв з метою підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди, запобігання банкрутства [3].

Ми визначимо диверсифікацію як процес підвищення економічної ефективності діяльності підприємства і зниження фінан-сових ризиків, заснований на розвитку нових виробництв і розширенні займаної частки ринку. На сьогоднішній день, у зв’язкуз необхідністю створення нових механізмів взаємодії між сільгосптоваровиробниками і переробниками, необхідністю оптимізації існуючого виробництва та впровадження нових виробництв,виходячи з потреб переробників, зростає актуальність диверсифікації виробництва в АПК [4].

Однак при прийнятті рішення про диверсифікацію АПК слідвраховувати ряд особливостей сільського господарства: розбіжність робочого періоду з виробничим періодом (сезонність); переплетення біологічних та економічних процесів; розосередження території; земля виступає як засоби виробництва.

Саме від цих особливостей залежить результат діяльностісільськогосподарського підприємства та його економічна ефективність, що, в свою чергу, відбивається на функціонуванні АПКу цілому. І в даний час за рахунок неефективного та нераціонального використання землі, яскраво вираженої сезонності ряду виробництв, що приводить до проблем використання трудових ресурсів, неврахування всіх біологічних процесів та їх впливу наекономічну ефективність підприємства в цілому, більшість сільгосптоваровиробників недоотримують прибуток або зовсім збиткові. Необхідно шукати шляхи вирішення цих проблем, одним зтаких шляхів ми бачимо диверсифікацію діяльності сільгосппідприємств, яка підвищить ефективність як сільського господарства, так і функціонування АПК у цілому.

Однак для підвищення економічної ефективності сільського господарства і АПК в цілому обрана диверсифікація, як одна з стратегій зростання, повинна спиратися на системний підхід, в основі якого лежить розгляд об’єкта як цілісного безлічі елементів усукупності відносин і зв’язків між ними, тобто розгляд об’єкта яксистеми. Диверсифікація діяльності сільськогосподарського підприємства, заснована на системному підході, буде сприяти розробціпринципів і методів відновлення, а потім і зростання економікисільського господарства з урахуванням його специфіки [2].

Диверсифікація завдяки розвитку інших сфер діяльності дозволить знизити сезонність і пов’язані з нею негативні наслідки,що виникають у сільгосппідприємств. На більшості підприємстврозвиток нових галузей поряд з існуючими забезпечить раціональніше використання всіх наявних ресурсів, що в свою чергупризведе до підвищення економічної ефективності підприємствав цілому [1]. Це особливо актуально для господарств, що знаходяться у віддалених районах, які в силу своєї спеціалізації неефе-ктивно використовують наявні землі, а в силу віддаленості відінших господарств не мають можливості здати їх в оренду.

Вибір стратегії диверсифікації діяльності сільгосппідприємства визначається внутрішнім потенціалом і потенціалом зовнішнього економічного середовища. Організаційно-економічний механізм вибору стратегії диверсифікації діяльності сільгосппідприємства включає в себе діагностування і структуризацію йоговнутрішніх і зовнішніх проблем, формулювання його місії і цілей,стратегічний аналіз, визначення стратегічних альтернатив, вибірстратегії, контроль над її реалізацією і оцінку її ефективності.

Таким чином, стратегічний розвиток агропромислового комплексу, заснований на диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, дозволить найбільш повно і раціональновикористовувати природний і виробничий потенціал, розширитиасортимент і збільшити обсяги виробництва продукції АПК.Стратегія диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства націлить його на створення і стабілізацію ефективноїекономіки, що задовольняє потреби зовнішнього і внутрішньогосоціально-економічного середовища.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. –2-ге вид., доп. і перероб. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2004. — 624 с.

2. Голубов И.С. Методология диверсификации производства в сельском хозяйстве / И.С. Голубов // Агробизнес: экономика — оборудование –технологии. — № 5. — 2011. — С. 55–62.

3. Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи: монографія / М. Д. Корінько. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. — 447 с.

4. Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки: соціально економічний ефект // Економіка АПК. — №4. — 2009. — С. 129–132.Клонцак Н. С,науковий керівникАндрійчук В. Г. д.е.н, професор, академікУААН,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ (КЛАСИЧНА ТА НУЛЬОВА ТЕХНОЛОГІЇ)
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki