Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ


В сучасних умовах інтеграції економіки України до світовогоекономічного простору та фінансової і економічної нестабільнос-ті ефективне управління підприємством передбачає розробленнядієвих механізмів забезпечення достатнього рівня його прибутковості. Останнім часом спостерігається тенденція до зниженняприбутковості сільськогосподарських підприємств, ефективностіїх функціонування, використання ними ресурсного потенціалу,спостерігаються негативні тенденції щодо кількості діючих, новостворюваних підприємств та обсягів їх господарської діяльності, низький рівень конкурентоспроможності підприємств та їх інноваційної активності.

Сьогодні проблема забезпечення прибутковості і, відтак, інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств набуває пріоритетного значення. Тому необхідно виявити основніфактори, які впливають на прибутковість аграрних підприємств,а отже, на економіку України в цілому.

Необхідною умовою прибуткової роботи сільськогосподарських виробників є створення для них нормального фінансовогосередовища, основним компонентом якого є державна підтримка.На сьогоднішній день фінансово-економічна підтримка аграрногосектора здійснюється переважно через комплекс програм, кожназ яких має на меті підвищення ефективності виробництва та дохідності товаровиробника. При цьому, через брак коштів Державного бюджету України, ця підтримка на 80 % здійснюється зарахунок сприятливої податкової політики, що є непрямою формою субсидіювання галузі [1]. Оцінка рівня фінансової підтримки аграрного сектору в Україні засвідчує, що вона є недостатньою та значно меншою ніж у високорозвинутих країнах. Нанашу думку, завдяки деяким найприбутковішим галузям сільського господарства, держава намагається поповнити державнийбюджет. Для прикладу, введення в дію норми Податкового кодексу, згідно якої продавці зерна закордон не можуть претендуватина повернення ПДВ. Тобто, українські аграрії фактично сплачують податок на експортовану продукцію, що і призводить до їхньої недостатньо ефективної діяльності.

Наступним фактором забезпечення належного рівня прибутковості будь-якого виробництва є його техніко-технологіч-нийрівень. Стан матеріально-технічної бази сільського господарстваУкраїни на сьогодні цілком обґрунтовано можна охарактеризувати як незадовільний як у кількісному, так і в якісному плані,оскільки техніка фізично й морально застаріла, до того ж уже начас свого створення вона поступалася за класом, якістю, ефективністю роботи кращим зарубіжним зразкам. Вік 62 % комбайнів вУкраїні вже перевалив за 20 років; 28 % тракторів досягли віку в15–20 років, а 51 %

— відслужили понад 20 років [2] Разом з тимзазначимо, що в багатьох агропромислових холдингах використовується сучасна техніко-технологічна база, що дає змогу їмздійснювати виробництво сільськогосподарської продукції з вищим рівнем економічної ефективності порівняно з іншимисуб’єктами господарювання.

На функціонування аграрного сектору впливають також обсяг залучених інвестицій. Можна стверджувати, що сьогоднісільське господарство прибуткова і достатньо інвестиційно приваблива галузь, проте ще досить «тендітна» і залежить від коливань політичного курсу та стабільності в державі. Наприклад,зростання обсягу інвестицій у цей бізнес, який спостерігаєтьсяпротягом останніх років, можна просто «перекреслити» скасуванням ФСП.

Ще одним фактором, який впливає на прибутковість сільськогосподарського виробництва, є кредитування аграрного сектору.Дана проблема полягає у замкнутому ланцюгу для багатьох аграрних підприємств: з одного боку, вони є неприбутковими тому,що вони не можуть отримати кредит, а з іншого боку, не отримують кредит бо є неприбутковими.

Загалом, сільське господарство України потерпає від необґрунтованих, порівняно з розвинутими країнами світу, умов кредитування реального сектора. Насправді, якщо у США середня кредитна ставка становить 3,25 %, у Франції — 3,43 %, у Німеччині

— 3,94 %, у Канаді — 3 %, то в Україні — 18,4 % (між Ганою —18,2 % і Гондурасом

— 18,6 %) [3]. Очевидно, що у зв’язку із високою вартістю кредитних ресурсів, сільськогосподарським підприємствам у сьогоднішніх умовах практично неможливо накопичити власні обігові кошти для динамічного розширеноговідтворення виробництва. Вирішення даної проблеми можливе зарахунок зміни нормативно-правової бази у сфері кредитуванняАПК, зокрема удосконалення механізму надання часткової компенсації та забезпеченні належної державної підтримки у сферіпільгового кредитування.

Отже, сільське господарство потенційно є високоприбутковоюгалуззю, проте воно є надто залежним від політичної та економічної ситуації в країні. На нашу думку, найважливішим чинником,який здатний стабілізувати функціонування сільського господарства та забезпечити його прибутковість, є держава, яка повиннастворити економічне середовище та забезпечити необхідні умовиуспішного розвитку галузі, враховуючи специфіку її функціонування.

3. Новини АПК «АПК: Закредитувалися по сам аграрні розписки»-Електронний ресурс-Режим доступу: http://agroconf.org/content/apkzakredituvalisya-po-sami-agrarniКравчук І. С.,науковий керівникСтаріков О. Ю., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
ЕФЕКТИВНІСТЬ КВІТНИКАРСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki