Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Управлінське консультування

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Прямий вплив управлінського консультування на розвиток компаній 1. Дайте характеристику управлінського консультування та його ролі в сучасній економіці.

2. Опишіть етапи становлення управлінського консультування та еволюцію його впливу на розвиток економічних систем.

3. Сформулюйте основні завдання консультування у процесі розвитку компанії.

4. Якими є основні форми впливу управлінського консультування на розвиток компанії?

5. Дайте характеристику найпопулярнішим консалтинговим концепціям розвитку компаній.

6. Схарактеризуйте механізм консалтингової підтримки розвитку компаній.

7. Визначити ознаки різних видів консалтингових проектів розвитку.

8. Які ресурси використовують в процесі консалтингової підтримки розвитку підприємств?

9. Дайте характеристику моделям консалтингової співпраці в процесі розвитку компанії та визначте умови успішного використання їх.

10. Визначте передумови успішної консалтингової підтримки розвитку підприємств. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Опосередкований вплив управлінського консультування на розвиток компаній

Консалтингова послуга

Консалтинговий продукт

1. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. — М.: Планум, 2004.

— 976 с.

2. Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 414 с.

3. Пригожин А.И. Методы развития организаций / Пригожин А.И. — М.: МЦФЭР, 2003. — 864 с. 4. Рапопорт В.Ш. Диагностика управления: (практический опыт и рекомендации) / Рапопорт В.Ш. — М.: Экономика,

1988.

5. Шохов А. Управленческий консалтинг как метод развития систем управления / Шохов А. [Электронный ресурс]. —

Режим доступу: http:// www.socium.com.ua/uprco.html

6. Юксвярав Р.К. Управленческое консультирование: теория и практика / Юксвярав Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А.

— М.: Экономика, 1988.

7. Алешникова В.И. Использование услуг профессиональных консультантов / Алешникова В.И. — М., 1999; Посадский

А.П. Основы консалтинга / Посадский А.П. — М.: ГУ ВШЭ,

1999.

8. Васильев Г.А. Управленческое консультирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 (Менеджмент организации) / Васильев Г.А.,

Деева Е.М. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

9. Марченко О.А. Поведение субъектов рынка консалтингових услуг: цели и принципы / Марченко О.А. // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. — Выпуск 31-2. —

2007. — С. 51

—56.

10. Трофімова О. Такий різний консалтинг. Класифікація консалтингових послуг / Трофімова О. // Синергія. — 2004.

— №3(10).

11. Курбатова О.В. Развитие рынка консалтинговых услуг / Курбатова О.В. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

12. Верба В.А. Еволюція впливу управлінського консультування на розвиток підприємств // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. — Вип. 1-2 /

Голов. ред. О.П. Степанов. — К.: Книжкове вид-во НАУ,

2008. — С. 579

—587.

13. Верба В.А. Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки».? К.: ВНЗ «НАУ», 2008. — № 11(89). — С. 21—36.

14. Верба В.А. Механізм консалтингової підтримки розвитку підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики :

Збірник наукових праць. — Випуск 241: в 5 т. — V т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008.

— С. 1113—1123.

15. Верба В.А. Управлінське консультування як чинник інноваційного розвитку національної економіки за умов глобалізації // Вісник Хмельницького національного уні-верситету. Економічні науки. — 2008. — № 6.

— Т. 2.

С. 119

—122.

16. Блок П. Безупречный консалтинг. — 2-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. — 304 с.

17. Липпит Г., Липпит Р. Консалтинговый процесс в действии / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. — 208 с.

18. Уикхем Ф. Консалтинг в управлении проектами / Пер.

2-го англ. изд. — М.: Дело и Сервис, 2006. — 368 с.

19. Хайниш С., Токарева Н. Управление изменениями и механизм активного развития на предприятии. —М.: РОХОС,

2003.

— 152 с.

20. Иванов М., Шустерман Д. Организация как ваш инструмент: Российский менталитет и практика бизнеса. — 3-е изд. — М.: Альпина, 2006.

21. Kennedy Informations «Consulting Service Line Series» [Електроний ресурс]. — http://www.consultingcentral.com/ research/service-line?C=7TNEIvYZI9yVZGN3&G=sdNKvCyY8 Rh TMkLR

22. Survey of the European Management Consultancy Market

2007—2008 [Електронний ресурс]. — www.tecnocom.es/.../ feaco%20survey%202007_2008%20FINAL.pdf

23. The European MC market. Feaco conference 2007, Warsaw [Електронний ресурс]. — http://www.mylib.be/projects/ feaco/FCKeditor_project/1_The%20European%20MC%20Market%20-%20A_Beuve-Mery.PDF


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
13.2. СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ
13.4. УЧАСНИКИ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
14 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki