Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компанії14 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

14 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ


— 265 с. 14.1. Завдання управління проектами розвитку компанії

14.2. Ініціація та формалізація проекту розвитку

14.3. Планування проекту розвитку

14.4. Реалізація та завершення проекту розвитку

14.5. Обґрунтування ефективності проектів розвитку компанії

Ключові положення

Основні терміни та поняття

Запитання та завдання для самоконтролю

Вивчивши матеріал цього розділу, Ви будете ЗНАТИ:

9 принципи та підходи до формалізації проектів розвитку;

9 чинники успіху ініціації проектів розвитку;

9 завдання та етапи планування проекту розвитку;

9 підходи до підсумкового оцінювання проектів розвитку;

9 характеристику систем оцінних критеріїв при аналізі проектів розвитку; а також УМІТИ:

9 залежно від виду проекту розвитку визначати пріоритети гармонізації управлінських завдань у тріаді «завдання ? бюджет ? термін реалізації»;

9 розробляти базовий план проекту розвитку та його складових (структуризація проекту з кодуванням робіт, календарно-сітьовий графік, матриця розподілу відповідальності і робіт за виконавцями, список ресурсів із вартісними оцінками, плановий бюджет, розподіл витрат у часі, план надходження фінансування, організаційна структура проекту);

Список використаних джерел 9 формувати систему контролю за перебігом реалізації проектів розвитку;

9 оцінювати ефективність проектів розвитку за «жорсткими» та «м’якими» параметрами.

14.1. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

Чисельні дослідження, що аналізують ефективність реалізації стратегічних ідей, підтверджують гіпотезу про досить низький рівень результативності зусиль менеджменту в напрямі досягнення обраних цілей. Той факт, що тільки 33 % проектів розвитку були реалізовані у визначений термін і в межах планового бюджету, значною мірою пояснює зацікавленість керівництва компаній у пошуку методів планування та реалізації проектних змін, які відбуваються в межах реалізації стратегії розвитку.

Серед найпоширеніших причин низької результативності реалізації стратегії розвитку фахівці називають достатньо низьку управлінську культуру керівництва компаній у сфері проектного менеджменту, ігнорування проектних принципів управління стратегічними змінами, відсутність організаційної інтеграції системи управління проектами в систему управління компанією та ефективних механізмів ініціації, аналізу, підготовки проектів розвитку на підприємствах.

Більшість проектів розвитку приймають за умов серйозної обмеженості ресурсів, що пояснює прагнення керівництва компанії отримати результати найвищої якості при виконанні необхідних робіт за проектами розвитку з мінімальними термінами і бюджетом.

Менеджеру проекту необхідно забезпечити найкращу якість виконання необхідних робіт з мінімальними термінами і бюджетом (рис. 14.1). Проте, як відомо, якість результатів, терміни та бюджет їх досягнення мають різновекторне спрямування, що не дає змоги отримати найкращий результат із мінімальним бюджетом і часом досягнення, оскільки скорочення термінів виконання проекту потребує збільшення бюджету за незмінних обсягів і якості, чи,

Цілі управління проектами розвитку навпаки, обмеження бюджету потребує збільшення термінів або коригування вимог щодо якості. Тому при визначенні цілей проекту розвитку необхідно гармонізувати тріаду «завдання ? бюджет? термін реалізації» та визначити пріоритети для подальшої оптимізації параметрів проектів. Зазначимо, що залежно від виду проекту розвитку вибір пріоритетів у зазначеній тріаді може змінюватися. Так, для проектів розроблення та випуску нового продукту, який має поліпшити конкурентну позицію компанії, своєчасне завершення проекту має стати пріоритетним, і за необхідності для цього можна збільшувати бюджет проекту. А для проекту впровадження системи бюджетування таким пріоритетом можуть виступати ресурсні обмеження, що іноді позначається на термінах упровадження проекту.

Якість

Вартість Терміниобсяг найкраща якість

Рис. 14.1. Тріада цілей управління проектами розвитку

393

Управління проектами розвитку ґрунтується на ефективній взаємодії суб’єктів управління (учасників проекту розвитку), їхньому управлінському впливі на оптимізацію проходження проекту всіх етапів його життєвого циклу та використання ефективних засобів й інструментів проектного менеджменту (рис. 14.2). Рис. 14.2. Система управління проектами розвитку

Базуючись на методологічних принципах управління проектами, можемо стверджувати, що основними етапами здійснення проектів розвитку є такі: вибір та ініціація проекту; планування; виконання, моніторинг і контроль, завершення (табл. 14.1).

Етапи життєвого циклу проекту розвитку Таблиця 14.1

ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ

Стадія Завдання етапу Основні процеси
1. Концепція Ініціація та формалізація проекту • формалізація ідеї, її первинне оброб- лення; • проведення експертного оцінювання ідеї, • розроблення й узгодження ключових елементів ідеї; • визначення відповідального за розроблення ідеї та призначення керівника проекту; • підготовка проектної ідеї й авторизація проекту розвитку; • формування попереднього списку учасників та команди проекту.
2. Планування Формування процесів управління проектом • уточнення і фіксація мети проекту й механізму її досягнення; • визначення і формування всього комплексу заходів і робіт за проектом; • планування послідовності й тривалості виконання робіт; • визначення ресурсного забезпечення та планування вартості проекту; • планування ризиків, постачання, якості та комунікацій проекту
3. Реалізація Виконання проекту відповідно до затвердженого плану • інтеграція системи управління проектом розвитку в бізнес-процеси компанії; • узгодження інтересів та організація взаємодії учасників проекту; • ресурсне забезпечення проекту; • моніторинг і контроль виконання планових завдань; • аналіз реалізації проекту та прийняття рішень в разі відхилення від плану
4. Завершення Підсумкове оцінювання проекту • аналіз результатів реалізації проекту розвитку; • проведення аудиту та підсумкового оцінювання проекту

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
14.3. ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ
14.4. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ
14.5. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki