Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України


 

ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЛЮТИ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

 

Регулювання та контроль переміщення валюти та ва-лютних цінностей через митний кордон України, здійснюється відповідно до Інструкції «Про переміщення валюти України, іно-земної валюти, банківських металів, платіжних документів, ін-ших банківських документів і платіжних карток через митний кор-дон України» затвердженої постановою Правління НБУ від 12 липня 2000 року.

 

Згідно з Інструкцією, регулювання та контроль переміщення валюти та валютних цінностей через митний кордон України, за-лежно від встановлених норм і суми валюти, що перевозяться, здійснюється у формах:

 

 1. усного декларування митному органу;
 2. письмового декларування митному органу;
 3. на підставі довідки уповноваженого банку. Довідки вида-ються фізичним особам, які мають в уповноваженому банку від-критий рахунок в іноземній валюті. Термін дії довідок на виве-зення валюти становить 90 днів;
 1. на підставі спеціального дозволу чи індивідуальної ліцензії Національного банку України. Індивідуальні ліцензії НБУ, вида-ються його територіальними управліннями у випадках, якщо су-ма валюти та валютних цінностей, що переміщуються через кор-дон, не перевищує 100000 доларів США. В інших випадках індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку Укра-їни. Термін дії індивідуальних ліцензій на вивезення валюти за межі України фізичними особами (резидентами та нерезидента-ми) становить шість місяців; індивідуальних ліцензій для юриди-чних осіб — один місяць.

 

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ПЕРЕТИНІ МИТНОГО КОРДОНУ

 

Субєктами валютного регулювання та контролю є фізичні та юридичні особи (резиденти та нерезиденти), що безпосередньо здійснюють переміщення валюти та валютних цінностей, а також контролюючі органи: Державна митна служба України забезпечує митне декларування валюти та валютних цінностей, а також контроль за дотриманням норм валютного законодавства при безпосередньому перетині митного кодону, Національний банк України (територіальні управління НБУ) здійснює видачу ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валютних цін-ностей, уповноважені комерційні банки забезпечують валютний контроль за операціями своїх клієнтів, а також, в окремих випад-ках, надають довідки клієнтам на переміщення валютних ціннос-тей, які знято з їхніх власних рахунків.

 

Обєктами валютного регулювання та контролю при пере-тині митного кордону України є:

 

- валюта України та іноземна валюта; банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках та порошках, що містять сертифікати якості, також монети, вироблені із дорогоцінних металів; платіжні документи — чеки (іменні, дорожні), виражені в іноземній валюті; платіжні картки — платіжні інструменти, за допомогою яких, власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг й отримувати готівкові кошти. Найпоширенішою в застосуванні пла-тіжною карткою, що дозволяє фізичним особам отримувати готів-кові кошти в національній валюті будь-якої країни в банкоматах VISA в сумі, що не перевищує розмір наперед оплаченого внеску, є картка Visa Travel Money, емітована компанією Interpayment Services Limited. Платіжні картки, що виступають об’єктами ва-лютного регулювання, можуть бути емітовані банками України, іноземними банками, небанківськими установами; це також мо-жуть бути корпоративні банківські платіжні картки, які дають змогу розпоряджатися картрахунками юридичних осіб;

 

- інші банківські документи — до них належать іменні ощадні (вкладні) книжки, що засвідчують наявність вкладів у національ-ній та іноземній валюті в уповноважених банках України.

 

ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ


Згідно із Інструкцією, регулювання переміщення через митний кордон України валюти та валютних цінностей здійсню-ється так:

 

Вивезення за межі України та ввезення в Україну національної валюти України юридичними та фізичними особами:

 

1) фізичні особи мають право, за умови усного декларування, вивозити за межі України та ввозити в Україну суму, що не перевищує 3000 грн, за умови письмового декларування — суму, що не перевищує 10000 грн, але більшу ніж 3000 грн; у тому числі можна перевозити ювілейні та пам’ятні монети з недорогоцінних та дорогоцінних металів у сумі, що не перевищує 3000 грн. Виве-зення національної валюти у сумі, яка перевищує встановлені но-рми, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ, копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Націо-нального банку України Державній митній службі. Фізичні особи (резиденти, нерезиденти), можуть ввозити в Україну валюту України на суму, що перевищує норму для усного декларування, якщо вона була вивезена з України на законних підставах, тобто за наявності митної декларації;

 

2) юридичним особам-резидентам дозволяється вивезення за межі України та ввезення в Україну національної валюти України через підзвітну особу (фізичну особу), яка має доручення резиден-та на ввезення чи вивезення валюти України у сумі, що не пере-вищує 3000 грн і яка призначена для забезпечення розрахунків юридичних осіб за надані послуги та/або реалізовані товари. Пе-реміщення (вивезення, ввезення) валюти України на суму, що пе-ревищує встановлену норму , здійснюється на підставі індивідуа-льної ліцензії НБУ, а також можливе ввезення валюти , яка була раніше вивезена юридичною особою і є документ, що засвідчує цю операцію (митна декларація).

 

Пересилання фізичними особами валюти України за межі України дозволяється через міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю як нумізматичної та боністичної продукції, не більш як по одному примірнику банкнот та монет різного но-міналу, вираженого в гривнях.

 

Переміщення (вивезення та ввезення) іноземної валюти, чеків, банківських металів через митний кордон України фізичними осо-бами (резидентами, нерезидентами), які їдуть з туристичною метою, у приватних справах або виїжджають у службові відрядження:

 

 

 1. дозволяється вивезення з України іноземної валюти та валютних цінностей, що раніше були ввезені на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення), а також можна вивозити іноземну валюту та/або дорожні й іменні чеки, та/або картки Visa Travel Money в сумі, що не перевищує 10000 доларів, або в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іно-земних валют, встановленим Національним банком України на день перетинання митного кордону. Якщо сума валюти та валют-них цінностей, що вивозяться з України, не перевищує 3000 дол. США, така операція підлягає усному декларуванню. Якщо сума більша за 3000 дол. США, необхідно скласти письмову митну де-кларацію, а фізичним особам—нерезидентам та власникам кар-ток Visa Travel Money представити підтвердні документи (довід-ка за формою 01). Довідка за формою 01 видається уповноваженим банком фізичним особам нерезидентам , які зняли готівку в уповноваженому банку з власного рахунка в іноземній валюті, отримали готівку за платіжними картками, за іменними та дорожніми чеками, та/або чеків, куплених через касу банку, а також карток Visa Travel Money, що куплені в уповноважених банках. Фізичні особи мають право вивозити банківські метали вагою до 200 г у вигляді зливків та в іноземних монетах із доро-гоцінних металів з пробами не нижче ніж: для золота — 900; для срібла — 925; для платини та паладію — 999 за умови письмово-го декларування митним органам. Вивезення банківських металів вагою, вищою за встановлену норму, дозволяється на підставі ін-дивідуальної ліцензії НБУ.

 

Дозволяється вивезення за межі України та ввезення в Україну фізичними особами, які прямують через територію України тран-зитом, увезених до України валютних коштів у сумі до 30000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день оформлення митної декларації, чеків, емітованих інозем-ними банками та небанківськими установами в сумі до 30000 дол. США, банківських металів у вигляді зливків загальною ва-гою до 1000 г, за наявності у них документів, що підтверджують транзитний характер поїздки.

 

2) Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами-резидентами іноземної валюти, чеків, банківських металів, що вивезені раніше за межі України на законних підставах (за наяв-ності митної декларації); можна ввозити в Україну на одну особу (незалежно від віку) іноземну валюту та чеки в сумі, що не переви-щує 15000 дол. США , або еквівалент цієї суми в іншій валюті. З них за умови усного декларування суму до 3000 дол. США, за умови письмового декларування суму, що перевищує 3000 дол. США, але меншу за 15000 дол. США.

 

Іноземна валюта та чеки, які ввозяться фізичними особами— резидентами та нерезидентами, у сумі, що перевищує встановле-ну норму, приймається митним органом на зберігання. Готівкова валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний ра-хунок в іноземній валюті, відкритий на ім’я фізичної особи. Чеки та/або готівкова іноземна валюта, можуть повертатися власникові для ввезення їх в Україну у разі подання спеціального дозволу НБУ, копія якого надсилається відповідним структурним підроз-ділом НБУ Державній митній службі.

 

Переміщення (вивезення та ввезення) іноземної валюти, чеків через митний кордон України юридичними особами на транспорт-них засобах:

 

- дозволяється вивозити з України та ввозити юридичним особам-резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійс-нюють пасажирські рейси за межі України та в Україну, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі до 3000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним кур-сом НБУ на день оформлення митної декларації, для забезпечен-ня розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари під час пасажирського рейсу, а також для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів, юридичні особи можуть вивозити до 3000 дол. США, ті юридичні особи, яким належать (орендовані, зафрахтовані) літаки, судна (пароми), можуть вивозити до 10000 дол. США, а ввозити через уповнова-жену юридичну особу суми, еквівалентні до 50000 дол. США. Якщо суми перевищують встановлені норми або валюта була раніше ввезена на законних підставах, то вивозити або ввозити її можна на підставі індивідуальної ліцензії НБУ чи митної де-кларації.

 

Пересилання іноземної валюти та чеків в Україну та за межі України:

 

1) дозволяється пересилання за межі України фізичними осо-бами—резидентами та нерезидентами банкнот у сумі до 100 дол. США на ім’я фізичних осіб; уповноваженими банками — зноше-них і пошкоджених банкнот, до іноземного банку — кореспонде-нта для прийняття на інкасо; іменних та дорожніх чеків — до іно-земного банку кореспондента для інкасо;

 

2) пересилати в Україну можна банкноти в сумі, еквівалент-ній 300 дол. США, монет із недорогоцінних металів як нумізма-тичної продукції — до 300 дол. США; чеків, виписаних на ім’я фізичних осіб, у сумі до 10000 дол. США; чеків, виписаних на ім’я юридичних осіб, у сумі до 50000 дол. США.

 

Вивезення за межі України та ввезення в Україну платіжних карток, емітованих українськими та іноземними банками, небан-ківськими установами та корпораціями здійснюється згідно з по-рядком та нормами, адекватними переміщенню іноземної валюти та чеків.

 

Запитання для самоконтролю

 

 • Дайте визначення сутності неторговельних валютних опе-рацій.
 • Схарактеризуйте сучасні тенденції розвитку неторго-вельних операцій в Україні та обґрунтуйте необхідність їх-нього регулювання і контролю.
 • Які види неторгових валютних операцій Вам відомі? Сха-рактеризуйте їх.
 • Назвіть основні законодавчі та нормативні акти, на під-ставі яких проводиться валютне регулювання та контроль неторгових валютних операцій.
 • Які види неторгових валютних операцій належать до ва-лютообмінних?
 • Схарактеризуйте порядок купівлі та продажу готівкової іноземної валюти за гривні.
 • Як здійснюється конвертація готівкової іноземної валюти? В яких випадках застосовується крос-курс і яким є поря-док його обчислення?
 • Яким є порядок здійснення операцій з інкасо банкнот іно-земних держав?
 • Схарактеризуйте сутність, види й тенденції розвитку в Україні операцій із дорожніми чеками.
 • Схарактеризуйте порядок купівлі (сплати) дорожніх чеків. Які види пунктів обміну валют можна виокремити за фо-рмою їх організації?
 • Схарактеризуйте порядок відкриття та реєстрації пун-ктів обміну валют.
 • Які існують основні кваліфікаційні вимоги до касира пун-кту обміну валют?
 • Схарактеризуйте порядок проведення операцій пунктами обміну валют.
 • Яку інформацію необхідно розмістити в доступному для клієнтів місці в пункті обміну валют?
 • На які цілі та в межах яких грошових сум можуть здійс-нювати валютні перекази фізичні особи-резиденти за межі України?
 • В яких випадках для валютних переказів за межі України необхідна індивідуальна ліцензія НБУ?
 • Назвіть документи, які необхідно подати до НБУ для отримання індивідуальної ліцензії.
 • Схарактеризуйте порядок регулювання та контролю опе-рацій із пластиковими картками в іноземній валюті.
 • Назвіть форми контролю переміщення валюти та валю-тних цінностей через митний кордон України.
 • В яких допустимих грошових сумах можна вивозити та ввозити через митний кордон України іноземну валюту ре-зидентам і нерезидентам (юридичним та фізичним особам)?

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, повязаних із рухом капіталу
6.2. Регулювання та контроль інвестиції нерезидентів в Україну
6.3. Регулювання та контроль інвестиції резидентів за кордон
6.4. Порядок отримання резидентами та нерезидентами України кредитів, позик в іноземній валюті
РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki