Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль6.4. Порядок отримання резидентами та нерезидентами України кредитів, позик в іноземній валюті


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.4. Порядок отримання резидентами та нерезидентами України кредитів, позик в іноземній валюті


 

КРЕДИТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Розрахункове та кредитне обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на території України уповноваженими банківськими та кредитними установами, а також іноземними і міжнародними банками, зареєстрованими у встановленому порядку на території України. Кредитування зовнішньоекономічних операцій у діючій на території України валюті та в іноземній валюті здійснюється на підставі домовленості та на умовах, погоджених між кредиторами та отримувачами кредитів у кредитних угодах (договорах).

 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть безпосередньо брати і надавати комерційні кредити2 за рахунок власних коштів у діючій на території України валюті та в іноземній валюті як в межах, так і за межами України, самостійно приймати рішення зазначених питаннях (ст. 344 Господарського кодексу).

 

Розрахункові кредити банків, які видаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності за спеціальним кредитним (позиковим) рахунком у діючій на території України валюті для покриття коштів, що тимчасово вилучаються з обігу, забезпечуються товарноматеріальними цінностями, розрахунковими, транспортними та/або товаросупровідними документами. Усі інші кредити , крім розрахункових, забезпечуються майном, що належить на правах власності боржникові, та/або його немайновими правами.

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РЕЗИДЕНТАМИ КРЕДИТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ

 

Кредити в іноземній валюті, зокрема поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті від нерезидентів можуть отримувати резиденти України для використання їх за цільовим призначенням, визначеним договором. Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам визначає Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 року № 270. Крім того, це положення визначає порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті та видачі резидентам реєстраційних свідоцтв про здійснення валютних операцій за такими договорами.

 

Резидентипозичальники залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України (підрозділи банків). Кредити отримують лише в безготівковій формі. Якщо договором із нерезидентом передбачено отримання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидентапозичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунка резидента, відкритого за межами України, то резидентпозичальник має отримати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України1.


Якщо договором передбачено надання резидентові кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов’язаннями резидентапозичальника згідно із зовнішньоторговельним контрактом без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то резидентпозичальник подає також оригінали і копії зовнішньоторговельних контрактів , умови яких передбачають надходження до України продукції, виконання робіт та надання послуг в Україні, отримання в Україні об’єкта права інтелектуальної власності. Оригінали документів повертаються резидентовіпозичальнику впродовж двох робочих днів , а їхні копії залишаються на зберіганні в банку, що їх обслуговує.

 

Якщо сума кредиту перевищує 50000 євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті, то резидентпозичальник, крім перелічених документів, подає оригінал або копію акта цінової експертизи Державного інформаційноаналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків про відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом зовнішньоторговельного контракту, кон’юнктурі ринку. У разі письмової відмови Державного інформаційноаналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків від проведення цінової експертизи подається погодження Національного банку України.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ

 

Договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’ язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками (зі сплатою відсотків за користування або без такої сплати), у тому числі за поворотною фінансовою допомогою, підлягають обов’язковій реєстрації Національним банком України. Не потребують реєстрації Національним банком договори з отримання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України. Резидентампозичальникам, які не є банками, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління Національного банку України. Резидентпозичальник зобов’ язаний зареєструвати договір до фактичного отримання кредиту.

 

Національний банк України здійснює реєстрацію укладених резидентами договорів в іноземній валюті 1ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, відсоткова ставка за користування якими (з урахуванням комісій, неустойки, інших зборів, установлених договором) на дату подання резидентомпозичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру максимальної відсоткової ставки, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку України на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках.

 

Під час встановлення розміру такої ставки Національний банк України враховує розмір дохідності українських облігацій, випущених Міністерством фінансів України, з урахуванням середнього спереду (різниці між ставками) за запозиченнями державних (урядових) і приватних позичальників на міжнародному фінансовому ринку, а також рейтингу українських суб’єктів господарювання, визначеного міжнародними рейтинговими агенціями.

 

Національний банк здійснює реєстрацію укладених резидентами договорів в іноземній валюті 2ї та 3ї групи Класифікатора, відсоткова ставка за користування якими на дату подання резидентомпозичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру середньозваженої відсоткової ставки, за якою уповноважені банки надають суб’єктам господарювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

 

Не допускається реєстрація Національним банком України укладених резидентами договорів, умовами яких передбачено сплату резидентамипозичальниками відсотків за користування кредитами, до фактичного надходження до України кредитних коштів від нерезидентів або до оплати нерезидентамикредиторами зовнішньоторговельних контрактів резидентівпозичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидентапозичальника, відкритий за межами України.

 

У разі дострокового погашення резидентомпозичальником кредиту сума виплат за користування кредитом (відсоткова ставка) не може перевищувати розміру виплат за відсотковими ставками, встановленими Національним банком України на відповідний період. Національний банк України у разі потреби реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів за відсотковою ставкою, що відрізняється від встановленої Національним банком України для зовнішніх запозичень, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.


НАДАННЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПОЗИК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НЕРЕЗИДЕНТАМ

 

Позики та поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті нерезидентам надають тільки резидентиюридичні особи, а також резидентифізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезидентові потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку України на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезидентові. Ліцензії видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

 

Валютні операції з надання резидентом позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резидентові здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк. Уповноважений банк під час прийняття рішення щодо надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента.

 

Резиденти надають позики нерезидентам лише за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика. Валютні операції з надання та повернення позик, сплати відсотків за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі. Позику, надану резидентом нерезидентові в іноземній валюті 1ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2ї або 3ї групи Класифікатора — в іноземній валюті як 2ї й 3ї, так і 1ї груп Класифікатора.

 

Резидент надає позику лише тому нерезидентові, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачено можливості її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агенцій відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А. Під час реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України проектів, які дають змогу забезпечити гарантований збут українських товарів на цих ринках, надання резидентам гарантії не вимагається.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ


Обслуговування уповноваженим банком операцій щодо отримання кредиту резидентом здійснюється лише на підставі реєстраційного свідоцтва Національного банку України. Банк проводить платіжні операції за договором лише в разі відповідності їх умовам, зазначеним у реєстраційному свідоцтві, і здійснює контроль за відповідністю обсягів переказаної нерезидентові іноземної валюти обсягам фактично отриманого резидентом кредиту з урахуванням сплати відсотків за його користування, комісій тощо.

 

Обслуговування банком операцій за договором має здійснюватися в іноземній валюті, яка фактично отримана резидентомпозичальником. Виняток становить погашення резидентомпозичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 1ї групи Класифікатора будьякою іншою іноземною валютою і погашення резидентомпозичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 2ї та 3ї груп Класифікатора будьякою іншою іноземною валютою 2ї та 3ї груп Класифікатора.

 

Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезидентові та її повернення нерезидентом покладається на банк, що їх обслуговує. Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезидентові здійснюється на підставі ліцензії й договору позики. Обслуговування позики передбачає списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунка резидента та зарахування на рахунок резидента іноземної валюти, поверненої нерезидентом, а також виконання інших операцій, передбачених договором позики.

 

У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які засвідчують правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або банком, що їх обслуговує, за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку.

 

Уповноважений банк зобов’язаний щодо кредитів , отриманих резидентамипозичальниками від нерезидентів та за валютними операціями резидентів, пов’язаними із наданням і поверненням позик у визначені терміни подавати відповідну звітність1.


ДЕРЖАВНЕ КРЕДИТУВАННЯ

 

Державне кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й гарантування державою комерційних кредитів, що надаються цим суб’єктам, в Україні здійснюються через банк для зовнішньоекономічної діяльності України та інші уповноважені банки.

 

Умови державного кредитування й гарантування державою комерційних кредитів визначаються кредитними угодами (договорами), що укладаються між відповідними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та банком для зовнішньоекономічної діяльності України.

 

Рішення щодо надання державних кредитів та гарантій приймає банк для зовнішньоекономічної діяльності України в межах лімітів державного кредитування зовнішньоекономічної діяльності у діючій на території України валюті та в іноземній валюті за поданням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та за результатами експертної оцінки технікоекономічного обґрунтування об’єкта кредитування та умов окупності кредитів. Банк для зовнішньоекономічної діяльності України має повідомити про своє рішення подавця заявки на державний кредит (державну гарантію комерційного кредиту) в місячний термін від подання зазначеної заявки. У разі відсутності зазначеної вище експертної оцінки об’єкта кредитування відмова в державному кредитуванні (гарантуванні державою комерційного кредиту) суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності з підстав недоцільності не дозволяється.

 

Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність » розмір державного кредиту (державної гарантії комерційного кредиту), що надається у діючій на території України валюті та/або в іноземній валюті одному суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності протягом одного року, не може перевищувати 5 % від відповідних річних лімітів державного кредитування зовнішньоекономічних операцій.

 

Запитання для самоконтролю

 • Що таке інвестиція?
 • Яка існує класифікація інвестицій за ознаками? Що таке інвестиційна діяльність?
 • Чому важливим є ефективне визначення інвестиційної стратегії?
 • Якою є основна ознака субєктів інвестування?
 • У чому полягає сутність державного регулювання інвестицій?
 • Що таке інвестиційна політика?
 • Яким чином реалізуються інвестиції через обєкти та субєкти інвестицій?
 • Яким чином Національний банк України здійснює регулювання інвестицій за кордон у грошовій формі?
 • Що таке обєкт інвестиції за кордон?
 • У чому полягає відмінність між капітальними та прямими інвестиціями за кордон?
 • Що таке реінвестиція?
 • Що є основною метою при здійсненні інвестування за кордон?
 • В якій іноземній валюті дозволяється здійснення іноземних інвестицій в Україну?
 • У чому полягає особливість інвестиційного вкладу? Чи є портфельне інвестування інвестуванням винятково в акції? Які види цінних паперів існують в Україні?
 • Що таке інвестиційний клімат країни? Якими є позитивні та негативні риси сучасного інвестиційного клімату України?
 • Що таке інвестиційний ринок країни? Які субєкти інвестиційного ринку діють в Україні?
 • Якими мають стати першочергові заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні?

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.1. Відмивання грошей через банківську систему та виявлення їх
7.2. Система фінансового моніторингу
7.3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
7.4. Механізми запобігання відмиванню грошей
7.5. Колективні міжнародні заходи боротьби з відмиванням грошей
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki