Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб


 

Переказ валюти здійснюють банки та небанківські фі-нансово-кредитні установи, відділення поштового зв’язку, що за-лучені до системи міжнародних переказів, пов’язані із міжнарод-ними платіжними системами за допомогою комунікаційних мереж, за якими проходять інструкції та розпорядження про перекази. Найпоширенішими спеціалізованими установами, що забезпечують валютні перекази та мають статус юридичної особи, є Western Union, Money Gram.

 

Операції з переказу іноземної валюти за дорученням та ко-ристь фізичних осіб (далі — перекази валюти) належать до опе-рацій неторгового характеру, тобто вони не пов’язані з інвести-ційною та підприємницькою діяльністю резидентів і нерезидентів. Операції комерційних банків, що пов’язані із пере-казами валюти, проводяться відповідно до «Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізич-них осіб», затверджених Постановою Правління НБУ від 14.10.2004 року.

 

Уповноважені комерційні банки в межах повноважень агента валютного контролю стежать за правильністю й несуть відповідальність за дотримання фізичними особами мети та норм валютних переказів, що встановлені правилами. Згідно із правилами перека-зи валюти та виплата їх можуть здійснюватися як з поточних ра-хунків фізичних осіб в іноземній валюті, так і без їх відкриття.

 

ПЕРЕКАЗ ВАЛЮТИ З ПОТОЧНОГО РАХУНКА ТА БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКА

 

Для здійснення переказу валюти з поточного рахунка фізична особа має подати до банку низку документів:

 

- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських ме-талах;

 

- заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або банків-ських металів;

 

- документ, що ідентифікує особу;

 

- документи, що підтверджують наявність у фізичних осіб резидентів підстав для здійснення переказу за межі України, тобто так звані підтвердні документи, а саме: договори, рахунки-фактури , листи-розрахунки чи листи-повідомлення, листи адво-катів чи нотаріусів іноземних держав, позовні заяви у разі пору-шення судових справ за кордоном , виклик чи запрошення до медичного чи навчального закладу на лікування або навчання, документи про вступ резидента до міжнародних організацій та інші підтверджувальні документи, що використовуються в між-народній практиці;

 

- індивідуальну ліцензію Національного банку України на пе-реказування іноземної валюти за межі України та на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України.

 

Щоб здійснити переказ іноземної валюти без відкриття поточного рахунка, необхідно подати до банку такі документи:

 

- заяву на переказ готівки або спеціальний документ на від-правлення переказу, що встановлений відповідною платіжною сис-темою;

 

- документ, що посвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює);

 

- підтвердні документи — документи, що підтверджують наявність у фізичних осіб-резидентів підстав для здійснення пере-казу готівки, а саме: митна декларація на ввезення готівкової іно-земної валюти в Україну;

 

- документ банку (фінансової установи) про видачу готівкової іноземної валюти з власного поточного чи вкладного (депозитного) рахунка, відкритого в банку України, а також про видачу банком готівкової інвалюти за чеком (як пра-вило, це заява на видачу готівки); документ, що підтверджує отри-мання грошового переказу з-за кордону; документ, що засвідчує отримання готівки із застосуванням платіжних карток (заява на видачу готівки, чек банкомата за наявності власної платіжної ка-ртки); довідка, яка засвідчує отримання готівкової іноземної ва-люти як заробітної плати, матеріальної допомоги, премії, призу, авторської винагороди, спадщини.

 

З метою підтвердження неторгового характеру валютного платежу фізична особа в платіжному дорученні чи в заяві на пе-реказ ( видачу) готівки або в документах відповідних платіжних систем на відправлення (одержання) переказу зобов’язана зроби-ти напис «Ця операція не пов’язана зі здійсненням інвестиційної та підприємницької діяльності» і засвідчити його своїм підписом. Якщо такий напис передбачений бланками документів, то його необхідно просто засвідчити підписом.

 

Після здійснення валютного платежу, щоб не допустити по-вторного використання підтвердних документів фізичними осо-бами (резидентами і нерезидентами), працівник банку на оригі-налах цих документів робить позначку про перерахування валютних коштів за межі України. Копії документів із зазначе-ною позначкою зберігаються в документах дня банку.

 

ЦІЛІ ТА ОБСЯГИ ПЕРЕКАЗІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ

 

З метою мінімізації рівня відпливу капіталу з України за кордон на переказ коштів за межі України за дорученням фізичних осіб-резидентів, існують чітко регламентовані законодавчі обмеження щодо цілей і дозволених сум переказів.

 

Валютні перекази фізичних осіб -резидентів за межі України можуть проводитися з такою метою:

 

- допомога родичам, що проживають за межами України — на суму, що не перевищує еквівалент 1000 доларів США;

 

- здійснення платежів з відшкодування витрат слідчим, судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам іноземних держав, в тому числі сплата зборів, державного мита та інших обов’язкових платежів за виконання цими органами своїх функцій — у сумах, що зазначені в підтвердних документах;

 

- оплата навчання й стажування в закордонних навчальних за-кладах — у сумі, що не перевищує еквівалент 30000 доларів США за навчальний рік;

 

- оплата лікування в закордонних медичних закладах — на суму, що не перевищує еквівалент 20000 доларів США;

 

- платежі за участь у міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах на те-риторії іноземних країн, — у сумі, що не перевищує еквівалент 200 дол. США;

 

- перекази з метою сплати членських внесків до міжнародних організацій, витрат на придбання літератури та передплатних ви-дань, що видаються за кордоном, на суму, що не перевищує екві-валент 600 дол. США;

 

- здійснення платежів, пов’язаних зі смертю (транспортні ви-трати та витрати на поховання) на суму, що зазначена в підтвер-дних документах;

 

- оплата послуг зі страхування життя згідно з договорами, укладеними з нерезидентами (страхові поліси, свідоцтва, серти-фікати), здійснюється на підставі індивідуальних ліцензій неза-лежно від суми;

 

- оплата інших послуг, що надали нерезиденти за кордоном, у тому числі послуг мобільного зв’язку, супутникового телебачення та за надання в користування прав інтелектуальної власності,— у сумі, що не перевищує еквівалент 1000 дол. США на місяць;

 

- оплата продукції, що купується за кордоном для власного споживання, — у сумі, що не перевищує еквівалент 200 дол. США на місяць;

 

- перерахування власником рахунка валютних коштів при виїзді за кордон на постійне місце проживання — в межах суми за-лишку на рахунку, на підставі відмітки в паспорті про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду та дові-дки податкових органів про відсутність податкових зобов’язань в Україні.

 

НОРМИ ВАЛЮТНИХ ПЕРЕКАЗІВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ

 

Валютні перекази за межі України з поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів здійснюються в межах залишку кош-тів, що є на цих рахунках. Без відкриття поточних рахунків в іно-земній валюті дозволяється переказувати суму, що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті в один операційний день, на підставі документів, що під-тверджують джерела походження іноземної валюти (довідка про заробітну плату, премії тощо). Без подання підтвердних докумен-тів можна здійснювати переказ у сумі, що не перевищує еквіва-лент 200 доларів США на місяць, в оплату послуг мобільного зв’язку, супутникового телебачення та за надання в користування прав інтелектуальної власності. У межах України без відкриття поточних рахунків резидентам та нерезидентам дозволяється здійснювати перекази іноземної валюти з метою надання допомоги — на суму, що не перевищує ек-вівалент 1000 дол. США в один операційний день. Також фізичні особи можуть здійснювати валютні перекази на власні поточні рахунки в банках України з метою поповнення їх. При цьому, не-резиденти мають представити підтвердні документи походження їхньої валютної готівки. Валютні платежі нерезидентів у межах України в сумі, що не перевищує еквівалент 200 доларів США, можуть здійснюватися без підтвердних документів.

 

Перекази валюти за кордон, сума яких перевищує встановлені норми або які здійснюються з метою, не передбаченою правила-ми здійснення валютних переказів, проводяться на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

 

 

ВАЛЮТНІ ПЕРЕКАЗИ З-ЗА КОРДОНУ

 

Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб-резидентів та нерезидентів переказів з-за кордону та подальша виплата їх із цих рахунків здійснюються без обмежень за сумами.

 

Переказана валюта на користь фізичних осіб-резидентів випла-чується отримувачу готівкою в сумі, що не перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, що вхо-дить до цієї самої групи класифікатора іноземних валют, або в гривнях за курсом банку, що діє на час здійснення операції. Ва-люта, переказана на користь фізичних осіб-нерезидентів, випла-чується отримувачу в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50000 гривень. Перекази у сумі, що перевищують ці норми, зарахову-ються в повному обсязі на поточні рахунки отримувачів перека-зів і виплачуються з цього рахунка на підставі заяв на отримання готівки.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КАПІТАЛУ
6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, повязаних із рухом капіталу
6.2. Регулювання та контроль інвестиції нерезидентів в Україну
6.3. Регулювання та контроль інвестиції резидентів за кордон
6.4. Порядок отримання резидентами та нерезидентами України кредитів, позик в іноземній валюті
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki