< Попередня  Змiст  Наступна >

ОРЕНДОВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Найпоширенішими способом використання земель сільськогосподарського призначення на сьогодні є орендні відносини.Лише невелика частина власників земельних ділянок самостійновикористовує їх для вирощування сільгосппродукції. Інша ж,зважаючи на свій похилий вік, проживання в інших адміністративно-територіальних утвореннях, відсутність засобів праці, передають земельні ділянки в орендне строкове платне використання сільськогосподарським підприємствам.

Питанню методологічних і практичних засад орендного землекористування присвячено ряд праць таких видатних вчених, якФ. Ф. Бутинець, Д. С. Добряк, В. П. Ярмоленко, В. М. Жук, П. Т.Саблук, Г. Г. Кірейцев та ін. Проте зниження показників ефективності використання земельних ресурсів свідчать про необхідність дослідження сучасного стану земельних відносин та їх інформаційного забезпечення, що дасть можливість знайти шляхдо оптимального використання орендованих земельних ресурсів.

Бухгалтерський облік як інформаційна система здатен посилити ефективну основу управління земельними відносинами якна рівні держави, так і на рівні окремого об’єкта господарювання.Об’єктом земельних правових відносин виступають не земельніресурси в цілому, а їх окремі ділянки та права на них, а звідсивипливає, що вони є і об’єктами обліку. Проте, в практичній діяльності виникає потреба в інформації не про конкретну земельнуділянку, а про їх сукупність, які входять до більшого об’єкту обліку — поля.

Зауважимо, що важливою ознакою земельної ділянки як об’єкта права власності є її позначення за місцем розташування тарозміром площі в складі однієї з численних категорій земельногофонду нашої країни, оскільки без такого відособлення неможливевстановлення права власності на цю ділянку. У документі, що засвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою, обов’язково вказується вид угідь та їх цільове призначення.Тому основою побудови обліку земельних ресурсів як об’єкта бух-

УДК 657Литвинець Ю. І.,к.е.н., викладач, ВП НУБіП України«Ірпінський економічний коледж»

У межах класифікаційних груп земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтуваннясівозмін. Проектом землеустрою передбачено проектування сівозміни в межах не земельної ділянки, а в межах поля.

У радянський період обліковою одиницею щодо землі такожбули поля, а не окремі невеличкі ділянки. Проте процес суцільного паювання земель в Україні та передача землі більш ніж 6,8власникам супроводжувався нормативним закріпленням не лишенабуття права власності на окремі земельні ділянки в межах колишніх суцільних полів, а й необхідністю винесення меж земельних ділянок на місцевості. Однак до цього часу такі межі щодовсіх земель сільськогосподарського призначення не винесені, щоє позитивним явищем, оскільки в іншому разі Україна відмовилася б від великотоварного виробництва, а головним принципомбула б парцеляція землі. Водночас чинними нормативно-правовими актами згадується поняття полів як земельної одиниці, наприклад при поліпшенні якості землі, що є зрозумілим, адже попередні агрохімічні паспортизації землі проводилися саме щодополів. Наразі державні центри родючості ґрунтів також проводять паспортизацію ґрунтів і визначають її саме по полях, як сукупності певної кількості визначених земельних ділянок, а не повсіх земельних ділянках.

Порядком використання коштів Державного бюджету Українина оплату робіт із докорінного поліпшення земель [1] передбачено умови їх надання, зокрема для визначення земельних масивів,на яких потрібно провести хімічну меліорацію ґрунтів. Площі земель, що підлягають обстеженню для проведення гіпсування тавапнування, визначаються на підставі акта, в якому також оперується поняття обстеження саме полів.

Слід також зазначити, що Науково-дослідним інститутом статистики проводяться дослідження з розробки методології оперативного отримання статистичних даних на підставі космічних

зйомок. Збір статистичної інформації проводиться в межах окремої території на елементарних вибіркових одиницях — тестовихділянках (сегментах). У їх межах найменшою одиницею обстежень є поле під посівом сільськогосподарської культури або земельне угіддя, на якому проводять комплекс робіт з визначеннястатистичних характеристик [2].

галтерського обліку є їх класифікація за видами угідь і цільовимпризначенням, що використовується для статистичного обліку.

Таким чином, об’єктом бухгалтерського обліку орендних земельних відносин можуть бути окремо визначена, встановлена намісцевості земельна ділянка та права на неї. Водночас об’єктоманалітичного обліку може бути й сукупність земельних ділянок,що складають цілісну, відокремлену від інших територію з визначеними межами. Такою сукупністю може бути поле, контурчи їх частини. Запропонований підхід забезпечить таке формування управлінського обліку, яке дасть змогу виявити ступінь таефективність використання земельних ресурсів і надати дані дляекономічної оцінки землі. В зв’язку з цим інформаційно-технологічне забезпечення процесу накопичення й обробки інформації слід будувати таким чином, щоб оперативно отримуватиінформацію про стан і структуру поля; його місцезнаходження;проведені агротехнічні заходи; понесені витрати на вирощуваннякультури й отриманий вихід продукції в натуральному та грошовому вимірах.

Література

1. Порядок використання коштів Державного бюджету України наоплату робіт з докорінного поліпшення земель: Наказ Міністерствааграрної політики України та Міністерства фінансів України від27.02.2002 р. № 58/136 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 19. —Ст. 970

2. Сиротенко О. Вибіркові обстеження структури і площ сільськогосподарських культур за матеріалами дистанційного знімання / О. Сиротенко // Можливості дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій у вирішенні проблем Полісся: регіональна нарада:тези доп. — Київ-Луцьк, 2002. — С. 35—37.УДК 657.1Літвинчук А. С., здобувач кафедри обліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТЕРМІНІВ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОЦІНКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗБАЛАНСОВАНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki