Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Національна комісія, що здійснює державне регулювання усфері комунальних послуг (Нацкомпослуг — НКРКП), своєю постановою від 11.10.2013 № 202 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг»запровадила форми звітності для підприємств теплопостачання,централізованого водопостачання і водовідведення та поясненнядо їх заповнення.

Ліцензіати у сфері теплопостачання зобов’язані подавати Нацкомпослуг шість форм звітності, зокрема:

руть до уваги. Так, бухгалтерський баланс складається на останнєчисло місяця чи кварталу, і зміни, які відбуваються на рахункахбухгалтерського обліку на день складання балансу, не берутьсядо уваги. Аналіз системи бухгалтерського обліку в статиці дозволяє вивчити окремі миттєві стани операцій, розглянути фіксованізначення показників у певний момент часу, вивчити інформацію,отримати результати і зробити висновки щодо об’єкта спостереження.

• № 1-НКП-тепло (місячна) «Звіт про виробництво тепловоїенергії та використання енергетичних ресурсів»;

• № 2-НКП-тепло (місячна) «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»;

• № 3-НКП-тепло (місячна) «Звіт про розрахунки за спожитутеплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії»;

• № 7-НКП-інвестиції тепло (квартальна) «Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва,транспортування та постачання теплової енергії»);

• № 8-НКП-ЖКК (квартальна) «Звіт про фінансові результатита виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»;

• № 10-НКП-технічний паспорт тепло (річна) «Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання (технічний паспорт)».

З точки зору облікового забезпечення показників зазначенихформ звітності науково-практичний інтерес викликає форма №8-НКП-ЖКК «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» (квартальна), якасвоїми показниками пов’язана з формою №2 «Звіт про фінансовірезультати (Звіт про сукупний дохід)».

У Правилах організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг встановлено, що показники мають ґрунтуватися надостовірних даних первинного обліку що забезпечує можливістьпорівняння і контролю даних. При цьому звітність підписує головний бухгалтер і відповідає за достовірність, повноту і своєчасність поданих даних.

Аналіз регуляторної форми звітності ряду підприємствліцензіатів сфери теплопостачання за 2013 рік засвідчив, що:

— ліцензіати не мають повної можливості заповнити низкупоказників форми №8-НКП-ЖКК на підставі даних обліку та підтвердити їх первинними документами, і відповідно,

— регулятор в особі Нацкомісії не має всіх підстав дляоб’єктивного порівняння і як наслідок, контролю окремих показників запровадженої звітності.

Серед проблемних питань, що потребують уваги, є такі:

1) відсутність погоджених методичних підходів ( порядку)щодо ведення обліку за ліцензованими видами діяльності окремовід не ліцензованих;

2) недостатність пояснень (чітких інструкцій) до заповненнязвіту за формою №8-НКП-ЖКК у частині алгоритму (правил)розподілу доходів і витрат за ліцензованими і не ліцензованимивидами діяльності, зокрема, в частині ліцензованої діяльності у

3) невизначеність єдиних методів розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат, витрат на збут (постачання) рекомендуються (чи повинні) застосовувати підприємства-ліцензіати в залежності від специфіки їх господарської діяльності, реальної практики, наявного переліку ліцензованих і неліцензованих видів діяльності? Відомо, що чинне законодавство міститьмножинні норми та тлумачення з цього питання. У разі застосування підприємствами облікової політики за різними нормативними актами, алгоритми розподілу витрат будуть різними і, якнаслідок, порівнювати такі показники не логічно, бо це можепризвести до помилкових рішень;

4) доцільності включення витрат на покупну теплову енергіюдо показника витрат ліцензованого виробництва теплової енергіїпри різних схемах теплопостачання та одночасного надання послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання.

Перелічені облікові та інші неврегульовані питання постановита реальної практики потребують об’єктивних наукових досліджень, розробок з метою їх використання для усунення перелічених проблем та облікового забезпечення скдадання звітності.

На думку автора, на часі є погодження Нацкомісією спільно зМінфіном України правил або методичних рекомендацій з облікудоходів, витрат і фінансових результатів за ліцензованими видидіяльності з теплопостачання окремо від інших видів діяльності.

Література

1. Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 №1682-III,із змінами.

2. Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальнихпослуг» 09.07.2010 № 2479-VI, із змінами.

3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарськоїдіяльності» від 01.06.2000 №1775-III, із змінами.

4. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №2633-IV,із змінами.

сфері теплопостачання та діяльності з надання послуг централізованого опалення та постачання гарячої води. В умовах, колиліцензіатам не встановлено тарифи на ліцензовані види діяльності, тобто окремо на виробництво теплової енергії, її транспортування і постачання для різних груп споживачів, достовірно оцінити, обліковувати і відобразити в звітності окремо часткидоходів немає можливості. Проведений розподіл доходу з єдиного тарифу на підставі економічних розрахунків, а не на підставівиставлених рахунків до сплати, не дає точних даних;

5. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРКП), затверджене УказомПрезидента України від 23 листопада 2011 року № 1073.

6. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення окремогообліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво,транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги зцентралізованого водопостачання та водовідведення» від 01.06.2011№ 584.

7. Постанова КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 № 869, іззмінами

8. Постанова НКРКП «Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 11.10.2013 № 202.

9. Постанова НКРКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крімдіяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) від 10.08.2012 № 276.

10. Постанова НКРКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергіїмагістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами від10.08.2012 № 277.

11. Постанова НКРКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії10.08.2012 № 278.

12. Постанова НКРКП «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарськоїдіяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,атомних електростанціях і когенераційних установках та установках звикористанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії від10.08.2012 № 284, із змінами.

13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємстві організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 №291, із змінами.

14. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». НаказМінфіну України від 07.02.2013 № 73, із змінами.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом МФУ від 29.11.99 р. № 290, із змінами.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318, із змінами.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТЕРМІНІВ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОЦІНКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki