< Попередня  Змiст  Наступна >

ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ


Вартості майна будь-якого підприємства завжди приділяласяособлива увага, оскільки дана інформація дозволяє оцінити місцепідприємства певної сфери бізнесу як на внутрішньому так і на

З метою вибору об’єктивної оцінки майна підприємства вумовах інфляційної економіки проведено дослідження на прикладі неліквідних активів таких, як інвестиційна нерухомість. Згідно з П(С)БО 32 до інвестиційної нерухомості відносяться власніабо орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки,будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власногокапіталу, а не для виробництва та постачання товарів, наданняпослуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайноїдіяльності. При здійснені обліку інвестиційної нерухомості, підприємства мають рівноцінну можливість обрати або справедливу,або первісну вартість оцінки активів, зазначивши свій вибір в обліковій політиці підприємства. Відповідно до П(С)БО 32 таМСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» у період придбання нерухомості пріоритетною вважається оцінка за первісною вартістю,однак в процесі експлуатації даних активів керівництво підприємства постає перед вибором об’єктивної оцінки майна. Більшість європейський країн, які здійснюють облік за міжнароднимистандартами, віддають перевагу справедливій вартості (до такихкраїн відноситься й Німеччина, зокрема про це свідчать показники річного звіту компанії GAGFAH, основною діяльністю якої єздача в оренду майна) [3]. На противагу Німеччині, підприємстваВеликобританії віддають перевагу у відображенні інвестиційноїнерухомості у фінансовій звітності за первісною вартістю. Прицьому слід зазначити, що вище зазначені країни мають відносностабільний активний ринок нерухомості, який може бути надійним джерелом оцінки нерухомості.

Для визначення результату впливу інфляції на оцінку інвестиційної нерухомості можна розглянути таким прикладом: підприємство «А» придбало будівлю, яка класифікується як інвестиційна нерухомість.

зовнішньому ринках. Найпоширенішим джерелом інформації профінансово-майновий стан організації є фінансова звітність. У період економічної нестабільності, пов’язаної з інфляційними процесами, особливо гостро постає проблема достовірності данихфінансової звітності підприємства на визначену дату, що відіграєважливу роль внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації.Оскільки, запорукою реальної оцінки фінансово-майнового станупідприємства є достовірна оцінка активів, то слід приділити увагу вибору адекватного методу оцінки активів підприємства, зокрема розглянути особливості справедливої та первісної вартості вперіод інфляції.

Варіант 1. Якщо підприємство «А» оцінюватиме активи назвітну дату за справедливою вартістю в період інфляції, то в результаті, його дохід та вартість майна постійно зростатиме, прицьому збільшуючи базу оподаткування прибутку підприємства насуму зростання. Однак, фактично доходу досліджуване підприємство не отримає, а податки сплатить. Якщо ж керівництво підприємства «А» після дати оцінки прийме рішення продати дануінвестиційну нерухомість, при цьому справедлива вартість об’єкту зменшиться, то зазнає незапланованих збитків.

Варіант 2. Якщо підприємство «А» оцінює активи на звітнудату за фактичною (історичною) собівартістю скоригованою наіндекс інфляції, то застосування коефіцієнта інфляції дасть змогуврахувати як економічні так і фізичні зміни вартості об’єкту, щодозволить отримати найбільш достовірну інформацію на звітнудату в процесі господарської діяльності підприємства.

Отже, можна зробити висновок, що основною перевагою оцінки активів за справедливою вартістю в умовах інфляції є його простота та визначеність. Якщо ж керівництво підприємства приймаєрішення оцінювати майновий стан на звітну дату формування фінансової звітності за справедливою вартістю, при цьому орієнтуючись на ціни, які зазначені у засобах масової інформації, то слідврахувати ризик отримання непідтверджених та недостовірних показників, тому що в період представлення фінансової звітності користувачам, ціни можуть значно змінюватися, що призведе до хибних економічних рішень з небажаними наслідками.

З метою уникнення неоднозначності отриманої інформації,пропонується використання оцінки інвестиційної нерухомості запервісною вартістю скоригованої на індекс інфляції певної галузіпідприємств, оскільки інфляція являється одним із основних факторів впливу на вартість об’єктів. Слід зазначити, що даний підхід не суперечить концепції фінансового збереження капіталу,яка є прийнятною для більшості підприємств, та нормативноправовим актам України, а також серед переваг цього методу єте, що вартість об’єкта оцінки підтверджена розрахунками та непотребує значних фінансових затрат при формуванні фінансовоїзвітності за визначений період.

Література

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. № 73 [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційнанерухомість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від02.07.2007 р. № 779 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07

3. Квартальний звіт до 31 березня 2012 рокуGAGFAH [Електроннийресурс]. — Режим доступу: http://www.gagfah.com/fileadmin/redakteur/pdf/berichte/2012/Deutsch_Q1_D_Bericht_ 2012_safe.pdfУДК 657.01Луценко А. А.здобувач кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПКДВНЗ «Київський національнийекономічний університет імені Вадима Гетьмана»

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 »Інвестиційнанерухомість» року GAGFAH [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_026/page


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОЦІНКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗБАЛАНСОВАНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КВІНТЕСЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki