< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТЕРМІНІВ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»


Сьогодні часто в економічній літературі можна зустріти довільне вживання таких термінів як «витрати» та «затрати». Одні автори використовують їх як синоніми, інші намагаються розмежуватидані терміни та пояснити чим відрізняється один від іншого.

Незважаючи на те, що вже неодноразово виходили публікаціїна дану тему, досі не тільки не сформовано єдиного підходу дорозуміння зазначених понять, але навпаки, внесено ще більшеплутанини.

Для чіткого управління витратами, перш за все, необхідноз’ясувати їх економічну сутність і розмежувати (об’єднати) від(з) суміжними термінами, які зустрічаються в економічній літературі та створюють суттєві незручності під час обґрунтуванняпроцесу здійснення відповідних операцій.

Визначення сутності та дослідження спільних та відміннихрис термінів «витрати» і «затрати», визнання витрат в останніроки стали предметом уваги багатьох вітчизняних учених, зокрема: Бутинця Ф. Ф., Ватаманюка З. Г., Задорожного З. В., Карпової Т. П., Мельник Л. Г., Нападовської Л. В., Огійчука М. Ф.,Олійник О. В., Павликівської О. І., Панчишина С. М., Погорєлова Ю. С., Пушкаря М. С., Рудніченко Є. М., Скляренко В. К.,Соколова Я. В., Сопко В. В., Хопчан М. І. Цвєткової Н. М. та ін.

Проте, сьогодні відсутнє єдине трактування терміну «витрати», який зустрічається у багатьох словниках та енциклопедич-

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, щовикористовуються), а не з характеру та джерела відшкодування[1, с. 218].

Незважаючи на те, що проблемам дослідження витрат приділяється значна увага, у більшості випадків здійснюються науковірозробки, присвячені термінології і методиці лише обліку витрат,в той же час дослідження відмінностей між поняттями «витрати»і «затрати» залишаються недостатньо висвітленими і потребуютьдодаткового вивчення [2, с. 278].

У тих науковців, які вважають, що даним поняттям притаманний різний економічний зміст, розуміння затрат зводиться переважно або до вихідних грошових потоків, або до використанняресурсів у процесі створення нової вартості. Витрат — до зменшення активів і збільшення зобов’язань за період.

Чимало науковців не дають власного визначення терміну «витрати», а користуються тим, яке подане у національному положення (стандарті) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 1 «Загальнівимоги до фінансової звітності» [4].

Натомість термін «затрати» взагалі не визначений у нормативних документах — він лише згадується, чергуючись із терміном«витрати» при характеристиці рахунку 85 «Інші затрати» [4].

Принагідно зазначимо, що в російській мові використовуються терміни «расходы», «издержки», «затраты», які, на нашу думку, є синонімічними.

Оскільки, під час розробки національних П(С)БО та російських ПБУ багато що було взято з МСФЗ, зокрема і визначення терміна «витрати» вважаємо, що англійський термін «expenses», щофігурує в МСФЗ, відповідає українському «витрати» та російському «расходы», що вживаються в П(С)БО та ПБУ відповідно.

У найсучасніших словниках української мови слово «витрати»вживається на позначення грошей, коштів, витрачених на щонебудь. Зустрічається і слово «затрати» – використання, витрачення часу, сил тощо на що-небудь з певною метою. У фінансовій сфері перевага віддається терміну «витрати» на позначеннязменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття або використання активів чи виникнення заборгованості, щопризводить до зменшення власного капіталу.

Отже, на сучасному етапі розвитку української мови у питанняхвикористання коштів доцільним є вживання терміна «витрати».

них виданнях, наукових статтях, тезах доповідей, монографіях,підручниках, навчальних посібниках тощо.

Література

1. Ромашко О. М. Роль і значення обліку витрат в системі управління підприємством // Матеріали міжнародної науково-практичноїконференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю і аналізув умовах глобальних економічних змін», 7-8 жовт. 2010 р. — Полтава:ТОВ «АСМІ». — 2010. — 500 с.

2. Павелко О. В. Особливості використання термінів «затрати» і«витрати» в обліку будівельно-монтажних організацій // Фінанси, облікі аудит //Збірник наукових праць. —2009. — Вип. 14. — 344 с.

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку(НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджененаказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.УДК 657Мельничук О. А.,старший викладач кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291, затверджена Міністерством фінансів України від 30 листопада 1999 року Електронний ресурс]

— Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОЦІНКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗБАЛАНСОВАНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КВІНТЕСЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki