Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціНАРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

НАРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


У бухгалтерському обліку під дивідендами розуміють частинучистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками)відповідно до їх частки участі у власному капіталі підприємства(п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»).

На користь виплати дивідендів з чистого прибутку висловлюється і Держкомпідприємництва у листі від 09.03.2011 р. № 2391,визначаючи дивіденди як частину чистого прибутку товариства,що виплачується засновнику з розрахунку на частку його внеску.

Роз’яснення стосовно бази для нарахування дивідендів свогочасу надав Фонд держмайна у листі від 04.12.2002 р. № 17-1511.У цьому листі вказується, що відповідно до форми № 2 «Звіт профінансові результати» кінцевим показником господарської діяльності товариств є чистий прибуток від господарської діяльності(рядок 220). Концепцією корпоративно-дивідендної політики держави передбачено нарахування дивідендів за рахунок чистогоприбутку, зменшеного на суму списаної податкової заборгованості (якщо таке відбулося).

Однак, слід звернути увагу на те, що відповідно до Інструкціїпро застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291(далі — Інструкція № 291), на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік нерозподілених прибутківчи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, задебетом — збитки та використання прибутку.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Отже, норми Інструкції № 291 дають підстави вважати, щодивіденди можуть виплачуватись лише у випадку наявності нерозподіленого прибутку за даними рахунка 44, адже використання непокритого збитку неможливе. Опосередковано це може свідчити про те, що за відсутності нерозподіленого прибутку (наявності непокритого збитку) виплата дивідендів неможлива.

Належна до сплати частина чистого прибутку державними таказенними підприємствами, акціонерними товариствами і холдинговими компаніями, товариствами та підприємствами усіх формвласності відображається зменшенням нерозподіленого прибуткуза дебетом рахунка 44 у кореспонденції з рахунком 67 «Розрахунки з учасниками». Отже, виплата дивідендів має проводитися зарахунок нерозподіленого прибутку.

Державна податкова служба України листом від 18.11.2011№ 5929/6/17-1115 «Щодо обкладення ПДФО дивідендів, нарахованих за 2010 рік», згідно зі ст. 52 Податкового кодексу Українивід 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі — Кодекс), і повідомляєстосовно оподаткування податком на доходи фізичних осіб дивідендів, що були нараховані за 2010 рік.«Відповідно до пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу доходи увигляді дивідендів остаточно оподатковуються під час їх виплатиза їх рахунок.

Дивіденди, нараховані платникові податку емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою 5 %, крім дивідендів на користь фізичнихосіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або іншийстатус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чисуми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно із пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 ПКУ прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати таоподатковуються за ставками 15% та/або 17%.

Відповідно до п. 1 ст. 2 розділу [19] Кодексу з 1 січня 2011 року втратив чинність Закон України від 22 травня 2003 року№ 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб». При цьому п. 6підрозділу 1 розділу XX ПКУ передбачено, що оподаткуваннядоходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками тазгідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно віддати їх фактичної виплати (надання). Зазначена норма набралачинності з 06.08.2011 р.

Отже, враховуючи вищевикладене, починаючи з 06.08.2011 р.оподаткування доходів (дивідендів), що нараховуються (виплачуються) за періоди до 01.01.2011 р., здійснюється відповідно доЗакону України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» за ставкою, визначеною п. 7.1 ст. 7, тобто15 %».УДК 657Гавриловський О. С.,к.е.н., доцент кафедриміжнародного обліку та аудиту,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ: МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki