Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціСУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ


Управління запасами є однією із найважливіших функцій менеджменту основної діяльності підприємства, оскільки запасивимагають великої кількості капіталу та його обсяг впливає напоставки товарів покупцям. Вказана галузь управління має впливна усі сфери бізнесу, в особливості на виробництво, фінанси тамаркетинг. Витрати на зберігання запасів є показником, який використовують під час розрахунку оптимального обсягу запасів,що забезпечує баланс між витратами, пов’язаними із запасами таїх обсягом на підприємстві.

Проблемам складу та порядку ведення обліку складських витрат приділено достатньо уваги такими вітчизняними науковцями, як: Бутинець Ф. Ф., Грабова Н. Н., Грачова Р. Є., Голов С. Ф.,Дудчак І. Б., Кобилянська О. І., Костюченко В. М., Нашкерська Г. В., Осадча Г. Г., Пархоменко В. М., Ткаченко Н. М.,Швець В. Г. та інші. Вказані дослідження стосуються їх складу тапорядку відображення в обліку.

Витрати на зберігання (або складські витрати), згідно діючихнорм законодавства, є повністю розпорошеними по рахунках бухгалтерського обліку, що зводить їх аналіз та контроль до умовнихзначень та втрачає свою актуальність. Для обчислення необхідних показників витрат слід провести складний збір інформації,враховуючи дані великої кількості бухгалтерських документів,що практично унеможливлює отримання достовірних показників.Це створює невизначеність і некоректність обліку складських витрат, так враховуючи практику промислових підприємств, їх відносять до адміністративних. Це викликано тим, що даний тип витрат не є прямо пов’язаним із придбанням запасів, і згідно зП(с)БО 9 «Запаси» не вказані у складі транспортно-заготівельнихвитрат, тому їх прирівнюють до загальногосподарських [1].

Згідно із абзацем 2 п. 7 П(С)БО 16 «Витрати», витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони булиздійснені. Витрати на службові відрядження й утримання загаль-ногосподарського персоналу, утримання необоротних активів загальногосподарського призначення тощо відносять до адміністративних витрат (п. 18 П(С)БО 16) [2].

Однак, складські витрати не можуть бути прирівняні до цієїгрупи, тому що обслуговують процес збуту та виробництва, шляхом зберігання запасів,і не мають ознак управлінських витрат.Вони включають значні витрати, пов’язані із утриманням приміщення, устаткуванням складу(для розміщення матеріалів, перевезення, укладки в місця зберігання); внутрішньо-складськими витратами на опалення, освітлення, ремонт приміщень; утриманнямтранспортних засобів; нарахуванням заробітної плати персоналускладу і відрахувань на соціальне страхування; охороною складів; витратами матеріалів при зберіганні на складі та від псування; витратами на зв’язок, канцелярські потреби та ін.

Згідно класифікації таких витрат погоджуємося з думкоюГ. М. Давидова, який визначає, що процес збуту продукції включає дві групи витрат: пов’язані із продовженням процесу виробництва та доведенням продукції до споживача та витрати,зумовлені організацією процесу реалізації продукції на підприємстві.[3]

Тому, враховуючи вимоги П(С)БО 16 «Витрати», щодо класифікації витрат підприємства, вважаємо найдоцільнішим включати витрати по утриманню та обслуговуванню складського господарства до витрат на збут. При цьому вважаємо, що складськівитрати мають обліковуватися на окремому субрахунку, що будесприяти підвищенню ефективності контролю за їх обсягами танадасть можливість отримати достовірнішу інформацію для проведення розрахунку оптимального розміру запасів.

У зв’язку із цим, пропонуємо відкрити до рахунку 93 «Витрати на збут» субрахунок 931 «Утримання складського господарства», на якому буде відображатись формування таких статей витрат:

— заробітна плата складських працівників;

— відрахування на соціальні заходи;

— утримання, ремонт та амортизація складських приміщень,обладнання та механізмів;

— витрати на страхування запасів готової продукції;

— втрати і нестачі від псування запасів на складі;

— інші складські витрати (витрати на зв’язок, канцелярськіпотреби тощо).

— Відповідно за вказаними статтями витрат, кожне підприємство у своєму робочому плані рахунків відкриває аналітичнісубрахунки за шифрами 931.1. «Витрати на заробітну платускладського персоналу», 931.2. «Відрахування на соціальні заходи», 931.3 «Утримання, ремонт та амортизація складських приміщень, обладнання та механізмів», 931.3 «Витрати на страхування запасів готової продукції», 931.4 «Втрати і нестачі відпсування запасів на складі», 931.5 «Інші складські витрати» тощо.

Такий облік дозволить здійснювати оперативний аналіз складських витрат та використовувати достовірнішу інформацію впроцесі визначення оптимального обсягу запасів підприємства.

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затв.наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 [Електроннийресурс]: [Наказ Мінфінувід 31.12.1999 р. № 318; зі змінами та доп.]. —УДК 657.372.1Добровський В. М.,к.е.н., професор, професор кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Режим доступу: .Давидов Г. М. Облікова політика : навч. посіб. / Г. М. Давидов,В. М. Савченко, О. В. Пальчук, Л. В. Саловська та ін.; за ред. Г. М. Давидова. — К.: Знання, 2010. — 479 с.Режим доступу: .

3. Давидов Г. М. Облікова політика : навч. посіб. / Г. М. Давидов,В. М. Савченко, О. В. Пальчук, Л. В. Саловська та ін.; за ред. Г. М. Давидова. — К.: Знання, 2010. — 479 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ І ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЇХ ОБЛІКУ
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki