< Попередня  Змiст  Наступна >

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА


Управління запасами — це забезпечення та підтримування оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних дляреалізації стратегічного плану організації. Важливість управліннязапасами пояснюється тим, що виробництво — це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів,перетворюючи їх на готову продукцію.

Проблеми обліку виробничих запасів в умовах реформуванняекономіки набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою отримати точної і достовірної інформації. Для безперебійноїдіяльності підприємства і системи обліку необхідна підтримкарозмірів виробничих запасів на такому рівні, щоб забезпечитибезперебійне постачання всіх підрозділів необхідними матеріальними ресурсами за умови дотримання вимог економічностівсього процесу переміщення матеріального потоку. Системауправління запасами — сукупність правил і показників, які визначають момент часу на обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів. Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами залежить від величини і комплектності управління виробничих запасів на складах підприємства.

Основними завданнями обліку запасів є раціональне визначення одиниці обліку запасів, організація складського господарства, достовірне визначення первісної вартості запасів та умов їхпереоцінки на дату балансу та методів оцінки запасів при вибутті, відображення на рахунках обліку операцій з їх руху.

Порядок відображення в обліку руху запасів, який включаєоперації з їх придбання, переробки та реалізації, залежить від си-

стеми обліку, що застосовується на підприємстві. При цьому узарубіжних країнах використовують дві системи обліку складських запасів:система постійного обліку запасів; система періодичного обліку запасів.

Запаси для кожного підприємства — це активи, які утримуються для продажу за умови звичайної господарської діяльності(товари); які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, (незавершене виробництво); утримуються для використання під час виробництвапродукції, виконання робіт та надання послуг (сировина, матеріали тощо).

Одиницею обліку запасів є назва цінностей, яка деталізуєтьсяза типом, розміром, одиницею виміру, ціною та іншими ознаками. Для обліку виробничих запасів призначений рахунок 20 «Виробничі запаси»

Для правильної організації обліку запасів важливе значеннямає їх науково обґрунтована класифікація. Запаси можна класифікувати за наступними ознаками: за призначенням і причинамиутворення, за місцем знаходження, за рівнем наявності на підприємстві, за наявністю на початок і кінець звітного періоду, відносно до балансу, за ступенем ліквідності, за походженням, заобсягом, за сферою використання, за структурою і складом.

Наведена класифікація запасів забезпечує виконання основнихзавдань обліку та контролю запасів, серед яких: раціональне визначення одиниці обліку запасів і формування номенклатурицінника, організація складського господарства,достовірне визначення первісної вартості запасів, визначення умов переоцінки запасів на дату балансу та методів їх оцінки вразі вибуття, відображення на рахунках обліку операцій з надходження і вибуттязапасів і точне визначення залишків запасів, розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

Усі перераховані завдання сприяють формуванню інформаціїдля управління запасами. Від правильної класифікації залежить іправильність подальшого обліку виробничих запасів.

Від ефективного управління запасами залежить тривалість виробничого й операційного циклу, можливість зменшити поточнівитрати на їх зберігання, організувати оборот фінансових коштів,вкладаючи їх в інші активи.

У теорії управління запасами розроблені дві основні системиуправління: система управління з фіксованою величиною запасута система управління з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

Деякі науковці зазначають, що в діяльності підприємств можна виділити низку проблем, пов’язаних з управлінням запасами.До них належать: збереження платоспроможності підприємства,яке полягає в управлінні запасами й потоками фінансових джерел; управління обігом оборотних коштів, управління запасами, втому числі рішенням щодо їх зберігання і використання в процесівиробництва; відсутність чіткої інформації про витрати на придбання й зберігання запасів, розподіл витрат, що впливають навартість запасу і на визначення фінансового результату, а такожна прийняття управлінських рішень;збереження оптимальногорозміру запасу. Також виникають проблеми у створенні і збереженні запасів, які часто вирішуються по принципу пошукувинного в іншій структурі замість виявлення їхніх істинних причин. Будь-яка функціональна ланка кожної організаційної структури розробляє свою власну політику запасів, що не завжди узгоджується на більш високому рівні. Виробництво, як правило,забезпечується надлишками виробничих запасів і не у всіх підприємствах є комп’ютеризований облік ведення і управління запасами.

Головною метою раціонального управління виробничими запасами є досягнення такого рівня, який би забезпечував безперебійність виробничого процесу при мінімальних витратах на їхвміст.УДК 657Євдокимов В. В.,д.е.н., професор, проректор,Іванюта О. В.,здобувач,Житомирський державнийтехнологічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ І ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЇХ ОБЛІКУ
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki