Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством12.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності за методом простого нагромадження затрат


< Попередня  Змiст  Наступна >

12.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності за методом простого нагромадження затрат


У разі використання методу неповних затрат виробничі підприємства будують бухгалтерський внутрішньогосподарський облік відповідно до положень про склад затрат, галузевих особливостей та методичних рекомендацій, які випливають з особливостей технології та організації виробництва.

Формування затрат на виробництво продукції здійснюється у системі рахунків, які були наведені вище. Аналітичний облік проводиться залежно від прийнятого технічного методу та наявності технічних засобів і обчислювальної техніки. Але у

будь-якому разі має бути забезпечений облік прямих затрат за видами продукції (виробами, групами виробів, замовленнями, послугами тощо) та непрямих затрат за видами затрат (на утримання устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські тощо). При цьому непрямі затрати можуть бути або обліковані просто як непрямі, або поділені на дві групи за двома ознаками — непрямі змінні та непрямі сталі (незмінні).

Це головна істотна відмінність у побудові бухгалтерського виробничого обліку за методами відповідно повних і неповних затрат.

Як і за методом повних затрат на виробництво, у бухгалтерському виробничому обліку затрати групуються на рахунках у двох напрямах:

• обов’язково за елементами затрат;

• необов’язково (але доцільно) за елементами собівартості (статтями затрат).

Загальні питання побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку виробничої діяльності за методом неповних затрат уже було розглянуто. Розбіжності з’являються з моменту формування собівартості продукції. Для з’ясування тотожності та відмінності між методами повних і неповних затрат розглянемо їх у повній аналогії.

Побудова обліку затрат за однопередільним варіантом

Загальні питання побудови бухгалтерського внутрішньовиробничого обліку за однопередільним варіантом було викладено вище.

Як уже зазначалося, у разі побудови обліку затрат за методом неповних затрат структурно затрати мають бути поділені на три групи:

— прямі (змінні);

— непрямі змінні;

— непрямі сталі.

Метод неповних затрат має дві модифікації однопередільного варіанта. Оскільки йдеться про зменшену собівартість, то перша модифікація базується на прямих затратах (стандарт-кост), а друга — на змінних затратах (директ-кост).

Побудова бухгалтерського обліку за методом неповних затрат простим нагромадженням прямих і непрямих затрат на першому

етапі аналогічна методу повних затрат. Тобто для аналітичного обліку затрати поділяють на прямі та непрямі. Прямі обліковують за видами продукції (виробами, послугами, роботами тощо), а непрямі

— за видами затрат (на утримання устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські тощо), але вже з поділом на змінні та сталі.

Після виконання цих процедур формують собівартість продукції за нагромадженими прямими затратами, а непрямі затрати списують на фінансові результати.

Побудова обліку затрат за попередільними варіантами виробництва

Загальні поняття про попередільний варіант побудови обліку на підприємствах виробничої діяльності ми вже маємо. Метод неповних затрат передбачає поділ затрат на три види:

— прямі (змінні);

— непрямі змінні;

— непрямі сталі.

Цю особливість унаочнює рис.12.1.

Рис. 12.1. Загальна побудова обліку виробничої діяльності за методом неповних затрат на основі поділу затрат на змінні та сталі за методом нагромадження (директ-кост)

Примітка. Сталі непрямі затрати списуються на фінансові результати (ФР).

Оскільки метод неповних затрат потребує чіткого розмежування непрямих затрат на змінні та сталі, то, розробляючи конкретну модель побудови затрат, потрібно чітко визначити на всіх переділах аналітичні центри затрат і методику їх зведення. Оскільки непрямі затрати поділяються на дві групи — сталі та змінні, це потребує чіткого визначення субрахунків відповідних синтетичних рахунків і структури кошторису за наведеними ознаками.

Формування елементів затрат на підставі документів

Формування затрат у цілому по виробництву за методомнагромадження затрат за окремими підрозділами

Другий

Прямі(змінні)затрати

Непрямізатрати

Розподілнепрямихзатрат

Формування затратза видами продукціїу межах переділу

Прямі(змінні)затрати

Непрямізатрати

Розподілнепрямихзатрат

Формування затратза видами продукціїу межах переділу

Перший

Прямі(змінні)затрати

Непрямізатрати

Розподілнепрямихзатрат

Формування затратза видами продукціїу межах переділу

Третійдругого переділупершого переділутретього переділу

ПЕРЕДІЛИ

Формування затрат за ознаками змінні та сталісталізмінністалізмінністалізмінні

ФРФРФР

Рис. 12.2. Загальна побудова обліку затрат на виробництво за попередільним варіантом методу неповних затрат

Примітка. ФР — фінансовий результат.

Особливу увагу слід приділити методиці визначення незавершеного виробництва, оскільки частина затрат буде розподілена між готовою продукцією та незавершеним виробництвом.

Процес зведення затрат і визначення фактичної собівартості (зменшеної) продукції може розгортатися або за напівфабрикатним, або за безнапівфабрикатним варіантом.

Крім того, у модель можуть бути введені елементи комбінації, розглянуті вище.

За рештою ознак методика обліку не відрізняється від уже розглянутої.

Що стосується побудови обліку попроцесного виробництва, то у разі застосування методу неповних затрат слід використати усі наведені вище варіанти попередільного обліку затрат.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
13.2. Побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на основі обліку неповних затрат
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В
14.2. Види звітності
14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту
ВИМОГИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15.1. Вимоги до звітності
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki