< Попередня  Змiст  Наступна >

14.2. Види звітності


У народному господарстві країни існує певна науково обґрунтована система звітності. За тими чи тими ознаками звітність узагальнюється та класифікується. Найпоширенішими ознаками є:

— зміст і джерело складання;

— строк подання;

— ступінь узагальнення;

— обсяг;

— періодичність подання;

— охоплення видів діяльності;

— поширення на галузі;

— характер направлення та використання;

— роль в управлінні народним господарством;

— ступінь використання обчислювальної техніки;

— спосіб відправлення тощо.

За змістом і джерелами складання розрізняють бухгалтерську, статистичну та спеціальну (оперативну) звітність.

Статистична звітність являє собою призначену для статистичного вивчення господарської діяльності систему кількісних та якісних показників, вимірювання і узагальнення яких не є характерними для бухгалтерського обліку. Статистична звітність призначена для відображення окремих сторін діяльності підприємства. За допомогою такої звітності контролюються реалізація плану щодо обсягу та якості продукції, використання обладнання і робочого часу, виконання норм виробітку тощо. Статистична звітність складається на основі даних бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку.

Оперативна звітність призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент проведення господарських операцій чи відразу після їх завершення. Оперативна звітність містить відомості про процес придбання виробничих запасів, виробництво, реалізацію, фінансові розрахунки тощо. Ця звітність складається на підставі оперативно-технічного обліку.

Бухгалтерська звітність містить показники виробничофінансової діяльності підприємства. Вона складається на основі синтетичного та аналітичного обліку, підтверджується

первинними документами, використовує також дані оперативного та статистичного обліку.

Розглядаючи зміст категорії «бухгалтерська звітність», необхідно підкреслити, що вона не є тотожною з категорією «фінансова звітність». Бухгалтерська звітність — це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Водночас бухгалтерська звітність включає в себе і деякі форми спеціалізованої звітності, які встановлюються галузевими міністерствами та відомствами.

Отже, фінансова звітність — менш містке економічне поняття, ніж бухгалтерська звітність.

Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансових звітів (рис.14.3 і дод. 1—5).

Рис. 14.3. Склад річної фінансової звітності

Рис. 14.3. Склад річної фінансової звітності

Призначення основних компонентів фінансової звітності наведено у табл.14.2.

Окрім фінансової складають оперативну та статистичну звітність.

Статистична звітність більш поширена. Основні її форми наведено у табл. 14.3.

Таблиця 14.2

452

Примітки По видах продукції за номенклатурою, встановленою органами держстатистики Абсолютно по всіх видах виробленої промислової продукції, а також вартість виконаних робіт промислового характеру Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затверджена 28.12.1996 № 389 За номенклатурою, встановленою органами держстатистики
Структура і зміст форми 1.Економічні показники (виробництво, показники праці, реалізація). 2.Виробництво видів продукції (кількість і вартість). 3.Виробництво товарів народного споживання (у вартісному виразі) 1.Економічні показники (обсяг продукції в оптових цінах підприємств без ПДВ і A3). 2.Виробництво видів промислової продукції (у тому числі електро- і теплоенергія). 3.Товари народного споживання 1.Роздрібний товарооборот. 2.Оптовий товарооборот. 3.Оборот від інших видів діяльності. 4.Запаси товарів на кінець місяця 1.Види продукції (кількість і вартість). 2.Товари народного споживання (за вартістю)
Хто надає Підприємства, що здійснюють промислову діяльність Промислові підприємства всіх форм власності Підприємство роздрібної торгівлі та громадського харчування Малі підприємства та кооперативи
Строк подання 2-го числа після звітного періоду 15-го числа після звітного періоду 2-го числа після звітного періоду 1—5 лютого
Форма звітності № 1-П (термінова) місячна «Терміновий звіт промислового підприємства по продукції» № 1-П (квартальна) «Квартальний звіт підприємства по продукції» №1 (торг) «Звіт про товарооборот» (термінова — місячна) Додаток №1-П (малі) до форми № 1-П (річна) «Звіт малого підприємства, кооперативу про виробництво промислової продукції»
№ з/п 1 2 3 4
Примітки Місцевою одиницею є виділений на окремий баланс підрозділ підприємства (філія, представництво тощо), який розташований на відокремленій території та здійснює один або кілька видів діяльності За цією самою формою складається звіт за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік Заповнюється тими підприємствами, які своєчасно розрахувалися з працівниками із заробітної плати
Структура і зміст форми 1.Демографічна ситуація на підприємстві. 2.Розподіл обсягу виробленої реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами діяльності. 3.Затрати на виробництво продукції (робіт, послуг). 4.Закони. 5.Чисельність працівників та оплата їхньої праці. 6.Валові інвестиції в основний капітал. 7.Основні показники по місцевих одиницях 1.Чисельність і фонд оплати праці. 2.Розподіл працівників за розмірами зарплати. 3.Довідка про склад фонду оплати праці 1.Сума нарахованої зарплати і фактично виплаченої, сума заборгованості та ін. 2.Розподіл працівників і коштів за терміном заборгованості
Хто надає Підприємства та організації, що є юридичними особами Усі підприємства, установи та організації Усі підприємства, установи та організації
Строк подання 15 лютого 7-го числа після звітного періоду 11-го числа після звітного періоду
Форма звітності №1-П (річна) «Обстеження діяльності підприємства (організації) за рік» №1-ПВ (термінова — місячна) «Звіт з праці» №1-ПВ (заборгованість термінова — місячна) «Звіт про стан заборгованості із виплати
№ з/п 5 6 7
  Заповнюється наростаючими підсумками з початку року Заборгованість проставляється за загальною сумою та з неї прострочена   Рентабельність визначається як відношення різниці обсягу товарної продукції і затрат на її
  1.Використання робочого часу. 2.Рух робочої сили. 3.Інформація про укладання колективних договорів 1.Фінансові результати. 2.Дебіторська та кредиторська заборгованість (у тому числі між підприємствами України, із суб’єктами країн СНД та інших країн) 1.Продукція (обсяг в оптових цінах підприємств без ПДВ і A3). 2.Основні фонди (середньорічна вартість). 3.Праця (чисельність працівників і фонд оплати праці) 1.Оптова ціна одиниці продукції. 2.Звітна собівартість одиниці. 3.Обсяг товарної продукції в оптових цінах і за звітною собівартістю.
  Усі підприємства, установи та організації Усі підприємства Усі промислові підприємства Промислові підприємства
  7-го числа після звітного періоду На 20-й день після звітного періоду 20 лютого 15 лютого
заробітної плати» №3-ПВ (термінова — квартальна) «Звіт про використання робочого часу» №1-Е (термінова — місячна) «Звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість» №22 (поштова) «Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства за рік» №6 (річна, поштова) «Рентабельність виробництва окремих видів
  8 9 10 11

7

7

 
3.Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів (резидентаемітента у нерезидентів і нерезидентівемітентів у резидента)
 
 
обіг цінних паперів»
 

За строком подання розрізняють нормативну (нормальну) і термінову звітність. Нормативна подається у суворо визначені строки. Термінова — у термін до чотирьох робочих днів по закінченні звітного періоду.

За ступенем узагальнення інформації виділяють первинні звіти, які подаються підприємствами (окремими юридичними особами), і вторинні, що є узагальненими за даними первинної звітності у масштабі галузі корпорації, міністерства тощо.

За обсягом результатів відображуваної діяльності звітність поділяється на повну та коротку (скорочену).

За періодом часу, за який характеризується діяльність підприємства, тобто за періодичністю подання, розрізняють звітність проміжну та річну. На практиці внутрішньорічну (проміжну) бухгалтерську звітність називають періодичною (порівнюється за певні періоди року — квартал, півріччя, дев’ять місяців). За обсягом відображення фінансової та господарської діяльності підприємства річна звітність більш повна, ніж внутрішньорічна.

За охопленням видів діяльності звітність може відображати всі її сторони або обмежитися лише основною (якщо це промислове підприємство — промисловою) діяльністю.

За поширенням на галузі народного господарства звітність буває типовою та галузевою (спеціалізованою). У типовій звітності відображаються показники однакового змісту, характерні для всіх підприємств незалежно від виду діяльності та форми власності. Бланки, в яких подається така звітність, називаються типовими формами. До спеціалізованої відносять звітність, що характеризує діяльність підприємств і організацій окремої галузі народного господарства або її підгалузей.

За характером направлення та використання розрізняють внутрішню та зовнішню звітність. Внутрішня містить інформацію для внутрішнього управління підприємством.

Зовнішня є засобом інформування зовнішніх користувачів — зацікавлених юридичних та фізичних осіб у характері діяльності, прибутковості та майновому стані того чи іншого суб’єкта господарювання. Зовнішня звітність використовується як за межами, так і всередині підприємства і обов’язково підписується керівником і головним бухгалтером.

Внутрішня звітність в основному оперативно-технічна.

Зовнішня — здебільшого бухгалтерська і статистична.

Рис. 14.4. Класифікація звітності

За роллю в управлінні звітність підприємства поділяють на державну та внутрішньогосподарську. Державна звітність містить дані виробничо-господарської діяльності підприємства, необхідні для аналізу економічних показників регіонів, галузей та країни в цілому. Внутрішньогосподарська звітність містить показники, необхідні для контролю за роботою цехів, змін, бригад за певний період.

За ступенем використання обчислювальної техніки звітність можна поділити на таку, що складається вручну і за допомогою обчислювальної техніки.

За способом відправлення розрізняють звітність поштову, телеграфну і таку, що відправляється в автоматичному режимі за допомогою електронного зв’язку.

У цілому система звітності забезпечує власників, партнерів (контрагентів) і органи державного управління інформацією для прийняття своєчасних і правильних управлінських рішень.

Схематично класифікацію звітності наведено на рис.14.4.

Звітність є основним джерелом інформації і відображає результати виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Тому вона має відповідати завданням управління сучасним підприємством і задовольняти певні вимоги. Вимоги до якості бухгалтерської звітності підприємства передбачають заходи щодо правильного і всебічного оцінювання його діяльності за звітний період, а також прогнозування її на наступний період.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ВИМОГИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15.1. Вимоги до звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki