< Попередня  Змiст  Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В


 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ

14.1. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства, сутність і значення

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами підприємства — це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, які потрібні та придатні для реалізації аналітичних процедур, котрими можна забезпечити фінансовий бік діяльності підприємства.

До його складу входять такі блоки (рис.14.1):

— інформація регулятивно-правового характеру;

— фінансова інформація нормативно-довідкового характеру;

— інформація, яку містить бухгалтерська система обліку;

— інформація, яку містить бухгалтерська фінансова звітність;

— інформація, яку містить статистична фінансова звітність;

— несистемні дані.

До першого блоку входять закони, постанови та інші нормативні акти, положення, документи тощо, які визначають передусім правову основу фінансових інститутів, ринку цінних паперів. До них належать, наприклад, Закон України «Про цінні папери та фондову біржу», укази Президента України щодо

ринку цінних паперів, відповідні постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

Рис.14.1. Склад інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства

Рис.14.1. Склад інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства

Другий блок охоплює нормативні документи державних органів (Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України тощо), міжнародних організацій та різних фінансових інститутів, які містять вимоги до учасників ринку та кількісні нормативи в галузі фінансів. Наприклад, Міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку для компаній, які мають операції на міжнародних ринках капіталу, товарів і послуг.

Третій блок містить показники бухгалтерського поточного обліку, побудованого на засадах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. І хоча склад і структура показників поточного бухгалтерського обліку значною мірою залежать від прийнятої облікової політики на підприємстві, основні його елементи інваріантні.

Четвертий блок — бухгалтерська фінансова звітність, що є інформативним і надійним документом і характеризує майновий стан та фінансове становище підприємства на ринку. Показники фінансового звіту також інваріантні.

П’ятий блок — статистична фінансова звітність. Ця звітність складається органами державної статистики, біржами, спеціалізованими органами (наприклад, Комітетом цінних паперів і фондового ринку) та іншими інформаційно

аналітичними агенціями. Інформація цього блоку є дуже важливою для осіб (фізичних та юридичних), які займаються операціями на ринку цінних паперів.

Шостий блок — несистемні дані. Він охоплює або показники, які генеруються в якій-небудь сталій інформаційній системі (наприклад, у різних засобах масової інформації), неофіційні дані, інформацію, одержану на основі особистих контактів, або дані офіційної статистики, але загальноекономічного характеру, звітність внутрішню або зовнішню управлінського апарату фірми.

За своїми аналітичними можливостями розглянуті джерела інформації поділяються на дві групи:

Перше джерело — показники, які характеризують майновий та фінансовий стан підприємств.

Друге джерело — показники, які характеризують довкілля, передусім ринок цінних паперів.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності, обліковоаналітичний процес завершується узагальненням даних поточного обліку в балансі періоду та складанням бухгалтерської фінансової звітності про діяльність суб’єкта господарювання.

Звітність містить відомості про стан господарських коштів і джерел їх утворення, про фінансові результати роботи підприємства, затрати, доходи, результати, рух грошових коштів, власний капітал та інші дані. Вона складається і використовується усіма суб’єктами господарювання — на підприємствах, в об’єднаннях, концернах, по регіонах, галузях і в цілому по народному господарству країни.

В економічній літературі звітність як економічна категорія трактується у двох аспектах (розрізах): з одного боку, вона є економічною інформацією про фінансовий стан, виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, а з іншого — звітність як елемент бухгалтерського обліку — це метод узагальнення і подання інформації про результати діяльності підприємства.

Слід зауважити, що звітність має включати не тільки систему економічних показників, а й сукупність способів і прийомів узагальнення даних обліку та фінансового стану підприємства.

Отже, це не тільки впорядкована система економічних показників, які відображають умови та результати виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, їхній

фінансовий стан за звітний період, а й сукупність способів та прийомів узагальнення даних поточного обліку для управління.

Звітність може включати як якісні, так і кількісні характеристики, як вартісні, так і натуральні показники, відображені в бухгалтерському обліку. Органічний зв’язок між бухгалтерським обліком і звітністю встановлюється лише у тому випадку, коли підсумкові дані поточного обліку за звітний період відображаються у відповідних звітних формах у вигляді синтезованих показників, що досягається складанням балансу періоду.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Міністерством фінансів України, не виділяє такий критерій, як функції звітності, а подає визначення мети фінансової звітності. Тому в подальшому, згідно з П(с)БО 1, ми розглядатимо саме мету фінансової звітності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам (рис.14.2) повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, яку вони потребують для прийняття рішень. Така звітність забезпечує загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття управлінських рішень (табл. 14.1).

Рис. 14.2. Користувачі фінансової звітності підприємства

Таблиця 14.1 ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ

ЗВІТІВ

449З табл. 14.1 видно, що звітність має двосторонній характер, а саме: надає економічну інформацію як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. З одного боку, вона адресована акціонерам і клієнтурі даного підприємства, тобто особам та організаціям, які зацікавлені в отриманні достовірної інформації про стан і результат його діяльності, а з іншого — використовується керівниками підприємств для прийняття управлінських рішень. Зовнішні користувачі за допомогою звітності мають можливість:

З табл. 14.1 видно, що звітність має двосторонній характер, а саме: надає економічну інформацію як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. З одного боку, вона адресована акціонерам і клієнтурі даного підприємства, тобто особам та організаціям, які зацікавлені в отриманні достовірної інформації про стан і результат його діяльності, а з іншого — використовується керівниками підприємств для прийняття управлінських рішень. Зовнішні користувачі за допомогою звітності мають можливість:

— прийняти рішення щодо діяльності та умов ведення справ з тим чи тим партнером;

— уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам;

— оцінити доцільність придбання активів тієї чи тієї організації;

— правильно побудувати відносини зі своїми замовниками;

— оцінити фінансовий стан потенціальних партнерів;

— узяти в розрахунок можливі ризики підприємства тощо.

Внутрішні користувачі показники звітності використовують для контролю за виконанням виробничих і фінансових планів, виявлення вад і визначення шляхів їх усунення. Звітні показники використовуються для аналізу господарської діяльності на окремих ділянках виробництва, визначення її позитивних і негативних сторін, причин відхилень від плану, виявлення внутрішніх резервів для підвищення ефективності роботи підприємства.

Отже, звітність містить інформацію про реалізовану продукцію, затрати на виробництво продукції, стан господарських коштів і джерел їх утворення, про фінансові результати роботи підприємства і є корисною для користувачів при прийнятті ними економічних рішень.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту
ВИМОГИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15.1. Вимоги до звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki