Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік3.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ


Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи, надані послуги виникає при їх реалізації на умовах відстрочки платежу. Надаючи покупцям комерційний кредит, підприємство має ризик непогашення деякої частини дебіторської заборгованості. Продавати продукцію власного виробництва, товари на умовах відстрочення платежу підприємство спонукає те, що кредитування споживачів значно збільшує обсяги продажу продукції.

У практиці господарювання деяких підприємств звичним є явище несплати заборгованості дебіторами. Тому відображення в системі бухгалтерського обліку повного обсягу дебіторської заборгованості покупців спотворює реальну вартість активів підприємства. Активи підприємства відповідно до принципу обачності не повинні бути завищені. Тому П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачає створення резерву сумнівних боргів, що уточнює в системі бухгалтерського обліку підприємства чистої дебіторської заборгованості.

Така заборгованість показує, яку суму грошових коштів підприємство очікує отримати від покупців.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, розглядається як сумнівний борг.

Для визначення чистої дебіторської заборгованості необхідно від суми поточної заборгованості на дату балансу відняти величину резерву сумнівних боргів.

Визначення резервів сумнівних боргів здійснюється наприкінці кожного кварталу або року, виходячи з наявної дебіторської заборгованості підприємства, і відноситься на витрати підприємства. Принцип фінансової звітності — нарахування та відповідності доходів і витрат вимагає від підприємства зіставлення доходів, що виникають від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг з витратами, понесеними у зв’язку з отриманням цих доходів. Таким чином, підприємство повинне постійно аналізувати, контролювати і управляти поточною дебіторською заборгованістю.

Резерв сумнівних боргів підприємство може визначати одним з таких способів: — застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

— застосування коефіцієнта сумнівної заборгованості.

У зв’язку з цим підприємство у своєї обліковій політиці повинне визначити, який метод розрахунку розміру резерву сумнівних боргів воно буде використовувати.

Метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості передбачає аналіз інформації про платоспроможність окремих дебіторів. Цим методом доцільно користуватися підприємствам, які мають невелику кількість дебіторів із сумнівною дебіторською заборгованістю, що дозволяє проаналізувати платоспроможність кожного такого дебітора. Сума сумнівної заборгованості таких боржників і буде створеним резервом сумнівних боргів.

 

Приклад 3.3

Підприємство, проаналізувавши дебіторську заборгованість станом на 31 грудня 2006 року, дійшло висновку, що із загальної суми дебіторської заборгованості 50000 грн

викликають сумніви щодо відшкодування за реалізовану продукцію дебіторами: підприємство «Промінь» — на суму 400 грн;

підприємство «Сатурн» — на суму 200 грн.

У даному випадку підприємство приймає рішення про нарахування резерву сумнівних боргів у сумі 600 грн.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів показується у Звіті про фінансові результати як складова інших операційних витрат.

У бухгалтерському обліку на цю суму робиться запис, грн:

Дебет субрахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» — 600 грн. Кредит рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» — 600 грн.

 

Метод застосування коефіцієнта сумнівності передбачає розрахунок резерву сумнівних боргів здійснювати шляхом множення суми дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Згідно з цим методом дебіторська заборгованість класифікується на групи за строками її погашення. Для кожної групи підприємством самостійно встановлюється коефіцієнт сумнівності. Він визначається виходячи з фактичної величини безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди такими способами:

— класифікації дебіторської заборгованості за строками її погашення;

— визначення середньої питомої ваги списаної дебіторської заборгованості у сумі дебіторської

заборгованості на початок відповідного періоду за попередні роки;

— визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході.

Безнадійна дебіторська заборгованість — це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або за якою строк позовної давності минув.

Безнадійну дебіторську заборгованість потрібно систематично аналізувати. Для такого аналізу доцільно брати дані попередніх періодів за один, два або три роки. Недоцільно брати для аналізу більшу кількість років тому, що економічна ситуація за такий великий період значно змінюється. Це відповідно впливає на платоспроможність контрагентів.

Резерв сумнівних боргів розраховується як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

 

Приклад 3.4

На дату 31.12.06 загальна сума дебіторської заборгованості підприємства становить 850 000 грн.

Для визначення коефіцієнту сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31.12.06 підприємство для спостереження обрало попередній рік.

Групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення одержано такі дані:

1 група — 0 днів (тобто продукцію відвантажено 31 грудня 2005 р.)  620 000 грн;

2 група — від 1 до 30 днів   620 000 грн;

3 група — від 31 до 60 днів 61 000 грн;

4 група — від 61 до 90 і більше днів      8900 грн

 

Разом: 700 000 грн.

 

У 2005 році із загальної суми дебіторської заборгованості безнадійною по групах виявлена така:

1 група — 0 днів                                                                                                                               8060 грн;

2 група — від 1 до 30 днів                                                                                                            276 грн;

3 група — від 31 до 60 днів                                                                                                            740 грн;

4 група — від 61 і більше днів                                                                                                        2200 грн

 

Разом: 12270 грн.

 

Аналіз дебіторської заборгованості за 2005 р. і розрахунок коефіцієнтів сумнівності наведено в табл. 3.2.

 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Для визначення розміру сумнівних боргів за 2006 рік треба згрупувати поточну дебіторську заборгова-ність у сумі 850000 грн на 31 грудня 2006 року. Оцінка її за групами має такий вигляд:

1 група 683 000 грн;
2 група 110 000 грн;
3 група 39 000 грн;
4 група 18 000 грн
Разом: 850 000 грн.
 
В табл. 3.3 визначимо суму резерву сумнівних боргів.
 
Таблиця 3.3
РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ

Групи

Сума дебіторської заборгованості, грн

Коефіцієнт сумнівності, %

Сума резерву сумнівних боргів, грн

1

683000

1,3

8879

2

110000

2,09

2299

3

39000

7,33

2858,7

4

18000

24,72

4449,6

Разом

850000

18486,3

Дані табл. 3.3 показують, що сума резерву сумнівних боргів по 31.12.06 становить 18486,3 грн.

На суму резерву сумнівних боргів працівник бухгалтерської служби підприємства складає бухгалтерську довідку, головний бухгалтер її підписує і ця сума відображається у системі рахунків бухгалтерського обліку записом, грн:

Дебет субрахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» — 18486,3 грн;

Кредит рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»     — 18486,3 грн.

У балансі підприємства заборгованість на 31 грудня 2006 року буде мати вигдляд, наведений у табл. 3.4

За наявності початкового сальдо на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» на 31 грудня 2006 року сума нарахованого резерву дещо зміниться.

Наприклад, початкове сальдо рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» на 31 грудня 2006 року було 400 грн.

У такому разі нарахування резерву сумнівних боргів зменшиться на 400 грн і буде становити 18086,3 (18486,3 – 400).

На створення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку буде зроблено запис, грн:

Дебетсубрахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» — 18086,3 грн

Кредит рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»  — 18086,3 грн.

 

Таблиця 3.4 ФРАГМЕНТ АКТИВУ БАЛАНСУ на 31 грудня 2006 року

 

 

№ з/п

 

Стаття

 

Код рахунка

 

Сума, грн

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

1

Чиста реалізаційна вартість

160

831514

2

Первісна вартість

161

850000

3

Резерв сумнівних боргів

162

18486

За наявності інформації про те, що боржник не розрахується за своїми зобов’язаннями, наприклад, його визнано банкрутом або минув строк позовної давності, то дебіторську заборгованість списують як таку, що не відповідає вимогам визнання активу.

Наприклад, підприємство у серпні 2006 року отримало дані про банкрутство покупця, дебіторська заборгованість якого становила 800 грн.

Списання такої безнадійної дебіторської заборгованості за наявності у підприємства резерву сумнівних боргів відображається у системі бухгалтерського обліку записом, грн:

Дебет рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»                                           — 800

Кредит субрахунка 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»          — 800

Господарська операція на списання безнадійної дебіторської заборгованості не впливає на фінансові результати підприємства. Вона викликає зміну тільки в структурі активів підприємства і не кореспондує з рахунками класу 9 «Витрати діяльності» та рахунками класу 7 «Доходи і результати діяльності». Ця операція не впливає на чисту реалізаційну вартість поточної дебіторської заборгованості, а тільки зменшує суму резерву сумнівних боргів на 800 грн і на цю саму суму зменшує первісну вартість дебіторської заборгованості.

Для здійснення контролю за можливою зміною платоспроможності дебітора сума списаної заборгованості відображається за дебетом позабалансового субрахунка 071 «Списана дебіторська заборгованість» у сумі 800 грн.

Остаточно з субрахунка 071 дебіторська заборгованість списується після надходження суми в порядку відшкодування або у зв’язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.

 

Відновлення дебіторської заборгованості, яка буде погашена, наприклад в сумі 150 грн, здійснюється записом, грн:

 

Дебет рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» — 150

Кредит субрахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів» — 150

 

Одночасно відшкодована дебіторська заборгованість у сумі 150 грн списується з позабалансового рахунка записом, грн:

 

Кредит субрахунка 071 «Списана дебіторська заборгованість» — 150

 

Надходження цієї суми на поточний рахунок у бухгалтерському обліку відображається записом, грн:

 

Дебет субрахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»  — 150

Кредит рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» — 150

 

У випадку, коли у підприємства у звітному періоді з різних обставин недостатньо створеного резерву для покриття усіх фактичних безнадійних боргів, у системі бухгалтерського обліку застосовують метод прямого списання безнадійних боргів проведенням, грн:

 

Дебетсубрахунка 944 «Сумнівнітабезнадійніборги»                             — 800

Кредит субрахунка 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»       — 800

 

Розглянемо відображення безнадійної дебіторської заборгованості із застосуванням коефіцієнта сумнівності, розрахованого способом визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході.


 

Приклад 3.5

За 2006 рік чистий дохід від реалізації продукції, товарів, послуг на умовах наступної оплати становить 2 000 000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів до складання ба

лансу на 31 грудня 2005 року — 3000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство обрало період за попередні 3 роки. Дані розрахунку такого коефіцієнту наведені у табл. 3.5.

За даними табл. 3.5 коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить 0,0017 (8500 : 5 050 000). Сума резерву сумнівних боргів за 2006 рік дорівнює 3400 грн (2 000 000 ´ 0,0017).

На 31 грудня 2006 року залишок резерву сумнівних боргів становив 3000 грн. Додавши до нього створений резерв сумнівних боргів у сумі 3400 грн, одержимо загальну суму резерву сумнівних боргів 6400 грн (3000 + 3400).

Таблиця 3.5

 

ВИХІДНІ ДАНІ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА СУМНІВНОСТІ, грн

 


№ з/п

Рік

Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг на умовах наступної оплати

Сумадебіторської заборгованості за продукцію, роботи, послуги, що визнана безнадійною

1

2003

1 500 000

2000

2

2004

1 700 000

2500

3

2005

1 850 000

4000

4

Разом

5 050 000

8500

 

За рахунок цього резерву підприємство не може списувати сумнівні борги, воно списує тільки суми безнадійної заборгованості.

Облік резерву сумнівних боргів в системі бухгалтерського обліку ведеться у журналі № 3 і відомості 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунка 3.6).

Поточна дебіторська заборгованість, не пов’язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, що визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням втрат у складі інших витрат операційної діяльності підприємства.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Розділ 4. Облік основних засобів
4.1. ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО, СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki