Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніКОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ


Актуальність статті. Процес формування конкурентної позиції та конкурентоспроможності аграрних господарських структур ринкового типу, які здатні використовувати власні природніресурси найефективніше, набуває все більшої важливості дляекономіки України, важливим завданням якої є забезпечити продовольчу безпеку держави та наповнити ринок продуктами вітчизняного виробництва.

Метою статті є обґрунтування деяких теоретико-методичнихоснов формування і оцінювання конкурентної позиції аграрнихпідприємств (на прикладі Публічного акціонерного товариства«Миронівське») та розробка практичних рекомендацій щодо їїзміцнення для українських аграрних підприємств.

Результати дослідження. Поняття конкурентоспроможностіаграрних підприємств визначено як здатність суб’єктів економічної діяльності аграрної сфери пристосовуватись до нових умовгосподарювання, використовувати свої конкурентні переваги іперемагати в конкурентній боротьбі на ринках сільськогосподарської продукції та послуг, максимально ефективно використовувати земельні ресурси, якомога повніше задовольняти потребипокупця шляхом аналізу структури ринку і гнучко реагувати назміну його кон’юнктури [1]. У процесі оцінки конкурентної позиції використовують велику кількість методів, які поділяють нагрупи: графічні, матричні, розрахункові та комбіновані.

Таблиця 1

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Графічні Розрахункові Матричні
— радіальна діаграма конкурентоспроможності(Багатокутникконкурентоспроможності) — спецефічні методи(оцінки аспектів діяльності підприємства: виробництва, інновацій, маркетингу, фінансів).— комплексні (оцінкаконкурентоспроможностіпродукції за ціною і якістю, аналіз порівняльнихпереваг підприемствконкуренків, методі самооцінки, теорія ефективності конкуренції).— збалансована системапоказників. — матриця БКГ;— GAP-аналіз;—Карта стратегічних групконкурентів;— Двокритеріальна матриця Generai Eiectric;— SWOT-аналіз;— SPACE-аналіз;— PEST- аналіз;—матриця «Привабливістьгалузі / конкурентоспроможність»/(Shell DPM);— матриця «Стадія розвитку ринку/конкурентна позиція» (Hofer/Schendel);— матриця «Стадія життєвого циклу продукції / конкурентна позиція» (ADL/LC, матриця Артур деЛіттл).

Основними факторами, що оцінюють при вивченні конкурентної позиції аграрного підприємства, є: ціна, якість, собівартість,урожайність основних культур і/або продуктивність худоби, кваліфікація та ефективність використання персоналу, використаннянауково-дослідних і конструкторських розробок, прибутковістьдіяльності, наявність постійних покупців, диверсифікація виробництва.

Один з найефективніших методів оцінювання конкурентноїпозиції підприємства — побудова багато кутника конкурентоспроможності.

Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності

Для вирішення існуючих проблем аграрних підприємств у формуванні своєї конкурентної позиції на ринку необхідна реалізація таких заходів (які залежать від держави та частково від підприємств):

— налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку;

— створення спеціалізованих банків для кредитування сільськогосподарських підприємств на засадах, що враховують їх особливості;

— збільшення експортного потенціалу вітчизняних виробників;

— оцінювання та підвищення якості продукції відповідно доміжнародних стандартів;

— налагодження торговельної інфраструктури, зокрема оптової торгівлі.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО РИНКУПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Реклама міцно зайняла свою нішу в системі ринкових відносин і одночасно виступає їх могутнім регулятором. Реклама спільно із засобами стимулювання збуту і торгівлі, елементами пропаганди є потужним маркетинговим засобом нецінової конкуренції. Якщо комерційні зусилля підприємства направлені на вдосконалення товару і його пристосування до особливостей попиту,то реклама виконує зворотну задачу — адаптує споживчий попитдо вже виробленого товару [8].

Висновки. Високу конкурентну позицію підприємства необхідно забезпечувати та постійно підтримувати на належному рівні, адже: вона створює певні гарантії для підприємства щодо йогоуспішного функціонування та розвитку на певному ринку; свідчить про високий рівень розвитку менеджменту на підприємстві;та дає йому шанси на подальший успіх.

Список використаних джерел

1. Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: [монографія] / М. Й. Малік, О. А. Нужна. — К.:Інститут аграрної економіки, 2007. — 270 с.

2. Донських А. С. Конкурентоспроможність аграрних підприємств тафактори, що її визначають: [стаття].

— К.: Дніпропетровський державний агарний університет, 2011.

3. Соболев Ю. В., Дикань В. Л., Дейнека А. Г., Позднякова Л. А.Стратегия предприятия и стратегический менеджмент. — Х. : ООО«Олант», 2002. — 416 с.

4. Лопатовська О. В. Конкурентоспроможність ринкової позиціїпідприємства // Вісник Хмельницького національного університету. —2010. — № 6. — T. 4.

5. Панасенко Д. А. Конкурентоспроможність підприємства, сутнісната функціональна характеристики [стаття]. — Л. : Національний університет «Львівська політехніка», 2012.Ткаченко А. Ю.,науковий керівникДем’яненко С. І., д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є Закон України від 3 липня 1996 року «Про рекламу». Відповідно до ст. 1 Закону „Про рекламу» реклама — цеспеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямогоабо опосередкованого одержання прибутку [1].

Реклама в Інтернет-просторі за 2010–2013 рр. і прогноз на 2014 рік, млн дол. США

Інтернет реклама 2010 2011 2012 2013 2014
Банерна реклама 21 656 27 248 32 916 39 775 48 404
Оголошення 10 868 11 673 12 686 13 733 14 950
Контекстна реклама 32 485 36 826 42 463 48 855 55 588
Разом 65 009 75 748 88 065 102 363 118 943

Джерело: ZenithOptimedia (суми приведено в перерахунку за середнім курсом 2013року) [7]

Можна виділити певний сегмент аграрних компаній в Україні,які найактивніше позиціонують себе в мережі. Найкраще представлені компанії, що займаються насінням і посівним матеріалом, продажу квітів, сільгосптехніки в роздрібному сегменті (садівництво, городництво), і дуже слабо представлена техніка дляпромислових агроробіт [4].

Сайти з аграрної тематики є нерозвинутою частиною Інтернету. Варто відзначити, що в рейтингу українських сайтів навітьнемає такої рубрики, як «Агро», «Сільське господарство» чи подібних. Всі агрокомпанії, які представлені в Інтернеті, повноцінними сайтами або продають сайтами, внесені до розділів «Компанії» або «Продукти харчування» [6]. В агрокомпанії, яка хочевикористовувати Інтернет як канал комунікації, є кілька шляхів:представленість у каталогах (інтернет-версія «жовтих сторінок»),сайт-візитка, повноцінний корпоративний сайт, сайт для продажу(інтернет-магазин) або інтернет-каталог і соціальні мережі [3–5,7, 8].

На сьогодні типовий сайт агропромислової компанії в Україні

це сайт-візитка, що складається з кількох сторінок. Тобто цевже не односторінкова візитка, але ще й не рекламний буклет.Сьогодні агрокомпанії зрозуміли, що треба бути присутнім в Інтернеті, і намагаються «застовпити» собі місце: зайняти доменнеім’я, співзвучне з їх назвою, і розмістити там простенький сайтвізитку, який не вимагає підтримки [5].Список використаних джерел

1. Закон України «Про рекламу» від 3.07.96 № 270/96-ВР (Із змінамита доповненнями, внесеними згідно з Законом N 5481-VI ( 5481-17 ) від06.11.2012, ВВР, 2014, N 1, ст.1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96- %D0 %B2 %D1%80

2. Магомедов Ш.Ш. Маркетинговое иследование товаров и услуг. —М., 2007. — 296 с.

3. Вакалюк А., Лазебник М. Обсяг рекламно-комунікаційного ринкуУкраїни. Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції / А. Вакалюк, М. Лазебник // Маркетинг в Україні. — 2013. — №6. — С. 30–34.

4. Лебединський О.І. Формування механізму маркетингового забезпечення діяльності підприємства АПК[Електронний ресурс]. — Режимдоступу до сайту:http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/170.pdf

5. Швиденко О.М. Фактори, які впливають на застосування Інтернет-маркетингу в сільському господарстві [Електронний ресурс]. —Режим доступу до сайту: http://ukr.vipreshebnik.ru/market/4385-faktori-yaki-vplivayut-na-zastosuvannya-internet-marketingu-v-silskomugospodarstvi.html

6. Матеріали сайту «Економічна правда»» [Електронний ресурс]. —Режим доступу до сайту: http://www.epravda.com.ua/

7. Матеріали сайту ZenithOptimedia[Електронний ресурс]. — Режимдоступу до сайту: http://zenithoptimedia-chto-zhdet-reklamu-v-blizhajshie-25-let-38161/

8. Матеріали сайту «Новинар» [Електронний ресурс]. –Режим доступу до сайту: http://novynar.com.ua/business.Тракало М. І.,Науковий керівникКолодій А. В., к.е.н., доцент,Львівський національний аграрний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АПК
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ
ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki