< Попередня  Змiст  Наступна >

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ


Проблема залучення інвестиційних ресурсів і ефективного їхвикористання у сучасних кризових умовах є однією з головних,оскільки без її вирішення розраховувати на зростання рівня життя сільського населення, збільшення обсягів виробництва, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств і забезпечення продовольчої безпеки нашої країни єпрактично неможливими. Тому вкрай необхідно поступово удосконалювати інвестиційну діяльність, у тому числі і державнуполітику у цій сфері.Інвестиції — це багатоаспектний цілеспрямований внесок капіталу в різних його формах на основі укладених контрактів міждоговірними сторонами з метою компенсації інвестиційних коштів і отримання прибутку [1, с. 217].

Важливе значення має відводитися підвищенню інвестиційноїпривабливості аграрної сфери АПК. Інвестиційна привабливістьпідприємства — це його інтегральна характеристика як об’єктапотенційного інвестування з точки зору наявного стану, можливостей розвитку, обсягів і перспектив отримання і розподілу прибутку, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства, ділової активності та рентабельності [2, с. 27].При здійсненні оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних сільськогосподарських підприємств необхідно урахувати нестабільність економічної ситуації в Україні, використовуючи прицьому відповідні методики. На наш погляд, на увагу заслуговуєпропозиція М.В. Вовк [3, с. 137] щодо доцільності проведенняоцінки інвестиційної привабливості за методом прогнозування йдисконтування грошових потоків, який базується на одному зосновних принципів фінансової теорії: вартість активів дорівнюєскоригованій поточній вартості грошових потоків.

Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарськогопідприємства передбачає здійснення всебічного фінансового аналізу його діяльності при якому потрібно враховувати показники:норма прибутковості капіталу, рентабельність основної діяльності,коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості [4, с. 253].

До основних причин, які стримують здійснення активізації інвестиційних процесів у нашій країні, насамперед належать нестача у підприємств достатніх сум власних коштів і висока вартістьресурсів, які залучаються. Основні причини цього — сезонністьвиробництва, тривалість періоду обігу капіталу, велика залежність від ґрунтових і погодних умов тощо [1, с. 218].

Основними видами джерел інвестицій сільськогосподарськихформувань є: власний прибуток, кредити комерційних банків,пільгове кредитування, кошти, виділені на реалізацію державнихі регіональних цільових програм, пільгове оподаткування, коштистрахових компаній та іноземні інвестиції. Основними країнамиінвесторами сільського господарства України є Данія, Німеччина,Франція, Кіпр, Нідерланди, Російська Федерація тощо.

В основу державного регулювання інвестиційної діяльності всільському господарстві Житомирської області і України в цілому мають бути покладені принципи активно-пасивного державного регулювання, виражені через фінансову підтримку агропідприємств і підприємств сільгоспмашинобудування, цінову, антимонопольну, амортизаційну політику, розвиток інфраструктуриаграрного ринку, становлення іпотечних відносин тощо.

З метою активізації інвестиційної діяльності та зростання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств,перш за все, необхідно забезпечити на державному рівні формування сприятливого, економічно еквівалентного ринкового середовища, яке б сприяло зростанню інвестицій, а у суб’єктів господарювання з’являлися та розширювались інвестиційні можливостідля оновлення основного капіталу і його нарощування за рахуноквласних, залучених засобів, включаючи й іноземний капітал.

Семиволос В. Л.,науковий керівникСадовник О. В., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПКНА АГРАРНОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розвиток соціально орієнтованого ринку України та перспектива підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зумовили прискорення розв’язання невідкладних проблем щодо актуальних викликів функціонування АПК — створення єдиноїцілісної виробничо-економічної системи, яка охоплює ряд галузей економіки, спеціалізованих на виробництві продовольства.

Успішне виконання Угоди про асоціацію означатиме відповідність критеріям членства. А відтак — підвищення якості життягромадян, модернізацію усіх сфер життя держави і суспільства,підвищення конкурентоздатності українських виробників тощо.Саме це, а не членство як таке, є метою європейської інтеграції [3].

З підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС Україна може розраховувати не лише на розширення ринків збуту, а й на припливінвестицій, а отже матиме шанс отримати серйозний імпульс длярозвитку технологій [1].

Перший етап асоціації України з Європейським Союзом —формування повноцінної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Це не справа одного дня, вона буде створюватися поступово протягом пере-

Список використаних джерел

1. Коршик Л. В. Управление инвестиционными рисками в предпринимательской деятельности аграрного сектора экономики / Л.В. Коршик //Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / заред. В. Г. Ткаченко. — Луганск : Елтон, 2010.

— №16. — С. 216

—219.

2. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна / За заг. ред. д.е.н. В. В. Дємєнтьєва. — Донецьк:ДВНЗ «ДонНТУ». — Вип. 37-3. — 2009.

3. Вовк М. В. Організаційно-економічний механізм формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств / М. В. Вовк // ВісникХарківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».— 2009. — №12. —С.135—139.

4. Вініченко І. І. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств : монографія / І. І. Вініченко. — Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 444 с.

хідного періоду, максимум десять років, починаючи з дати набрання чинності угодою про асоціацію [2]. Крім того, зросте експорт української продукції до європейських країн, розширитьсядоступ на ринки третіх країн через гармонізацію стандартів з ЄС,буде скасовано субсидування експорту європейської сільськогосподарської продукції до України. Є й певні особливості — ЗВТпередбачає безмитний доступ для українських сільськогосподарських товарів у рамках тарифних квот.

Це сприятиме усуненню нетарифних бар’єрів у торгівлі і забезпечить розширений доступ для українських експортерів на данийринок. Можливим є ввезення товару в цей регіон без обмежень,але за ставкою діючого імпортного мита поза тарифною квотою.

За оцінками українських вчених, у результаті підписання угоди про ЗВТ Україна зможе безмитно постачати в країни ЄС 1,6млн т зерна. Передбачено поступове збільшення обсягів квотпротягом п’яти років до 2 млн т. Так, квота на ввезення пшеницібуде встановлена в розмірі 950 тис. т, після чого вона буде збільшена до 1 млн т, ячменю — 250 тис. т із збільшенням до 350тис. т, кукурудзи — 400 тис. т і 650 тис. т через п’ять років. У даний час Україна експортує зернові в ЄС на загальних умовах, тому виділення персональної квоти для України можна розглядатияк позитивний факт.

Слід зазначити, що із зменшенням захисту внутрішнього ринкуна кордоні в результаті початку дії ЗВТ саме фактичний рівень цінна сільськогосподарські товари буде визначальним фактором приформуванні споживчого попиту на продукти харчування з бокунаселення країни і з боку української промисловості. Однак у зоніризику залишаться сировинні товарні позиції. Окремі галузі сільського господарства України на даний момент не спроможні конкурувати з аналогічними секторами європейського виробництва якза структурними показниками, так і за матеріальним забезпеченням, наприклад, молочна галузь і виробництво овочів і фруктів.

Крім цього, підписання угоди про ЗВТ та скасування ввізнихмит не означає автоматичного доступу до європейського ринкудля тваринницької продукції, виробленої в Україні. Разом з цимслід пам’ятати, що процеси гармонізації та адаптації законодавства у сфері технічного регулювання потребують не тільки тривалого часу, але й значних матеріальних ресурсів. Наприклад, сукупні витрати на адаптацію до стандартів ЄС тільки м’ясноїпромисловості Польщі становили близько 2 млрд євро [2].

Важливим напрямком підвищення конкурентоспроможностіукраїнської продукції (як на внутрішньому, так і на зовнішньому

ринках) є активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, так якринок європейського союзу — це новий рівень випробувань дляпредставників АПК України; це нові технології, підвищений контроль за якістю і вартістю продукції їхнього продукування. Середпроблем, які виникають в агропромисловій сфері при впровадженні інновацій, можна виділити такі: відсутність науковотехнічної інформації щодо самих розробок і їх впровадження напідприємствах України; високий економічний ризик у зв’язку зізначними витратами виробництва на нововведення і невизначеністю ринку збуту; невідповідність існуючої в Україні нормативноїбази сучасному рівню розвитку світової техніки; нестача обігових коштів; відсутність кваліфікованих кадрів [4].

Тому процес «адаптації» до нових умов функціонування є визначальним елементом інтеграції підприємств АПК до аграрногоринку європейського союзу.

Список використаних джерел

1. Асоціація з ЄС сприятиме технологічному переозброєнню українського АПК [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:-//www.interesu.info /?action =news_inf&id=26789.

2. Евроинтеграция: экономическая целесообразность и исторический выбор [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.-epravda.com.ua/rus/ =publications/2013/08/8/388884/.

3. Єлісєєв К. 7 міфів угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс] / К. Єлісєєв // Народний Депутат. — 2013. — № 9 /К.Єлісєєв. — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua.

4. Іртищева І. О. Інвестиційно-інноваційний розвиток агропродовольчої сфери Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007. — Вип. 3, т. 1. — С. 195–200.Субач Н. Ю.,науковий керівникКоваль П. В., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС І НАСЛІДКИ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ ДЛЯ АПК УКРАЇНИ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АПК
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki