< Попередня  Змiст  Наступна >

Часть 2. Додатки


фікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

2.10. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

2.11. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокреслюванню.

2.12. Створення первинних документів на машинозчитуваних носіях провадиться з дотриманням вимог цього Положення, вказівок про надання юридичної сили документам на носіях інформації і про організацію бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

2.13. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов’язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено.

2.14. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

2.15. Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству, логічна ув’язка окремих показників.

2.16. Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства, установи для прийняття рішення.

2.17. Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці — дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці — відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку.

2.18. Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають обов’язковому погашенню штампом або ручним надписом «Одержано» або «Сплачено» із зазначенням дати (числа, місяця, року).

3. Облікові регістри

3.1. Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

3.2. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

3.3. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на машинозчитуваних носіях, зобов’язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання вигляді.

3.4. Відповідальність за правильність реєстрації інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали їх.

3.5. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів повинно здійснюватися в міру її надходження до місця обробки (бухгалтерія, обчислювальна установка), проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, складання бухгалтерської і статистичної звітності, декларацій і розрахунків.

3.6. Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування.

3.7. Інформація про господарські операції підприємства, установи за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів, порядок складання яких встановлюється відповідною інструкцією.

4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах

4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.

4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком «мінус», а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заносить-

ся чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

4.4. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

4.5. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

4.6. Порядок виправлення помилок у документах і регістрах, що створені машинним способом, встановлюється вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

5. Організація документообороту

5.1. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.

5.2. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

5.3. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт.

5.4. Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов’язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи.

5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерії або на обчислювальну установку необхідних документів та відомостей є обов’язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.

6. Зберігання документів

6.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву.

6.2. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства,

6.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

6.4. Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіях визначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

6.5. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

6.6. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, установи визначається згідно з Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної представницької і виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

6.7. Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

6.8. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера.

6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів у підприємств, установ може бути здійснено тільки за постановою органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів, державної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформлюється протоколом (актом), копія якого вручається під розписку відповідній посадовій особі підприємства, установи.

З дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть зняти копії та скласти реєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення.

Якщо вилучаються томи документів, які недооформлені (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і в присутності представників органів, які проводять вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовим зверненням можливість зробити виписку,

установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

витяг, копію документів для видачі довідок за обставинами відповідно до законодавства.

У разі повернення вказаними органами документів, що були раніше вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою підприємства, установи та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постанови про вилучення, реєстр і копії таких документів.

6.10. У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції — підприємствами та місцевому фінансовому органу — установами, в 10-денний термін.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ № 114 від 10.12.99 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 грудня 1999 р. за № 890/4183

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000 № 67 від 27.07.2000

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки я Субрахунки 1-го рівн
Код Назва д Ко а Назв
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби 101 102 103 104 105 106 107 108 109 и Земельні ділянкь Капітальні витрати на поліпшення земел Будинки та спорудия Машини та обладнанни Транспортні засобр Інструменти, прилади та інвентаи Робочі і продуктивні твариня Багаторічні насадженни Інші основні засоб
Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
11 Інші необоротні матріальні активи е- 111 112 113 114 115 116 117 118 119 к Музейні цінності, експонати зоопарків, виставои Бібліотечні фонд-Малоцінні необоротні матеріальні активи та взуття Білизна, постільні речі, одяг ульні споруди Тимчасові нетитрси Природні ресуІнвентарна тара ривалого використан-Матеріали довготня для наукових цілей еріальні активи спеціального призначення Необоротні мат
12 Нематеріальні активи 112 122 ими права Авторські та суміжні з нІнші нематеріальні активи

№ 140 від 27.12.2000 № 122 від 19.07.2001 № 54 від 26.03.2002 № 54 від 26.03.2002 № 91 від 27.05.2002 № 91 від 27.05.2002

216 Сім’ї бджіл

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
    217 218 стада Доросла худоба, вибракувана з основногоХудоба, прийнята від населення для реалізації
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 122 222 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації ризначення Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального п
23 атеріали і продуктиарчування М х 123 232 233 234 235 236 237 238 239 та Матеріали для учбових, наукових інших цілей Продукти харчування би Медикаменти і перев’язувальні засоподарські матеріали і канцелярське Госприладдя Паливо, горючі і мастильні матеріали Тара Мате в дорозі ріали Запасні частини до машин і обладнанняматеріали Інші
24 Готова продукція 241 -Вироби виробничих (навчальних) майстерень
25 тва Продукція сільськогосподарського виробниц 251 х) Продукція підсобних (навчальнисільських господарств
(Клас 2 із змі казначейства внами, внесеними згідно з Наказом Державного№67ід 27.07.2000)
Клас 3. Кошо ти, рзрахунки та інші активи
30 Каса 301 302 Каса в національній валюті Каса в іноземній валюті
31 ахунки в банках Р 131 312 313 314

315 Поточні рахунки для обліку депозитнихсум

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
    316 317 318 319 еціального фонду Поточні рахунки для обліку інших надходжень спщних онного підпорядкуПоточні рахунки сільських, селита міських (міст райвання) бюджетів ноземній валюті Поточні рахунки в іІнші поточні рахунки
32 321 Рахунки в казначействі 232 323 324 325 263 327 328 Реєстраційні рахунки Особові рахунки плата за поСпеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих якслуги аційні рахунки для Спеціальні реєстробліку коштів, отриманих за іншимиджерелами власних надходжень Спеціальні реєстраційні рахунки дляобліку депозитних сум унки для обіального фоСпеціальні реєстраційні рахліку інших надходжень спецнду ідРеєстраційні рахунки сільських, сещних та міських (міст районного плипорядкування) бюджетів Інші рахунки в казначействі
33 Інші кошти 331 332 333 334 Грошові документи в національній валюті юті Грошові документи в іноземній вал Грошові кошти в дорозі в національнійвалюті Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34 Короткосестрокові веклі одержані 134 423 -Векселі, одержані в національній валюті Векселі, одержані в іноземній валюті
35 Розрахунки з покупцями та замовниками 351 Розрахунки із замовниками з авансів нанауково-дослідні роботи

236 Розрахунки з підзвітними особами

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
    363 364 Розрахунки з відшкодування завданих збитків торами Розрахунки з іншими дебі
(Клаесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 000, №іс 3 із змінами, вн67 від 27.07.2 54 вд 26.03.2002, № 91 від 27.05.2002)
Клас 4. Власний капітал
40 Фонд у необоротнактивах их 140 Фонд у необоротних активах за їх видами
41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 141 їх видами Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за
42 виконання бюджетів Результати 142 онання сільських, селиміст районного підетів Результати викщних та міських (порядкування) бюдж
43 кошторисів Результати виконання 431 432 рису за за-Результат виконання коштогальним фондом виконання кошторису за спеРезультатціальним фондом
44 Результати переоцінок 441 442 тивів Переоцінка матеріальних акІнша переоцінка
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
50 501 Довгострокові позики 502 503 Довгострокові кредити банків гострокові кредити банків Відстрочені довІнші довгострокові позики
51 овгострокові векселі идані Дв 151 Видані довгострокові векселі
52 ші довгострокові зоов’язання Інб- 152 зо-Інші довгострокові фінансовібов’язання
Класт 6. Поочні зобов’язання
60 Короткострококи ві пози 160 026

603 Інші короткострокові позики

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
    604 605 Прострочені позики Короткострокові позики з бюджету
61 611 Поточна заборговаість за довгоснвтрокоими зобов’язаннями 126 613 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками Поточна заборгованість за довгостроковими векселями на заборгованість за іншими дов-Поточгостроковими зобов’язаннями
62 Короткострокові веклі видані се 621 Видані короткострокові векселі
63 Розрахунки за виконані оботи р 631 632 633 634 635 Розрахунки з постачальниками та підрядниками о-конструкторські розРозрахунки з часткової оплати замовлень на досліднробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів за виконані асних надРозрахунки із замовникамироботи і надані послуги з влходжень о-Розрахунки із замовниками за науковдослідні роботи, що підлягають оплаті арРозрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господськими договорами
64 Розрахунки із податкта платіежів в 164 642 одатками в Розрахунки за платежами і пбюджет Інші розрахунки з бюджетом
65 озрахунки із страхуання Рв 165 652 653 654 Розрахунки з пенсійного забезпечення Розрахунки із соціального страхування страхування на випадок Розрахунки із безробіття Розрахунки з інших видів страхування

664ахунки з працівниками за безготів- Розр

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
    665 666 667 668 669 ковими перерахуваннями на рахунки вкладів у банках з готівза дострахування Розрахунки з працівниками за безковими перерахуваннями внесків говорами добровільного и безсум Розрахунки з членами профспілкготівковими перерахуваннями членських профспілкових внесків -Розрахунки з працівниками за позиками банків ахунки за виконавчими докумен-Розртами та інші утримання Інші розрахунки за виконані роботи
67 672 Роозрахунки за іншимипераціями і кредиторами 167 367 674 675 Розрахунки з депонентами Розрахунки за депози сумами тнимириманими за сних надхоРозрахунки за коштами, отіншими джерелами владжень Розрахунки за спеціальними видамиплатежів ки з іншими кредиторами Розрахун
68 Внутрішні розрахунки 168 682 Внутрішні розрахунки за загальним фондом Внутрішні розрахунки за спеціальнимфондом
69 Кошти бюджетів 691 Кошти, передані й отримані
(Клаами, внесенимд67 від 270с 6 із зміни згі.07.20но з Наказами Державного казначейства № 0, № 54 від 26.03.2002)
Клас 7. Доходи
70 оходи загального фоду Дн 170 702 джету на Асигнування з державного бювидатки установи та інші заходи Асигнування з місцевого бюджету навидатки установи та інші заходи
71 Доходи спеціального фонду 711

712ими джерелами власних надходжень бюджетних установ Доходи за інш

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
    713 714 715 716 -Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду Кошти батьків за надані послуги гального фонду, спрямовані Доходи зана покриття дефіциту загального фондуДоходи за витратами майбутніх періодів
72 реалізаціїробів і виДоходи від продукції, ви конаних робіт 721 722 723 х (навча-Реалізація виробів виробничильних) майстерень Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств Реалізація науково-дослідних робіт за и договорам
73 Доходи бюджетів 731 вання) бюДоходи сільських, селищних та міських(міст районного підпорядкуджетів
74 ші доходи Ін 174 Інші доходи бюджетних установ
(Клас 7 із змінами, внесеними згід70но з Наказами Державного казначейства № 67 від 2.07.200, № 54 від 26.03.2002)
Клас 8. Витрати
80 идатки із загальногоонду Вф 180 802 803 а Видатки з державного бюджету нутримання установи та інші заходи евого бюджету на утри-Видатки з місцмання установи та інші заходи тки сільських, селищних і міських Вида(міст районного підпорядкування) бюджетів
81 идатки спеціальногофонду В 181 812 813 ослуги Видатки за коштами, отриманими якплата за п Видатки за іншими джерелами власнихнадходжень Видатки за іншими надходженнямиспеціального фонду

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Часть 4. Додатки
Часть 5. Додатки
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
10.5. Організація подання звітності
10.4. Організація складання звітності
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki