< Попередня  Змiст  Наступна >

Часть 4. Додатки


ІV. Права Головний бухгалтер має право: 1.Діяти від імені бухгалтерської служби установи, представляти її інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами установи та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. 2.Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції щодо покращення її діяльності. 3.Вимагати та отримувати від структурних підрозділів установи необхідну інформацію. 4.Вносити на розгляд керівнику установи:

4.1.Подання про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників бухгалтерії;

4.2.Пропозиції:

— про заохочення працівників, що відзначилися;

— про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників трудової дисципліни. 5.Самостійно вести листування зі структурними підрозділами установи, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника установи. 6.Вимагати від керівника установи (інших керівників) сприяння у виконанні головним бухгалтером обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією. V. Відповідальність Головний бухгалтер несе відповідальність: 1.За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених діючим законодавством України про працю. 2.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 3.За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України. VІ. Взаємовідносини за посадою Для виконання обов’язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє: 1.З керівниками всіх структурних підрозділів установи з питань фінансово-господарської діяльності установи.

3.1.Отримання:

— планів надання платних послуг;

— проектів планової собівартості послуг;

— ___________________________________________________________________________________.

3.2.Надання:

— даних, необхідних для економічного планування, прогнозування та аналізу;

— балансу та оперативних звітів про доходи та видатки, про виконання кошторису;

— розрахунків заробітної плати;

— ___________________________________________________________________________________. 4.З начальником відділу збуту та постачання:

4.1.Отримання:

— товарно-супроводжувальної документації;

— відомостей про стан залишків ТМЦ на складах;

— ___________________________________________________________________________________.

4.2.Надання:

— відомостей про рух ТМЦ;

— норм запасів продукції на складах;

— підсумків інвентаризації ТМЦ;

— ___________________________________________________________________________________.

2.З начальником відділу кадрів — з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії установи. 3.З начальником планово-економічного відділу з питань:

VІІ. Організація роботи та критерії її оцінки 1.Головний бухгалтер працює у відповідності до Правил внутрішнього розпорядку установи. 2.При оцінці якості роботи головного бухгалтера і рішення питань про відповідність його посаді, що останній займає, враховується, що головний бухгалтер повинен:

2.1.Досконально знати перелічені пункти загального положення;

2.2.Систематично підвищувати свій кваліфікаційний рівень в навчальних центрах, на семінарах, курсах з підтвердженням факту участі відповідними свідоцтвами та сертифікатами.

2.3.Постійно удосконалювати методичну та організаційну роботу бухгалтерського підрозділу.

2.4.Не мати негативних оцінок своєї діяльності з боку внутрішнього та зовнішнього керівництва. 3.Результати діяльності головного бухгалтера щорічно обговорюються на засіданнях атестаційної комісії установи після здачі річної бухгалтерської звітності з прийняттям рішення щодо можливості подальшого перебування працівника на посаді головного бухгалтера.

Додаток 7Б

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КАСИРА

ЗАТВЕРДЖУЮ (назва установи) (директор, інша посадова особа, уповноважена затверджувати «___» ___________ ____ р. № ___ робочу інструкцію) ______ __________________________ підпис (прізвище, ім’я, по батькові) «___» _______________ ____ р. І. Загальні положення 1.Касир належить до професійної групи «Технічні службовці». 2.Призначення на посаду касира та звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. 3.Касир підпорядковується безпосередньо старшому касиру. 4.На посаду касира призначається особа, яка має повну загальну середню освіту та трудовий стаж. Касир повинен знати: 1.Положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали щодо ведення касових операцій. 2.Форми касових і банківських документів. 3.Правила приймання, видавання, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів. 4.Порядок оформлення прибуткових і видаткових документів. 5.Ліміти залишків касової книги, складання касової звітності. 6.Порядок ведення касової книги, складання касової звітності. 7.Правила експлуатації обчислювальної техніки. 8.Правила внутрішнього трудового розпорядку. 9.___________________________________________________________

ІІ. Функції Здійснення касових операцій в нормативно установленому порядку відповідно до технології обліку зазначеного напрямку обліку. ІІІ. Завдання та обов’язки Касир: 1.Виконує операції, що охоплюють приймання, облік, видавання і зберігання грошових цінних паперів з обов’язковим додержанням правил, які забезпечують їх зберігання. 2.Здійснює доставки підготовчих платіжних документів у органи Державного казначейства. 3.Одержує за оформленими відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо. 4.Веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність. 5.Складає описи ветхих купюр, а також відповідних документів для передачі їх в установи банків для заміни на нові. 6.___________________________________________________________. ІV. Права Касир має право: 1.Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності. 2.Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції з вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією. 3.В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності установи та вносити пропозиції щодо їх усунення. 4.Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків. 5.Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків. 6.___________________________________________________________. V. Відповідальність Касир несе відповідальність:

— з органом Державного казначейства — з приводу застави платіжних і грошових документів;

— установою банку — з приводу отримання та внесення готівкових коштів на рахунки;

— працівниками установи — з приводу здійснення виплат заробітної плати.

Додаток 8

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «____» ________________ ______ р. З метою забезпечення зберігання матеріальний цінностей, що належать (найменування установи) ____________________________________________________________ (керівник чи заступник керівника установи) ____________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) іменований далі «адміністрація», виступаючи від імені установи, з одного боку, і працівник

1.За належне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 2.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 3.За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України. 4.___________________________________________________________. VІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 1.За відсутності касира його обов’язки виконує особа, призначена наказом керівника установи, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків. 2.Для виконання обов’язків та реалізації прав касир взаємодіє:

(структурний підрозділ, склад, відділ і т. п.) ____________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові) іменований далі «працівник», з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене: 1.Працівник, що обіймає посаду ________________________чи виконує (найменування посади) роботи ___________________, безпосередньо пов’язану ___________ (найменування роботи) (зі зберіганням, ____________________________________________________________, обробкою, відпуском, переведенням і т. п. переданих йому цінностей) приймає на себе повну матеріальну відповідність за незабезпечення зберігання ввірених йому установою матеріальних цінностей, і в зв’язку з вищевказаним зобов’язується: а) дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання чи для інших цілей матеріальних цінностей установи і приймати заходи по запобіганню шкоди; б) своєчасно інформувати адміністрацію установи про всі обставини, що загрожують забезпеченню зберігання ввірених йому матеріальних цінностей; в) вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарногрошові та інші звіти про рух і залишки ввірених йому матеріальних цінностей; г) брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей. 2.Адміністрація зобов’язується: а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного зберігання ввірених йому матеріальних цінностей; б) ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників за збитки, нанесені установі, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки, передачі, відпуску, переведення чи застосування у відповідних процесах переданих йому матеріальних цінностей; в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей. 3.У разі незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитків, нанесених установі, та їх покриття здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4.Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки спричинені не з його вини. 5.Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи з майном і іншими ввіреними працівникові матеріальними цінностями установою. 6.Даний договір укладено в двох примірниках, з яких перший залишається в адміністрації, а другий — у працівника. Адреси сторін договору: Підписи сторін договору: М.П. «____» _____________ 20___ р.

Додаток 9

Затверджено Наказом

Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО КОЛЕКТИВНУ (БРИГАДНУ)

МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ___________________________ «____» ______________ _____ р. (місце укладання договору) Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від ______________ № ___________ про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство, установа, організація _________ ____________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації) в особі керівника підприємства, установи, організації _______________ __________________________________________________________(іменовані (прізвище, ім’я, по батькові) далі власник), з одного боку, і члени колективу (бригади)_________ ____________________________________________________________, (найменування цеху, відділу, відділення, ферми, дільниці, секції, складу тощо) іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу (бригадира)________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові, посада) з іншого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для ______________________________________________________ ____________________________________________________________, (найменування виду робіт)

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).

4.При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

5.У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

6.У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності — звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю. II. Права і обов’язки членів колективу (бригади) та власника

7.Члени колективу (бригади) мають право: а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва цінностей; б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді); в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді); г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;

а власник зобов’язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань. І. Загальні положення 1.Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади). 2.Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 3.Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статутом підприємства.

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.

8.Члени колективу (бригади) зобов’язані: а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди; б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей; в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

9.Власник зобов’язаний: а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна; б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності; в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку; г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цінностей; д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей; е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства; ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин; з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього.

ІІІ. Порядок ведення обліку і звітності 10.Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником. Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади). 11.Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади). ІV. Відшкодування шкоди 12.Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами. 13.Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності також висновків спеціалістів. 14.Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування шкоди: а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини; б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади). 15.Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України. Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України. 16.Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розділяється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди. Договір набирає чинності з і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим підприємством, установою, організацією. Договір укладено у двох примірниках, перший з яких зберігається у власника, другий — у керівника колективу (бригадира).

Підписи: Власник ____________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис) Керівник колективу (бригади) _________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис) Члени колективу (бригади) ____________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис) М.П. «____» ________________ 20___ р.

Додаток 10

Затверджено Наказом

Міністерства фінансів України № 604 від 27.12.2001 р.

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

КЕКВ Назва
1000 Поточні видатки
1100 Видатки на товари і послуги
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ
1111 Заробітна плата
1112 Грошове утримання військовослужбовців
1113 Виплати по тимчасовій непрацездатності
1120 Нарахування на заробітну плату
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1132 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1133 Продукти харчування
1134 М’який інвентар та обмундирування
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів
КЕКВ Назва
1136 Оренда та експлуатаційні послуги
1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання
1138 Послуги зв’язку
1139 Оплата інших послуг та інші видатки
1140 Видатки на відрядження
1150 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161 Оплата теплопостачання
1162 Оплата водопостачання і водовідведення
1163 Оплата електроенергії
1164 Оплата природного газу
1165 Оплата інших комунальних послуг
1166 Оплата інших енергоносіїв
1170 Дослідження і розробки, державні програми
1200 Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями
1300 Субсидії і поточні трансфери
1310 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)
1320 Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів
1340 Поточні трансфери населенню
1341 Виплата пенсій і допомоги
1342 Стипендії
1343 Інші поточні трансфери населенню
1350 Поточні трансфери за кордон
2000 Капітальні видатки
2100 Придбання основного капіталу
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2120 Капітальне будівництво (придбання)
КЕКВ Назва
2121 Будівництво (придбання) житла
2122 Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів
2123 Інше будівництво (придбання)
2130 Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація
2131 Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
2132 Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів
2133 Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів
2134 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
2200 Створення державних запасів і резервів
2300 Придбання землі і нематеріальних активів
2400 Капітальні трансфери
2410 Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)
2420 Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів
2430 Капітальні трансфери населенню
2440 Капітальні трансфери за кордон
2450 Капітальні трансфери до бюджету розвитку
3000 Нерозподілені видатки
4000 Кредитування з вирахуванням погашення
4100 Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4120 Повернення внутрішніх кредитів
4121 Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів
4122 Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів
КЕКВ Назва
4200 Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення
4210 Надання зовнішніх кредитів
4220 Повернення зовнішніх кредитів

Додаток 11

ДОГОВІР м._________________ «___»______________ 200_ р. ___________________________________________________ управління найменування територіального органу (відділення) Державного казначейства України, що іменується надалі «Казначейство», в особі начальника управління (відділення) _________ _____________________________________________________________, прізвище, ім’я, по батькові який діє на підставі «Положення про Державне казначейство», з однієї сторони, і ____________________________________________________ _____________________________________________________________, назва підприємства, установи, організації що іменується в подальшому «Клієнт», в особі _____________________ _____________________________________________________________, посада, прізвище, ім’я, по батькові який діє на підставі ____________________________________________, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Часть 2. Додатки
Додатки
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki