< Попередня  Змiст  

Часть 5. Додатки


1. Предмет договору

Казначейство забезпечує розрахункове обслуговування Клієнта у межах лімітів видатків відповідно до затвердженого кошторису видатків та фактичних надходжень на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Казначейство має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів на перерахування коштів.

2.1.2. Проводити перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за раціональним і цільовим витрачанням коштів, що виділяються із державного бюджету.

2.1.3. Припиняти фінансування бюджетним установам і організаціям у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету із повідомленням про це Клієнта.

2.2. Казначейство зобов’язується:

2.2.1. Відкривати Клієнту реєстраційні рахунки у встановленому порядку.

2.2.2. Надавати Клієнту всі послуги із розрахункового обслуговування, передбачені законодавством стосовно коштів державного бюджету.

2.2.3. Своєчасно проводити розрахункові операції за дорученням Клієнта.

2.2.4. Здійснювати списання коштів із рахунка Клієнта за поданими розрахунково-платіжними документами та документами, що підтверджують виконання робіт та/або надання послуг згідно із затвердженим кошторисом видатків і у межах наявних на ньому коштів.

2.2.5. Проводити безспірне вилучення грошових коштів тільки у випадках, передбачених законодавством.

2.2.6. Готувати виписки із реєстраційного рахунка Клієнта на наступний день після здійснення операцій.

2.2.7. Забезпечувати таємницю операцій на рахунках Клієнта.

2.2.8. Надавати інформацію третім особам про рух грошових коштів на рахунку Клієнта у випадках, передбачених законом.

2.2.9. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, консультувати його із різних питань, що виникають у процесі розрахункового обслуговування.

2.3. Клієнт має право:

2.3.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його реєстраційних рахунках, у межах затвердженого кошторису видатків та затверджених головним розпорядником коштів лімітів видатків.

2.3.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов’язану із виконанням укладеного договору.

2.3.3. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

2.4. Клієнт зобов’язується:

2.4.1. Своєчасно подавати Казначейству всі необхідні документи для відкриття особової справи Клієнта.

2.4.2. У тижневий строк повідомляти про всі зміни у реквізитах та кошторисах видатків.

2.4.3. Нести відповідальність за неправильність оформлення розрахунково-платіжних документів щодо оплати рахунків.

2.4.4. Подавати звіти про використані кошти державного бюджету у строки, встановлені Казначейством.

3. Порядок розв’язання спорів

3.1. При виникненні між сторонами спорів і розбіжностей щодо даного договору чи у зв’язку із його виконанням узгодження здійснюється шляхом переговорів.

3.2. Спори, що виникають між сторонами у ході виконання умов цього договору і не вирішуються шляхом переговорів, відповідно до діючого законодавства підлягають розгляду в арбітражному суді.

4. Строки дії договору, порядок його зміни і припинення

4.1. Цей договір вступає в силу із моменту його підписання і діє протягом бюджетного року.

4.2. Зміна умов цього договору і доповнення до нього можливі тільки за згодою обох сторін.

4.2.1. Погоджені зміни у договорі і доповнення до нього оформляються додатковими угодами у письмовій формі, завіряються підписами сторін, які його уклали, та відбитками печаток.

4.2.2. Додаткові угоди додаються до договору, є його невід’ємною частиною.

4.3. Договір може бути припинено:

— за ініціативою однієї із сторін у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання державного бюджету;

— у випадках припинення діяльності однієї із сторін;

— з інших підстав, передбачених законодавством України.

5. Інші умови

5.1.1. У питаннях, не передбачених цим договором, сторони керуються законодавством України.

5.1.2. Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один — для Казначейства, другий — для Клієнта.

6. Юридичні адреси

Казначейство Клієнт _____________________ _________________________ _____________________ _________________________

М.П. М.П.

«___» ____________ 200_ р. «___» ____________ 200_ р.

Додаток 12

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 22 січня 1996 р. № 116

Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1009 від 27.08.96 № 34 від 20.01.97 № 1402 від 15.12.97)

На виконання розпорядження Президента України від 10 лютого 1995 р. № 35 «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» та з метою вдосконалення правової бази боротьби з економічною злочинністю Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що додається.

2. Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».

Прем’єр-міністр України Є. Марчук

Міністр

Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко Інд. 18

 


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
Часть 3. Додатки
Часть 2. Додатки
Додатки
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki