Posibniki.com.uaБухгалтерський облікОрганізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації


< Попередня  Змiст  Наступна >

11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації


Заходи щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на меті покращення методологічного і організаційного стану зазначеної системи як складової загального процесу управління.

При цьому ефективність заходів по вдосконаленню може бути виражена як в економічних, так і в якісних показниках. Економічні показники отриманих зрушень характеризують зменшення обсягу затрат трудових, часових і грошових. Якісні показники відбивають ступінь поліпшення методології, організації, техніки бухгалтерського обліку. Найбільш повна характеристика ефективності заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку досягається в результаті комплексного розгляду досягнутих зрушень.

До характеристик ефективності заходів з удосконалення бухгалтерського обліку належать показники: ? зменшення трудомісткості робіт; ? зменшення витрат на проведення облікових робіт; ? питома вага працівників механізованої праці в апараті бухгалтерії; ? частка механізованої праці в загальних трудових затратах.

формаційного забезпечення впровадження (інструкцій, методик, вказівок, рекомендацій), широке обговорення проблемних питань практики ведення обліку за відповідним напрямком, розробку рекомендацій з удосконалення технології облікового процесу. Підсумки наради комісії оформляються протоколом, в якому обов’язково фіксується рішення по винесеному до обговорення питанню, терміни та відповідальні за виконання. Зменшення трудомісткості в результаті впровадження заходів по удосконаленню облікової системи визначають за допомогою розрахункового коефіцієнта ефективності зниження трудових затрат:

К де То , Ті — відповідно трудові затрати до і після проведення заходів. Показником економічної ефективності є розрахунковий коефіцієнт зниження вартості затрат на виконання облікових робіт, який визначається за допомогою показників вартості живої Со та уречевленої Сі праці з діючих і запропонованих умов:

з.т.з = То /Ті, (11.1) з.т.з = То /Ті, (11.1)

Кз.в.в. = Со/Сі. (11.2)

Кз.в.в. = Со/Сі. (11.2)

Абсолютна (Еа)і відносна (Ев) економія витрат визначаються відповідно за класичною схемою:

Еа = Со – Сі; (11.3)

Еа = Со – Сі; (11.3)

ССіо?

Еів? (11.4)

С

Показник питомої ваги працівників автоматизованої праці характеризується співвідношенням кількості працівників автоматизованої праці до загальної кількості працівників:

ПВде Кп.а.п, Кз.о.п

п.а.п = Кп.а.п/Кз.о.п, (11.5) п.а.п = Кп.а.п/Кз.о.п, (11.5)

— загальна кількість працівників відповідно автоматизованої праці і облікових працівників.

Частину автоматизованої праці у загальних витратах на проведення облікових робіт розраховують як співвідношення суми добутку кількості працівників, зайнятих автоматизованого працею, коефіцієнта автоматизації до загальної кількості працівників.

Важливими показниками організації облікового процесу виступають рівень автоматизації бухгалтерського обліку в установі та рівень механізації трудового процесу облікового працівника (Ра,

Рм.т.п), які визначають розрахунковими операціями з простими, отриманими в результаті вимірювань, показниками: ,

ЗОЗОчо.р.мо.р.мчо.р.рчо.р.мчроб?О

Ра?? (11.6) де Ороб

ЗООЗ

— обсяг облікових робіт;

Зч

— затрати часу на виконання облікових робіт;

Оо.р.м — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником на робочому місці з використанням засобів обчислювальної техніки;

Оо.р.р — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником вручну; .

ЗОчо.р.мчо.р.рчо.р.м??Рм.т.п (11.7)

ЗОЗО

Ефективність автоматизації обліку визначається не тільки в цілому, а й за окремими етапами та операціями облікового процесу.

Втім більшість заходів щодо організації процесу бухгалтерського обліку не підлягають прямому розрахунку і визначенню ефекту у грошовому вимірі, впливаючи при цьому на підвищення ефективності всіх функцій управління установою.

Рівень автоматизації облікового процесу безпосередньо впливає на обсяг трудових затрат облікового апарату, швидкість та якість виконання облікових завдань, а отже й якість виконання управлінських рішень. Впровадження автоматизованої системи обробки інформації щодо процесу бухгалтерського обліку потребує і впровадження проекту визначення ефективності зазначеного заходу.

Здійснення розрахунку витрат на розробку та впровадження проекту автоматизації облікового процесу слід починати з визначення складу останніх. Зокрема, до зазначених витрат відносять витрати по оплаті підприємству — виконавцеві проекту програмного продукту від моменту його підготовки до впровадження, а також придбання, налагодження та впровадження засобів передавання та обробки даних. Отже, витрати на розробку та впровадження проекту Кр визначаються за формулою: де Кп — витрати установи на оплату послуг підприємства — виконавця проекту;

Кк — капітальні витрати на придбання обчислювальної техніки.

Кк — капітальні витрати на придбання обчислювальної техніки.

Показниками ефективності автоматизації бухгалтерського обліку виступають: ? річна економія; ? річний економічний ефект; ? коефіцієнт економічної ефективності; ? термін окупності.

Показник річної економії від впровадження системи автоматизованої обробки інформації є розрахунковим і визначається на

Очікуваний річний економічний ефект (ЕЕр) визначається за формулою: де Ен — нормативний коефіцієнт капітальних вкладень (Ен ? 0,15).

ЕЕр = Ен Кр,

ЕЕр = Ен Кр,

Коефіцієнт економічної ефективності витрат на розробку та впровадження проекту визначається співвідношенням річної фактичної економічної ефективності річних витрат на розробку та впровадження й обслуговування проекту. Порівняння нормативного коефіцієнта капітальних вкладень та коефіцієнту економічної ефективності (Кее) при абсолютній перевазі останнього свідчить на користь прийняття рішення про впровадження проекту автоматизації бухгалтерського обліку. При цьому термін окупності витрат Кр визначається за формулою:

Ток = Кр/ЕЕр.

Ток = Кр/ЕЕр.

Згідно з установленою величиною Ен допустимий термін окупності витрат на розробку (прив’язку) та впровадження проекту дорівнює 3,3 року.

Результати означених розрахунків оформлюються у таблиці і слугують обґрунтуванню до плану автоматизації бухгалтерського обліку установи.

Контрольні питання

1. Процес організації планування розвитку бухгалтерського обліку .

2. Види планів розвитку бухгалтерського обліку.

3. Методика впровадження облікових завдань.

4. Що таке ефективність заходів з розвитку бухгалтерського обліку і контролю?

5. Показники ефективності заходів з розвитку бухгалтерського обліку .

підставі показників річної економії, отриманої за рахунок удосконалення управління при використанні інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку (тис. грн) та річної економії, отриманої від зменшення витрат на обробку бухгалтерської інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку (тис. грн), шляхом їх сумування.

6. Методика розрахунку ефективності автоматизації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 1997.

2. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку. — Житомир: ЖІТІ, 2001.

3. Ворончук П. Г., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 1991.

4. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. — К.:

КНЕУ. — 2001.

5. Джога Р. Т., Свірко С. В., Синельник Л. М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. — К.: КНЕУ, 2003.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996.

7. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. —

К.: КНЕУ, 2001.

8. Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Організація обліку в банках. —

К.: КНЕУ, 2002.

9. Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища шк., 1993.

10. Кузьмінський А. М., Джога Р. Т. і інші. Організація бухгалтерського обліку в системі АН України. — К.: Наук. думка, 1985.

11. Литвин Ю. Я. і інші. Організація бухгалтерського обліку в сільському господарстві. — Тернопіль: Кжв., 1998.

12. Наринский О.С. Организация бухгалтерского учёта на промышленных предприятиях. — Л.: ЛФЭИ, 1984.

13. Пушкар М. С., Журавель Г. П., Литвин Ю. Я., Мельник В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. — Тернопіль: ТАНГ, 1998.

14. Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000.

15. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. — К.: КНЕУ, 2000.

16. Шмигель А. Д. Организация бухгалтерского учёта в промышленности. — К.: Вища шк., 1978.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Часть 2. Додатки
Часть 3. Додатки
Часть 4. Додатки
Часть 5. Додатки
РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
10.5. Організація подання звітності
10.4. Організація складання звітності
РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki