Posibniki.com.ua Мікроекономіка Стратегічне управління підприємством ТРЕНІНГ-КУРС «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМРОЗДІЛ 1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВЕ ЗАВДАННЯ «КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ» ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТРЕНІНГ-КУРС «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМРОЗДІЛ 1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВЕ ЗАВДАННЯ «КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ» ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ


Загальні положення. З метою формування системного уявлення про теоретичні й методичні засади стратегічного управління вітчизняними підприємствами, а також набуття практичних навичок проведення аналітичних досліджень щодо стратегічного аналізу та формулювання стратегії підприємства під час вивчення дисципліни студентам пропонується виконання індивідуальногрупового завдання.

Основна ідея цієї роботи полягає у вивченні умов та особливостей функціонування окремих підприємств певної галузі (сфери діяльності) в стратегічному контексті та розробці для них стратегічних альтернатив. Проведення індивідуально-групової роботи передбачає виконання таких завдань:

• закріпити в студентів знання з теоретико-методичних засад формування стратегії підприємства;

• ознайомити з процедурами стратегічного аналізу, розробки та вибору стратегічних альтернатив та реалізації стратегій на підприємстві;

• сформувати практичні навички проведення аналітичних досліджень у сфері стратегічного аналізу галузі;

• розвинути навички стратегічного мислення та практичного застосування методологічного інструментарію стратегічного аналізу;

• розширити кругозір у сфері практики стратегічного управління на підприємствах, що функціонують в Україні.

Дослідження проводиться студентами самостійно та в міні-групах на матеріалах підприємств різних сфер діяльності (галузей) котрі функціонують в Україні. Індивідуальна складова роботи передбачає:

• вивчення теоретико-методичних засад проведення конкурентного аналізу галузі;

• формування інформаційної бази підприємств-об’єктів дослідження;

• проведення аналітичних розрахунків.

Групова складова роботи охоплює:

• обговорення результатів дослідження галузі (сфери діяльності) та виявлення тенденцій її розвитку;

• сегментацію підприємств галузі;

• виявлення ключових факторів успіху;

• розробку стратегічних альтернатив розвитку визначених сегментів;

• підготовку презентації результатів дослідження.

Регламент роботи. Умовно можна виокремити три етапи проведення індивідуально-групової роботи.

На першому етапі створюються міні-групи, визначаються їхні лідери та відбувається ознайомлення учасників міні-груп із цілями й правилами роботи. Кількість учасників міні-групи не повинна перевищувати 8 осіб. Необхідно в кожній міні-групі обрати лідера, в обов’язки якого буде входити координування роботи всіх членів команди та прийняття рішення у випадку відсутності консенсусу між учасниками.

На другому етапі всі міні-групи проводять попереднє дослідження обраної галузі (сфери діяльності) та аналіз підприємства-об’єкту вивчення. Для успішного виконання завдання необхідно забезпечити автономну роботу кожної з міні-груп протягом двох тижнів та забезпечити можливість консультування з викладачем. За результатами цього етапу кожна з міні-груп готує попередні висновки щодо результатів проведеного дослідження, які обговорюються з викладачем у режимі консультації.

На третьому етапі кожній з команд пропонується визначити перспективи подальшого розвитку підприємств у галузі. Результатом роботи вважаються сформульовані перспективи та обґрунтований вибір конкурентної стратегії підприємств окремих стратегічних груп, які міні-групи оприлюднюють на практичному занятті у форматі презентації PowerPoint.

Дослідження проводиться протягом тижня за регламентом, наведеним у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВОЇ РОБОТИ

Види робіт Тривалість

1. Ознайомлення аудиторії з цілями та правилами гри, формування міні-груп, вибір та попереднє узгодження підприємств-об’єктів дослідження до 20 хв. (на контактному занятті)

2. Роз’яснення завдань кожній з міні-груп до 15 хв. (у режимі он-лайн консультування)
3. Уточнення інформаційної бази, обговорення результатів попередніх досліджень до 20 хв. (на практичному занятті)
4. Виконання завдань командами в автономному режимі (самостійна робота з організацією спілкування в режимі он-лайн)
5. Консультація з викладачем щодо результатів дослідження та їх презентації до 30 хв. (в режимі он-лайн консультування)
6. Підготовка презентації (PowerPoint) до 2 год. (самостійна робота студентів)
7. Презентація завдань та їх обговорення до 60 хв. (на контактному занятті)
8. Підбиття підсумків, оцінювання результатів до 15 хв. (на контактному занятті)
Усього до 8,5 год

Зміст індивідуально-групової роботи. Індивідуально-групова робота передбачає виконання студентами таких модулів:

1. Визначення ключових економічних характеристик галузі:

— розмір ринку, темпи його зростання й позиція галузі в життєвому циклі (ранній розвиток, швидке зростання, зрілість, насичення, старіння й стагнація, скорочення ринку й продажів);

— масштаб конкуренції (локальний, регіональний, національний, група країн, глобальний);

— кількість конкурентів та їхні порівняльні розміри;

— кількість покупців і їхні порівняльні розміри;

— наявність у галузі вертикальної інтеграції;

— легкість або складність входу в галузь і виходу з неї;

— темпи технічного прогресу в галузі;

— ступінь диференціації продукції конкурентів (дуже диференційована, слабо диференційована або практично ідентична);

— наявність фактора економії на масштабах;

— чи досягнуто критичного рівня продуктивності для зниження витрат;

— рівень рентабельності в галузі порівняно із середнім в народному господарстві.

2. Рушійні сили розвитку галузі:

— загальноекономічні тенденції;

— зміна складу покупців і способів використання традиційної продукції галузі;

— поява нових продуктів з якісно іншими характеристиками;

— зміни в технології, нові можливості виробляти високоякіснішу або дешевшу продукцію;

— маркетингові нововведення, диференціація продукції, поява нових методів розподілу продукту;

— поява в галузі нових великих фірм або вихід великої фірми з галузі;

— поширення технологічних знань і секретів виробництва;

— зростання галузевого ринку;

— державне регулювання галузі;

— зміни у витратах виробництва, наприклад під впливом зміни цін на сировину;

— демографічні зміни;

— зміни соціального характеру або зміни стилю життя;

— скорочення невизначеності та зниження ризиків інвестицій у галузь.

3. Оцінювання сил конкуренції за моделлю М. Портера:

— конкуренція серед наявних фірм у галузі;

— потенційна загроза входу в галузь нових конкурентів;

— підприємства інших галузей, що виробляють товари-замінники;

— влада постачальників;

— влада споживачів;

— вплив на конкуренцію з боку виробників комплементарних товарів (шоста сила в моделі М. Портера).

4. Оцінювання конкурентних позицій підприємств у галузі:

— стратегічна сегментація підприємств галузі;

— складання карти стратегічних груп;

— аналіз найближчих конкурентів (у межах окремих стратегічних груп).

5. Виявлення ключових факторів успіху (КФУ) за напрямами:

— науково-технічні переваги;

— організація виробництва;

— маркетинг;

— знання та досвід;

— організація та управління.

Вимоги до виконання та критерії оцінювання. Якість індивідуально-групової роботи визначається за такими критеріями:

• робота має виконуватися студентами своєчасно й ритмічно, згідно зі встановленим регламентом;

• під час проведення аналітичних досліджень необхідно використовувати адекватний методичний інструментарій стратегічного управління;

• для виконання поставленого завдання необхідно залучити різноманітні джерела інформації, зокрема: а) чинні нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності; б) дані офіційної статистичної звітності; в) інформацію офіційних сайтів підприємств у мережі Інтернет; г) публікації в спеціалізованих періодичних виданнях; ґ) аналітичні огляди тощо;

• результати роботи мають бути обґрунтованими, логічно структурованими та чітко сформульованими;

• результати проведеного дослідження мають бути оприлюднені у вигляді презентації (Power-Point) на практичному занятті. Тривалість презентації результатів дослідження кожної міні-групи — 10—15 хв. (не більше 25 слайдів).

У процесі виконання індивідуально-групової роботи відбувається поточний контроль шляхом перевірки рівня засвоєння теоретичних знань, набуття навичок аналізу та обґрунтування стратегічних рішень, вміння оцінювати й викладати певні питання дисципліни.

За виконання індивідуально-групової роботи студент може отримати 10 балів (максимальна оцінка): 5 балів — за змістово-сутнісне наповнення роботи (у повній відповідності всім вищезазначеним критеріям), 5 балів — за презентацію результатів у форматі PowerPoint.

Змістово-сутнісні результати виконання роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 5 балів з інтервалом у 1 бал.

На 5 балів оцінюється робота, яка є повною (з викладенням усіх змістовних модулів, що вказані вище) й демонструє глибоке засвоєння програмного матеріалу, його логіки та взаємозв’язку. Викладені результати мають бути обґрунтованими, підкріпленими відповідними аналітичними розрахунками, чітко сформулюваними й визначеними з використанням широкої інформаційної бази.

На 4 бали оцінюється робота, що є достатньо повною (з викладенням не менш ніж 5 змістовних модулів), але сформулювані висновки мають переважно описовий характер, не завжди підкріплені необхідними аналітичними обґрунтуваннями, мають окремі неточності.

На 3 бали оцінюється робота, в якій виконано 50 % завдань змістовного характеру (3 модулі), висновки ґрунтуються переважно на власних припущеннях, відсутнє системне розуміння матеріалу, використання методичного інструментарію є неадекватним та епізодичним.

На 2 бали оцінюється робота, в якій виконано менш ніж 50 % завдань змістовного характеру, висновки ґрунтуються виключно на власних припущеннях, відсутнє системне розуміння матеріалу, не застосовується методичний інструментарій стратегічного менеджменту.

На 1 бал оцінюються робота, яку виконано з грубим порушенням регламенту (виконувалася несистематично, результати подані після встановлених термінів), висновки ґрунтуються виключно на власних припущеннях, не застосовується методичний інструментарій стратегічного менеджменту.

Презентація результатів виконання роботи у форматі PowerPoint оцінюються в діапазоні від 0 до 5 балів з інтервалом у 2 бали.

У 5 балів оцінюється презентація, яку підготовлено в обсязі 8—10 слайдів з дотриманням вимог щодо підготовки й проведення презентацій (за критеріями оформлення слайдів, супроводження їх коментарями), тривалість якої не перевищує 10 хв.

У 3 бали оцінюється презентація, яку підготовлено в обсязі або менше 8 слайдів, або більше 12 слайдів з неістотними порушеннями вимог до підготовки й проведення презентації.

У 1 бал оцінюється презентація, яку підготовлено з грубим порушенням вимог щодо її підготовки й проведення, а також таку, котра підготовлена невчасно з порушенням встановлених термінів.

У разі невиконання завдання з об’єктивних причин, студент має право скласти його індивідуально до останнього практичного заняття (за погодженням термінів з викладачем). Порядок такого контролю визначає викладач.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. РОЗДІЛ 2 КОМПЛЕКСНЕ АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 2.1. Методичні поради до виконання завдання Загальні положення
Частина 3. РОЗДІЛ 2 КОМПЛЕКСНЕ АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 2.1. Методичні поради до виконання завдання Загальні положення
Частина 4. РОЗДІЛ 2 КОМПЛЕКСНЕ АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 2.1. Методичні поради до виконання завдання Загальні положення
РОЗДІЛ 3 СПЕЦІАЛЬНІ СФЕРИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ (BSC)
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 6 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki