Posibniki.com.ua Менеджмент Компенсаційна модель винагороди за працю 2.3. Соціальний пакет: сутність і роль у системі компенсацій


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.3. Соціальний пакет: сутність і роль у системі компенсацій


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2009. — С. 509–510.

Однією з найважливіших складових компенсаційної моделі оплати праці є надання найманим працівникам соціальних виплат, благ і заохочень. Надання найманим працівникам соціального пакета створює передумови для забезпечення високої якості трудового життя, а відтак і суспільного розвитку. Соціальні виплати, заохочення, винагороди та блага, насамперед ті, що надаються понад установлені законодавством зобов’язання, є своєрідним добровільним внеском власників і керівників у підвищення якості життя працівників та їхніх родин. Це, своєю чергою, позитивно впливає на соціальну відповідальність самих працівників щодо своїх роботодавців, керівників, колег, ділових партнерів, споживачів, держави, спонукає до соціально відповідальної роботи та результатів праці.

Як зазначають російські дослідники оплати праці: «Соціальні блага та послуги вироблятимуться всередині підприємств чи фінансуватимуться за їх рахунок лише тоді, коли це відповідає інтересам обох сторін трудового контракту. Для працівників отримання таких благ внутрішньофірмовим каналом може бути дешевим, зручним і доступним, ніж їх одержання через зовнішні (ринкові) канали; підприємствам це може забезпечувати суттєву економію витрат — за рахунок підвищення лояльності персоналу, зменшення плинності кадрів і т. п.» .

Однак у поглядах учених і практиків немає єдності щодо визначення терміна «соціальний пакет».

Окремі автори соціальний пакет ототожнюють з компенсаційним 2 . Проте більшість учених і фахівців розмежовує зазначені поняття, хоча відсутня єдність в їхніх поглядах щодо співвідношення компенсаційного й соціального пакетів. Згідно з підхода

1

Заработная плата в России: эволюция и дифференциация [Текст] : монография / под ред. В. Е. Гимпельсона, Р. И. Капелюшникова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — 2-е изд. — М. : ГУ ВШЭ, 2008.

— С. 43.

2

Скакодуб А. Компенсационный пакет сегодня, или как компании объясняются в любви к своим сотрудникам [Электронный ресурс] / А. Скакодуб. — Режим доступа: http://www.top-personnel.com/press_h10/rubrica_h59/ (дата обращения: 25.11.2013); Соціальний пакет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bidprice.ru/ motivatsiya-rabotnikov/sotsialnyiy-paket.html (дата звернення: 25.11.2013); Соціальний пакет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hr-academy.ru/to_help_

article.php?id=91 (дата звернення: 25.11.2013); Тяжельникова Е. Социальный пакет [Электронный ресурс] / Е. Тяжельникова. — Режим доступа: http://amt-training.ru/ a rticles/index.php?ELEMENT_ID=15098 (дата обращения: 03.03.2012).a rticles/index.php?ELEMENT_ID=15098 (дата обращения: 03.03.2012).article.php?id=91 (дата звернення: 25.11.2013); Тяжельникова Е. Социальный пакет [Электронный ресурс] / Е. Тяжельникова. — Режим доступа: http://amt-training.ru/ a rticles/index.php?ELEMENT_ID=15098 (дата обращения: 03.03.2012).

ми окремих дослідників (І. Новак, С. Мельника, В. Матросова, Д. Чумакова, Д. Солодкого, Л. Стожок та ін.), як уже зазначалося, компенсаційний є складовою соціального пакета. Такий підхід ґрунтується на визначенні компенсаційного пакета у вузькому, традиційному значенні, згідно з яким останній є набором компенсацій, передбачених трудовим законодавством.

Такий погляд діаметрально протилежний науковим позиціям більшості вчених і фахівців до розгляду сутності та структури пакета компенсацій, згідно з якими в структурі останнього виокремлюється соціальна його складова (див. табл. 2.2).

У зарубіжній практиці для позначення винагород соціального характеру використовуються англомовні терміни «benefits», «fringe benefits», «perquisites», «perqs» (або «perks») .

Згідно з підходом Бюро статистики праці США до бенефітів (англ. — «benefits») належать незарплатні компенсації, що надаються працівникам 2 . Деякі науковці та дослідники також розглядають соціальний пакет як виплати та блага, які надає роботодавець понад заробітну плату .

На нашу думу, такий підхід до трактування соціального пакета методологічно неправильний, оскільки перелік винагород, які надає роботодавець найманим працівникам, крім заробітної плати, доволі широкий, і частина з них не має соціального характеру, зокрема: премії, бонуси, які виплачуються з прибутку, доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями).

Крім того, якщо звернутися до Інструкції зі статистики заробітної плати , то до заробітної плати, зокрема інших заохочувальних і компенсаційних виплат, належить частина виплат і винаго

1 Employee benefit [Electronic resource] : Wikipedia: the free encyclopedia.

— Retrieved from: http://en.wikipedia.org/wiki/Employee_benefit (date of visit: 26.10.2012).

2 Glossary of United States Bureau of Labor Statistics [Electronic resource].

— Retrieved from: http://www.bls.gov/bls/glossary.htm (date of visit: 26.10.2012).

3

Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала [Текст] / М. Армстронг, Т. Стивенс ; пер. с англ. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006.

— С. 339; Беляев А. Н. Современные формы и системы оплаты труда [Текст] / А. Н. Беляев. — М. : Дело и Сервис, 2009.

— С. 140–149; Беляев С. Социальный пакет в Украине: что туда входит [Электронный ресурс] / С. Беляев. — Режим доступа: http://blog.liga.net/user/ belyayev/article/10514.aspx (дата обращения: 25.11.2013); Соціальний пакет [Елект

ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hr-academy.ru/to_help_article.php?id=91 (дата звернення: 25.11.2013); Тяжельникова Е. Социальный пакет [Электронный ресурс] / Е. Тяжельникова. — Режим доступа: http://amt-training.ru/articles/index.php?ELEMENT_ID =15098 (дата обращения: 03.03.2012).

4

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (дата звернення: 22.09.2012).=15098 (дата обращения: 03.03.2012).

4

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (дата звернення: 22.09.2012).ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hr-academy.ru/to_help_article.php?id=91 (дата звернення: 25.11.2013); Тяжельникова Е. Социальный пакет [Электронный ресурс] / Е. Тяжельникова. — Режим доступа: http://amt-training.ru/articles/index.php?ELEMENT_ID =15098 (дата обращения: 03.03.2012).

4

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (дата звернення: 22.09.2012).род соціального характеру (у грошовій і натуральній формах): матеріальна допомога, оплата або дотації на харчування, утримання дітей працівників у дошкільних закладах, надання проїзних квитків, абонементів у групи здоров’я, путівок на лікування та відпочинок, передплата на газети й журнали та ін.

Недостатньо обґрунтованим, на нашу думку, є визначення соціального пакета як системи нефінансових пільг і заохочень . Існує також протилежний погляд, згідно з яким соціальний пакет є системою пільг і компенсацій матеріального й нематеріального характеру, які надає компанія працівникам як одну зі складових заробітної плати або ж бонусів до неї 2 . На нашу думку, розглядати соціальний пакет як складову заробітної плати, тим паче як бонус, узагалі методологічно неправильно, оскільки більшість виплат соціального характеру не належить до заробітної плати.

Поширеним серед науковців і фахівців є визначення соціального пакета як блага у вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій понад розмір основної заробітної плати. Як зазначає І. Новак, з погляду трудового законодавства матеріальні блага, що входять до складу соціального пакета, можуть розглядатись як елементи заробітної плати, що належать до додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат .

Таке визначення, на наш погляд, не відображає сутності та природи соціального пакета. У такому формулюванні до соціального пакета належать винагороди, які надає роботодавець понад основну заробітну плату. Але, крім основної заробітної плати , роботодавець може виплачувати працівникам низку винагород, природа яких має переважно економічний характер, аніж соціальний : премії, доплати й надбавки до тарифних ставок і посадових окладів, відсоткові або комісійні винагороди, що виплачуються понад основну заробітну плату, та ін. У наведеному вище

1

Гош А. Социальный пакет — неизменный стимул или бесполезное предложение? [Электронный ресурс] / А. Гош. — Режим доступа: http://director.com.ua/obuchenie/sotsialnyipaket-%E2%80%94-neizmennyi-stimul-ili-bespoleznoe-predlozhenie (дата обращения: 25.11.2013).

2

Винокурова Е. Мотивация персонала: Социальный пакет как новая ступень эволюции российских компаний [Электронный ресурс] / Е. Винокурова. — Режим доступа: http://www.top-personnel.com/press_h30/rubrica_h59/ (дата обращения: 03.03.2012).

3

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 2.

— С. 6.

4

До основної заробітної плати належать посадовий оклад, тарифна ставка, оклад, гонорар, відсоткові або комісійні виплати, які в системі оплати праці розглядаються як основна її складова (див. Інструкцію зі статистики заробітної плати, затверджену Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5).

5

Такі винагороди мають різне призначення, приміром стимулювання різних аспектів роботи, диференціація доходів залежно від різних чинників, компенсація відхилень у змісті чи умовах праці тощо.визначенні, на нашу думку, відсутній акцент на соціальну природу винагород, що належать до соціального пакета.

Необґрунтованим, на наш погляд, є віднесення окремими фахівцями до соціального пакета премій і бонусів , оскільки останні належать переважно до додаткової заробітної плати й мають насамперед економічну природу.

Найбільш вдалим (хоча й неповним), як нам здається, є визначення соціального пакета, наведене І. Паламарчук: соціальний пакет — це сукупність усіх соціальних пільг, гарантій і виплат, які надаються чи мають надаватися працівникам і містять комплекс зобов’язань, які бере на себе роботодавець щодо трудового колективу 2 .

Досліджуючи природу соціального пакета, слід узяти до уваги деякі методологічні положення.

По-перше, соціальний пакет є однією з основних характеристик привабливості підприємства на ринку праці та корпоративної соціальної відповідальності. Виплати та винагороди, що формують соціальний пакет, мають створювати конкурентні переваги підприємства на ринку праці.

По-друге, соціальний пакет є складовою систем компенсацій (компенсаційного пакета).

По-третє, соціальний пакет формують винагороди (виплати, заохочення, блага, гарантії, компенсації тощо), які мають переважно соціальний характер, що відрізняє їх від інших складових компенсаційного пакета.

По-четверте, за своїм функціональним призначенням складові соціального пакета можуть відрізнятися:

— компенсувати додаткові витрати, пов’язані з виконанням посадових обов’язків і функцій: оплата транспортних витрат, мобільного зв’язку тощо;

— сприяти підтриманню та поліпшенню здоров’я та працездатності працівників: медичне страхування, матеріальна допомога на оздоровлення, оплата харчування, путівок на лікування, абонементів у групи здоров’я тощо;

— заохочувати до професійного зростання: оплата навчання, передплата на газети та журнали та ін.

1

Ванджурак Р. Социальный пакет: что в него входит [Электронный ресурс] / Р. Ванджурак. — Режим доступа: http://sunny7.ua/karera/jizn-v-ofise/sotsialnyy-paket--chto-v-nego-vhodit- (дата обращения: 25.11.2013).

2

Паламарчук И. Социальный пакет: детали и факты [Электронный ресурс] / И. Паламарчук. — Режим доступа: http://novostiua.net/analitica/45046-socialnyy-paket-detali-i-fakty.html (дата обращения: 25.11.2013).

По-п’яте, відсутній тісний (однозначний) зв’язок між винагородами та заохоченнями, що формують соціальний пакет, і кількістю та якістю праці . Фактично соціальний пакет отримують наймані працівники лише за те, що вони є співробітниками певного підприємства, членами однієї команди, носіями корпоративної культури 2 .

Варто зауважити, що, незважаючи на соціальний характер винагород, які формують соціальний пакет, не можна заперечувати також економічну природу таких виплат, заохочень і благ.

На нашу думку, економічна природа виплат, винагород і благ, які формують соціальний пакет, насамперед полягає в тому, що такі виплати, винагороди та блага потребують від роботодавця певних фінансових витрат. Причому ці витрати не можна повністю ототожнювати з благодійністю чи добровільним внеском, оскільки роботодавці, надаючи найманим працівникам соціальний пакет і витрачаючи на це фінансові ресурси (причому немалі), очікують отримати певну вигоду (зиск, віддачу, користь) від таких витрат. Зиск від надання найманим працівникам соціальних виплат, винагород, заохочень і благ роботодавець очікує одержати у формі:

— поліпшення результатів праці, зокрема підвищення продуктивності праці за рахунок збільшення вірогідності залучення компетентних, кваліфікованих і талановитих працівників, посилення лояльності та мотивації найманих працівників, підвищення їхньої працездатності та поліпшення здоров’я;

— зменшення плинності персоналу, а відтак і додаткових витрат на пошук і відбір персоналу, адаптацію й навчання нових працівників і зменшення втрат унаслідок неукомплектованості персоналу;

— зменшення витрат, насамперед часу, на залучення працівників (у разі появи вакансій унаслідок об’єктивних обставин, таких як збільшення штату, звільнення працівників у зв’язку з виходом на пенсію тощо) за рахунок поліпшення іміджу компанії на ринку праці (бренда роботодавця);

1

Набір соціальних виплат і благ може диференціюватися залежно від категорії персоналу, рівня ієрархії посади, яку обіймає працівник у структурі управління, грейду (кваліфікаційної групи), до якого належить посада (робоче місце), компетентності працівника, його результатів праці тощо.

2

Цимбалюк С. А. Социальный пакет: природа и место в системе компенсаций [Текст] / С. А. Цимбалюк // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. — 2013. — Вып. 2 (Том 13)

— С. 165–166.

— зменшення витрат у зв’язку зі зменшенням єдиного соціального внеску, який сплачує роботодавець до Пенсійного фонду як відсоток від фонду оплати праці, оскільки більшість виплат, винагород, заохочень і благ, що формують соціальний пакет, не належать до фонду оплати праці;

— зменшення непередбачуваних фінансових витрат у разі виникнення нещасних випадків на виробництві (у разі запровадження страхування від нещасних випадків) тощо.

Надаючи найманим працівникам соціальний пакет, роботодавці очікують, що вигода (економічна), яку вони отримають від цього, перевищить витрати, які вони несуть від надання такого пакета.

Отже, можна стверджувати про діалектику соціальної та економічної природи виплат, заохочень і благ, що формують соціальний пакет, незважаючи на домінування, на перший погляд, соціальної природи таких винагород.

Слід зазначити, що більшість вітчизняних науковців і практиків для позначення благ, що формують соціальний пакет, уживає термін «пільги».

Тлумачний словник української мови дає такі визначення дефініції «пільга»: 1. повне або часткове звільнення від дотримання встановлених законом загальних правил, виконання яких-небудь обов’язків; привілей. Надавати пільги. 2. перев. у сполуч. зі сл. робити, зробити, давати, дати і т.ін. Великодушне, не дуже суворе ставлення до чиєї-небудь провини. Користуватися пільгами .

Виходячи з основних тлумачень поняття «пільга», остання не розглядається в значенні винагороди чи заохочення.

Поширення серед вітчизняних науковців і практиків дефініції «пільги» на виплати, блага, заохочення соціального характеру, на нашу думку, зумовлене некоректним перекладом англомовного слова «benefits» на українську мову (так само й російську мову 2 ). Власне, «бенефіти» («benefits»), як нами було встановлено, виокремлюються в структурі компенсаційного пакета й сукупних винагород більшістю іноземних науковців і дослідників.

Термін «benefits» перекладається українською мовою з англійської як 1. 1) перевага; привілей; 2) користь; вигода; прибуток; благо; 3) благодійність, доброчинність; благодіяння; милість; 4) пенсія; допомога (страхова, по хворобі тощо); 5) юр. непідсудність; 6) театр. бенефіс; 7) церк. парафія; 8) виграш (у лотерею);

1

Великий тлумачний словник української мови [Текст] / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків : Фоліо, 2005.

— С. 480.

2

У російськомовних виданнях поширення отримав термін «льготы».

виграшний білет; 2. 1) давати користь; допомагати; справляти благотворний вплив; 2) давати прибуток (вигоду); 3) одержувати користь (допомогу); здобувати вигоду .

Як бачимо, термін «пільга» в переліку відсутній. На наш погляд, найповніше розкриває сутність дефініції «benefits» та складові, що можуть входити до них, термін «блага».

Згідно з тлумачним словником української мови благо — це 1. Добро, щастя. 2. тільки мн. блага, благ. Достатки, вигоди, дари природи і т.ін.; все те, чого потребує людина в житті. Матеріальні блага 2 .

Як синоніми можуть використовуватися поняття «соціальні виплати», «винагороди соціального характеру», «заохочення соціального характеру» або ж, власне, «бенефіти».

Обґрунтуємо свої позиції щодо недоречності використання терміна «пільги» щодо найманих працівників. У чинному КЗпП України використовується термін «пільги» стосовно найманих працівників, зокрема ст. 9-1 визначено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Водночас ні в Законі України «Про оплату праці» , ні в Інструкції зі статистики заробітної плати термін «пільги» стосовно жодної складової заробітної плати найманих працівників не використовується.

З цього можна зробити два висновки. Перший — цей термін може застосовуватися щодо винагород (виплат), які не належать до фонду оплати праці (структури заробітної плати). Незважаючи на те, що більшість винагород, які формують соціальний пакет, не належить до заробітної плати, частина винагород згідно з чинним законодавством є заробітною платою. Другий висновок — термін «пільги» не може застосовуватися щодо найманих працівників.

З огляду на суперечливість першого висновку, ми схиляємося до другого й вважаємо, що термін «пільги» доречно застосовувати щодо соціально вразливих категорій населення (пенсіо

1

Англо-український словник [Текст] : У 2 т. [уклад. М. І. Балла]. — К. : Освіта, 1996. — Т. 1. — С. 117.

2

Великий тлумачний словник української мови [Текст] / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків : Фоліо, 2005.

— С. 37.

3

Про оплату праці [Електронний ресурс]: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 22.09.2012).

4

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (дата звернення: 22.09.2012).нерів, інвалідів, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.), а не найманих працівників. Хоча для окремих з них, насамперед тих, які потребують додаткового соціального захисту, цей термін також може застосовуватися (приміром, неповнолітніх, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, людей з обмеженими фізичними можливостями та ін.) .

Відсутня також єдність серед учених і практиків щодо структури та переліку виплат, які формують соціальний пакет. Одні автори вважають, що соціальний пакет складається лише з винагород добровільного (необов’язкового) характеру 2 .

Приміром, Л. Бабиніна зазначає, що додаткові соціальні пільги отримали назву соціального пакета, за рахунок якого дохід працівника збільшується на суми, що виділяють організації на харчування, транспорт, медичне страхування, додаткове пенсійне страхування, навчання, відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, утримання дітей у дошкільних закладах, виплати до святкових і ювілейних дат та ін.

3

Окремі автори до соціального пакета відносять, окрім винагород добровільного (необов’язкового) характеру, також виплати й блага, передбачені законодавством .

З-поміж основних складових соціального пакета окремі вчені та чимало практиків виокремлюють такі пункти, як:

1

Цимбалюк С. А. Социальный пакет: природа и место в системе компенсаций [Текст] / С. А. Цимбалюк // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. — 2013. — Вып. 2 (Том 13)

— С. 166–167.

2

Аллин О. Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала [Текст] / О. Н. Аллин, Н. И. Сальникова. — М. : Генезис, 2005.

— С. 165; Алиев И. М. Политика доходов и заработной платы [Текст] : учебник / И. М. Алиев, Н. А. Горелов. — Ростов н/Д : Феникс, 2008.

— С. 257; Организация и регулирование оплаты труда [Текст] : учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. М. Е. Сорокиной. — М. : Вузовский учебник, 2009.

— С. 172; Пылаев А. Социальный пакет в системе вознаграждения работников как инструмент функционирования институтов рынка труда [Текст] / А. Пылаев // Управление персоналом. — 2007. — № 18 (172).

— С. 74.

3

Бабынина Л. С. Организационная система вознаграждения персонала [Текст] / Л. С. Бабынина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. — 2004. — № 2.

— С. 129–133.

4

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 2.

— С. 7.

5

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 2.

— С. 7; Проскура Е. Социальный пакет [Электронный ресурс] / Е. Проскура. — Режим доступа: http://hrblog.com.ua/ upravlenie-personalom/socialnyj-paket.html (дата обращения: 25.11.2013); Стожок Л. Г. Соціальний пакет як інструмент підвищення корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Л. Г. Стожок. — Режим доступу: http://kneu.kiev.ua/data/upload/ publication/main/ua/.../3252352352.doc (дата звернення: 03.03.2012); Социальный пакет как часть системы мотивации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rabota.ua/Info/ Employer/ post/2009/03/12/socialnie_paket.aspx (дата обращения: 20.09.2012).

— виплата в повному розмірі належної працівникові заробітної плати;

— офіційна заробітна плата (відсутність виплат у конвертах);

— надання соціальних гарантій, передбачених колективним договором, угодою;

— оплата лікарняних;

— надання відпустки, передбаченої законодавством, тощо.

Очевидно, що такі складові соціального пакета й зосередження уваги саме на них могли з’явитися лише в умовах низького рівня розвитку соціально-трудових відносин, низької соціальної відповідальності бізнесу, у країні, де порушення трудового законодавства вважається нормою, а дотримання його основних положень — конкурентною перевагою. На нашу думку, роботодавці, які роблять акцент на подібних складових соціального пакета, узагалі ризикують своєю репутацією роботодавця, а про соціальну відповідальність не може бути й мови.

На наш погляд, акцентувати увагу на тому, що до соціального пакета належать виплати обов’язкового (передбачені законодавством) і добровільного характеру чи лише добровільного, не варто. Питання щодо включення до соціального пакета норм і гарантій, передбачених законодавством, узагалі не має обговорюватися, а тим паче розглядатись як конкурентна перевага. Передбачені законодавством виплати (приміром, оплата відпустки або грошова компенсація в разі її невикористання, оплата днів тимчасової непрацездатності тощо) роботодавець має здійснювати обов’язково .

Як ми вже зазначали, соціальний пакет є складовою системи (пакета) компенсацій (якщо останні розглядати в широкому розумінні), тому обов’язкові соціальні виплати з огляду на своє (соціальне) призначення належать до соціального пакета. Якщо стверджувати, що такі виплати не належать до соціального пакета, то тоді незрозуміло, до якої частини компенсаційного пакета вони належатимуть.

З огляду на те, що кожен роботодавець соціальні виплати, винагороди, заохочення та блага має здійснювати й надавати, а тому й включати до соціального пакета, то вони не можуть розглядатись як конкурентна перевага, що вирізняє роботодавця зпоміж інших, і має сприяти залученню й утриманню на підприємстві компетентних фахівців.

1

Цимбалюк С. О. Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль [Текст] / С. О. Цимбалюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць. — К. : КНЕУ, 2011.

— № 1.

— С. 43–44.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. 3.1. Інституціональні засади формування компенсаційної моделі винагороди за працю в Україні
Частина 3. 3.1. Інституціональні засади формування компенсаційної моделі винагороди за працю в Україні
3.2. Аналіз систем оплати праці, що використовуються на українських підприємствах
3.3. Оцінка переваг і домінанти розвитку компенсаційної моделі винагороди за працю
3.4. Аналіз практики формування соціальних пакетів на українських підприємствах
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)