Posibniki.com.ua Мікроекономіка Стратегія підприємства 6.2. РИНКОВІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.2. РИНКОВІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Видобувна галузь — одна з пріоритетних у національній економіці, її лідерами є гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), що спеціалізуються на видобутку та збагаченні залізних руд. Україна посідає друге місце в світі за запасами залізних руд (15 % світових запасів, або 71,9 млрд тонн). Незважаючи на високі рейтингові позиції України за цим показником, вона посідає лише шосте місце в рейтингу з їх видобутку, виробляючи близько 3 % світового обсягу залізорудної продукції (ЗРП). Необхідність переходу до якісно нового рівня управління продуктивністю підприємств галузі є об’єктивною та незаперечною умовою підвищення рівня конкурентоспроможності та результативності їх діяльності.

Діагностиці тенденцій розвитку ГЗК на світовому та вітчизняному ринку залізорудної продукції (ЗРП), оцінюванню рівня їх конкурентоспроможності та результативності діяльності присвя-чені праці Л. Варави [273], Т. Власюк [274], В. Нусінова [275], О. Темченка [276], А. Турило [277] та ін. Однак високий рівень динамічності ринкового середовища функціонування ГЗК доводить об’єктивну необхідність постійного моніторингу зовнішніх факторів для коригування управлінських рішень підвищення продуктивності видобувних підприємств.

Зниження рівня конкурентоспроможності ГЗК, погіршення якісних параметрів ЗРП і збільшення витрат на виробництво внаслідок ускладнення гірничо-геологічних умов видобутку, зменшення валютних надходжень до бюджету держави зумовлюють виключну увагу до управління продуктивністю ГЗК з урахуванням ринкових факторів, несвоєчасна ідентифікація яких загрожує скороченням ринкової частки цих підприємств на світовому ринку ЗРП і зниженням результативності їх діяльності. Формування базису економічної інформації є підґрунтям для діагностики резервів підвищення продуктивності суб’єктів господарювання та передумовою для прийняття виважених управлінських рішень. Усе це вимагає адаптації традиційного інструментарію оцінювання продуктивності з урахуванням галузевої специфіки діяльності гірничо-збагачувальних підприємств і тенденцій розвитку ринку ЗРП.

Дослідженнями доведено, що обсяги національного виробництва ЗРП значною мірою визначаються обсягами її споживання на світовому ринку та обсягами виробництва сталі в Україні (ко

ефіцієнти детермінації R2 = 0,91 та R2 = 0,97) (рис. 1).ефіцієнти детермінації R2 = 0,91 та R2 = 0,97) (рис. 1).

273

Варава Л. М. Управління конкурентоспроможністю на підприємствах сировинних галузей: Монографія / Л. М. Варава, О. А. Темченко. — Кривий Ріг: Вид. центр КТУ, 2009. — 254 с.; Варава Л. М. Визначення перспективних ринків збуту та стратегії поведінки на них залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств з використанням матриці «привабливість — конкурентоспроможність» / Л. М. Варава, В. В. Подсевак, І. Г. Єлізаров // Вісник Криворізького технічного університету. — Кривий Ріг: КТУ, 2011.

— Вип. 27. — С. 267–271.

274

Власюк Т. О. Ключові проблеми розвитку експортного потенціалу виробництва залізорудної сировини в Україні. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ/2010_1/ Vlasuk.htm

275

Нусінов В. Я. Аналіз комплексного показника ефективності діяльності гірничозбагачувальних комбінатів Кривбасу / В. Я. Нусінов, Я. В. Нусінова, Л. А. Буркова // Вісник Криворізького технічного університету. — Вип. 26.

— 2010. — С. 316–320.

276

Варава Л. М. Управління конкурентоспроможністю на підприємствах сировинних галузей: Монографія / Л. М. Варава, О. А. Темченко. — Кривий Ріг: Вид. центр КТУ, 2009. — 254 с.; Темченко О. А. Вплив впровадження інновацій на підвищення конкурентоспроможності підприємств ГМК в умовах фінансової кризи / О. А. Темченко, В. В. Русаков // Вісник Криворізького технічного університету. — Вип. 25. — 2010.

— С. 234–238.

277

6060

Турило А. М. Оцінка результативності ефективності продуктивності і збитковості підприємства: Монографія / А. М. Турило, А. А. Турило. — Кривий Ріг: Етюд-Сервіс, 2010. — 196 с.

6060

В и роб

55

55

В и роб ництвотонн

353841441200 1400 1600

Виробництво сталі в Україні, млн тонн

Споживання руди у світі, млн тонн

Рис. 1. Залежність обсягів реалізації ЗРП від ринкових тенденцій [278, с. 146]

Зазначене дає змогу стверджувати, що інтенсивність виробничої діяльності надрокористувачів та ефективність їх господарювання значною мірою зумовлені тенденціями та цільовими орієнтирами світового ринку ЗРП. Систематизовані показники обсягів виробництва та торгівлі ЗРП за 2003–2012 рр. подано на рисунку 2.

60,0 %

3500

3000

3000

50,0 %

2500

40,0 %

2000

30,0 %

1500

20,0 %

1000

10,0 %

500

0,0 %

0

278

278

Волошенюк В. В. Суспільні потреби в залізорудній сировині як чинник регуляторної політики у сфері надрокористування // В. В. Волошенюк / Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. — № 1 (13).

— С. 144–149.

Статистичні дані дають змогу говорити про те, що світове виробництво ЗРП має висхідну тенденцію, зумовлену не лише відновленням попиту та пропозиції після кризових явищ 2008–2009 рр., а й загальним розвитком ринку. За десятирічний період

(2003–2012 рр.) сумарне виробництво зросло з 1209,7 млн тонн до 3000 млн тонн, або на 148 %, і досягло історичного максимуму ЗРП мав феноменальний, з економічного та промислового погляду, розвиток Китаю, для якого характерні найбільші темпи приросту: з 261 млн тонн у 2003 р. до 1300 млн тонн у 2012 р., або майже в чотири рази [280].

[279]. Обсяги світової торгівлі корелюють з динамікою обсягів виробництва ЗРП, зростання впродовж 2003–2012 рр. становило 836 млн тонн, або 143 %. Основний вплив на формування ринку

З провідних виробників ЗРП тільки Росія, Україна та США споживають більше сировини, ніж експортують, що пояснюється розвинутим металургійним сектором цих країн. Незважаючи на це, виробничі можливості українських ГЗК значно перевищують потреби вітчизняної металургії, відтак зростання продуктивності за рахунок нарощування ринкових виходів зумовлює виниткову увагу до визначення перспективних напрямів розвитку підприємств на зовнішніх ринках.

Упродовж 2008–2012 рр. частка експорту вітчизняних виробників ЗРП у загальному обсязі реалізованої продукції зросла з 11,4 % до 36 %. Варто акцентувати увагу на певних змінах у товарній структурі продукції вітчизняних ГЗК (рис. 3). Внутрішні споживачі орієнтовані на продукцію з високою переробкою передусім на обкотиші. Відповідно, частка реалізованого на внутрішньому ринку концентрату скоротилася за досліджуваний період з 71 % до 59 %; натомість частка обкотишів зросла з 21,2 % до 37,5 %. Скорочення частки попиту на алгомерат пов’язане з першочерговим використанням власних виробничих можливостей алгофабрик металургійних комбінатів з окусковування привізних залізорудних концентратів.

Негативною тенденцією характеризується товарна структура експорту ЗРП, що зумовлено скороченням частки продукції з високим ступенем переробки та, відповідно, з більшою часткою доданої вартості. Так, частка обкотишів у структурі експорту ско

279

Ситуация на мировом рынке железной руды // Металлургический бюллетень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.metalbulletin.ru

280

Ринок залізорудної сировини в Україні та світі: поточний стан і прогноз на наступний рік (щорічний прогноз) // ГП «Укрпромвнешэкспертиза» [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://delphicasteel.comротилася з 21,3 % до 11,8 %, натомість частка концентрату зросла з 78,2 % до 82,3 %. Позитивним стало нарощування обсягів агломерату, однак його частка в структурі експорту критично низька. Варто зазначити, що російські ГЗК орієнтовані передусім на нарощування обсягу виробництва обкотишів, частка яких у структурі експорту ЗРП у 2012 р. зросла до 50 %. а) б)

Рис. 3. Товарна структура обсягів реалізації ЗРП вітчизняними ГЗК, %: а) на вітчизняному ринку; б) на зовнішніх ринках

Рис. 3. Товарна структура обсягів реалізації ЗРП вітчизняними ГЗК, %: а) на вітчизняному ринку; б) на зовнішніх ринках

Протягом 2008–2012 рр. російські видобувні компанії закріплювали свої позиції на більшості експортних ринків, що зумовлено такими факторами: по-перше, профіцитністю внутрішнього російського ринку ЗРП (надлишок виробництва дає змогу постачати значні обсяги продукції на стратегічно важливі ринки, що негативно позначається на позиції вітчизняних виробників на них); по-друге, ЗРП російського виробництва стала альтернативним джерелом сировини й для українських металургійних підприємств. Незважаючи на те, що останніми роками Україна випереджала Росію за темпами зростання експорту, сумарний вплив зазначених вище факторів дає змогу стверджувати, що основними конкурентами українських виробників ЗРП є саме російські компанії. Слід наголосити на тому, що експорт російських виробників значною мірою визначається географічним розташуванням підприємств та є більш диверсифікованим, ніж український.

Як уже говорилося, на кон’юнктуру ринку ЗРП впливають обсяги виробництва чавуну та сталі, оскільки попит на цю продукцію визначається потребами металургійної промисловості. Упродовж 2003–2006 рр. і 2008–2009 рр. спостерігалося перевищення темпів зростання обсягів виробництва ЗРП над обсягами виробництва сталі [281]. В умовах економічної кризи більшість металургійних підприємств скоротили обсяги виробництва. Поліпшення економічної ситуації супроводжувалося стрімким нарощуванням обсягів виробництва сталі в світі: на 21,3 % у 2010 р., на 18,9 % у 2011 р., на 6,7 % у 2012 р. Варто зазначити, що уповільнення темпів приросту обсягів виробництва сталі в 2011 р. викликане дефіцитом залізорудної сировини [282]. Це зумовило суттєве підвищення ціни на ЗРП у світі. Існуючий дефіцит ЗРП на ринку впродовж 2010–2011 рр. спровокував стрімке зростання її цінових параметрів. Частково він був ліквідований за рахунок реалізації в 2011 р. широкомасштабних інвестиційних проектів з нарощування виробничих потужностей провідними світовими виробниками (Rio Tinto, BHP Billiton, Vale, Kumba, Fortescue Metals Group Ltd, Gindalbie Metals, Brockman Resources, Aquila Resources). Саме тому ціна ЗРП вітчизняних виробників зменшилась у 2012 р. майже на 25 % (рис. 4). тон н / тис . гр н

Рис. 4. Динаміка продуктивності ГЗК та цінові параметри ЗРП у 2007–2012 рр.

Рис. 4. Динаміка продуктивності ГЗК та цінові параметри ЗРП у 2007–2012 рр.

281

Гелевачук З. Й. Позиціонування вітчизняних гірничо-видобувних підприємств на світовому ринку залізорудної продукції // З. Й. Гелевачук // Формування ринкової економіки. — Спецвипуск: «Економіка підприємства: теорія та практика». — 2012. — С. 63–72.

282

Гелевачук З. Й. Ринкове забезпечення розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів України / З. Й. Гелевачук // Бізнес-інформ. — 2013. — № 5.

— С. 159–165.

Активізація світового та внутрішнього ринку збуту ЗРП знайшла відображення в зростанні обсягів реалізації вітчизняними гірничо-збагачувальними комбінатами впродовж 2007–2011 рр. (за винятком кризового 2009 р.), що позначилося на зростанні продуктивності ГЗК у грошовому вимірі за цей період на 76 %. Статистичні дані свідчать про високу залежність продуктивності комбінатів від цінових параметрів продукції, що спровокувало зменшення продуктивності комбінатів у 2012 р. Ця залежність поглиблюється зниженням обсягів виробництва та реалізації продукції в натуральному виразі, що зумовлює негативну динаміку продуктивності ГЗК за натуральними показниками.

Прогнозоване нарощування виробничих потужностей провідними компаніями світу найближчими роками сприятиме задоволенню зростаючого попиту та, відповідно, позначиться на подальшому зниженні цін на ЗРП. Це вимагає обґрунтування пріоритетних заходів збереження ринкової частки вітчизняних виробників ЗРП, що має тенденцію до зниження з 5,3 % у 2002 р. до 3 % у 2012 р.

На продуктивність ГЗК мають вплив особливості, зумовлені специфікою їх діяльності: залежність від гірничо-геологічних умов залягання та видобутку корисних копалин; обмеженість запасів корисних копалин у родовищі, погіршення умов експлуатації родовища за глибиною та часом його відпрацювання. Чимало світових аналогів мають більш сприятливі умови видобутку залізних руд, показники якості їх мінерально-сировинної бази за вмістом заліза набагато вищі, ніж вітчизняних надрокористувачів. Відтак зниження ціни суттєво не вплине на результативність діяльності провідних світових виробників і нівелюється зростанням обсягів реалізації. Загалом ринок ЗРП можна характеризувати як ринок олігопольної конкуренції: на ринку домінують три мультинаціональні корпорації (Vale, Rio Tinto і BHP Billiton), частка яких у світовій торгівлі становить близько 65 %, що дає їм можливість диктувати цінову політику на ринку [283].

Подальше зростання продуктивності ГЗК за рахунок нарощування ринкових виходів стримуватиметься збільшенням пропозиції найпотужніших світових виробників, ціновою конкуренцією та підвищенням вимог до якості ЗРП. Випереджаючими темпами зростатиме споживання залізної руди для якісної металургії. Особливої уваги нині вимагають якісні параметри ЗРП в контексті її здатності задовольняти вимоги нових (безкоксових)

283

Ситуация на мировом рынке железной руды // Металлургический бюллетень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.metalbulletin.ru/

технологічних процесів металургійного виробництва, насамперед електроплавильного та прямого відтворення заліза, де вміст шкідливих домішок (сірка, кремнезем, хром, фосфор тощо) має бути значно нижчим, ніж для доменного виробництва.

Зазначимо, що мінерально-сировинна база вітчизняних підприємств значно поступається зарубіжним компаніям. Уміст заліза у вітчизняній руді становить у середньому 30 %, що нижче середньосвітового рівня (51 %). Це суттєво підвищує витрати на збагачення залізних руд, призводить до накопичення значних обсягів відходів і зростання навантаження на довкілля.

Результати аналізу впливу ринкових факторів на функціонування вітчизняних ГЗК вимагають коригування підходів до діагностики поточного рівня продуктивності комбінатів та оцінювання її прогнозних значень саме через призму натуральних вимірників з урахуванням специфіки діяльності видобувних підприємств. По-перше, необхідно враховувати ступінь переробки сировини. Для цього вважаємо за доцільне коригувати обсяги виробництва на підставі відповідних коефіцієнтів: концентрат — 0,8; агломерат — 0,9; обкотиші — 1. По-друге, традиційні підходи до оцінювання продуктивності орієнтовані на дослідження внутрішніх процесів, що виключає діагностику впливу зовнішніх факторів, а саме попиту споживачів і ступеня їхньої задоволеності не лише в кількісному, а й у якісному аспектах. З огляду на це продуктивність повинна вимірюватися з урахуванням пріоритетних для галузі показників якості. Для ГЗК таким показником є вміст корисного компоненту (Fe2O3) у ЗРП. Відповідно, необхідним є коригування обсягів виробництва на підставі відхилень фактичних значень вмісту заліза до еталонних на світовому ринку (69 % Fe2O3). Динаміку показників продуктивності ГЗК з урахуванням запропонованого підходу подано в таблиці 1.

Таблиця 1

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА МОДИФІКОВАНИЙ ПОКАЗНИК

ПРОДУКТИВНОСТІ ГЗК У 2007–2012 рр.

Закінчення табл. 1

Статистичні дані свідчать про зміну рейтингових позицій комбінатів за показником продуктивності, визначеної з урахуванням ступеня переробки сировини та якості продукції. Порівняльний аналіз абсолютного відхилення модифікованого показника від традиційного між підприємствами дає змогу дійти висновку про рівень стратегічної спрямованості керівництва комбінатів на нарощування обсягів виробництва продукції з високим рівнем доданої вартості та, відповідно, забезпечення зростання ринкової частки в довгостроковому періоді. Найбільш виваженою в цьому сенсі є політика керівництва ПАТ «Північний ГЗК» і ПАТ «Центральний. ГЗК». Погіршення кон’юнктури ринку ЗРП матиме найбільший вплив на ПАТ «Інгулецький ГЗК» з огляду на монопродуктове виробництво (концентрату) і найнижчі показники якості ЗРП.

Статистичні дані свідчать про зміну рейтингових позицій комбінатів за показником продуктивності, визначеної з урахуванням ступеня переробки сировини та якості продукції. Порівняльний аналіз абсолютного відхилення модифікованого показника від традиційного між підприємствами дає змогу дійти висновку про рівень стратегічної спрямованості керівництва комбінатів на нарощування обсягів виробництва продукції з високим рівнем доданої вартості та, відповідно, забезпечення зростання ринкової частки в довгостроковому періоді. Найбільш виваженою в цьому сенсі є політика керівництва ПАТ «Північний ГЗК» і ПАТ «Центральний. ГЗК». Погіршення кон’юнктури ринку ЗРП матиме найбільший вплив на ПАТ «Інгулецький ГЗК» з огляду на монопродуктове виробництво (концентрату) і найнижчі показники якості ЗРП.

Уважаємо, що перевагами використання модифікованого показника продуктивності ГЗК є:

— найбільш адекватне оцінювання продуктивності з урахуванням пріоритетних ринкових тенденцій зростання попиту на ЗРП з високим ступенем переробки сировини та вмістом корисного компоненту;

— забезпечення достовірності інформаційного базису для порівняльного аналізу продуктивності в натуральному вимірі як між вітчизняними комбінатами, так і зі світовими компаніями;

— діагностика потенційних можливостей до нарощування ринкових виходів за рахунок оптимізації товарної структури продукції, зростання її якості та підвищення фінансово-економічних результатів в умовах зниження цінових параметрів.

Ефективне управління продуктивністю за рахунок нарощування ринкових виходів вимагає одночасної оптимізації ресурсного забезпечення виробництва. Специфіка діяльності ГЗК зумовлює особливу увагу до ефективності використання мінеральносировинної бази. У сучасних умовах поступового виснаження природних ресурсів саме природний капітал стає головним обмежуючим фактором виробничих систем. Домінуюча тенденція перевищення темпів використання природних ресурсів над темпами зростання обсягів виробництва зумовлює неабияку увагу до необхідності підвищення продуктивності природних ресурсів у вирішенні екологічних проблем і проблем раціонального використання мінерально-сировинної бази країн. А відтак можна стверджувати, що оптимізація ресурсного забезпечення функціонування ГЗК створює передумови для зростання не лише економічної ефективності, а й соціальної та екологічної. Екопозитивне значення зростання продуктивності виявляється в такому ланцюгу: підвищення продуктивності ресурсів приводить до підвищення виходу продукції з одиниці природного ресурсу, а відтак одиниця природного ресурсу здатна задовольнити потреби більшої кількості індивідуумів, що веде до зменшення потреби в природних ресурсах і в кінцевому підсумку до стабілізації соціо-екологоекономічної системи.

Недосконалі схеми збагачення залізних руд на вітчизняних ГЗК призводять до вилучення не лише пустої породи, а й залізовміщуючих речовин, що спричиняє нераціональне використання мінерально-сировинної бази родовищ. Утрати заліза у відходах збагачення спричиняють зниження ефективності діяльності комбінатів через зменшення обсягів виробництва залізорудної продукції з одиниці гірничої маси та утворюють значний обсяг відходів.

Специфіка діяльності ГЗК і капіталомісткий характер виробництва визначають пріоритетність підвищення техніко-технологічного рівня виробництва з метою забезпечення перманентного зростання продуктивності в довгостроковому періоді. Проведений аналіз дає змогу зазначити, що останніми роками стрімко вповільнилися

темпи відтворення основних засобів. Це призвело до зростання середнього терміну їх експлуатації та зниження рівня прогресивності. Зауважимо, що для всіх без винятку комбінатів характерний високий ступінь зношення основних засобів, хоча прибуткова діяльність підприємств останніми роками створює фінансові передумови для оновлення основних виробничих фондів.

Забезпечення позитивного вектора розвитку вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів можливе за рахунок нарощування виробничих потужностей та підвищення інноваційного рівня виробництва. Це зумовлює особливу увагу до формування стратегії технологічного розвитку, сутність якої — у формуванні техніко-технологічних переваг підприємства відповідно до його внутрішніх можливостей, параметрів зовнішнього середовища, вартісних, якісних і часових характеристик виробництва ЗРП.

Результати дослідження доводять, що вплив ринкових факторів на результативність діяльності вітчизняних ГЗК у прогнозному періоді характеризується подальшим нарощуванням пропозиції ЗРП високої якості зарубіжних виробників, що позначиться на зниженні цінових параметрів продукції. Утримання ринкових позицій України на світовому ринку ЗРП у найближчій перспективі визначатиметься не лише здатністю продукувати ринкові виходи, а й орієнтуватися на щонайбільш повне забезпечення потреб споживачів. Це зумовлює неабияку увагу до трансформації традиційної системи управління продуктивністю ГЗК, орієнтованої виключно на кількісні параметри ринкових виходів, до пріоритетності якісних (ступінь переробки сировини, вміст заліза у ЗРП).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
6.4. МОНІТОРИНГ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВИБІР МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
Частина 4. ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: ПОШУК СИНЕРГІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА НАУКОВО-ОСВІТНОЇ СФЕРИ. Розділ 7. Технологічні та управлінські інновації як базис стратегічного розви
7.2. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ
7.3. ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
7.4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)