Posibniki.com.ua Мікроекономіка Стратегія підприємства 6.3. БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.3. БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ


Розвиток сучасної економічної науки набуває інтеграційного характеру, у результаті чого процес фундаментальних розробок зазвичай ґрунтується на перетину існуючих концепцій, породжуючи нові напрями й теорії. Це стосується проблематики ефективності управління підприємством, оскільки становлення дієвої системи господарювання на всіх ієрархічних рівнях є одним з основних напрямів стабілізації національної економіки та забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку. Упродовж останніх десятиліть широкого практичного застосування набула концепція управління бізнесом, що ґрунтується на його вартості.

Розуміння природи вартості в економічних дослідженнях є неоднозначним, а безліч концепцій щодо її оцінювання та формування не дають системного розв’язання проблеми щодо її збільшення. Саме це визначає необхідність дослідження сучасного аналітичного інструментарію щодо оцінювання вартості з позицій забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання та адаптації теоретичних концепцій вартісного управління до реальних потреб сучасних промислових підприємств, орієнтованих на довгострокове економічне зростання.

Базисні концепції вартості як критерію ефективності діяльності підприємства були сформовані в наукових працях Т. Коллєра (T. Koller), Т. Коупленда (T. Copeland), Дж. Мурріна (J. Murrin), А. Раппaпорта (A. Rappaport), Б. Стюарта (B. Stewart ). У подальшому ця проблематика в цілісному вигляді розвивалася в працях Г. Арнольда (G. Arnold), М. Дженсена (M. Jensen), А. Долгоффа (A. Dolgoff), Р. Моріна (R. Morin), К. Островски (K. Ostrowski), M. Скотта (M. Scott), С. Янга (S. Young). Вагомий внесок у розвиток зазначеного наукового напряму дослідження внесли російські та вітчизняні вчені-економісти І. Івашковська, М. Кудіна, О. Мендрул, О. Мних, Т. Теплова, О. Яковлева.

У сучасних наукових дослідженнях незаперечною є теза про те, що категорія «вартість підприємства» є концентрованою оцінкою ефективності його функціонування та перспектив розвитку. Існує безліч теоретичних концепцій щодо оцінювання ефективності підприємства за критерієм прирощення його вартості. Однак проблематика їх практичного використання висвітлена не повною мірою та потребує апробації з подальшим удосконаленням в напрямі потреб сучасних бізнес-структур. Маємо на меті розвиток сучасного методичного інструментарію вартісно-орієнтованого менеджменту в контексті забезпечення ефективності діяльності національних промислових підприємств на основі багатофакторного оцінювання їх фундаментальної вартості.

Дослідження економічної природи підприємства дає змогу говорити про те, що його вартість є таким агрегованим показником, який здатний адекватно відобразити його потенційну здатність задовольняти фінансові та економічні інтереси всіх учасників відносин як усередині підприємства, так і в його взаємозв’язках з оточуючим бізнес-середовищем. Розкриття економічної природи підприємства через виявлення його сутнісних характеристик у контексті забезпечення ефективності діяльності доцільним, на наш погляд, є фокусування на фундаментальній та ринковій вартості. Зіставлення ринкового оцінювання підприємства, яке вияв-

ляється в курсовій вартості акцій, і внутрішньої фундаментальної вартості, яка відображає його економічний потенціал і визначається на основі різних методик, становить основу дослідження інвесторів та аналітиків. У наукових дослідженнях М. Кудіної наведено достатню аргументацію того, що «…дані категорії тісно пов’язані між собою, оскільки, з одного боку, зміна фундаментальної вартості підприємства рано чи пізно має знайти відображення в його ринковій оцінці іншими суб’єктами ринкових відносин, з іншого — саме ринкова активність інших суб’єктів визначає доступність і ціну джерел фінансування, які впливають на результуючий показник фундаментальної вартості підприємства» [284, с. 117–118].

Систематизація підходів до трактування «фундаментальної вартості» підприємства [285] дає змогу визначити її як таку його сутнісну характеристику, яка відображає потенційну здатність підприємства як суб’єкта та об’єкта економічних відносин створювати блага, тобто забезпечувати прирощення вартості. Фундаментальна вартість є багатофакторним явищем, тому виявлення драйверів її формування залежить від того, на яку модель вартості спирається дослідник.

Перехід на більш глибокий рівень наукового дослідження факторів, що формують вартість підприємства, зумовлює більш чітке визначення категорій. Так, під фактором вартості ми розумітимемо таку змінну величину, яка впливає на результативність діяльності підприємства, а її виявлення має ґрунтуватися на таких принципах: формування фундаментальної вартості підприємства; врахування як фінансових, так і не фінансових результатів діяльності підприємства; урахування як результатів поточної діяльності, так і перспективи розвитку підприємства.

Вартість утворюючі фактори умовно можна поділити на два рівні — стратегічний і фінансовий, які повною мірою здатні відобразити ступінь використання можливостей підприємства щодо формування позитивної величини фундаментальної вартості.

284

Кудина М. В. Теория стоимости компании: Монография / М. Кудина. — М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2010. — 368 с.

285

Кудина М. В. Теория стоимости компании: Монография / М. Кудина. — М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2010. — 368 с.; Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: Монографія / О. Г. Мендрул — К.: КНЕУ, 2002. — 272 с.; Мних О. Б. Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика: Монографія / О. Б. Мних — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 428 с.; Теплова Т. В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий / Т. В. Теплова. — М.: Вершина, 2006.

— 272 с.; Яковлева Е. А. Управление стоимостью предприятия в инновационном процессе: Монография / Е. А. Яковлева. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. — 156 с.

У сучасній економічній літературі на фінансовому рівні фактори вартості розглядаються в контексті моделей її оцінювання на основі економічного прибутку та дисконтованих грошових потоків. Економічний прибуток розглядається як внутрішнє оцінювання результату функціонування підприємства. Модель дисконтованих грошових потоків, яка багатьма науковцями визначається як найбільш прогресивний метод оцінювання вартості, на нашу думку, є лише альтернативним, оскільки обидві моделі ґрунтуються на одному методологічному принципі — поточному оцінюванні перспектив розвитку підприємства на основі дисконтування.

Ураховуючи переваги та недоліки сучасних аналітичних концепцій вартісно-орієнтованого управління (EVA — економічної доданої вартості, MVA

— ринкової доданої вартості, SVA

— акціонерної доданої вартості, CVA — доданого дисконтованого грошового потоку, CFROI

— грошової рентабельності інвестицій, WAI — індексу накопиченого багатства та ін.) уважаємо, що з практичного погляду більш придатною до застосування є концепція економічної доданої вартості, реалізація якої дасть змогу врахувати максимальну кількість фінансових факторів, що формують фундаментальну вартість підприємства. Аргументація цієї тези полягає в тому, що в основу розрахунку економічної доданої вартості покладено порівняння економічної рентабельності та витрат на капітал (спред дохідності капіталу), які, своєю чергою, можуть бути розкладені на фінансові фактори, які здійснюють безпосередній вплив на формування фундаментальної вартості підприємства. Факторний аналіз прибутковості капіталу та середньозваженої його вартості доволі широко описаний у сучасній фінансовій літературі та дає можливість чітко ідентифікувати ті фактори, що чинять безпосередній вплив на визначені параметри, а саме: рівень раціональності структура капіталу, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості та забезпеченості запасів власними оборотними коштами, ділової активності та господарської прибутковості. Однак, з погляду практичної реалізації менеджменту підприємств більш корисним буде не стільки виявлення проблемних факторів, скільки визначення їх цільових значень з позицій забезпечення позитивної динаміки потоків доданої вартості в майбутньому. Так, виходячи з формалізованої логіки визначення показника EVA (формула 1), очевидним є те, що критичне значення прибутковості капіталу має дорівнювати середньозваженим витратам на функціонуючий каптал.

287

286

Під економічною рентабельністю розумітимемо рентабельність активів, що розрахована за чистим прибутком підприємства. 287

К — величина капіталу, грош. один.

К — величина капіталу, грош. один.

Цей цільовий орієнтир може бути використаний для ідентифікації та формалізації тих факторів, які є пріоритетними в процесах формування позитивної величини спреду дохідності капіталу на основі визначення рівня відповідності та подальшого впливу на досягнення обґрунтованих критичних значень.

Формалізація та оцінювання факторів вартості на стратегічному рівні є значно складнішою процедурою, оскільки виникає необхідність урахування якісних характеристик у кількісних показниках. Очевидним є те, що на процеси формування вартості на стратегічному рівні безпосередній вплив здійснюють конкурентоспроможність підприємства та його здатність забезпечувати стійкість конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Критичний аналіз методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства дає змогу говорити про те, що, з погляду інтерпретації результатів оцінювання, можна говорити про рівень відповідності параметрів досліджуваного об’єкта до параметрів основних конкурентів. Тобто, якщо цю логіку застосувати до аналізу факторів вартості на стратегічному рівні, можна говорити про визначення «потенціалу формування на основі факторів конкурентоспроможності підприємства. Щодо врахування тривалості забезпечення конкурентних переваг, то в сучасній економічній літературі їх пропонують здійснювати на основі VRIO-аналізу.

Узагальнюючий показник, що характеризує потенціал формування вартості підприємства, може бути розрахований на основі середньозваженої величини, яка враховує не тільки визначені фактори на стратегічному та фінансовому рівні, а й їх вагомість з урахуванням особливостей розвитку підприємств.

Практична реалізація цього підходу була зроблена для національних підприємств чорної металургії, які впродовж 2007– 2012 рр. характеризувалися негативною динамікою потоків економічної доданої вартості (табл. 1).

287

Під критичним значенням прибутковості капіталу розуміють величину за якої спред дохідності капіталу дорівнює нулю.

Таблиця 1

ПОКА

З

НИКИ

ФО

РМУ

В

АНН

Я

ФУНДА

М

Е

Н

Т

А

ЛЬНОЇ

ВА

Р

Т

О

С

Т І

НА

ЦІОНА

ЛЬНИ

Х

МЕТ

А

ЛУРГІЙНИ

Х

ПІД

П

РИЄМС

Т

В

У 20

07—2012 рр .

Показн ики

2007 р .

2008 р .

2009 р .

2010 р .

2011 р .

2012 р .

Спред дохі дності капіталу , %

ПАТ «

Електрометалургійний зав о д «

Дніп роспецсталь » ім .

А .

М .

Ку зьмін а » –1,38 –24,02 –23,12 –9,01 –13,19 –16,42

ПАТ «

Дніп р опет р овс ь кий метал ур гійний комбінат ім .

Ф .

Е .

Дз ержинського –6,59 –16,51 –33,07 –26,36 –10,66 –17,89

ПАТ « Єнакієвський металургійний зав о д » –4,86

0,09 –17,72 –9,86 –2,80 –11,26

ПАТ «

А р село р

Міт т ал

К р ивий

Ріг » –0,26

7,98 –28,52 –20,18 –16,66 –33,78

ПАТ «

За по р ізький метал ур гійний комбінат «

З а порож сталь » –18,64 –17,46 –25,35 –18,78 –20,09 –30,66

ВАТ «

Азовс т аль » –5,71 –5,68 –18,89 –16,27 –21,58 –22,01

2.

Економічна додан а вартість , тис . грн

ПАТ «

Електрометалургійний зав о д «

Дніп роспецсталь » ім .

А .

М .

Ку зьмін а » –26032 –449319 –433052 –208283 –347719 –396547

ПАТ «

Дніп р опет р овс ь кий метал ур гійний комбінат ім .

Ф .

Е .

Дз ержинського –311326 –

1126980 –

2

005086 –

1

808443 –

1949105 –

1802715

ПАТ « Єнакієвський металургійний зав о д » –120631

5186 –1

0

7

9

6

3

0 –1

3

28395 –846679 –

2256378

ПАТ «

А р село р

Міт т ал

К р ивий

Ріг » –38824

1163157 –4

1

7

7

6

1

2 –3

5

27654 –

3387242 –

14194109

ПАТ «

За по р ізький метал ур гійний комбінат «

З а порож сталь » –

1346997 –

1875458 –

2

494888 –

1

956392 –

2279027 –

4199783

ВАТ «

Азовс т аль » –730627 –

1088633 –

5

803750 –

6

130626 –

6155784 –

5848687

ПАТ «

Електрометалургійний зав о д «

Дніп роспецсталь » ім .

А .

М .

Ку зьмін а » –

1721242 –

2093341 –

4

152577 –

6

991243 –

9429627 –

7230289

287

2012 р .   –16,42 –17,89 –11,26 –33,78 –30,66 –22,01   –396547 – 1802715 – 2256378 – 14194109 – 4199783 – 5848687 – 7230289
Се р еднє значення 0,59 0,39 0,36 0,33 0,83 0,86 0,79 0,60 0,24 0,17 0,24 0,30

288ПАТ « А р село р Міт т ал К р ивий Ріг » 0 ,86 1 ,00 0 ,00 0 ,17 0 ,35 0 ,01 0,40

ПАТ «

З а порізький металургійний комбі нат «

З а порожст аль »

0,51

0,32 -0,01

0 ,15

0 ,12

0 ,00

0,18

ВАТ «

Азовс т аль »

0 ,59

0 ,50

0 ,00

0 ,03

0 ,00

0 ,00

0,19

ПАТ «

Електрометалургійний зав о д «

Дніпроспецсталь » ім .

А .

М .

Ку зьмін а »

0,52

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

Узагальню ю чий показ ник потенціалу форму в ання вартості на фінансовому рівні

0,33

ПАТ «

Електрометалургійний зав о д «

Дніпроспецсталь » ім .

А .

М .

Ку зьмін а »

0,63

0,04

0,05

0,28

0,18

0,15

0,22

ПАТ «

Дніпропетровс ь кий металургійний комбінат ім .

Ф .

Е .

Дз ержинського

0,71

0,22

0,14

0,12

0,23

0,23

0,27

ПАТ « Єнакієвський металургійний зав о д »

0 ,52

0 ,60

0 ,03

0 ,07

0 ,36

0 ,26

0,31

ПАТ «

А р село р

Міт т ал

К р ивий

Ріг »

0 ,88

0 ,98

0 ,20

0 ,30

0 ,42

0 ,26

0,51

ПАТ «

З а порізький металургійний комбі нат «

З а порожст аль »

0,59

0,49

0,24

0,34

0,27

0,17

0,35

ВАТ «

Азовс т аль »

0 ,66

0 ,54

0 ,20

0 ,17

0 ,25

0 ,22

0,34

ПАТ «

Електрометалургійний зав о д «

Дніпроспецсталь » ім .

А .

М .

Ку зьмін а »

0,54

0,54

0,15

0,16

0,16

0,13

0,28

289

0,40 0,18 0,19 0,17 0,33 0,22 0,27 0,31 0,51 0,35 0,34 0,28

Для оцінювання потенціалу формування вартості на фінансовому рівні був зроблений кореляційний аналіз залежності спреду дохідності капіталу від факторів, що характеризують структуру капіталу, ліквідність та платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність і прибутковість для досліджуваної вибірки підприємств. Найбільш впливовими виявилися фактори, що визначають структур капіталу та рівень прибутковості господарської діяльності. Саме на основі цих факторів був оцінений потенціал формування фундаментальної вартості національних підприємств чорної металургії, результати якого подано в табл. 2.

За результатами аналізу можна зробити такі висновки: потенціал формування вартості підприємств чорної металургії за рахунок раціоналізації структури капіталу в середньому дорівнює 0,59. Тобто оптимізація структури джерел фінансування бізнесу може бути забезпечена за рахунок використання передусім довгострокових позикових коштів, частка яких у структурі капіталу досліджених підприємств є критично низькою; щодо прибутковості господарської діяльності, то потенціал формування вартості в цьому контексті є критично низьким. Більшість підприємств, починаючи з 2008 р., характеризується збитковістю, що безпосередньо руйнує вартість бізнесу. Основна причина такого стану буде проаналізована з позицій конкурентоспроможності металургійного виробництва порівняно зі світовими параметрами його розвитку; середнє значення узагальнюючого показника потенціалу формування вартості для підприємств вибірки на фінансовому рівні становить 0,33, що свідчить про резерви прирощення вартості, на які має звернути увагу менеджмент компаній, аналізуючи часткові показники, що формують узагальнені оцінки.

Для виявлення резервів зростання прибутковості діяльності досліджуваних підприємств зробимо оцінку вартість утворюючих факторів на стратегічному рівні. В основу оцінювання покладено основні параметри металургійного виробництва та оцінювання їх згідно зі світовими стандартами (табл. 3).

За результатами оцінювання потенціалу формування вартості за ресурсними факторами рівня конкурентоспроможності підприємств вибірки можна дійти таких висновків: рівень потенціалу формування вартості за факторами енергоефективності та використання сировинних ресурсів є дуже низьким порівняно зі світовими стандартами. Така ситуація не дасть змогу вітчизняним підприємствам утримати існуючі ринкові позиці (усі підприємства вибірки є експортоорієнтованими та

Таблиця 3

ПОКА

З

НИКИ

КО

ЕФІЦІЄНТА

АП

РО

К

С

И

М

АЦ ІЇ

ЗА

ВА

РТ ІС

ТЬ

УТВОРЮЮЧИМИ

ФАКТОР

АМИ

СТ

РА

ТЕГІЧН

О

Г

О

РІВНЯ

ДЛЯ

Н

А

ЦІОНА

ЛЬНИ

Х

ПІ

Д

П

РИЄМС

Т

В

ЧО

РНОЇ

МЕ

ТА

Л

У

Р

Г І Ї

Потенціа л фо рмува ння вартості на осн о ві :

ПА

Т «

Дніп р о спецсталь »

ПА

Т «

Дніп ропетровс ь кий ме т а л у ргійний комбінат »

ПА

Т « Єнакієв ський ме талургій ний ко м бінат »

ПА

Т «

Ар се лорМіттал

Кривий ріг »

ПА

Т «

Запо р іж сталь »

ВА

Т «

Азов сталь »

ПАТ «

Ма ріупольсь кий мета лургійний комбінат ім . Ілліча »

1.

Факторів енергое ф е к тив н ості та рівня ефективності ви користа н н я матеріальних ресу рсів енергомісткості вироб ницт ва чав у ну порівняно зі світовим рівнем , %

0,71

0,64

0,75

0,71

0,69

0,69

0,68 частк а вит р ат на паливно ене р гетичні ресу рси , у % до собівартості

0,41

0,37

0,42

0,40

0,39

0,4

0 ,39 питомий коефіцієнт витрат коксу на ви роб ництво 1 тонни прокату , кг . / тонну

0,53

0,52

0,54

0,53

0,53

0,52

0,51 енергомісткіс т ь вироб ництва

1 тонни сталі , кг . ум . палива

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53 мате р іал ь ні вит р ати на ви р об ництво квад р атної заго тов к и з конве р те р ної сталі , у % до собівартості

0,73

0,70

0,71

0,70

0,69

0,69

0,68 витрати ст ал і на 1 тонну прокату , кг / тонну

0,92

0,81

0,88

0,94

0,90

0,72

0,84 питомий коефіцієнт витрат залізо руд них матеріалів на вироб ництво

1 тонни прокату , кг . / тонну

0,68

0,63

0,64

0,65

0,62

0,63

0,61 питомий коефіцієнт витрат чав у ну на ви роб ництво 1 тонни прокату , кг . / тонну

0,69

0,62

0,65

0,66

0,67

0,55

0,60 пит оми й коефіці є нт вит р ат лому на ви роб ни цт во 1 тонни про к ат у , кг . / то нну

0,93

0,91

0,94

0,93

0,92

0,92

0,92

291

ПАТ « Ма ріупольсь кий мета лургійний комбінат ім . Ілліча » ефективності ви користа н н я матеріальних ресу рсів 0,68 0 ,39 0,51 0,53 0,68 0,84 0,61 0,60 0,92
0,69 0,4 0,52 0,53 0,69 0,72 0,63 0,55 0,92
0,69 0,39 0,53 0,53 0,69 0,90 0,62 0,67 0,92
0,71 0,40 0,53 0,53 0,70 0,94 0,65 0,66 0,93
0,75 0,42 0,54 0,53 0,71 0,88 0,64 0,65 0,94
0,64 0,37 0,52 0,53 0,70 0,81 0,63 0,62 0,91
           
                 

Закінчення та бл . 3

Потенціа л фо рмува ння вартості на осн о ві :

ПА

Т «

Дніп р о спецсталь »

ПА

Т «

Дніп ропетровс ь кий ме т а л у ргійний комбінат »

ПА

Т « Єнакієв ський ме талургій ний ко м бінат »

ПА

Т «

Ар се лорМіттал

Кривий ріг »

ПА

Т «

Запо р іж сталь »

ВА

Т «

Азов сталь »

ПАТ «

Ма ріупольсь кий мета лургійний комбінат ім . Ілліча »

2.

Факторів , що ви зна ч ають техніко технологіч ний рівень виробництва частк а бе зперервної розливки , %

0 ,74

0 ,62

0 ,67

0 ,66

0 ,35

0 ,57

0 ,51 співвідношення ви р об ництва готового прокату до виплавк и сталі , %

0,82

0,72

0,78

0,72

0,72

0,71

0,81 витр ати на техно л ог ічні інно вації з роз рах у нку на одну то ну ста л і , гр н / тонну

0,16

0,07

0,11

0,10

0,09

0,09

0,08 вит р ати на п р ид б а ння нов и х машин , об лад н ання у р оз р ах у нк у на одн у тон у сталі , грн / тонну

0,59

0,49

0,54

0,51

0,38

0,46

0,51

Джерело : розраховано автором за д а ними [

288].

288

288

2

88

В о ро бй ов

С .

Л .

П р і орите ти та інст рументи моде рні з ації мет а лур г ійної гал у зі

України //

С .

Л .

В оро б й о в ,

О .

В .

Собкев и ч //

Стратег і чні п р і ори те ти . — 2

012 . — № 4 (

2

5 ) .

С . 118–124 ;

Всесв ітня органі з ація вир о бни к і в сталі .

Офіц ійний сайт //

Ре ж и м до ступу : http:/ / www.w o rldsteel. o r g ;

Звіт пр о вико нання «

Державн о ї п р ог рами роз в и тк у та р е фор м ування гірни ч о металург ійно го ком п л е ксу на період до 20

11 рок у » /

Державне агентс т в о

Україн и з упр а вління к орп о р а ти вн и м и п р ав ами та майн ом [

Еле к тро нний р е сурс ]. —

Режим досту п у : http: / /p pa. g ov. ua/ f i l e s /z vit / zv it g m k20

1

1 . d o c x;

Исследов ание .

Проблемы и пер с пе кти в ы г орн о металлург ическо го ко мплек с а

Укр а ины . —

Реж и м до ступа : h t t p ://co r po ra t i v . info / ? /re v ie w /

3

839 / ;

Мазур

В .

Металлур г ия

Укр а ины : с о ст о яние , кон к урент о сп особн о ст ь , перспективы /

В .

Маз у р [

Елект р о нний ресурс ]. —

Режим до ступу : http:/www.sostav.ua.news /

2

010 /0

3/02 /8 /29

805 /;

Ни ки ф о ров а

В .

А .

Ст рат е гич еские на пр а в ления п р о м ы ш ленно й по ли тики в мет а ллургической отрасл и

Украин ы в по сткр изисны й п е ри од . /

В .

А .

Ни ки ф орова //

Экон оми к а пр о м ы ш ленно с т и . — 2012.

— № 1–2;

Обзо р че рн ой м е таллур г ии

Украи н ы (

1

99

8 –2011 гг . и прог ноз до 2

020 г .) [

Эле к тро нный ресурс ] гр уппа «

Инфо

Майн ».

Объединение незави симых эк с п ер т о в в области мине р а льных р есу рс ов , м е таллур г ии и хи ми чес к о й пр о мышленно сти . — 20

11 . —

Режим до ступа : htt p :/ /m egar esear ch. r u/fil e s / dem o_f il e/101

4

3 . p df. ;

Собке в ич

О .

В .

Рест руктури з ація про м ислово сті

Укр а ї н и у п роц е с і по с т кр из о в о г о ві дновлення /

О .

В .

Со б к евич ,

А . І .

С ухор у к ов ,

В .

Г .

Саве н к о та ін . —

К .:

НІСД ,

2

0

11. — 54 с .;

УК

РРУДПРОМ .

Офіційний сай т [

Елект р о нний ре су рс ]. —

Ре жим до ступу : ht tp:// ukrrudprom . co m /;

Центр до слі д ження ко рп орати вн и х ві дносин .

Оф іційний сайт //

Режим досту п у : htt p :/ /c or p o r a t i v. in fo;

Чир в а

Р .

У св ітов ому р е йтин гу

Укра їна пасе за дні х /

Р .

Чирва //

Профспілкові ві с т і . — 2011 . — 08.

07 .

Режим до ступу : htt p :/ /www. ps v.or g.ua/art s/s u spils tvo/vie w -432.htm l;

Ше вч ук

Н .

В .

Кон к урентосп роможн ість пі д п р и є м с т в чо рн ої металу ргі ї

України на осн о ві ре су рс ни х ф а к т орів /

Н .

В .

Ше вчук , Є .

В .

С м ир но в //

Ві с ник

Кр и в ор ізького е к он ом і ч н о г о ін сти т уту

КНУ . —

2013 . — №

2. —

С .

41–46.

292

ПАТ « Ма ріупольсь кий мета лургійний комбінат ім . Ілліча » технологіч ний рівень виробництва 0 ,51
0 ,57
0 ,35
0 ,66
0 ,67
0 ,62

мають високий рівень залежності від кон’юнктури світових ринків металопродукції), а без відповідних радикальних змін конкурувати навіть на ринку продукції з низькою доданою вартістю; ще більш критичною є ситуація за факторами техніко-технологічного рівня виробництва. На аналогічних російських підприємствах усереднене значення рівня конкурентоспроможності є більш високим щонайменше на 20 відсоткових пункти. Тобто, тоді як металурги країн-конкурентів здійснювали будівництво сучасних сталеплавильних комплексів, інвестиційна політика вітчизняних підприємств була спрямована на підтримку існуючого стану ресурсної бази та свідоме позиціонування як виробників сировинних видів продукції; рівень потенціалу формування вартості досліджуваних підприємств коливається в діапазоні від 0,56 до 0,65, що сигналізує про наявність усіх підстав говорити про те, що без кардинальних змін динаміка формування вартості найближчі роки буде негативною.

Як уже зазначалося, аналіз факторів формування вартості на стратегічному рівні передбачає врахування не тільки існуючого стану конкурентоспроможності досліджуваного суб’єкта господарювання, а й врахування його здатності забезпечувати конкурентні переваги бізнесу в довгостроковій перспективі. Щодо підприємств досліджуваної вибірки, то здійснювати таку оцінку не доцільно, оскільки відсутні такі види конкурентних переваг, підтримка яких у майбутньому може забезпечити ефективний розвиток підприємств.

Рис. 1. Показники рівня потенціалу формування вартості національних підприємств чорної металургії на стратегічному рівні

Рис. 1. Показники рівня потенціалу формування вартості національних підприємств чорної металургії на стратегічному рівні

Розрахунок узагальнюючого індекса потенціалу формування фундаментальної вартості підприємств чорної металургії (рис. 2) зроблено з урахуванням вагомості визначених факторів для досліджуваної вибірки таким чином: фактори фінансового рівня — 0,1, стратегічного — 0,9.

Рис. 2. Узагальнюючий рівень потенціалу формування вартості національними підприємствами чорної металургії

Рис. 2. Узагальнюючий рівень потенціалу формування вартості національними підприємствами чорної металургії

Результати розрахунків дають змогу стверджувати, що всі досліджувані підприємства перебувають у ситуації, за якої без активних і капіталомістких заходів вирішення проблем, пов’язаних з процесами модернізації виробництва відповідно до його сучасних світових параметрів, говорити про нарощування фінансових результатів і потоків економічної доданої вартості недоцільно. Тобто формування фундаментальної вартості підприємства відбувається в стратегічній площині, а динаміка її змін визначається пріоритетністю впливу на стратегічні фактори конкурентоспроможності, що є основним завданням VBM-менеджменту.

Узагальнюючи результати дослідження, зазначимо, що розвиток наукових досліджень проблематики оцінювання вартості підприємства неможливий без її структуризації, визначення певної субординації різних типів вартості, що передбачає дослідження цілей розмежування, спільних характеристик, виявлення специфіки кожного типу під час оцінювання різними суб’єктами, особливостей інформаційного забезпечення, потреб користувачів результатів оцінки тощо. Якщо говорити про вартість підприємства як критерій ефективності його діяльності, то варто розглядати фундаментальну (внутрішню) його величину, яка визначається потенційною здатністю компанії задовольняти інтереси всіх зацікавлених осіб бізнесу. Відповідно модель оцінювання такої вар-

тості має враховувати щонайбільшу кількість факторів, які мають пріоритетний вплив на процеси її формування та збільшення та на які може впливати менеджмент підприємства. Запропонований методичний підхід до оцінювання потенціалу формування вартості підприємства дає змогу: по-перше, формалізувати якісні та кількісні результати оцінювання та розрахувати узагальнюючий показник, який визначає реальні можливості подальшого цілеспрямованого впливу менеджерів; урахувати особливості та тенденції розвитку зовнішнього середовища та його можливостей щодо процесів нарощування вартості підприємства; сформувати стратегічні орієнтири розвитку підприємства та забезпечити позитивну динаміку змін його вартості на основі ідентифікації критичних значень факторів стратегічного та фінансового рівня.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 4. ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: ПОШУК СИНЕРГІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА НАУКОВО-ОСВІТНОЇ СФЕРИ. Розділ 7. Технологічні та управлінські інновації як базис стратегічного розви
7.2. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ
7.3. ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
7.4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
8.1. ДОСЛІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У РЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ: ЗАВДАННЯ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)