Posibniki.com.ua Інформатика Системи моніторингу 4.3.2. Показники оцінювання структурних зрушень в економіці


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.3.2. Показники оцінювання структурних зрушень в економіці


Ураховуючи, що структурні зрушення є відносними величинами, оскільки вони здійснюються щодо конкретних показників, базовий кількісний показник структурних зрушень в економіці визначається кількістю ресурсів, що припадають на той чи інший елемент економічної структури у відносному вираженні.

Оскільки в таблицях «витрати-випуск» всі показники виражені в однакових одиницях (вартісних), то позначивши через t Y обсяг усієї сукупності (випуск продукції, проміжне споживання, валовий внутрішній продукт, кінцеве споживання, кінцеве використання, використання продукції), а через t i y — обсяг кожного з компонентів, з яких вона складається (складова кожного із

ховувати індекси-дефлятори випуску продукції у порівнянних цінах попереднього року з точністю до шостого знака після коми за формулою: пцпр де фц X — випуск продукції у фактичних цінах; пцпр X — випуск продукції у порівнянних цінах попереднього року.

,,1,,1,Ttni Y y r t t i t i ===(4.1) )...,,,(

21 t n ttt rrrR= вектором структури показt Y у момент t. ,,1,,1,Ttni Y y r t t i t i ===(4.1) емо називати )...,,,(

21 t n ttt rrrR= вектором структури показt Y у момент t. = i

1= i

1

Очевидно, = tt i Yy і = t i r

1 для всіх t.

Очевидно, ? = = i tt i Yy

1 і ? = = i t i r

1

1 для всіх t.

Зміни t R будемо називати структурними зрушеннями в часі.

За базовий кількісний показник структурного зрушення i-того компонента вектора t R у момент t приймається величина: яку будемо називати мірою структурного зрушення.

Відповідно мірою структурних зрушень i-го компонента за період [2, t], буде показник:

Відповідно мірою структурних зрушень i-го компонента за період [2, t], буде показник:

Очевидно, мірою структурних зрушень по всій сукупності в році t і за період [2, t] будуть відповідно показники: n n

Очевидно, мірою структурних зрушень по всій сукупності в році t і за період [2, t] будуть відповідно показники: n n

Показники структурного зрушення можна виразити через тезвідки міра структурних зрушень, виражена через темпи зростання сукупності і компонентів, визначається формулою:

Показники структурного зрушення можна виразити через тезвідки міра структурних зрушень, виражена через темпи зростання сукупності і компонентів, визначається формулою:

мпи зростання сукупності та її компонентів. Якщо / ? =? ttt YY ? темп зростання всієї сукупності, а / ? = t i t i t i yy? ? i-та компонента, t n ttt rrr=?. то вектором структури у році t буде )...,,,(

21 t n ttt rrr=?.

Ураховуючи, що ,

1 t i t i t i rr ? = ? ? маємо: мпи зростання сукупності та її компонентів. Якщо / ? =? ttt YY ? темп зростання всієї сукупності, а / ? = t i t i t i yy? ? i-та компонента, то вектором структури у році t буде )...,,,(

21 t n ttt rrr=?.

Ураховуючи, що ,

1 t t i t i t i rr ? = ? ? маємо:

1

1 = = ? ? i t i i i t i rrrM ?? ,1

11 ? ?? ? ? =? ? = i t i t i i t i t i t i t rrrM ?? ,1

1

1

11 ?? = ? = ?? ? ? =? ? = n i t t i t i n i t i t t i t i t rrrM ??

Аналогічно можна виразити через темпи зростання сукупності та компонентів і міру структурних зрушень за період [2, t]. Справді, враховуючи, що маємо:

перелічених показників) у момент t, та визначивши частку кожного компонента: будника n n

Аналогічно можна виразити через темпи зростання сукупності та компонентів і міру структурних зрушень за період [2, t]. Справді, враховуючи, що маємо:

Виходячи із визначення міри структурних зрушень, логічно показник: n називати мірою загального структурного зрушення за весь період.

Виходячи із визначення міри структурних зрушень, логічно показник: n називати мірою загального структурного зрушення за весь період.

Змістовно міра структурного зрушення являє собою зміну взаємозв’язків між елементами структури (компонентами сукупності), зумовлену динамікою структури потреб та структури розміщення ресурсів на певному проміжку часу, в чому і полягає основна відмінність цього показника від звичайних статистичних показників.

Змістовно міра структурного зрушення являє собою зміну взаємозв’язків між елементами структури (компонентами сукупності), зумовлену динамікою структури потреб та структури розміщення ресурсів на певному проміжку часу, в чому і полягає основна відмінність цього показника від звичайних статистичних показників.

Слід зазначити, що міра структурного зрушення, розрахована за формулою (4.2) при t i y і t Y у вартісних і натуральних одиницях, матиме як різне числове значення, так і різне економічне трактування. Між ними існує взаємозв’язок, що відображає динаміку зміни цін, тобто темпи інфляції, що може призвести (і, як правило, призводить) до різних напрямів і темпів зрушень в економічних структурах у різних одиницях вимірювання. Причина цього феномену криється в тому, що натуральноречова структура відображає технологічну будову економіки, а вартісна структура є відображенням соціально-економічних відносин у суспільному виробництві.

Показник t M показує, наскільки сильно змінилися частки компонентів у році t порівняно із попереднім роком, тобто дає уявлення про величину структурних зрушень, що відбулися за рік, а показник t N є показником його вимірювання за весь період. Порівняння цих показників дає підстави для певних висновків щодо характеру структурних зрушень. Так, якщо щорічні зрушення є значними, а загальне зрушення незначне, це означає, що на кінець досліджуваного періоду економічна структура близька до базової структури, а проміжні структурні зрушення мали ступенево-коливальний характер. При цьому ступінь коливання і напрям структурного зрушення залежать від співвідношення знаків частки кожного компонента у кожному році. Якщо

1? ? t i t i rr та

1 i t i rr? мають однакові знаки, то структурне зрушення не змінює свого напряму, у протилежному випадку змінює. Тому виникає потреба у використанні при аналізі структури економіки показника інтенсивності структурних зрушень.

Якщо позначити через ? множину індексів i тих компонентів, для яких напрям структурних зрушень залишається незмінним, тобто різниці

1? ? t i t i rr і

1 i t i rr? мають однакові знаки, то інтенсивність структурних зрушень в році t визначається за формулою:

Його значення тим більше, чим більше компонентів з річною зміною частки зберігає свій знак. Звідси випливає, що порівнюючи значення показника t L за різні роки розглядуваного періоду, можна скласти уявлення про інтенсивність структурних зрушень упродовж усього періоду.

Його значення тим більше, чим більше компонентів з річною зміною частки зберігає свій знак. Звідси випливає, що порівнюючи значення показника t L за різні роки розглядуваного періоду, можна скласти уявлення про інтенсивність структурних зрушень упродовж усього періоду.

При дослідженні динаміки структури економіка треба одночасно оцінювати показники міри та інтенсивності структурних зрушень, оскільки перший свідчить про величину зрушення, а другий показує, чи зберегло це зрушення тенденції у розвитку структури, чи воно їх порушило.

Зрештою, при проведенні моніторингу структурних зрушень не можна обійтися без середніх величин показників структурних зрушень: середніх показників міри структурних зрушень

208 Наведені показники дають загальне уявлення про динаміку структури економіки та про структурні зрушення. З метою виявлення взаємозв’язку і взаємного впливу видів економічної діяльності в процесі формування структури економіки пропонується користуватися показниками: які називаються коефіцієнтами впливу. Вони дають змогу оцінити роль кожного виду економічної діяльності у формуванні структури економіки.

Наведені показники дають загальне уявлення про динаміку структури економіки та про структурні зрушення. З метою виявлення взаємозв’язку і взаємного впливу видів економічної діяльності в процесі формування структури економіки пропонується користуватися показниками: які називаються коефіцієнтами впливу. Вони дають змогу оцінити роль кожного виду економічної діяльності у формуванні структури економіки.

Залежно від розсіяння темпів приросту показників, роль видів економічної діяльності у формуванні структури економіки в окремі роки може змінюватися. Щоб уникнути цих коливань, треба користуватися середніми значеннями коефіцієнтів впливу:

Залежно від розсіяння темпів приросту показників, роль видів економічної діяльності у формуванні структури економіки в окремі роки може змінюватися. Щоб уникнути цих коливань, треба користуватися середніми значеннями коефіцієнтів впливу:

У зв’язку з обмеженістю ресурсів розвиток одних видів економічної діяльності відбувається деякою мірою за рахунок скорочення ресурсів для інших ВЕД, у результаті чого змінюється співвідношення часток за різні роки. Оцінити напрям і величину цих змін можна за допомогою коефіцієнта зміни часток видів економічної діяльності: ()()

У зв’язку з обмеженістю ресурсів розвиток одних видів економічної діяльності відбувається деякою мірою за рахунок скорочення ресурсів для інших ВЕД, у результаті чого змінюється співвідношення часток за різні роки. Оцінити напрям і величину цих змін можна за допомогою коефіцієнта зміни часток видів економічної діяльності: ()()

1

1 rr rr T i t i T t i t i ? ? ? ? ?

.,1,,

2

2 ni S U T t i t i T t i t i t i = ? = ? = ? ? = = = ? = (4.13)

2

2 t t = = .,1,,

2

2 ni S U T t i t i T t i t i t i = ? = ? = ? ? = = = ? = (4.13) ріоду зростає, то 1= i U, якщо знижується, 1?= i U.

Для виявлення й аналізу структурних зрушень в економіці можна скористатися також відомими показниками:.,1,,

2

1

2

2

1

2 ni rr S rr U T t i t i t i T t t i t i t i = ? = ? = ? ? = = = ? = (4.13)

Очевидно, 11??? i U. Якщо частка ВЕД упродовж усього періоду зростає, то 1= i U, якщо знижується, 1?= i U.

Для виявлення й аналізу структурних зрушень в економіці можна скористатися також відомими показниками:

та середнього показника інтенсивності структурних зрушень

1? = t i i t i r M I або ;,2;,1;

1 Ttni r r I t i t i t i === ? (4.14)

1? = t i t i t i r M I або ;,2;,1;

1 Ttni r r I t i t i t i === ? (4.14) ,,1;,1,Ttni t i t i == ? ? =? (4.15) ,,1;,1,Ttni t t i t i == ? ? =? (4.15) ,,2;

1 Tt n i t = = = ?(4.16) ,,2;

1 Tt n i t = = = ?(4.16) () ,,2;

1

2

1 Tt n rr n i t i t i t = ? = ? = ? ?(4.16) легкхарчмаш rrr I ++ =, легкхарчмаш r rrr I ++ =, легкхарчмаш r rrr I ++ =,

ПЕК де

ПЕКлегкхарчмаш rrrr,,, — частки обсягів виробництва продукції у машинобудуванні, харчовій промисловості, легкій промисловості та в паливно-енергетичному комплексі відповідно, показує прогресивність структурних зрушень, що відбуваються на користь виробництв, які зорієнтовані на задоволення кінцевого попиту, порівняно з виробництвами паливно-енергетичного комплексу.

Наведена система показників уможливлює всебічне оцінювання структурних зрушень в економіці в процесі їх моніторингу з метою коригування державної структурної політики.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.3.4. Діагностика відтворювальної структури економіки
4.3.5. Оцінювання ефективності структури економіки
4.4. ІНДИКАТИВНИЙ МОНІТОРИНГ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4.5. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)