Posibniki.com.ua Інформатика Системи моніторингу 4.3.4. Діагностика відтворювальної структури економіки


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.3.4. Діагностика відтворювальної структури економіки


Згідно з теорією структурного аналізу розвитку економіки [100] відтворювальна структура економіки визначається структурою ресурсів, що використовуються в процесі виробництва продукції та пропорціями, в яких розподіляється створений валовий випуск товарів та послуг.

Ураховуючи побудову таблиці «витрати-випуск», згідно з якою використання ресурсів здійснюється з метою створення проміжного продукту та формування кінцевого продукту і ВВП,

роекономічних структурних зрушень в економіці подають у вигляді аналітичної доповіді до відповідних органів виконавчої влади для вживання заходів щодо вдосконалення структури економіки, прогнозування розвитку економіки, використання в процесі розроблення Програми соціально-економічного розвитку України тощо. При цьому в доповіді разом із позитивними характеристиками структури економіки особливу увагу слід приділити фактам її недосконалості (значна частка виробництва первинних сировинних ресурсів і напівфабрикатів, низька частка продукції машинобудування — основи інноваційного розвитку тощо). -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

У зв’язку з цим можливими задачами діагностики відтворювальної структури економіки на певну перспективу є такі:

1. Визначення обсягів кінцевого продукту за заданих обсягів випуску продукції.

2. Визначення обсягів ВВП при заданих обсягах випуску продукції.

Для можливості реалізації цих задач інформаційна база моніторингу структури економіки поповнюється значеннями заданих обсягів випуску продукції, які визначаються органом управління процесом соціально-економічного розвитку держави.

Основою розроблення інструментарію вирішення перелічених задач є теорія «витрати-випуск» [56; 100; 103].

Перша задача вирішується шляхом реалізації балансової моделі діагностики кінцевого продукту (БМДКП), яка побудована за І і ІІ квадрантами принципової схеми таблиці «витративипуск» (табл. 1.6) і має вигляд: (4.17) (4.18) (4.19) (4.20) (4.21) (4.22)

217 можна стверджувати, що в межах схеми «витрати-випуск» відтворювальна структура економіки характеризується, з одного боку, пропорціями у використанні ресурсів на виробництво продукції кожного виду та на кінцеве використання, у тому числі за його категоріями (І та ІІ квадранти таблиці «витрати-випуск»), з іншого — у використанні ресурсів на створення проміжної продукції та формування ВВП, у тому числі за категоріями доходу (І та ІІІ квадранти таблиці «витрати-випуск»). При цьому структурно-функціональними зв’язками між ВЕД у першому випадку є елементи матриці повних матеріальних витрат, а в другому — елементи їхньої транспонованої матриці.

можна стверджувати, що в межах схеми «витрати-випуск» відтворювальна структура економіки характеризується, з одного боку, пропорціями у використанні ресурсів на виробництво продукції кожного виду та на кінцеве використання, у тому числі за його категоріями (І та ІІ квадранти таблиці «витрати-випуск»), з іншого — у використанні ресурсів на створення проміжної продукції та формування ВВП, у тому числі за категоріями доходу (І та ІІІ квадранти таблиці «витрати-випуск»). При цьому структурно-функціональними зв’язками між ВЕД у першому випадку є елементи матриці повних матеріальних витрат, а в другому — елементи їхньої транспонованої матриці.

У БМДКП прийнято такі позначення: ji, — індекси видів економічної діяльності (виробника і споживача продукції); k — індекс елементу кінцевого продукту; i X — випуск продукції за і-тим ВЕД; j Y — кінцевий продукт (обсяг кінцевого використання) за jтим ВЕД; Y — кінцевий продукт загалом; k yk-тий елемент кінцевого продукту загалом; jk yk-тий елемент кінцевого продукту за j-тим ВЕД; ij A — коефіцієнт повних матеріальних витрат продукції і-того виду на виробництво одиниці кінцевого продукту j-того виду; t — часовий період, на який здійснюється діагностика; W — множина потоків проміжного споживання продукції, для яких визначаються .

Співвідношення БМДКП мають такий зміст: (4.17) є системою балансових рівнянь моделі, що відображає процес розподілу або використання продукції; вона акумулює в собі інформацію І та ІІ квадрантів таблиці «витрати-випуск» стосовно використання ресурсів на формування кінцевого продукту; (4.18)

Співвідношення БМДКП мають такий зміст: (4.17) є системою балансових рівнянь моделі, що відображає процес розподілу або використання продукції; вона акумулює в собі інформацію І та ІІ квадрантів таблиці «витрати-випуск» стосовно використання ресурсів на формування кінцевого продукту; (4.18)

— (4.20) — рівняння, які відображають вимогу збалансованості елементів кінцевого продукту за кінцевим продуктом і за напрямами його використання, тобто збалансованості елементів ІІ квадранту таблиці «витрати-випуск»; (4.21) є економетричними рівняннями, які виражають залежність jk-того елементу кінцевого продукту від його загального обсягу за j-тим ВЕД та від часового чинника; вони відображають структурно-функціональні зв’язки у процесі формування елементів кінцевого продукту; (4.22) — трендові рівняння, які відображають динаміку коефіцієнтів повних матеріальних витрат на виробництво одиниці кінцевого продукту.

Друга задача вирішується шляхом реалізації балансової моделі діагностики валового внутрішнього продукту (БМДВВП), яка побудована за І і ІІІ квадрантами принципової схеми таблиці «витрати-випуск» і має вигляд: i ;(4.23)

218 У БМДВВП прийнято такі позначення: l — індекс категорії доходу (елементу валового внутрішнього продукту); i V — валовий внутрішній продукт за і-тим ВЕД; l v — l-тий елемент валового внутрішнього продукту загалом; li v — l-тий елемент валового внутрішнього продукту за і-тим ВЕД; V — валовий внутрішній продукт.

У БМДВВП прийнято такі позначення: l — індекс категорії доходу (елементу валового внутрішнього продукту); i V — валовий внутрішній продукт за і-тим ВЕД; l vl-тий елемент валового внутрішнього продукту загалом; li vl-тий елемент валового внутрішнього продукту за і-тим ВЕД; V — валовий внутрішній продукт.

Співвідношення БМДВВП мають такий зміст: (4.23) є системою балансових рівнянь моделі, яка відображає вартісний склад продукції; вона акумулює в собі інформацію І і ІІІ квадрантів таблиці «витрати-випуск» стосовно використання продукції на формування валового внутрішнього продукту; (4.24)

— (4.26) — рівняння, які відображають вимогу збалансованості елементів валового внутрішнього продукту за ВЕД і за категоріями доходу, тобто збалансованості елементів ІІІ квадранта таблиці «витрати-випуск»; (4.27) є економетричними рівняннями, які виражають залежність li-того елементу валового внутрішнього продукту від його загального обсягу за і-тим ВЕД та від часового чинника; вони відображають структурно-функціональні зв’язки в процесі формування валового внутрішнього продукту за категоріями доходу; співвідношення (4.28) ідентичне співвідношенню (4.22).

Використання наведених моделей потребує знання рівняння аналітичного тренда ij A з метою можливості його прогнозування на період t. З урахуванням економічного змісту коефіцієнта повних матеріальних витрат функція на мати асимптоту. Тому якщо аналітичний тренд коефіцієнтаij є убуваючою функцією, доцільно користуватися рівняннями виду:

() tA ij повин A

Вибір найпридатнішої для апроксимації тренда ij A функції здійснюється на основі графічного аналізу динаміки цих коефіцієнтів та таких статистичних характеристик якості апроксимації: коефіцієнт кореляції, F-критерій при p-рівні значущості, сума квадратів відхилень теоретичних значень ij A від емпіричних.

(4.24) i (4.25) (4.26) ;(4.27) (4.28)

Вибір найпридатнішої для апроксимації тренда ij A функції здійснюється на основі графічного аналізу динаміки цих коефіцієнтів та таких статистичних характеристик якості апроксимації: коефіцієнт кореляції, F-критерій при p-рівні значущості, сума квадратів відхилень теоретичних значень ij A від емпіричних.

Розрахунки трендових рівнянь (аналітичних трендів) виконуються за допомогою стандартного пакета програм STATISTICA 6 за процедурами «Регресія експоненціального зростання» або «Регресія користувача — довільна функція втрат».

У разі незадовільної апроксимації динаміки коефіцієнтів повних матеріальних витрат за допомогою функцій (4.29) і (4.30) можливе використання інших безперервно зростаючих або убуваючих функцій, наприклад степеневих або логарифмічних, незважаючи на відсутність у них асимптотичних значень, якщо вони використовуються з метою аналізу або короткострокового прогнозування ij A :

Визначення функцій апроксимації здійснюється лише для значущих коефіцієнтів ij A , а незначущі коефіцієнти приймаються в процесі діагностики рівними їхнім значенням у базовому періоді. ються за допомогою методів регресійного аналізу. Слід зазначити, що не всі рівняння обов’язково мають містити обидві змінні, оскільки можуть існувати тісні внутрішні кореляційні зв’язки між ними. У таких випадках менш впливова змінна виключалася з рівняння.

Визначення функцій апроксимації здійснюється лише для значущих коефіцієнтів ij A , а незначущі коефіцієнти приймаються в процесі діагностики рівними їхнім значенням у базовому періоді. ються за допомогою методів регресійного аналізу. Слід зазначити, що не всі рівняння обов’язково мають містити обидві змінні, оскільки можуть існувати тісні внутрішні кореляційні зв’язки між ними. У таких випадках менш впливова змінна виключалася з рівняння.

),(tYfy jjkjk =tVv ilili ,

Економетричні рівняння ),(tYfy jjkjk = і tVv ilili ,?= визнача

Економетричні рівняння ),(tYfy jjkjk = і () tVv ilili ,?= визнача

Алгоритм реалізації балансової моделі діагностики кінцевого продукту (4.17) — (4.22) складається з таких етапів.

(4.29) ,(4.30) а у випадку зростаючого тренда — рівняннями виду: , , .

Етап 1. Побудова трендових рівнянь в явному вигляді.

tFA ijij =() tFA ijij =

Етап 2. Розрахунок за отриманими рівняннями значень коефіцієнтів повних матеріальних витрат у періоді t ( t ij A).

Етап 3. Формування матриці коефіцієнтів системи рівнянь (4.17) де t i X — задані значення валового випуску продукції у періоді t в явному вигляді.

t ij A= t in t ij t i t i AAAA ...... ..............................

2

1 ( t j Y,nj,1=) шляхом розв’язання системи балансових рівнянь (4.17), яка розгорненій формі має вигляд: t ij A= t nn t nj t n t n t in t ij t i t i t n t j tt t n t j tt AAAA AAAA AAAA AAAA ...... ................................ ...... .............................. ...... ......

2

1

2

1

222221

111211

Етап 4. Діагностика обсягів кінцевого продукту в періоді t ( t j Y,nj,1=) шляхом розв’язання системи балансових рівнянь (4.17), яка розгорненій формі має вигляд:

0

111212111 =?+???++???++ t n t nj t j tt XYAYAYAYA,

0

222222121 =?+???++???++ t n t nj t j tt XYAYAYAYA,

0

2211 =?+???++???++ t in t inj t ij t i t i XYAYAYAYA,

0

2211 =?+???++???++ t nn t nnj t nj t n t n XYAYAYAYA,

0

111212111 =?+???++???++ t n t nj t j tt XYAYAYAYA,

0

222222121 =?+???++???++ t n t nj t j tt XYAYAYAYA,

0

2211 =?+???++???++ t in t inj t ij t i t i XYAYAYAYA,

0

2211 =?+???++???++ t nn t nnj t nj t n t n XYAYAYAYA, (ni,1=). ),(tYfy jjkjk = (ni,1=).

Етап 5. Побудова регресійних рівнянь ),(tYfy jjkjk =

Етап 6. Розрахунок за отриманими рівняннями значень елементів кінцевого продукту )y( t jk (кінцеве споживання, валове нагромадження, експорт, імпорт) у періоді t.

Етап 7. Розрахунок значень елементів кінцевого продукту

( t k y, Kk,1=) загалом по економіці. t Y .( t k y, Kk,1=) загалом по економіці.

Етап 8. Розрахунок загального обсягу кінцевого продукту t Y .

Етап 9. Оцінювання ступеня внутрішньої збалансованості діагнозу кінцевого продукту за умовами: k k

Алгоритм реалізації балансової моделі діагностики валового внутрішнього продукту (4.23) — (4.28) складається з таких етапів.

Алгоритм реалізації балансової моделі діагностики валового внутрішнього продукту (4.23) — (4.28) складається з таких етапів.

Етапи 1, 2 і 3 збігаються з аналогічними етапами алгоритму реалізації балансової моделі діагностики кінцевого продукту.

Етап 4. Діагностика обсягів валового внутрішнього продукту ………………………………………………… ………………………………………………… ментів ВВП )( t li v (оплата праці, чисті податки, валовий прибуток) у періоді t.

в періоді t ( t i V,ni,1=) шляхом розв’язання системи балансових рівнянь (4.23), яка в розгорненій формі має вигляд: в періоді t ( t i V,ni,1=) шляхом розв’язання системи балансових рівнянь (4.23), яка в розгорненій формі має вигляд:

0

111221111 =?+???++???++ t n t ni t i tt XVAVAVAVA,

0

111221111 =?+???++???++ t n t ni t i tt XVAVAVAVA,

0

222222112 =?+???++???++ t n t ni t i tt XVAVAVAVA,

0

222222112 =?+???++???++ t n t ni t i tt XVAVAVAVA,

0

2211 =?+???++???++ t jn t nji t ij t j t j XVAVAVAVA,

0

2211 =?+???++???++ t jn t nji t ij t j t j XVAVAVAVA,

0

2211 =?+???++???++ t nn t nni t jn t n t n XVAVAVAVA.

0

2211 =?+???++???++ t nn t nni t jn t n t n XVAVAVAVA.

Етап 5. Побудова регресійних рівнянь tVv ilili ,?= в явному вигляді.

Етап 6. Розрахунок за отриманими рівняннями значень еле

Етап 5. Побудова регресійних рівнянь () tVv ilili ,?= в явному вигляді.

Етап 6. Розрахунок за отриманими рівняннями значень еле

Етап 7. Розрахунок значень елементів ВВП ( t l v, Ll,1=) загалом по економіці. t V.

Етап 7. Розрахунок значень елементів ВВП ( t l v, Ll,1=) загалом по економіці.

Етап 8. Розрахунок загального обсягу ВВП t V.

Етап 9. Оцінювання ступеня внутрішньої збалансованості діагнозу ВВП за умовами:

Причиною незадовільного рівня збалансованості структури економіки як за кінцевим продуктом, так і за ВВП може бути недостатня точність апроксимації трендів повних матеріальних витрат або регресійних рівнянь структурних елементів даних макроекономічних показників, що потребує повторних розрахунків за описаними алгоритмами.

Причиною незадовільного рівня збалансованості структури економіки як за кінцевим продуктом, так і за ВВП може бути недостатня точність апроксимації трендів повних матеріальних витрат або регресійних рівнянь структурних елементів даних макроекономічних показників, що потребує повторних розрахунків за описаними алгоритмами.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.4. ІНДИКАТИВНИЙ МОНІТОРИНГ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4.5. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
Частина 2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
5.2. МОНІТОРИНГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)