Posibniki.com.ua Інформатика Системи моніторингу 4.3. МОНІТОРИНГ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.3. МОНІТОРИНГ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ


Структурний аспект розвитку економіки виявляється або безпосередньо через її кількісне зростання, або через певні якісні зміни в ній, тобто структурні зрушення. Назагал структурне зрушення в будь-якій системі являє собою якісну зміну взаємо-

Оскільки йдеться про структурні зрушення в економіці, то під порівнянними мають на увазі елементи, що належать одному рівню або зрізу економічної системи. Структурні зрушення виявляються в економічних системах різних рівнів: на рівні індивіда і домашнього господарства (нанорівень), галузі і регіону (мезорівень), національного і світового господарства (макрорівень). Водночас можна говорити про структурні зрушення в певному зрізі економічної структури. Так, на рівні підприємства це може бути структура управління, структура товарно-матеріальних і вартісних потоків, структура виробничих підрозділів тощо. Порівнянними зрізами на рівні економіки є структура економіки за видами економічної діяльності, регіональна і технологічна структури, структура власності, підприємств, відтворювальна структура, структура виробничих засобів, трудових ресурсів, споживання, інвестицій, заощаджень, зовнішньої торгівлі тощо.

За такого трактування економічної структури виникає потреба у виявленні структурних зрушень в економіці, аналізі й оцінюванні їхнього впливу на макроекономічні процеси з метою формування інформації для прийняття управлінських рішень органами державної влади, і передусім Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, щодо забезпечення ефективної структури економіки. Із сутності моніторингу випливає, що перелічені задачі можна успішно вирішити в межах загальнодержавного моніторингу структурних зрушень в економіці.

Детальна характеристика структури економіки і структурних зрушень, класифікація та закономірності виникнення їх викладено у монографії «Структурно-функціональний аналіз та моделювання розвитку економіки» [100].

4.3.1. Інформаційна база моніторингу структури економіки

Джерелом вихідної інформації моніторингу структурних зрушень в економіці слугують щорічні балансові таблиці «витративипуск», які містяться у відповідних статистичних збірниках Державної служби статистики України [67; 99; 102].

Класифікація видів економічної діяльності (ВЕД) у таблицях «витрати-випуск» визначає її цільове призначення й аналітичні можливості. Так, використання таблиці «витрати-випуск» найвищого рівня агрегування, що міститься у статистичних щорічниках Держс-

зв’язків між її порівнянними елементами, зумовлену нерівномірною динамікою співвідношення їхніх кількісних характеристик.

Використання інформації, вміщеної в цих таблицях, потребує ідентифікації видів економічної діяльності, включених у них, а також перетворення їх до зіставного вигляду, оскільки моніторинг структурних зрушень здійснюють за певний період. Необхідність у цьому зумовлена тим, що таблиці «витрати-випуск» за різні роки побудовані за різними класифікаціями ВЕД (ЗКГНГ [33]; ДК 009:1996 [47]; ДК 009:2005 [48]), а, отже, врізняться за номенклатурою та відповідними групуваннями.

Так, у таблицях «витрати-випуск» за різні роки газова промисловість включена у «Промисловість», у «Нафтогазову промисловість», у «Паливну промисловість», у «Добувну промисловість». Аналогічна картина спостерігається і щодо інших видів економічної діяльності. Крім того, деякі види економічної діяльності, присутні у класифікаторі 1994 року, відсутні у класифікаторах пізніших років (наприклад, «Матеріально-технічне забезпечення», «Житлово-комунальне господарство», «Наука і наукове обслуговування» тощо). Разом із цим з’являються деякі нові види економічної діяльності.

Крім того, слід зважати на те, що таблиці «витрати-випуск» виражені у поточних цінах відповідних років.

Отже, до важливих задач, пов’язаних із специфікою побудови таблиць «витрати-випуск» у вигляді, придатному для використання їх у моніторингу структурних зрушень в економіці, належать: розроблення класифікації (номенклатури) ВЕД, яка б уможливила побудову уніфікованих агрегованих таблиць «витративипуск» за розглядуваний період; формування таблиць «витрати-випуск» у зіставному вигляді (у цінах базисного року).

У табл. 4.6 наведено для прикладу відповідність між ВЕД таблиць «витрати-випуск» з агрегованою їхньою номенклатурою та ВЕД, що містяться у відповідних таблицях Статслужби України за 1994–2008 роки згідно з відповідними класифікаціями.

Таблиця 4.6

тату України (наприклад: [99]) і включає лише 8 ВЕД, дає змогу дослідити структурні зрушення в агрегованих ВЕД з виробництва продукції та загалом у ВЕД «Інші види діяльності», які, власне, є послугами. Для цього можна також скористатися таблицею «витрати-випуск» з менш укрупненою номенклатурою послуг, що подається у Національних рахунках України (наприклад: [67]) за 15 видами економічної діяльності. Зрештою, у найбільш деталізованій номенклатурі ВЕД (38 найменувань) таблиця «витрати-випуск» міститься в однойменному статистичному збірнику (наприклад: [102]).

Таблиця 4.6

Х «

БЛИЦЯ

ТА

У

РОКИ

Д

ВЕ

ТА

08

ЗА 1994–20

Д

ВЕ

НИМИ

К »

А

ГОВ

ИПУС

РЕ

В

Г

И

А

Т

МІЖ

А

ТР

ВИ

Ь

Т

С

НІ

ПОВ ІД

Д

В І

198

4

Об роб л ення д е ревини та вироб ництво виробів з д е ревини ; це люлозно паперове вироб ництво ; видавнич а діяльн ість

Хімічна та нафт охімі чна проми словість ; вироб ництво іншої не металевої мінеральної проду к ції

М е талургійне вироб ництво

В и роб ництво коксу ; вироб ницт во яд ерних матеріалів

М а шиноб у д у вання

Ви р об ництво та р оз под і лення електроенергії

Буд і вництво

То р гівля ; р емонт автомобілів та поб у тових виробів ; оренда ма шин та у с татку в ання ; прокат по б у тових ви р обів і п р едметів особист о го вжитку

Діяльність транспорту

Діяльність пошти і зв ’ язк у

Продов женнята бл . 4.6

3 Деревообробна та целюлоз но паперова промисловість ; видавнич а справа Хімічне вироб ництво , гу мові та пластмасові вироби ; інші неметалеві вироби Мет а л ур гія та об р об лення металуВиробницт во ко ксо п род укт і в Ви р об ництво машин та у с татку в ання Е лектроенергетика Буд і вництво ТоргівляГотелі та рес т орани Пошта та зв ’ язок

199

4

Фінансова діяльн ість

Операції з неру хомим майном

Державне управління

Грома д ськ а діяльн ість

ОсвітаОхо р она зд о р ов ’ я та над а ння соціальної доп о моги

Діяльність у с ф е р і к у льт ур и та спорту , від п оч инк у та розваг Інші ви ди виробничої діяльн ості

Поста ч ання пари та гарячої води

Зб ирання , оч ищення та розподі лення води

Діяльність у сфері інформат изації

Дослід ження і розробки

Діяльність у сферах права , бу х галтерськог о обліку , інжинірин гу , над а ння посл уг під п риємцям

С а нпосл у ги , п р иб и р ання сміття та з нищення відходів Індивідуальні послуг и

Закінченнята бл . 4.6

3 Фінансове посе р ед ництво Операції з неру хомістю Державне управління Грома д ськ а діяльн ість Освіта ; охо р она зд о р ов ’ я та соціальна доп о мога В і д п оч инок , розваги , ку л ь ту ра і спорт Інші ви ди виробничої дія льностіТеплопостач а ння Діяльність у сфері інформа тизаціїДослід ження та розробки Послу г и юрид ич ним особам Асенізація , приб ирання ву лиць та оброблення відходів Інші ви ди діяльн ості

200

Агреговані таблиці «витрати-випуск» за класифікацією ВЕД даної таблиці наведено у [100].

Ясна річ, наведена класифікація ВЕД не є єдино можливою. Обґрунтування кількості видів економічної діяльності та їх класифікацію слід здійснювати згідно з постановкою конкретних задач моніторингу структурних зрушень в економіці.

Для формування таблиць «витрати-випуск» у зіставному вигляді (у постійних цінах базисного року) пропонується користуватися методом систематизації витрат-випуску за постійними цінами [100]. Викладення методу здійснюється за принциповою схемою таблиці «витрати-випуск» (ТВВ) (табл. 1.6), в якій прийнято такі позначення: о — ознака ціни споживачів; ij x — обсяг продукції i-того виду економічної діяльності, що споживається j-тим видом діяльності (елемент матриці потоків між ВЕД або І квадранта ТВВ); j x — обсяг проміжного споживання продукції j-тим видом економічної діяльності; i x — обсяг продукції i-того виду економічної діяльності, що використовується на проміжне споживання в економіці загалом; X — загальний обсяг проміжного споживання; lj v — значення показників «оплата праці найманих працівниj V — валовий внутрішній продукт, створений j-тим видом економічної діяльності; l v — значення показників «оплата праці найманих працівниj яльності; X — загальний обсяг випуску продукції;

i, l — номер рядка, ni,1=, l=1, 2, 3; j, k — номер графи, nj,1=, k=1, 2, 3, 4; i, l — номер рядка, ni,1=, l=1, 2, 3; j, k — номер графи, nj,1=, k=1, 2, 3, 4; ків» (l = 1), «податки і субсидії на виробництво та імпорт» (l = 2) та «валовий прибуток, змішаний дохід» (l = 3) за j-тим видом економічної діяльності (елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями доходу або ІІІ квадранта ТВВ); та «валовий прибуток, змішаний дохід» (l = 3) за j-тим видом економічної діяльності (елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями доходу або ІІІ квадранта ТВВ); ків» (l = 1), «податки і субсидії на виробництво та імпорт» (l = 2) та «валовий прибуток, змішаний дохід» (l = 3) за j-тим видом економічної діяльності (елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями доходу або ІІІ квадранта ТВВ); ків» (l = 1), податки і субсидії на виробництво та імпорт (l = 2) та «валовий прибуток, змішаний дохід» (l = 3) (елементів валового внутрішнього продукту за категоріями доходу); V — валовий внутрішній продукт; «валовий прибуток, змішаний дохід» (l = 3) (елементів валового внутрішнього продукту за категоріями доходу); V — валовий внутрішній продукт; ків» (l = 1), податки і субсидії на виробництво та імпорт (l = 2) та «валовий прибуток, змішаний дохід» (l = 3) (елементів валового внутрішнього продукту за категоріями доходу); V — валовий внутрішній продукт; X — обсяг випуску продукції за j-тим видом економічної ді

(k = 1), «валове нагромадження капіталу» (k = 2), «експорт» (k = 3), «імпорт» (k = 4) за і-тим видом економічної діяльності (елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання або ІІ квадранта ТВВ); — значення показників «витрати на кінцеве споживання» 3), «імпорт» (k = 4) за і-тим видом економічної діяльності (елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання або ІІ квадранта ТВВ); — значення показників «витрати на кінцеве споживання» (k = 1), «валове нагромадження капіталу» (k = 2), «експорт» (k = 3), «імпорт» (k = 4) (елементів валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання); — обсяг кінцевого продукту за і-тим видом економічної ді3), «імпорт» (k = 4) (елементів валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання); — обсяг кінцевого продукту за і-тим видом економічної ді(k = 1), «валове нагромадження капіталу» (k = 2), «експорт» (k = 3), «імпорт» (k = 4) за і-тим видом економічної діяльності (елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання або ІІ квадранта ТВВ); k y — значення показників «витрати на кінцеве споживання» (k = 1), «валове нагромадження капіталу» (k = 2), «експорт» (k = 3), «імпорт» (k = 4) (елементів валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання); Y — обсяг кінцевого продукту за і-тим видом економічної діt, ? — індекс року (;,1Tt=T,2=?; t = 1 — індекс базисного року); t X I– індекс-дефлятор випуску продукції у постійних цінах баго року; t, ? — індекс року (;,1Tt=T,2=?; t = 1 — індекс базисного року);

За цими позначеннями метод систематизації витрат-випуску за постійними цінами полягає у виконанні таких етапів.

Етап 1. Визначення індексів-дефляторів випуску продукції в постійних цінах базисного року: при цьому джерелом інформації про індекси-дефлятори у порівнянних цінах попереднього року є таблиця «Індекси фізичного обсягу, індекси-дефлятори випуску в ринкових цінах та валового внутрішнього продукту» розділу «Основні показники» Національних рахунків України. Індекси-дефлятори у порівнянних цінах попереднього року використовуються у вигляді коефіцієнтів, а не у відсотках.

У подальшому, щоб не захаращувати формули, індекс t опускається.

У подальшому, щоб не захаращувати формули, індекс t опускається.

ik y — значення показників «витрати на кінцеве споживання» i яльності; i X — обсяг використання продукції i-того виду економічної діяльності; X — загальний обсяг використання продукції; l d– частка l-того елементу структури валового внутрішнього продукту за категоріями доходу, яка визначається за Національними рахунками України; t X i– індекс-дефлятор випуску продукції у порівнянних цінах попереднього року; зисноT — кількість років досліджуваного періоду.

Етап 2. Визначення загальних обсягів валового випуску продукції та використання продукції: X

Етап 3. Визначення загального обсягу проміжного споживання продукції

Етап 3. Визначення загального обсягу проміжного споживання продукції

Етап 4. Визначення валового внутрішнього продукту:

Етап 4. Визначення валового внутрішнього продукту:

Етап 5. Визначення обсягів випуску та використання продукції за j-тим видом економічної діяльності: X

Етап 5. Визначення обсягів випуску та використання продукції за j-тим видом економічної діяльності: X

Етап 6. Визначення елементів вектора-рядка валового внутрішнього продукту за категоріями доходу: ; при цьому джерелом інформації про показники l d є таблиця «Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу» Національних рахунків України.

Етап 6. Визначення елементів вектора-рядка валового внутрішнього продукту за категоріями доходу: ; при цьому джерелом інформації про показники l d є таблиця «Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу» Національних рахунків України.

Етап 7. Визначення елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями доходу (ІІІ квадрант ТВВ):

Етап 7. Визначення елементів матриці валового внутрішнього продукту за категоріями доходу (ІІІ квадрант ТВВ):

Етап 8. Визначення валового внутрішнього продукту за j-тим видом економічної діяльності:

Етап 8. Визначення валового внутрішнього продукту за j-тим видом економічної діяльності:

3 .

Етап 9. Визначення обсягу проміжного споживання продукції j-тим видом економічної діяльності:

Етап 9. Визначення обсягу проміжного споживання продукції j-тим видом економічної діяльності:

, jjj VXx?=.,1nj, jjj VXx?=.,1nj= , jjj VXx?= .,1nj=

Етап 10. Визначення елементів матриці потоків між ВЕД (І квадрант ТВВ):

Етап 11. Визначення обсягу продукції і-того виду економічної діяльності, що використовується на проміжне споживання в економіці загалом:

Етап 11. Визначення обсягу продукції і-того виду економічної діяльності, що використовується на проміжне споживання в економіці загалом:

Етап 12. Визначення елементів матриці кінцевого використання продукції (ІІ квадрант ТВВ):

Етап 12. Визначення елементів матриці кінцевого використання продукції (ІІ квадрант ТВВ):

Етап 13. Визначення елементів кінцевого використання продукції в економіці загалом: n , k = 1, 2, 3, 4.

Етап 13. Визначення елементів кінцевого використання продукції в економіці загалом: n , k = 1, 2, 3, 4.

Етап 14. Визначення обсягу кінцевого використання продукції і-того виду економічної діяльності:

Етап 14. Визначення обсягу кінцевого використання продукції і-того виду економічної діяльності:

Етап 15. Перевірка збалансованості таблиць «витративипуск» за умовами: ?

Етап 15. Перевірка збалансованості таблиць «витративипуск» за умовами: ?

3 n

4 n n

З метою недопущення статистичних розбіжностей у результатах розрахунків за даним методом необхідно попередньо перера-

З метою недопущення статистичних розбіжностей у результатах розрахунків за даним методом необхідно попередньо перера-

Необхідна для цих розрахунків інформація міститься в таблиці «Випуск у ринкових цінах та валовий внутрішній продукт» розділу «Основні показники» Національних рахунків України.

Необхідна для цих розрахунків інформація міститься в таблиці «Випуск у ринкових цінах та валовий внутрішній продукт» розділу «Основні показники» Національних рахунків України.

З такою самою точністю необхідно виконувати розрахунки індексів-дефляторів випуску продукції у постійних цінах базисного року ( t X I).

Етапи 5, 7, 10 та 12 виконують на засадах теорії пропорційності, що забезпечує при перерахунку таблиць «витрати-випуск» до зіставного вигляду досягнення точної відповідності структури випуску продукції, ВВП, проміжного споживання та кінцевого продукту у цінах споживачів та в постійних цінах базисного року.

Розраховані за цим методом таблиці «витрати-випуск» у постійних цінах базового року становлять інформаційну базу моніторингу структурних зрушень в економіці [100]. За потреби перелік їх можна доповнити новими таблицями.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.3.3. Структурний аналіз макроекономічних зрушень
4.3.4. Діагностика відтворювальної структури економіки
4.3.5. Оцінювання ефективності структури економіки
4.4. ІНДИКАТИВНИЙ МОНІТОРИНГ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4.5. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)