Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ПРАЦІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ПРАЦІ


Методичні вказівки до вивчення теми

Зміст теми розкрито в підручнику [1, с. 58—65]. Додаткові джерела [4; 5; 7; 9; 10; 15; 17; 21; 24; 36; 37; 45].

Для поглибленого засвоєння змісту цієї теми студентам важливо зрозуміти значення нормативних матеріалів для визначення норм праці. Наявність якісних нормативних матеріалів на підприємствах є важливою передумовою встановлення рівнонапружених норм.

Нормативні матеріали з нормування праці являють собою нормативну основу для визначення норм праці. Нормативні матеріали розробляються науково-дослідними уста новами на єдиній методологічній основі, вони є універсальними і призначені для багаторазового використання на підприємствах у процесі проектування норм затрат праці на конкретні роботи.

Варто звернути увагу на те, що норма праці визначається на основі одного або кількох трудових нормативів, а не навпаки.

Будь-яка норма завжди встановлюється на конкретний вид роботи, або на ві дпочинок в абсолютних величинах залежно від конкретних умов виробництва. Трудові нормативи носять, як правило, рекомендаційний характер.

Нормативні матеріали — це комплекс довідкової інформації, необхідної для визначення норм затрат праці аналітичнорозрахунковим методом.

Практичне значення нормативних матеріалів:

• високоякісні нормативні матеріали полегшують роботу нормувальників;

• сприяють з меншенню трудомісткості нормувальних робіт;

• дають можливість розраховувати на їх підставі більш-менш рівнонапружені норми.

75Класифікація нормативів праці

1.Серед основних видів нормативних матеріалів розрізняють нормативи: режимів роботи устаткування — це кількісні характеристики технологічних можливостей металорізальних верстатів: глибини різання; величини подачі; швидкості різання; кількості обертів шпинделя тощо). Використовуються для правильного розрахунку норми часу основної роботи у процесі виконання операцій на різних верстатах; часу

— викорис товують нормативи: підготовчозавершального часу; основного часу; допоміжного часу; часу обслуговування робочого місця; часу перерв на відпочинок та особисті потреби; обслуговування — характеризують співвідношення між кількістю персоналу, що виконує функції обслуговування певних об’єктів, та кількістю цих об’єктів. Застосовуються для нормування чисельності багатоверстатників, наладників устаткування, ремон тного персоналу, прибиральників тощо; підлеглості — визначають співвідношення між кількістю керівників та підлеглих їм працівників. Використовуються здебільшого для визначення кількості бригадирів, майстрів та старших майстрів; чисельності — робітників, службовців, допоміжного персоналу. Використовуються для визначення кількості працівників, необхідних для якісного виконання певного обсягу робіт або функцій.

2.За призначенням і сферою використання нор мативи поділяються на: ? загальнопромислові міжгалузеві — для нормування однакових трудових процесів на підприємствах різних галузей виробництва; ? галузеві — для нормування виробничих процесів на підприємствах однієї галузі виробництва; ? місцеві — у разі виконання на підприємстві специфічних робіт, на які відсутні галузеві та загальнопромислові нормативи; у такому ра зі підприємства створюють місцеві (заводські) нормативи.

3. За ступенем укрупнення виділяють дві групи нормативів: ? диференційовані (елементні) забезпечують установлення норм затрат праці на виконання окремих трудових прийомів, дій та рухів за умов масового і великосерійного виробництва, коли окремі працівники виконують одну-дві короткочасні операції,

76? укрупнені — це регламентовані затрати часу на виконання сталого комплексу трудових прийомів.

4. За формою подання нормативні матеріали поділяють на: аналітичні — у вигляді математичної залежності; табличні — найбільш поширені та доступні для розуміння розрахунків не лише спеціалістами з нормування, а й ро бітниками; графічні — мають вигляд графіків та номограм.

Нормативи, за якими можна визначати норми часу на виконання окремих трудових рухів, називають мікроелементними нормативами.

Мікроелементі нормативи можуть використовуватися для:

• проектування методів і прийомів праці;

• організації робочого місця;

• установлення норм на операції;

• розроблення нормативів вищого ступеня укр упнення.

Більшими за обсягом порівняно з мікроелементними є нормативи на окремі трудові дії (нормалі часу). Використання нормалей дозволяє встановлювати норми з меншими затратами часу нормувальників, ніж на основі мікроелементних нормативів.

За умов індивідуального і малосерійного виробництва впроваджують метод типізації технологічних процесів, що сприяє створенню типо вих нормативів.

За структурою затрат часу розрізняють нормативи оперативного; поштучного; неповного поштучного часу.

До нормативних матеріалів для нормування праці належать також єдині і типові норми часу, виробітку, обслуговування. Єдині норми розробляються для виконання робіт за однаковою технологією (наприклад, норми на будівельні, монтажні, вантажно-розвантажувальні роботи).

Найбільшими з укрупнених нор мативних матеріалів є типові норми, що розробляються за нормативами на типові деталі, широко застосовувані в машинобудуванні (вали, шестерні, втулки, кріпильні деталі).

Якість норм праці значною мірою залежить від якості нормативних матеріалів, на основі яких вони визначаються.

Нормативні матеріали мають відповідати вимогам:

• прогресивності (відповідність сучасному рівню техніки, організації виробництва й праці);

77• комплексності (під час їх розроблення аналізуються всі чинники, що впливають на затрати часу);

• обґрунтованості (ступінь точності нормативів залежить від типу виробництва і характеру робіт, він має бути економічно обґрунтованим);

• забезпечувати необхідний рівень точності норм праці й можливість їх використання за різних організаційно-технічних умов.

План семінарського заняття

1. Нормативні матеріали з праці, їх роль і значення.

2. Норми праці та їх класифікація.

3. Функції норм праці.

Теми рефератів

• Удосконалення організації розроблення міжгалузевих та галузевих норм праці.

• Наукове обґрунтування норм праці.

• Прогресивність нормативних матеріалів.

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

Завдання 6.1

Розгляньте рис. 5 та рис. 6, дайте відповіді на запитання:

1. У чому полягає відмінність між поняттями норми праці та норми затрат праці?

2. Назвіть і охарактеризуйте основні види норм затрат праці.

3. Назвіть функції норм затрат праці й охарактеризуйте кожну з них.

4. Поясніть роль і призначення нормативних матеріалів з праці.

5. Поясніт ь, чим відрізняються загальнопромислові нормативи від галузевих.

6. Визначте межі використання диференційованих і укрупнених нормативів.

Рис. 5. Класифікація норм праці

78

79

Рис. 6. Класифікація норм затрат і результатів праці

Рис. 6. Класифікація норм затрат і результатів праці

Завдання 6.2

Поясніть, за якими ознаками класифікуються нормативні матеріали. Складіть структурно-логічну схему.

Завдання 6.3

Поясніть схему послідовного формування нормативів часу рі

80

81Завдання 6.4

Назвіть основні переваги й недоліки як диференційованих, так і укрупнених нормативів часу. Заповніть табл. 27.

Таблиця 27

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ТА УКРУПНЕ

НИХ НОРМАТИВІВ ЧАСУ

Вид нормативів Переваги

Тести для самопідготовки

Визначте і обґрунтуйте відповіді на контрольні запитання:

1. Нормативні матеріали — це: а) регламентовані затрати чи наслідки праці робітників; б) сукупність правил, заходів, що регламентують трудову діяльність; в) комплекс довідкової інформації, необхідної для визначення норм затрат праці аналітично-розрахунковим методом.

2. Серед основних видів нормативних матеріалів розрізняють нормативи: а) режимів роботи устат кування; б) часу; в) виробітку; г) обслуговування; д) чисельності; е) трудомісткості; є) підпорядкованості.

3. Нормативи підлеглості визначають: а) кількість працівників, необхідних для якісного виконання певного обсягу робіт; б) співвідношення між кількістю керівників та підпорядкованих їм працівників; в) кількість допоміжних працівників.

824. Нормативи, за якими можна визначити норми часу на виконання окремих трудових рухів, мають назву: а) галузеві; б) загальногалузеві; в) місцеві; г) мікроелементні.

5. Ступінь точності нормативів залежить від: а) виду нормативів; б) сфери застосування; в) типу виробництва; г) характеру робіт; д) усього вказаного вище.

6. Як здійснюється апробація нормативів на підприємстві: а) визначаються фактичні затрати часу, які зіставляються з нормативними; б) якщо фактичні затрати часу відрізняються від проектних, проводиться повторна перевірка; в) затрати часу перевіряються дослідним шляхом; г) затрати часу за нормативами перевіряються за допомогою хронометражу. Тема 7


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Перевірка нормативів у виробничих умовах
НОРМИ ЗАТРАТ ПРАЦІ
Групування норм за сферою поширення
МЕТОДИ НОРМУВАННЯ І СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)