Posibniki.com.ua Інформатика Корпоративні інформаційні системи 7.5. КОНТРОЛІНГ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ ТА ІНШІ ВИДИ КОНТРОЛІНГУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

7.5. КОНТРОЛІНГ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ ТА ІНШІ ВИДИ КОНТРОЛІНГУ


Основним завданням контролінгу логістики є поточний контроль за економічністю процесів, що виконуються впродовж усього логістичного ланцюга (складування і транспортування матеріальних ресурсів, виробництво, збут тощо). Контролінг логістики має забезпечити керівництво підприємства інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень у сфері дії логістичних процесів, а також здійснювати узгодження й оптимізацію матеріальних потоків з іншими процесами, що відбуваються на підприємстві. Інструменти контролінгу логістики такі: планування потреби в матеріалах, розрахунок витрат на виробництво, контроль економічності логістичних процесів, інформаційне забезпечення для підготовки управлінських рішень.

Контролінг логістики забезпечує автоматизований розрахунок витрат на виробництво за видами продукції, аналіз відхилень від запланованих витрат і прийняття управлінських рішень з метою їх зниження. Аналіз відхилень виконується з урахуванням принципів, закладених в основних зарубіжних методиках «Стандарт-кост», «Директ-костинг», activity based cost та ін.

У сферу дії контролінгу логістики потрапляє інформація як про події, що вже відбулися, так і інформація щодо прогнозів, наприклад про передбачувані витрати і доходи.

Контролінг логістики можна проводити на базі будь-яких первинних документів — від накладних на прийняття і здавання продукції, звітів майстра цеху,

порційно розміру замовлення, а витрати на підтримання запасу зі збільшенням його розміру падають, як це зображено на рис. 7.4. EOQ

Основні функції контролінгу логістики такі:

— класифікація витрат за елементами і статтями, включно з поділом на постійні та змінні (прямі та непрямі);

— облік фактичних витрат за даними господарських документів;

— розрахунок прямих витрат за об’єктами виробництва, місцями виникнення, замовленнями, проектами тощо;

— облік і контроль непрямих витрат за видами, місцями виникнення, замовленнями, проектами тощо;

— розподіл непрямих витрат між об’єктами виробництва і розрахунок відхилень фактичних даних від запланованих;

— оцінювання ефективності виробництва за місцями виникнення прибутку.

Нормативна собівартість продукції та напівфабрикатів розраховується на підставі норм витрат матеріалів, трудовитрат, норм амортизації, цін на матеріали й комплектуючі вироби, тарифних ставок оплати праці, кошторисів накладних витрат цехів і загальнозаводських, обсягів випуску продукції. Нормативні витрати на виробництво можуть розрахуватися на плановий і фактичний випуск продукції.

Фінансовий контролінг. Фінансовий контролінг охоплює набір методик, спрямованих на вдосконалення облікової політики й управлінської практики підприємств на підставі фінансових критеріїв успішності його функціонування. За допомогою фінансового контролінгу можна подолати такі негативні явища обліку й управління на підприємстві:

— низьку платіжну дисципліну структурних підрозділів;

— неконтрольовану дебіторську заборгованість;

— слабке управління витратами через відсутність чіткого розуміння структури витрат та їхньої доцільності;

— помилкове визначення прибутковості філій і видів бізнесу;

— виплату необґрунтовано високих податків у місцеві та федеральні бюджети тощо.

Фінансовий контролінг не лише дозволяє обчислювати витрати по-новому, більш природно, а й стимулює середнє і вище керівництво мислити фінансовими категоріями, переміщуючи центр управлінського впливу безпосередньо до виробничого процесу.

Однією з важливих вимог фінансового контролінгу, крім створення фінансового прозорої системи управління, є формулювання вимог до корпоративної інформаційної системи. Для адекватної автоматизації основних процедур фінансового контролінгу КІС має, як мінімум, підтримувати:

— багаторівневість і багатофілійність;

— ряд незалежних планів рахунків;

— розподіл між управлінським і бухгалтерським контурами;

— можливість відображення в системі бюджету надходжень і витрат та бюджету руху грошових коштів.

доповідних записок, маршрутних листків тощо до формування бухгалтерських проведень і розрахунку фактичної собівартості. Причому є можливість виокремлювати статті, які мають найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат, і в такий спосіб зосереджувати управлінські діяння саме на них. Це дозволяє впливати на величину виробничих витрат практично на будь-якій стадії виробничого процесу й оперативно управляти собівартістю продукції.

На рис. 7.5 наведено схему основних процедур фінансового контролінгу.

Рис. 7.5. Схема основних процедур фінансового контролінгу

Рис. 7.5. Схема основних процедур фінансового контролінгу

РЕЗЮМЕ

Контролінг забезпечує методичну й інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту. Він пов’язує в єдине ціле всі функції управління, інтегрує й координує їх, переводить управління підприємством на якісно новий рівень, забезпечуючи в такий спосіб саморегулювання на підприємстві та зворотний зав’язок у контурі управління.

Контролінг зорієнтований передусім на підтримку процесів прийняття рішень і забезпечує адаптацію традиційної системи обліку на підприємстві до інформаційних потреб посадових осіб, які приймають управлінські рішення.

Виокремлюють стратегічний і оперативний контролінг.

Стратегічний контролінг має допомагати підприємству ефективно використовувати свої переваги і створювати нові потенціали успішної діяльності в перспективі. Він є основним елементом контролінгу, бо не лише аналізує досягнуті результати, а й закладає підґрунтя майбутніх стратегічних рішень.

Оперативний контролінг спрямований на оцінювання проміжних результатів діяльності в короткі проміжки часу. Він оцінює ефективність заходів, ужитих проводяться впродовж невеликого відрізка часу, як правило, до одного року.

Основними напрямами діяльності контролінгу є:

— контролінг маркетингу;

— контролінг забезпечення ресурсами;

— контролінг у сфері логістики;

— фінансовий контролінг;

— контролінг інвестицій;

— контролінг інноваційних процесів.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Стратегічний контролінг.

Оперативний контролінг. GAP-аналіз.

Портфоліо-аналіз.

Розрахунок маржинального прибутку.

АВС-аналіз EOQ-модель.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Дайте пояснення терміна і змісту «Контролінг» у КІС.

У чому полягає сутність основного призначення контролінгу в КІС?

Дайте пояснення стратегічного і оперативного контролінгу.

Схарактеризуйте основні напрями діяльності контролінгу та їх інструментальні засоби:

— контролінг маркетингу;

— контролінг забезпечення ресурсами;

— контролінг у сфері логістики;

— фінансовий контролінг;

— контролінг інвестицій;

— контролінг інноваційних процесів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Підготувати контрольний приклад для обраної задачі (за вказівкою викладача) програмного модуля «Контролінг» і реалізувати її на ПК у середовищі корпоративної інформаційної системи ERP-класу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 1. 8.3. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Частина 2. 8.3. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
8.4. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ
8.5. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ І ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ
8.6. КОНТУР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki