Posibniki.com.ua Інформатика Системи моніторингу 2.6. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ОБ’ЄКТА


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.6. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ОБ’ЄКТА


Важливою задачею моніторингу є діагностика ефективності стратегії фірми.

Одним з найпростіших методів діагностики ефективності стратегії є ГЕП-аналіз (GAP-analisis), що полягає у визначенні розриву між стратегічним планом і реальними можливостями фірми.

Метод ГЕП-аналізу складається з таких етапів: визначення пріоритетного або інтегрального показника діяльності фірми; з’ясування реальних можливостей фірми з точки зору поточного стану середовища і передбачуваного майбутнього стану; визначення конкретних показників стратегічного плану, спрямованих на досягнення мети фірми; визначення бажаної тенденції зміни конкретних показників стратегічного плану; визначення різниці (розриву) між показниками стратегічного плану і можливостями, зумовленими реальним становищем фірми. Інший спосіб аналізу розриву — це визначення різниці між оптимістичним очікуванням і найскромнішим прогнозом.

Схему аналізу розриву подано на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Схема аналізу розриву

Рис. 2.13. Схема аналізу розриву

Аналіз розриву виконується за профілем стратегії фірми (табл. 2.16), для складання якого найважливіші характеристики стратегії фірми оцінюють у балах, а всі оцінки заносять у таблицю. Потім аналогічним чином оцінюється оптимальна стратегія фірми, і оцінки заносять у таблицю. Поєднуючи відрізками помічені клітини таблиці, отримують два профілі: фактичної й оптимальної стратегії фірми.

Таблиця 2.16

ПРОФІЛЬ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

сильносередньослабосередньосильно -5-40-11234

Характеристики -3-25

Оцінки відхилень, бали

Політика зростання

Ринкова диференціація

Продуктова диференціація

Лідерство у зниженні втрат

Примітка: *-оптимальна стратегія, °-фактична стратегія *° ° * *° °*

Потім аналогічним чином оцінюється оптимальна стратегія фірми, і оцінки заносять у таблицю. Поєднуючи відрізками помічені клітини таблиці, отримують два профілі: фактичної й оптимальної стратегії фірми. Чим ближче фактичний профіль до оптимального, тим ближче стратегія фірми до оптимальної. Якщо за окремими характеристиками стратегія фірми далеко відстоїть від оптимальної, то саме тут і знаходяться «вузькі місця» у стратегії.

У даному прикладі фактична стратегія значно відстає від оптимальної за параметром продуктової диференціації. Фірма приділяє зайву увагу лідерству у зниженні витрат, тоді як для покупців важлива диференціація продукції. Таким чином, для ліквідації стратегічного розриву фірмі слід звернути увагу на опанування нових модифікацій продукції.

Розглянутий приклад ілюструє простий випадок, коли фірма займається одним напрямом діяльності. Але, як правило, більшість фірм, особливо великих, займаються одночасно кількома

За цим методом експерти складають список критеріїв оцінювання стратегії фірми і для кожного з них визначають бальні оцінки її параметрів. Приклад такого оцінювання наведено у табл. 2.17.

Таблиця 2.17

КРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЇ У ВІДСОТКАХ

Критерій Оцінка тренда значень параметрів стратегії
відміно добре задовільно погано дуже погано
1. Зміна обсягу продажу (W) 4–5 2,1–4 1–2,1 0–0,9 < 0
2. Зміна доходів (D) 5–6 3–5 1,1–2,9 0–1,1 < 0
3. Зміна курсу акцій (A) 6–7 3,1–6 0,9–3 0–0,8 < 0

4. Оперативні дії щодо

5. Опанування ринку (R) > 20 15–19,9 10–14,9 8–9,9 < 8

У теорії стратегічного управління тренди значень критеріїв оцінюють за формулами [2]:

119 напрямами. У таких випадках використовують спеціальні методи діагностики. Найпоширенішим серед них є метод експертного оцінювання [106].

напрямами. У таких випадках використовують спеціальні методи діагностики. Найпоширенішим серед них є метод експертного оцінювання [106].

Отже, тренди значень критеріїв є середніми величинами допустимих значень Q, H і B, а відсоток опанування ринку оцінюється як середнє значення за період T. Тренд критерію С за формулами (2.5)–(2.7) не оцінюється.

Формула (2.5) визначає середню відносну величину змін за весь період. Такий розрахунок, як правило, дає систематичну помилку і завищує результати у разі значних флуктуацій змінних.

Оцінка (2.6) враховує значення тренда тільки по першому і останньому періодах, тому результат може бути спотворений за рахунок одного аномального значення.

Результати розрахунку за формулою (2.7) — це середнє арифметичне за розглядуваний період, а тому вони мають відомі недоліки і достоїнства цього показника.

Зіставлення оцінок i Q, i H і i B сприяють виявленню нерівномірності діяльності фірми. Цю нерівномірність можна подати у вигляді діаграм і графіків. Аналізуючи значення критеріїв фірми, можна визначити, наскільки правильно обрано стратегію для досягнення поставленої мети.

На підставі даних таблиць, аналогічних табл. 2.17, що зберігаються в базі даних, визначаються тренди значень критеріїв ефективності стратегій фірми.

Припустимо, що в періоді t стратегія фірми полягала у збільшенні обсягу виробництва продукції за рахунок власних коштів (позначимо її

1 L). За результатами її виконання на кінець періоду отримані критеріальні оцінки за п’ятибальною системою (табл. 2.18).

Таблиця 2.18

1 L

КРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРЕНДІВ СТРАТЕГІЇ

WD A C R P
погано погано дуже погано добре дуже погано задовільно
22 1 4 1 3

Примітка: стовпець P — суб’єктивна оцінка ситуації керівництвом фірми.

За наведеними оцінками оперативне управління не задовольняє вимогам стратегії

1 L, оскільки виробництво скорочується.

Ефективність стратегій визначається таким чином. Експерти поділяють множину критеріїв на певну кількість класів успішності реалізації стратегій. Значення критеріїв в опорних векторах

Таблиця 2.19

ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ

Клас ефективності стратегії Оцінки критеріїв в опорних векторах стратегій
WD A C R P
1. Стратегія реалізується успішно відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно
2. Для оцінювання успішності стратегії потрібен додатковий аналіз добре добре задовільно задовільно задовільно добре
3. Стратегія потребує заміни погано погано погано погано погано погано

()() ()() [] xhxh li Gxhxh il li ,min , ?? ? = , (2.8) = j

1 при xhxh li ,? ?= j l j ii xxk

2 ,(2.9) процесі діагностики визначається близькість вектора () xh l нь критеріальних оцінок трендів стратегії до значень опор векторів () xh l табл. 2.18 за формулою: ()() ()() [] xhxh li Gxhxh il li ,min , ?? ? = , (2.8) при ()()[] xhxh li ,? () ? = ?= J j j l j ii xxk

1

2 ,(2.9) j k — ваговий коефіцієнт j-того критерію; j i x — елемент вектора () xh l ; j l x — елемент вектора () xh l ;

Узначенихде G — множина векторів значень критеріїв у кожному класі.

Для спрощення всі вагові коефіцієнти критеріїв вважаються однаковими.

Очевидно, у перший клас ефективності потрапляють стратегії h

xhxh l ,

1 ? < xhxh l ,

2 ?, xhxh l ,

1 ? < xhxh l ,

3 ?.() x, у яких міра близькості до опорного вектора класу 1 мен до опорних векторів інших класів, тобто ()()[] xhxh l ,

1 ? < ()() [] xhxh l ,

2 ?, ()()[] xhxh l ,

1 ? < ()()[] xhxh l ,

3 ?.

1 ше, ніж

визначаються експертами. Оцінки виставляються експертами за п’ятибальною системою і формуються у вигляді табл. 2.19. У наведеному прикладі множина критеріїв розбита на три класи успішності реалізації стратегій.

Аналогічно у другий клас ефективності потрапляють стратегії, у яких міра близькості до опорного вектора класу 2 менше ніж до опорних векторів інших класів. Так само визначаються стратегії, що потрапляють у третій клас.

Ураховуючи низькі оцінки стратегії

1 L, необхідно починати розрахунки за формулою (2.9) з опорного вектора класу 3 ефективності:

Потім визначається близькість вектора оцінок тренда стратегії до опорного вектора класу 2 ефективності:

Потім визначається близькість вектора оцінок тренда стратегії до опорного вектора класу 2 ефективності:

l2 ?= xhxh l ,

2 ? ?=

2

2 j l j xx= =

1 j =()()()()()()2,418341343132424

222222 ==?+?+?+?+?+?.

Таким чином, xhxh l ,

3 ? < xhxh l ,

2 ?.

Стратегія належить класу 3 ефективності, тобто не є ефективною, відтак система моніторингу рекомендує керівництву фірми змінити стратегію.

Припустимо, що керівництво фірми вирішує замінити стратегію

1 L на стратегію

2 L, яка полягає у впровадженні новітніх технологій, що дозволить розширити асортимент продукції, підвищити обсяги та якість її виробництва. Система моніторингу здійснює діагностику ефективності нової стратегії, для чого перевіряється належність стратегії

2 L до опорних векторів табл. 2.19. Тренди значень критеріїв наведено в табл. 2.20. l2 ?= ()() [] xhxh l ,

2 ? () ? = ?=

6

1

2

2 j j l j xx= =()()()()()()2,418341343132424

222222 ==?+?+?+?+?+?.

Таким чином, ()()[] xhxh l ,

3 ? < ()() [] xhxh l ,

2 ?.

Стратегія належить класу 3 ефективності, тобто не є ефективною, відтак система моніторингу рекомендує керівництву фірми змінити стратегію.

Припустимо, що керівництво фірми вирішує замінити стратегію

1 L на стратегію

2 L, яка полягає у впровадженні новітніх технологій, що дозволить розширити асортимент продукції, підвищити обсяги та якість її виробництва. Система моніторингу здійснює діагностику ефективності нової стратегії, для чого перевіряється належність стратегії

2 L до опорних векторів табл. 2.19. Тренди значень критеріїв наведено в табл. 2.20.

Таблиця 2.20

2 L

КРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРЕНДІВ СТРАТЕГІЇ

WD A C R P
добре добре задовільно відмінно відмінно добре
4 4 3 554

Аналіз розпочинається з опорного вектора класу 2 ефективності, оскільки значення критеріїв стратегії

2 L у табл. 2.20 досить високі.

Потім порівнюється вектор критеріальних оцінок тренду стратегії

Потім порівнюється вектор критеріальних оцінок тренду стратегії

2 L з опорним вектором класу 1 ефективності:

Таким чином,

Таким чином,

Це означає, що стратегія

Це означає, що стратегія

2 L належить до класу 1 ефективності. Отже, за діагностикою реалізація стратегії призведе до необхідного результату. Тим самим, оскільки оперативні дії не змогли реалізувати стратегію

1 L, її замінено на стратегію

2 L


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.8. ІНДИКАТОРИ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ
ПОБУДОВА, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ
3.2. УПРАВЛІНСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
Частина 2. 3.2. УПРАВЛІНСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
3.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)