Posibniki.com.ua Інформатика Системи моніторингу ПОБУДОВА, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПОБУДОВА, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ


Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ: схему проектування технології побудови системи моніторингу; зміст етапів проектування технології побудови системи моніторингу; роль моніторингу у системі підтримки прийняття управлінських рішень; методологічні засади управлінського моніторингу; методи оцінювання якості та ефективності моніторингу, а також УМІТИМЕТЕ: розробляти проект технології побудови системи моніторингу конкретного об’єкта; будувати схему функціонування управлінського моніторингу; формувати інформаційну базу системи підтримки прийняття управлінських рішень; оцінювати якість та ефективність моніторингу конкретного об’єкта.

3.1. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

Ефективність роботи системи моніторингу значною мірою залежить від якості її проектування, тобто розроблення технології її побудови. Цілком зрозуміло, що неможливо розробити єдиний еталон схеми або структури проектування систем моніторингу за різними класифікаційними ознаками. Так, не можуть бути іден-

Рис. 3.1. Схема проектування ТПСМ

РОЗДІЛ 3

Рис. 3.1. Схема проектування ТПСМ

Сутність проектування системи моніторингу полягає у створенні функціональної моделі їх роботи чи в плануванні всього технологічного ланцюжка отримання інформації про стан об’єкта від постановки завдань до видачі інформації споживачеві для прийняття рішень. Оскільки всі етапи функціонування системи моніторингу тісно пов’язані між собою, недостатня увага до розроблення будь-якого з них неминуче призведе до різкого зниження цінності всієї інформації.

тичними технології побудови простих, локальних і розподілених систем моніторингу, оскільки вони відрізняються за своїми цілями, функціями і задачами. Отже, процес побудови системи моніторингу має творчий, характер. Разом з тим існують загальні вимоги до проектування систем моніторингу, які мають виконуватися при побудові будь-якої конкретної з них.

Технологія побудови системи моніторингу (ТПСМ) економічного об’єкта включає здійснення двох нерозривно пов’язаних і взаємозалежних етапів: технологію організації моніторингу і технологію його побудови.

Схему проектування технології побудови локальної системи моніторингу можна подати у вигляді послідовності етапів, зображених на рис. 3.1.

Розглянемо детальніше зміст блоків даної схеми.

Етап 1. Оскільки моніторинг проводять на конкретному економічному об’єкті і він призначений для забезпечення його ефективного функціонування, то проектування технології побудови системи моніторингу варто розпочинати з характеристики його об’єкта, тобто з дослідження самого об’єкта і процесу його функціонування. Результати та висновки, отримані на цьому етапі, є підґрунтям реалізації усіх наступних етапів проектування технології побудови системи моніторингу.

Етап 2. Розроблення методології організації та проведення моніторингу включає визначення принципів, проблем, цілей і задач моніторингу, визначення показників моніторингу та індикаторів, за якими треба оцінювати стан об’єкта.

Етап 3. Вирішують задачі визначення характеру первинних джерел інформації про показники поточної діяльності об’єкта та індикатори, за якими оцінюється стан об’єкта, розробляють схеми інформаційних потоків, визначають методи і періодичність збирання та ідентифікації даних. Інформація може надходити від операторів (експертів), каналами зв’язку (для розподілених систем моніторингу), зчитуватися з машинних файлів і баз даних.

Етап 4. З урахуванням особливостей об’єкта моніторингу, складності його задач та організації інформаційної бази визначається технологія його проведення відповідно до класифікації систем моніторингу (табл. 1.2): традиційна, автоматизована, інтерактивна або автоматична.

Етап 5. Вибір наявних або розроблення нових методів аналізу й оцінювання стану об’єкта здійснюють для можливості прийняття альтернативного рішення: продовження функціонування об’єкта в заданому режимі; прийняття управлінських рішень з метою утримання об’єкта в рівноважному стані; коригування цілей та індикаторів об’єкта.

На цьому етапі також розробляється комп’ютерна програма аналізу й оцінювання стану об’єкта.

Етап 6. З метою врахування у процесі моніторингу ситуацій порушення рівноважного стану об’єкта розробляється система діагностики стану об’єкта на кінець планового періоду або діагностика стратегічних індикаторів, яка включає відповідні моделі діагностики, методи генерування та ранжування стратегій об’єкта, а також оцінювання їхньої ефективності, їх інформаційне забезпечення та відповідні комп’ютерні програми.

Етап 7. Здійснюється розроблення системи перевірки отриманої інформації на відповідність вихідним вимогам і перегляду, за необхідності, системи моніторингу. Створення такої системи дає змогу перевірити, чи відповідає отримана інформація вихідним вимогам до неї та чи можна на підставі цієї інформації ефективно управляти об’єктом? Якщо отримана інформація відповідає вимогам до неї, систему моніторингу можна залишити без змін. У разі, якщо ці вимоги не виконуються, а також при появі нових завдань система моніторингу потребує перегляду.

Етап 8. Розробляється система формування вихідної інформації для реалізації моделей та методів прийняття коригувальноупереджувальних управлінських рішень та інформаційноаналітичних матеріалів (доповідей, звітів, оглядів) для керівництва об’єкта за результатами моніторингу.

Етап 9. Розробляється склад, структура, функції та обов’язки служби моніторингу об’єкта, інструктивна і нормативна документація щодо виконання моніторингу, схема організації моніторингу (розподіл обов’язків виконавців, система їх підготовки, порядок звітності), визначається період, частота, дисципліна і тип спостереження за об’єктом, характер охоплення спостереженням об’єкта.

Етап 10. Визначається обсяг ресурсів, необхідних для побудови системи моніторингу, та ефективність його функціонування за розробленим проектом.

Технологія побудови і функціонування системи моніторингу (СМ) повною мірою визначається її складом і структурою, обраними при проектуванні. Задача вибору структури й обґрунтування складу СМ є непростою, а її вирішення неоднозначним, особливо для розподілених систем. У таких системах циркулюють великі обсяги моніторингової інформації, яку необхідно нагромаджувати, зберігати, передавати й обробляти. Тому додатково виникає необхідність створення інформаційно-комунікаційної та інформаційно-обчислювальної мереж, що, безумовно, збільшує вартість системи моніторингу.

Таким чином, якщо розглядається розподілена система моніторингу, то схему її проектування треба доповнити етапом створення мережі моніторингу з урахуванням її організаційної структури, взаємодії її головної служби з периферійними або зі службами інших рівнів у разі ієрархічної будови моніторингу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. 3.2. УПРАВЛІНСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
3.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ
3.4. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
4.2. МОНІТОРИНГ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)