Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядВступ - Банківський нагляд


  Змiст  Наступна >

Вступ - Банківський нагляд


У сучасних умовах банківська справа є однією з най-динамічніших сфер підприємницької діяльності. Специ-фіка банківського сектору економіки потребує поси-леного контролю й нагляду з боку державних органів регулювання. Головними цілями регулювання банків-ської діяльності та нагляду є підтримка стабільності банківської системи, конкурентного середовища серед банків та захист інтересів вкладників і кредиторів. Ви-рішення саме цих завдань дасть можливість, з одного боку, ефективно виконувати банками свої головні фун-кції, а з другого — забезпечити стійкість і динамічний розвиток національної економіки. Отже, надзвичайно важливими й актуальними є питання визначення і прак-тичного застосування механізмів, інструментів держав-ного регулювання банківської діяльності та нагляду, адекватних стану економіки.

Дисципліна «Банківський нагляд» є одним із базо-вих курсів магістерської програми. Вона має самостій-не значення і слугує важливим елементом підготовки магістрів та спеціалістів у галузі банківської справи.

Курс «Банківський нагляд» тісно пов’язаний із курса-ми «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Менеджмент у банку», «Фінансовий менеджмент».

Метою курсу є навчання студентів основних прин-ципів та засобів здійснення нагляду за діяльністю ко-мерційних банків з боку Національного банку України (служби банківського нагляду).

Завдання курсу — засвоєння майбутніми фахівцями загальних понять щодо системи банківського нагляду в Україні порівняно з провідними закордонними наглядо-вими органами, діяльність яких ґрунтується на основних принципах ефективного банківського нагляду, розроблених Ба-зельським комітетом, а також опанування нормативної бази та інструментарію контролю за діяльністю комерційних банків у процесі їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних параме-трів та фінансової звітності, а також під час інспектування.

Навчальний посібник складається із семи розділів, в яких опи-сано інструментарій і методи регулювання банківської діяльності та нагляду. Перший розділ присвячений питанням щодо сутності, значення та видів регулювання банківської діяності. Розглянуто організаційну структуру системи банківського нагляду в Україні, проаналізовано досвід інших країн щодо регулювання банківсь-кої діяльності. Другий та третій розділи розкривають питання до-ступу банків на ринки. У них викладено порядок створення, дер-жавної реєстрації та ліцензування банків. У наступних двох розділах розглядаються процес здійснення пруденційного банків-ського нагляду та інспектування зокрема. Шостий розділ присвя-чений особливостям здійснення нагляду на основі оцінки банків-ських ризиків, а сьомий — застосуванню заходів впливу за пору-шення банківського законодавства.

Навчальний посібник «Банківський нагляд» складено з ураху-ванням чинних вимог, пов’язаних із поглибленою практичною підготовкою студентів КНЕУ, і призначено насамперед для сту-дентів, які навчаються за магістерською програмою «Банківський менеджмент». Видання також може бути рекомендовано студен-там інших економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам, усім, хто цікавиться проблемами регулювання банківської діяльності.


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.2. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи регулювання банківської діяльності
1.3. Організація системи банківського нагляду в Україні
1.4. Світовий досвід побудови служб банківського нагляду
Розділ 2 СТВОРЕННЯ І ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ
2.2. Порядок подання документів для державної реєстрації банку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki