Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд2.2. Порядок подання документів для державної реєстрації банку


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.2. Порядок подання документів для державної реєстрації банку


Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради;

б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений відбитком їх печатки. Підписи фізичних осіб — засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку.

Для реєстрації державного та кооперативного банків установчий договір не подається.

В установчому договорі зазначаються:

 • організаційно-правова форма;
 • напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);
 • мета діяльності;
 • склад засновників (учасників), їх найменування та місцезнаходження (телефон, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб);
 • склад та компетенція органів управління банку та порядок прийняття ними рішень, порядок унесення змін до установчих документів;
 • особа, уповноважена укладати договори та діяти від імені засновників (учасників);
 • розмір, порядок і строки формування статутного капіталу банку;
 • відповідальність сторін за невиконання взятих на себе зобов’язань;
 • порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку; 9порядок реорганізації та ліквідації банку;
 • кількість та розмір часток кожного з учасників і порядок унесення ними вкладів (для товариств з обмеженою відповідальністю);

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів. У ньому зазначаються:

 • повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження; 9організаційноправова форма;
 • перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє банк;
 • положення про те, що банк набуває статусу юридичної особи з часу реєстрації його Національним банком у Державному реєстрі банків;
 • положення про те, що банк виконує вимоги нормативноправових актів Національного банку, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп’ютеризації, подає Національному банку звітність та інформацію в установлених ним обсягах і формах;
 • напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності); 9перелік видів діяльності, банківських та інших операцій, які має намір здійснювати банк на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку;
 • порядок і строки формування статутного капіталу банку; 9кількість часток, паїв у статутному капіталі, розмір часток кожного з учасників (якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідальністю, кооперативний банк). Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, має містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна чи бездокументарна), кількість акцій, що купуються засновниками і акціонерами, строк і порядок виплати частки прибутку (дивідендів), яка проводиться один раз на рік за підсумками року. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 % статутного капіталу акціонерного товариства;
 • розмір і порядок формування резервів та загальних фондів банку;
 • порядок розподілу прибутків і покриття збитків; 9положення про аудиторську перевірку банку; 9положення про органи внутрішнього аудиту банку;
 • положення про структуру управління банку, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, щодо яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів [загальні збори акціонерів, збори учасників банку, спостережна рада банку, правління (рада директорів) банку];
 • положення про органи контролю за діяльністю банку, порядок їх діяльності (ревізійна комісія);
 • порядок реорганізації або ліквідації банку відповідно до Закону;
 • порядок унесення змін до статуту банку;
 • інші положення, що не суперечать чинному законодавству України;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування. Протокол має містити: рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання спостережної ради банку і ревізійної комісії, призначення голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та членів правління банку (ради банку) та уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку, інші положення відповідно до чинного законодавства України. У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

ґ) бізнесплан, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати, на поточний рік і стратегію діяльності на наступні три роки (на кожен рік окремо), що засвідчений підписами засновників банку та (або) головою спостережної ради та має містити:

 • мету створення банку;
 • перелік і докладний опис видів діяльності, що планує здійснювати банк (які саме операції відповідно до статті 47 Закону), їх економічну доцільність;
 • коло клієнтів, яких банк має намір залучити з метою обслуговування;
 • розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та кожного виду діяльності окремо на кінець перших трьох фінансових років;
 • прогнозні розрахунковий баланс (за формою № 11КБ) і розрахунок звіту про фінансові результати банку (за формою № 2КБ) на кінець кожного фінансового року;
 • економічне обґрунтування прогнозних показників розрахункового балансу і розрахунку звіту про фінансові результати (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів і резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів, заходи, що сприяють успішній конкуренції та враховують потенційний вплив конкуренції на проведення банківських операцій);
 • опис та відомості про управлінську та організаційну структуру банку [підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про правління (раду директорів) банку].
 • Бізнес-план має бути підготовлений банком з урахуванням сценаріїв сприятливого та несприятливого розвитку ринку операцій, які банк планує здійснювати; стану ринків, що обслуговуватимуться банком; обґрунтування припущень, на підставі яких побудовано бізнесплан;

д) відомості про склад спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, у тому числі:

 • довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов’язань щодо їх повернення;
 • анкету.

Для реєстрації державного банку подаються документи, що дають змогу зробити висновок про професійну придатність голови, його заступників та членів наглядової ради, кандидатури яких відповідають встановленим вимогам.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.4. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом
2.5. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом та внесення змін до статуту банку. 2.6. Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку
2.7. Відкриття філій і представництв банків
2.8. Особливості відкриття відділення банку
2.9. Реєстрація представництв іноземних банків
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki