Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплінЧастина 3. 10.4.Сучасні методичні проблеми і активізація контролю та оцінювання знань


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 3. 10.4.Сучасні методичні проблеми і активізація контролю та оцінювання знань


2. Недостатній обсяг роботинаявність у роботі недостатньої інформації для глибинного розкриття поставленої проблеми та неможливість досягнути цілей виконання роботи.

3. Неохайність оформлення роботинедотримання загальновизнаних стандартів оформлення ділових документів; велика кількість орфографічних та синтаксичних помилок; недбале ставлення до оформлення результатів своєї праці.

Як бачите, 7 показників характеризують позитивний бік курсової роботи, 3 останні — основні види недоліків. Кожний критерій, крім 7-го, оцінюється за 5-бальною системою. Система дозволяє самому студенту визначити позитивне й негативне у своїй роботі, а також напрями її удосконалення. Наш досвід свідчить, що використання на факультеті економіки та управлі ння КНЕУ таких критеріїв оцінки казок, курсових робіт і проектів, а також інших видів самостійної роботи дає можливість зорієнтувати студентів на вимоги до цих видів робіт. Виконання таких навчальних завдань має творчий характер, розвиває уяву, стимулює розвиток творчих здібностей студентів і викликає великий інтерес школярів, студентів та викладачів до еконо міки.

За даними критеріями оцінюються всі творчі роботи з курсу «Методика викладання економічних дисциплін» на факультеті економіки та управління, наприклад: економічні казки, уроки «Економіки

— це...», «Розвиток економічного мислення як мета економічної освіти», «Хто такий успішний підприємець?», розроблені для відповідних вікових груп, а також реферати, курсові роботи та методичні розробки тематичних уроків з економіки під час проходження педагогічної практики. Використання запропонованих критеріїв дає змогу забезпечити обґрунтованість, зрозумілість, а також прозорість процесу оцінювання. !

На основі виконаних та презентованих творчих робіт студентів викладач може сформувати так зване портфоліо. При цьому в ньому можуть бути не тільки ті завдання, які вже отримали оцінки, a й роботи у стані розроблення.

Портфоліо може бути корисним безпосередньо студентам, оскільки стимулює процес розроблення нових ідей, надає

інформацію щодо результатів навчання та прогресу, якого зміг досягти студент. Для викладача портфоліо — не тільки інструмент оцінювання. Це база для оцінки змін у розвитку викладання, тобто таким чином викладач має змогу більше приділити увагу ефективності навчання, ніж просто оцінюванню його результатів, та забезпечити прозорість як навчання, так і оцінок.

студента, виявлення його пізнавальних інтересів, специфічних талантів, а також сильних і слабких сторін мислення.

Аналізуючи портфоліо кожного студента або творчого колективу студентів з будь-якої навчальної дисципліни, викладач може визначити, які результати були досягнуті після виконання кожного творчого завдання, скоригувати цілі, напрями подальшого навчання з дисципліни, а також методику її

У процесі викладання економічних дисциплін основною метою викладача повинно стати не тільки надання певних знань, а й розвиток мислення і творчості студентів. Тому в межах прийнятої в університеті системи контролю та оцінки знань вважається доцільним використання методики процесуального оцінювання.

За 10 років застосування елементів процесуального

оцінювання нами були виявлені такі переваги даної методики порівняно з традиційним оцінюванням: ? краще пристосована до умов навчання завдяки гнучкості та прозорості; ? більш справедлива порівняно з традиційними методами оцінювання, оскільки дозволяє оцінити не тільки кінцевий результат навчання, а й спостерігати за процесом його аналізу портфоліо; ? більш адекватно оцінює реальні здібності студентів у життєвих ситуаціях.

Але поряд з перевагами процесуального оцінювання існують аргументи проти його використання. Ця методика більш трудомістка та вимагає від викладача більше часу, зусиль та знань. По-друге, результати оцінювання за цією методикою є менш точними, оскільки дуже важко розробити об’єктивну кількісну систему підрахунку балів, як під !

досягнення; ? забезпечує більш широкий погляд на оцінку компетентності та досягнень студентів; ? розвиває здібності студентів, у тому числі інтелектуальні та творчі; при цьому напрям їх розвитку легше визначити на основі час використання тестів, що у свою чергу знижує показники валідності та надійності. У такому разі інтерпретація результатів має певною мірою суб’єктивний характер. Тому методика процесуального оцінювання потребує вдосконалення в напрямі підвищення надійності та ефективності процедур оцінювання.

Безумовно, не можна відкидати необхідність знання теорії і застосування традиційних методів контролю та оцінювання знань студентів. На нашу думку, це є доцільним під час підсумкового оцінку прозорою. Отже, щоб реалізувати концепцію «навчання протягом усього життя», слід не тільки удосконалювати систему контролю та оцінки знань, а й удосконалювати методику викладання економічних дисциплін.

контролю, коли потрібні конкретні, точні завдання з визначеною кількістю балів у разі правильної відповіді. Але під час поточного контролю необхідні творчі роботи, які дають змогу студентові навчитися думати та розвинути креативність мислення. Саме застосування методики процесуального оцінювання дозволяє стимулювати пізнавальну діяльність, розвивати студентів, а також зробити !

Викладач може досягти високих результатів взагалі не ставлячи оцінок, а створивши ефективну внутрішню мотивацію в учнів. У методиці викладання є такий принцип «Відмовитись від контролю, щоб досягти контролю». Його автори радять викладачам:

Як можна, відмовившись від контролю, досягти контролю? ? пропонувати студентам висувати власні ідеї; ? розширювати межі повноважень студентів у процесі виконання ними своїх завдань; ? відмовитись від прийняття власних рішень, коли студенти цього не потребують; ? «попустити віжки», коли це доцільно; ? виводити студентів у простір самостійних рішень.

Доречно згадати вислів: «Посередній вчитель викладає — добрий вчитель пояснює. Видатний вчитель показує — Великий вчитель надихає» (Вільям Артур Уорд).

Можливими формами ефективного контролю та оцінювання є самооцінювання або взаємне оцінювання виконаних учнями та студентами завдань, проте обов’язковою умовою для цього є абсолютна чесність. Ми вважаємо доціл ьним використовувати для цього підписання учнями «Кодексу честі».

Петерс і Вотермен дають такі рекомендації:

? система оцінювання має винагороджувати і малі перемоги; ? малі нагороди часто виявляються ефективнішими, ніж великі; ? люди прагнуть оцінювати власні досягнення через порівнювання себе з іншими, а не за абсолютними показниками; ? широка доступність інформації про порівняльну ефективність праці цілеспрямовано стимулює внутрішню конкуренцію; ? у роботі, орієнтованій «на людей», є тільки один ключ до успіху — довіра; ? поводьтесь з дітьми, як з дорослими, ставтеся до них, як до партнерів, поважайте їхню гідність, будьте до них уважні; ? не забувайте про контроль термінів виконання.

Кожного вчителя (особливо початківця) хвилює проблема, як навчитися правильно оцінювати учня і його знання. Для цього існують різні можливості і шляхи. Наприклад, вчитись в інших викладачів; знати природу вимог до знань та вмінь, знати трудомісткість їх виконання; зважувати на психологічні особливості учнів та конкретну педагогічну си туацію. А головне — вимоги педагога мають бути позитивними, визначеними, посильними та доведеними до кінця.

Загальновизнаними критеріями та принципами успішності навчання вважаються: самостійність, активність, ініціативність, систематичність, результативність, ефективність. Хотілося б сформулювати таке правило:

Справедлива оцінка має бути невідворотною, як Божа благодать або Божа кара.

Однак у такому випадку дуже гостро постає проблема справедливості, вимогливості та об’єктивності оцінки. А це вже колосальна психологічна і методична проблема, яку кожен учитель вирішує самотужки. Взагалі методика — це таке викладацьке мистецтво, яке потребує вибору методичних засобів тільки для конкретних умов, конкретного колективу, конкретного учня, конкретного завдання! Головне — пам’ятати, що викладач повинен створити всі можливі умови для розуміння учня ми потрібного навчального матеріалу, викладаючи його в цікавій та корисній формі. Пам’ятайте девіз «Корисно і цікаво»!

Викладачу-початківцю дуже важливо зрозуміти, як саме основи теорії навчання застосувати на практиці. На наш погляд, основним є розуміння того, що не тільки навчання, а й форми контролю та оцінювання мають розвивати учня як особистість і майбутнього професіонала. Як пише Стоун: «Пов’язуйте лікування з обстеженням. Діагностика, відокремлена від лікування, — це просто гі мнастика розуму, а іноді навіть щось зовсім малоцінне». Безсумнівно, дане судження — лише медичний еквівалент моєї тези про необхідність розглядати діагностику стану навчання і саме навчання як двоєдиний процес.

Виходом із проблеми суб’єктивності будь-якої оцінки є розробка систем, що оцінюють результати діяльності учня. У цьому плані модульно-рейтингова та про цесуальна системи оцінювання праці студентів мають певні переваги.

Запитання та завдання

Рівень А

1. Економіка — наука вчинків. Як ви розумієте цю тезу і як впливаєце на систему контролю та оцінювання знань?

2. Що означає слово ТЕСТ?

3. Назвіть функції тестів.

4. Який раціональний обсяг тестового завдання?

5. Що таке ситуаційний тест?

6. Що таке рейтинг?

7. Що таке модуль?

8. З яких мо дулів складається курс МВЕД?

9. Що потрібно знати під час розроблення системи контролю таоцінювання знань?

10. Чи завжди потрібні контроль та оцінювання знань?

11. Чим визначається ефективність контролю знань з економіки?

12. У чому суть модульної системи викладання: ? рейтингової системи; ? модульно-рейтингової системи?

13. У чому полягає ви ховна та суспільна функція оцінки?

14. Чому японці більше цінують не рівень знань, а профіль знань?

15. Як ви гадаєте, що легше: перевірити знання за тестами зекономіки чи за методикою викладання економіки?

16. Назвіть три види контролю.

17. Як у грі можна застосувати груповий контроль?

18. Що дає взаємоконтроль?

19. У чому сутність методики адаптивного контролю?

20. Назвіть умови ефективного контролю знань.

21. Що таке педагогічна вимогливість?

22. Яка різниця між продуктивною та непродуктивною вимогливістю вчителя?

23. У чому проблеми оцінювання засвоєння предмета?

24. Чому за кордоном ступінь засвоєння знань оцінюють незалежні викладачі та експерти?

25. Які з переваг тестів ви вв ажаєте основними?

26. Який недолік тестів ви вважаєте найсуттєвішим?

27. Чому відомий педагог П. П. Блонський закликав відмовитись від «епідемії тестової творчості»?

28. Як ви гадаєте, чому під час опитування учні вибрали таку систему контролю: тестування — 66,7%; оцінка — 37,8%; іспит — 22,4%; залік — 20,9%?

29. Чому в Америці, Японії та інших країнах користуватись шпаргалкою соромн о, а у нашій системі навчання — ні?

30. Як можна запобігти списування?

31. Чи згодні ви з твердженням: «Справедлива оцінка має бути невідворотною, як Божа кара»?

32. Чому за умов концептуального (проблемного) навчання учні повільніше відповідають на запитання тестів?

33. Як перевірити засвоєння смислового понятійного апарату в учнів?

34. Чи повинен учитель бути пси ходіагностом?

35. Що таке емпатія?

36. Який зв’язок між типом нервової системи учня та швидкістю його відповіді на запитання?

37. Чому в елітарних коледжах є посада вчителя-психолога?

38. Чи потрібен психолог у школі та вищому навчальному закладі?

39. У чому суть змін в організації контролю і оці нювання знань студентів у зв’язку з переходом до Болонського формату?

Рівень В

1. Наведіть приклади використання різних форм тестових завдань з основ економіки (9—11 класи): а) закрита форма; б) завдання з двома відповідями (фосетні завдання); в) альтернативні завдання (три відповіді); г) завдання з великою кількістю відповідей.

2. Якою може бути сфера за стосування тестів з навчання економіки в школі?

3. Наведіть приклади, які доводять, що скласти тест з основ економіки простіше, ніж з методики викладання економіки.

4. Поясніть тези:

Дайте свої рекомендації з викладання економіки в школі у світлі цих тез (на тематичному уроці).

5.Визначте тип тестів П. Хейне (на вибір викладача).

6.Наведіть приклади, що пояснюють твердження І.В. Скворцова: «П сихологія — фундамент педагогіки».

7.У чому полягають методичні особливості викладання економічних дисциплін?

8.Що ви розумієте під терміном «економічне виховання в школі», у вищому навчальному закладі?

9.Що таке ситуаційний тест?

10.Чи правильним буде твердження, що до рівня знань А належать теоретичні знання, рівня В — прикладання знань до аналізу конкретної ситуації, яв ища, дії тощо (ідентифікація), рівня С — застосування знання на рівні дії (виконання)?

11.Чи можна вважати тест формою зворотного зв’язку з конспектомсхемою уроку? Поясніть це на прикладі вашого уроку.

12.Охарактеризуйте тести (питання для обговорення) П. Хейне з погляду методики викладання економіки.

13.Якого типу навички розвиває створення конспекту-схеми у року (лекції): ? створення уроку з казкою; ? участь у діловій грі?

14.Тест якого типу треба застосувати: а) для попередньої орієнтації в предметі; б) для виявлення осіб з «антизнаннями»?

15.Подумайте, чи живуть у вашій свідомості соціальні стереотипи, пов’язані з інтелектуальним розвитком дітей? Так чи ні?

16.Чи правильно стверджувати, що до рівня А належать знання?

17.Охарактеризуйте коротко ок ремі критерії якості знань: а) повнота; б) глибина; в) систематичність; г) системність; д) оперативність; е) гнучкість; є) конкретність; ж) узагальненість; з) розгорнутість; и) згорнутість; і) усвідомленість; й) міцність.

18.Складіть ситуаційний тест за вибраною темою: ? економічні категорії; ? концепції; ? закономірності.

19.На практи чних заняттях виділіть завдання з формування рівнів А, В і С.

20.Розробіть «Карту методичного забезпечення теми».

21.Перевірте «Карту методичного забезпечення теми», виконану іншим студентом.

22.Що для вас особисто означає оцінка, яку роль вона відіграє щодо: оцінювання засвоєння предмета; оцінювання вашої особи як (творчої) особистості; вашої особистісної самооцінки? Виходячи з ць ого,

? який зміст навчання, такі і об’єкти та спрямованість контролю; ? які об’єкти контролю, таке й навчання.

23.Яка різниця між поняттями «оцінка» та «оцінювання»?

24.Аналізуючи «Карту методичного забезпечення уроку», розподіліть характеристики планових умінь за типами А, В і С.

25.За таблицею «Характеристика рівня розвитку вмінь...» розробіть рольову вправу типу «Визначити рівень уміння...».

26.Сформулюйте основну мету ва шого уроку. Що має учень запам’ятати, зрозуміти, вміти, зробити у конкретній ситуації?

27.Опрацюйте систему тестових завдань з вашого уроку, лекції.

28.Опрацюйте текст «Кодексу честі для учнів» щодо студентів.

29.За матеріалами контролю та оцінювання студентів протягом року розрахуйте рейтингову оцінку конкретного студента та свою власну.

30.Складіть план проведення дис путу на тему: «Де краще навчають — у США чи в Україні?»

31.Виберіть відповідно до проблеми вашого тематичного уроку кращі тести у П. Хейне і спробуйте адаптувати їх до практики нашого економічного життя (у формі тесту чи ситуації для обговорення).

32.Порівняйте тести конкурсу «Економічна ерудиція» за ступенем складності.

33.Функції оцінювання на бутих знань.

34.Рівні засвоєння економічних знань.

35.Сучасні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки.

36.Які критерії оцінки першого, другого, третього і четвертого рівнів?

37.Як проводяться тести на інтелект?

38.Як вирішуються проблеми списування на іспитах?

39.Особливості оцінювання та педагогіка співробітництва вчителя й учня в навчанні.

40.Як стимулювати розвиток ініц іативи й творчих здібностей в економічній освіті?

41.Які ви знаєте прийоми усного опитування?

42.Назвіть методичні прийоми активізації письмового контролю.

43.Як працювати з понятійним апаратом більш цікаво й творчо?

44.Критерії оцінювання курсових робіт, проектів, рефератів.

45.Критерії оцінювання результатів роботи студентів у процесі використання кейс-методів.

46.Що таке «прозорі» і спити?

47.Яким чином ви можете поліпшити ваші навички щодо складання тестів?

48.Охарактеризуйте якісно тести «Економічна ерудиція», американські тести «Прикладна економіка», тести Райзберга та П. Хейне. Виберіть для використання у своїх уроках кращі з них.

49.Як ви розумієте таке положення І.П. Підласого «Продуктивність навчання детермінована мінімальним фактором»?

продумайте, якою має бути система контролю щодо курсу «Методика викладання економічних дисциплін». 50.Німецький педагог Г. Гауди (1860—1923) стверджував, що бесіди — це типово штучний школярський метод. Чи правильно, запитує він, що питання ставить той, хто знає відповіді, — вчитель? Не повинно бути навпаки: щоб запитував учень, а відповідав вчитель? Чи не гальмується в цих умовах розвиток самостійності учня? А що ви думаєте з цього приводу?

Рівень С

1. Учень пов ільно відповідає на ваше запитання. Ваші дії?

2. Учень відповідає незадовільно, але весь час повторює: «Я все зробив дома», «Я вчив» тощо. Ваші дії?

3. Опрацюйте рольову вправу на тему: «В учня знайдено шпаргалку». Ваші дії як учителя, як учня?

4. Охарактеризуйте модульно-рейтингову систему оцінювання успішності студентів, в иходячи з потреб психолого-педагогічної підготовки економістів і Болонського процесу.

5. Перевірте свої знання за тестами «Економічна ерудиція». Оцініть якість тестів.

6. Користуючись правилами тестування, розробіть тести до підготовленого вами уроку.

7. Перевірте з цих позицій тести до власних уроків або уроків свого колеги.

8. Кожний студент або група студентів ст ворюють педагогічну бочку діагностичної карти проведеного ними уроку чи іншого навчального заняття.

9. Що, на вашу думку, краще — встановити жорсткі часові рамки виконання роботи або ж якісні показники продуктивної роботи без вказівок на часові межі? Чому?

10. Чи вірите в те, що в недалекому майбутньому педагогічний процес можна буде продіагностувати на комп’юте рі та спроектувати більш ефективну систему факторів навчально-виховного процесу?

11. За порадою І. П. Підласого пропонуємо провести конкурс: «Тільки одне запитання». За вимогами конкурсу, необхідно обґрунтувати свій варіант діагностичного запитання студенту: «Якби для отримання більшої якості діагностики навчаємості ви могли б поставити студенту тільки одне запитання, то це запитан ня було б таким: …»

Кожний студент групи пише на аркуші свій варіант, а потім пояснює, чому його треба поставити, які висновки із запропонованих відповідей можна зробити?

12.Конкурс творчих есе на тему: «Як боротись зі списуванням?» «Які форми контролю і оцінювання ви вважаєте найбільш ефективними в економічному навчанні?»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
11.2. Активізація навчання як педагогічна проблема
11.3. Інтерактивні технології навчання як форма керованої активізації навчального процесу
11.4. Активізація розвитку креативності та інноваційності мислення студентів в економічному навчанні. Психолого-методичний аспект
11.5. Методичні поради з активізації економічного навчання для різних вікових груп
Частина 2. 11.5. Методичні поради з активізації економічного навчання для різних вікових груп
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki