Змiст  Наступна >

Передмова


Процес розбудови ринкової економіки в Україні набув незворотного характеру. Реструктуриза-ція колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу — селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, приватних підприємств, виробничих сільськогосподарських кооперативів, стимулювання державою підпри-ємницької діяльності, прийняття нового Земельного кодексу та інших важливих нормативних ак-тів, направлених на запровадження більш досконалих економічних важелів регулювання економі-ки, започаткування інтеграції економіки України у світовий ринок створюють сприятливіше ринкове середовище для розвитку виробництва в усіх сферах економіки, в тому числі і в аграрно-промисловому комплексі. Це вимагає значного підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації — економістів-аграрників, які були б здатні на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та господарські проблеми в умовах ринку. Вирішенню цієї проблеми певною мірою сприятиме даний підручник. Основна мета його — розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств), прищепити вміння оволо-дівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки.

В підручнику висвітлюються важливі аспекти економіки аграрних підприємств. Їх глибоке розу-міння менеджерами економіки і виробництва є необхідним чинником прийняття ними обґрунтова-них рішень в умовах конкуренції і зміни кон’юнктури ринку. Зокрема, чільне місце займає розгляд таких важливих проблем, як попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію і вплив зміни цих факторів на економіку аграрних підприємств, економічні засади їх функціонування та зовнішнє середовище їх діяльності, заміна живої праці капіталом, формування витрат у ринковій економіці, визначення й оцінка функціонування авансованого і власного капіталу аграрних підприємств, фор-мування інтенсивного типу їх розвитку, оцінка ринкової позиції підприємства, ринкове ціноутво-рення і проблеми цінової конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, питання ви-мірювання та аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог нових стандартів бухгалтерського обліку в Україні тощо.
Структура підручника підпорядкована необхідності послідовного і логічного освоєння читачем сучасних взаємопов’язаних проблем аграрної економіки. Викладання матеріалу починається із за-гальних, відносно відокремлених питань дисципліни, продовжується і завершується тими пробле-мами, які ґрунтуються на раніше висвітлених аспектах економіки. Виділяються, зокрема, чотири частини підручника. Перша частина — «Вступ», де розглядаються місце і роль галузі в економіці країни, предмет і методологія науки та досліджуються питання попиту і пропозиції на сільськогос-подарську продукцію; друга — «Аграрні підприємства, їх виробничі витрати та кінцеві результати діяльності; третя — «Ресурси аграрних підприємств»; четверта частина — «Ефективність діяльно-сті аграрних підприємств та економічні важелі формування і підвищення її рівня».
При викладі матеріалу враховані закони України, постанови Кабінету міністрів та укази Прези-дента щодо розвитку агропромислового комплексу і становлення ринкової економіки в Україні.
В умовах стабілізації економіки, але за можливого повільного розвитку інфляційних процесів, наведений у підручнику цифровий матеріал дещо може не відповідати тим абсолютним значенням економічних параметрів, які формуються сьогодні. Але це не змінює загального характеру законо-мірностей і тенденцій розвитку аграрної економіки, висвітлених у підручнику, істотно не впливає на висновки і рекомендації, подані в кожній з розглянутих тем.
Автор сподівається, що цей підручник буде корисним не лише для студентів — майбутніх еко-номістів-аграрників, а й для спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників управлін-ня АПК, аспірантів, наукових працівників.
 

  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.3. Причини аграрної кризи в 90-х роках ХХ сторіччя та форми її прояву
1.4. Стан розвитку сільського господарства в кінці ХХ і на початку ХХІ століття
Тема 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.2. Методологія науки
Тема 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИНКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki