Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компанії1.4. ЛОГІКО-СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ»


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.4. ЛОГІКО-СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ»


Наведений вище перелік питань, що окреслюють проблемне поле дисципліни, внеобхіднює виокремлення й відповідне позиціонування у структурно-логічній схемі курсу чотирьох блоків (рис. 1.3).

24

24 вивчення питань цього блоку задається канва для подальшого вивчення процесів та виявлення тенденцій у сфері управління розвитком сучасних компаній.

Другий блок структурно-логічної схеми курсу присвячений висвітленню управлінських концепцій розвитку компанії як таких, що створюють методологічне та методичне забезпечення управлінських дій у сфері розвитку, а третій — розкриттю сутності, змісту та ролі організаційно-інформаційного забезпечення та консалтингової підтримки управління розвитком компанії. Їх опанування дає змогу скласти уявлення про сучасні управлінські концепції та технології управління розвитком компанії, суть яких стисло зводиться до такого:

• стратегічний підхід до управління розвитком компанії;

• збалансованість кількісних і якісних параметрів з метою оцінювання результативності розвитку організації

• узгодженість формальних і неформальних процедур та методів управлінського впливу задля досягнення цілей розвитку організації;

• гармонізація процесних і проектних способів реалізації якісних, незворотних змін у компанії, що має забезпечити адекватне реагування на нестабільність та гіпердинамічність зовнішнього середовища, а також необхідність збереження організаційної цілісності й безперервності функціонування компанії, що розвивається.

Зрештою в четвертому блоці дістала відображення практика управління розвитком компаній, зокрема крізь призму проектного підходу до реалізації відповідних заходів.

КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Важливе місце в процесі забезпечення успішного довгострокового розвитку компаній належить менеджерам стратегічного спрямування. Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових вимог та очікувань з боку її ключових клієнтів — абітурієнтів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та відомств, суспільства загалом. Ключовим завданням підготовки фахівців з управління розвитком компанії, які відповідатимуть вимогам «нової економіки» (економіки знань), є розвинення стратегічного мислення як такого, що забезпечує бачення перспектив розвитку подій у зовнішньому і внут-рішньому середовищі підприємства й одночасно налаштовує на креативний підхід щодо формування неординарних управлінських рішень шляхом повного застосування актуальних знань.

2. Дисципліна «Управління розвитком компанії» за призначенням і змістовим наповненням являє собою органічне поєднання теорії загального і стратегічного менеджменту, практики ефективного впровадження підприємствами бізнес-політики за умов турбулентних змін їхнього сучасного зовнішнього середовища.

3. Як об’єкт дослідження управління розвитком компанії має трансдисциплінарну природу. Для його інтерпретації потрібен синтез підходів і концепцій різних управлінських дисциплін — від теорії фірми і стратегічного управління до організаційної поведінки і управління людськими ресурсами. Стан наукового знання в цій предметній сфері на сьогодні мусимо визнати слабко структурованим, а синтетична природа феномена розвитку економічної організації та управління ним зумовлює існування різноманітних підходів щодо його визначення та вивчення.

4. Проблемне поле навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії» визначається авторами посібника на основі декомпозиції предметної сфери за трьома семантичними зонами, а саме: 1) висвітлення природи сучасної компанії та її середовища; 2) уточнення засад розвитку компанії; 3) розкриття змісту та способів здійснення управління розвитком компанії.

5. За змістом навчальна дисципліна «Управління розвитком компанії» логічно поділяється на чотири блоки: 1) системна характеристика компанії та її розвитку, в якому розкрито природу компанії в контексті її розвитку, рушійні сили та моделі розвитку компанії; 2) управлінські концепції розвитку компанії, що створюють методологічне та методичне забезпечення управлінських дій у сфері розвитку; 3) організаційно-інформаційне забезпечення та консалтингова підтримки управління розвитком компанії; 4) розроблення проектів розвитку компанії, в якому дістала відображення практика управління розвитком компаній, зокрема шляхом реалізації проектних заходів щодо впровадження цілеспрямованих і незворотних змін у компанії, що мають вивести її на якісно новий рівень.

6. Ключові теоретичні, методичні та прикладні засади дисципліни зводяться до такого: 1) компанія як об’єкт вивчення розглядається з позицій системно-інтеграційної концепції, згідно з якою остання є складною соціально-економічною й техніко-технологічною відкритою системою, що поєднує різні, але такі, що взаємодіють між собою, структури, трансформація яких відбувається за еволюційними закономірностями; 2) розвиток компанії трактується на засадах теорій самоорганізації, підґрунтя яких становлять синергетика і теорія змін; 3) передбачуваність процесів розвитку дає підстави робити припущення стосовно можливості управління такими процесами, в контексті чого дослідженню підлягають принципи, методи, моделі й технології планування, координації, мотивування та моніторингу спрямованих, якісних і незворотних змін у компанії.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.1. КОМПАНІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
2.2. ПРИРОДА СУЧАСНОЇ КОМПАНІЇ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.3. КОМПАНІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki