Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компанії2.3. КОМПАНІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.3. КОМПАНІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ


Швидкі зміни зовнішнього середовища вимагають прискорення темпів реагування на них з боку підприємства. Більшість підприємств для утримання конкурентних позицій прагне адаптуватися до змін і вимог середовища. Але світова практика свідчить, що реальне лідирування підприємств відбувається за умов проведення активної політики підприємств, яка передбачає значний вплив на власне оточення (клієнтів, постачальників, конкурентів). Активна поведінка компанії можлива за умови ефективного менеджменту, інформаційної прозорості й інноваційної спрямованості бізнесу. Гнучкість компанії забезпечується високим професіоналізмом управлінської команди, наявністю корпоративної системи управління знаннями та створенням умов для її саморозвитку. Головною відмінною рисою процесів, які відбуваються в сучасному світі, є глобальна інтеграція економіки різних країн, політичних процесів, науково-технологічної сфери, природоохоронної діяльності та соціального благополуччя. Залучення України до світових та європейських інтеграційних процесів значною мірою впливає на стан вітчизняної економіки й потенціал її подальшого розвитку. Завдяки наявності природних запасів залізної руди, марганцю, титану, фосфоритів, кам’яного і бурого вугілля за часів радянської влади активно розвивалися металургія, гірнича і нафтопереробна промисловість, хімічна, машинобудівельна, авіаційнокосмічна, аграрна і харчова промисловість. Географічне розташування України створило умови для розвитку її як транзитної держави із розвиненою транспортною інфраструктурою. Інтеграційні процеси створюють умови для економічного і технологічного співробітництва, приєднання до світових науковотехнологічних розроблень, які дозволять модернізувати вітчизняне виробництво, забезпечити конкурентоспроможність провідних основних галузей промисловості. Локомотивом зростання української економіки є галузі, на продукцію яких існує високий попит. Передусім це галузі, що орієнтуються на експорт — металургійна і хімічна промисловості. Доволі жвавими темпами розвиваються будівництво та машинобудування, які орієнтувалися на інвестиційний попит. Значними темпами зростають галузі, що залежать від споживчого попиту на товари і послуги. Серед базових каталізаторів зростання цих підприємств — стрімке зростання реальних доходів населення, яке зростає у півтора раза швидше, ніж ВВП країни, та бум споживчого кредитування.

Останніми роками можна спостерігати залежність економіки України від тенденцій і динаміки світового ринку. Це стосується зростання попиту на металургійних і продовольчих ринках, значного підвищення цін на ринках енергоносіїв. Як свідчить статистика, в українській економіці спостерігається суттєва залежність ВВП від економічних показників металургійної галузі. Так, у 2005 році, коли попит на метали на зовнішніх ринках зменшився, металургійні підприємства скоротили виробництво на 1,5 %, що дуже негативно вплинуло на валовий внутрішній продукт (він

Українське бізнес-середовище та глобальні економічні процеси знизився на 2,7 %). Залежність гірничо-металургійного комплексу України від попиту на метал з боку зарубіжних ринків, прагнення підвищення конкурентоспроможність металопродуктів на світових ринках сприяли значному сплеску модернізації й реконструкції металургійних комбінатів, упровадженню нових технологій енергозбереження та зниження матеріалоємності. Хвиля технологічних інновацій у металургійному комплексі спричинила значні капіталовкладення в розвиток суміжних галузей — видобувних та переробних.

Активне зростання внутрішнього споживчого попиту, а також криза світових продовольчих ринків посприяли відродженню вітчизняної харчової промисловості. Але на цьому ринку спостерігаються найбільші за обсягами після металургійних компаній поглинання і покупки компаній (пригадаймо придбання американською компанією PepsiCo відомого українського виробника соків Sandora, французькою компанією Bel Шосткінського молококомбінату).

Серед чинників сталого економічного розвитку країни — розвиток її інфраструктури: електроенергетики, транспорту, телекомунікації. Активна трансформація підприємств інфраструктурної сфери доводять значний вплив їх на різні кластерні утворення, де їм належить визначальна роль. Відомо, що основними споживачами послуг залізниці в Україні є вугільні й металургійні підприємства, а в структурі витрат виробників транспортні витрати можуть становити від 3 % до 20 % сукупних витрат. Сучасна організація бізнесу значною мірою залежить від використання інформаційних технологій, які забезпечують оперативність отримання інформації, інтеграцію виробничих та допоміжних процесів.

Разом зі значними проривними інноваціями у сфері виробництва та організації бізнесу, за оцінками експертів, більшість вітчизняних підприємств залишається неконкурентоспроможними внаслідок використання застарілих технологій. Відсутність серйозних інноваційних програм не залишає шансу таким підприємствам подолати високу матеріало- і фондоємність, а також трудомісткість продукції. За постійного зростання цін на сировину, підвищення заробітної плати більшість продукції українських підприємств не може конкурувати не тільки на світових ринках, а й на вітчизняних ринках із зарубіжними аналогами. Саме тому сьогодні підприємства, аналізуючи можливості стратегічних партнерств із зарубіжними компаніями, передусім розглядають доступ до таких активів, як нові технології, ринки збуту, впрова-дження нових принципів організації бізнесу та сучасні управлінські технології.

Серед базових тенденцій економічного розвитку слід назвати активізацію процесів концентрації виробництва як за рахунок швидкого органічного зростання великих компаній, так і шляхом злиття і поглинань у металургійній, будівельній галузях, у промисловості будівельних матеріалів, у харчовій промисловості. У процесі проникнення міжнародних корпорацій у промислове виробництво разом з інвестиціями в технологічні процеси значну увагу приділяють трансформації системи управління. Саме тому зараз в Україні спостерігається масова освітня реставрація управлінських кадрів, які мають володіти сучасними управлінськими інструментами, які продемонстрували свою ефективність у зарубіжних компаніях. Інноваційних розвиток стає магістральною установкою промислових підприємств, які планують залишатися в ринковому середовищі найближчими десятиліттями.

Аналізуючи стан української економіки за останні роки, виокремимо важливі тенденції.

Рушійною силою української економіки залишаються великі компанії, які за рахунок органічного зростання та процесів злиття прагнуть нарощувати обсяг виробництва й збільшувати свою ринкову частку.

Стрімке зростання компаній, активна модернізація виробництва вимагають значних фінансових ресурсів. Пошук фінансових партнерів і вихід на міжнародні ринки капіталу вимагають від українських підприємств прозорості бізнесу, ефективних виробничих та управлінських бізнес-процесів. Спостерігається тенденція до залучення капталу як через інструменти приватного (Private placement), так і публічного розміщення акцій на фондових біржах (Initial Public Offering), або залучення стратегічних інвесторів. Реалізація стратегії активного залучення інвестиційних ресурсів потребує впровадження сучасних інструментів управління компанією. Практика українських компаній, які готуються або вже вийшли на міжнародні фінансові ринки, свідчить про наявність у компаній стратегії розвитку, розуміння механізму досягнення встановлених стратегічних цілей, застосування інструментів фінансового контролінгу, інформаційних технологій, які дозволяють сформувати для акціонерів та інвесторів прозору систему стратегічного і фінансового аудиту.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
3.1. РОЗВИТОК ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
3.2. ДЖЕРЕЛА І РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ
3.3. ВИДИ, ФОРМИ І ТИПИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
3.4. ВИМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ІНДИКАТОРИ, ПОКАЗНИКИ, КРИТЕРІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki