Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Компанія

Організація

Неокласична теорія фірми Інституціональна теорія фірми

Еволюційна теорія фірми

Підприємницька модель фірми

Стійкий стан підприємства

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Нестійкий стан підприємства 1. Прокоментуйте поліаспектність дефініції «підприємство».

2. Якими є відмінності у трактуванні понять «підприємство», «фірма», «компанія»?

3. Дайте характеристику компанії як відкритої системи.

4. Розкрийте сутність різних концепцій фірми та їхню роль у визначенні теоретичних засад розвитку компанії.

5. У чому полягає інтеграційний погляд на сучасну компанію як об’єкт управління?

6. Визначте й прокоментуйте вирішальні тенденції розвитку сучасних економічних систем.

7. Які зміни у принципах організації та управління бізнесом відбулися останнім часом?

8. Які процеси відбуваються в економіці України? Як це позначається на можливостях та обмеженнях розвитку вітчизняних підприємств?

9. Визначте перспективні напрями розвитку вітчизняних компаній та підприємств.

10. Схарактеризуйте передумови успішної реалізації перспективних напрямів розвитку українських компаній. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Гнучкість структури підприємства

Саморегулювання

Самонавчання

Самоорганізація

Системи, що самовдосконалюються

1. Berle A., Means G. The Modern Corporation and Private Property. — N.Y.: Macmilan, 1932.

2. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей / Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 368 с.

3. Акофф Р. Л. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. — М.: Сирин, 2002. — 256 с.

4. Пригожин А.И. Методы развития организаций. — М.:

МЦФЭР, 2003. — 864 с. 5. Аакер Дэвид А. Стратегическое рыночное управление /

Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер,

2002. — 544 с.

6. Азороянц Э.Я., Ерзнкян Б.А. Холдинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы. Книга 1.

— М.:

НИИУ, 1992.

7. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания / Пер. с англ. — М.: Финпресс, 2000. — 272 с.

8. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы / Пер. с англ. —

8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000.

— 662 с.

9. Гончарук В.А. Развитие предприятия. — М.: Дело,

2000. — 208 с.

10. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Пер. с англ.: Учебное пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс»,

2001. — 272 с.

11. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов; под общ. ред. С.А. Панова. — М.: ОАО «Изд-во «Экономика»,

????? 3 РОЗВИТОК КОМПАНІЇ: СУТНІСТЬ ТА РУШІЙНІ СИЛИ

1997. — 288 с. 3.1. Розвиток як філософська та економічна категорія

3.2. Джерела і рушійні сили розвитку

3.3. Види, форми і типи розвитку компанії

3.4. Вимірність розвитку компанії

Ключові положення

Основні терміни та поняття

Запитання та завдання для самоконтролю

Список використаних джерел

Вивчивши матеріал цього розділу, Ви будете ЗНАТИ:

9 філософське трактування розвитку;

9 поняття розвитку в економічній науці;

9 класифікацію суперечностей як джерел та рушійних сил розвитку;

9 концепції, що пояснюють розвиток системи;

9 види, форми і типи розвитку економічних організацій (у т.ч. компаній);

9 основні засади формування критеріїв, індикаторів та показників розвитку компанії; а також УМІТИ:

9 розкривати логіку розвитку системи з позиції системного підходу;

9 виявляти рушійні сили розвитку компанії як складної відкритої соціально-економічної та техніко-технологічної системи;


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.2. ДЖЕРЕЛА І РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ
3.3. ВИДИ, ФОРМИ І ТИПИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
3.4. ВИМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ІНДИКАТОРИ, ПОКАЗНИКИ, КРИТЕРІЇ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki